Dictionaries | References

नाकापेक्षां मोतीं जड, सासूपेक्षां सून अवजड

ज्याप्रमाणें नाकास तोलतां येणार नाहीं अशी नथ उपयोगी नाहीं त्याप्रमाणेच सासूच्या आज्ञेंत वागणार नाहीं अशी सून असली तर तें योग्य होणार नाहीं.

Related Words

जड   नाकापेक्षां मोतीं जड होणें   अंग जड जाणें   नाकापेक्षां मोतीं जड, सासूपेक्षां सून अवजड   अवजड   जड पारडें   फुगें-फुगें मोतीं   पारडें जड होणें   हाताचा जड-बळकट-थंड   आधीं करते सून सून, मग करते फुणफुण   भिजत कांबळें ठेवणें जड होतें   मीठ घालतचि कणु निबरु, सून हाडतचि मायिं निबरु   कुंभाराची सून मडकि विकूक रस्‍त्‍यारि येतलीच   लेक होईतों ल्यावें, सून येईतों खावें   अंग जड करणें   पायाचा जड   आसन जड होणें   कलचर्ड मोतीं   कामाचा जड   जीभ जड होणें   सासूसाठीं रडे सून, बाई सुटलें मी काचांतून   मूल नाहीं तोंवर खाऊन घ्यावें, सून नाहीं तोंवर लेवून घ्यावें   कुंभाराची सून उद्यां (कधीतरी) उकीरड्यावर येईल   बुद्धीचा जड   जड सांगणें   एक नाहीं धड, गुबड्यापासून जड   ओटी जड, पाहुणा गोड   हाताचा जड तोंडाचा गोड   दारापेक्षां अडसर जड   जड पारडें उचलणें-उरकणें-पाहणें   अवजड or जाड   विटलें मन आणि फुटलें मोतीं सांधत नाहीं   फुटले मोतीं तुटलें मन सांधत नाहीं-सांधूं न शके विधाता   माशानें गिळलेलें मोतीं मिळणें कठीण   रडली तर रडली, काय माणिक मोतीं झडतील?   नाकचें मोतीं ठेवून गहाण, राखी जांवयाचा मान   घरासारखा गुण, सासू तशी सून   कुंभारणीची सून तुरतुर चाले आणि उकिरडा घोळे   जड वाटणें   सून नेकीची आणि कड घेते लेकीची   केले नाहीं तंववर जड व खाल्‍ले नाहीं तंववर गोड   ताकांत डेंगणें घातले, सून पिईना गिर्‍हाईक घेईना!   अधिक सून पाहुण्यापुढें   उपकार फेडतां वाटतो जड, त्याची हळू हळू करावी फेड   वरलीं जड, सोयरीक गोड   कार्य कर्तले कमी, कलह सोत्तल्‍ले जड   म्हस घेवक सोपें आणि दांवें घेवक जड   जाग्‍याला खूण, सासर्‍याला सून   आपले घर हागून भर, दुसर्‍यांचें घर थुकून जड   तिळाचा भात नाहीं, जांवई गोत नाहीं, सून माय बहीण नाहीं   अंग जड करणें   अवजड   अवजड or जाड   अवजड-जाड   आसन जड होणें   एक नाहीं धड, गुबड्यापासून जड   कानाचा जड   कामाचा जड   कार्य कर्तले कमी, कलह सोत्तल्‍ले जड   खरड्याचें मोतीं   खरड्यांचें मोतीं   गांड जड होणें   घरासारखा गुण, सासू तशी सून   जाग्‍याला खूण, सासर्‍याला सून   डोकें दगडासारखे जड होणें   दारापेक्षां अडसर जड   नाकापेक्षां मोतीं जड   पडतील स्वाती, तर पिकतील माणिक मोतीं   पान ना फूल आणि कमळी माझी सून   पायाचा जड   फुगें-फुगें मोतीं   बुद्धीचा जड   भरल्‍या गाड्यास सूप जड नाही   मोतीं   वर्‍हाडणीला पापड जड   सून   हाताचा जड   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP