Dictionaries | References

नित्य चमकुवंच्या वाटेरि जाले तरी पायु आदळु फावजाता

(गो.) नेहमींच्या सरावाच्या वाटेंत सुद्धां ठेंच लागणें संभवनीय असते.

Related Words

नित्य   पायु   मोडली तरी राजधानी, भंगलें तरी तीर्थ   आदळु   जोडला तरी भट, मोडला तरी गृहस्‍थ   लोण्याहून मऊ असली तरी सासू आणि जखिण असली तरी आई   खंचो पायु निसर्ले तरी गांडीं पेट्टु   नरडें दाबलें तरी डोळे वटारतो।’   डोळे फुटले तरी हिशेब बुडत नाहीं   हत्ती रोडला तरी घोडवळींत राहात नाहीं   घर सान जाल्‍ले तरी मन होड आस का   भातावर तूप नसलें तरी चालतें, परंतु मिशास पाहिजे   धन पहा. धणू ना जाल्ले तरी होड ना, रीण नाका   अंगठी कापली तरी मुतायचा नाहीं   सुण्याची शेपटी नळयेंत घातली तरी वांकडी   हात घशांत घातला तरी कोरडाच   व्याही-व्याही पाहुणा आला तरी रेडा दुभत नाहीं   मळप-मळपाक माळो आशिलें तरी चडचें कोणीं   यजमानाचा रोजगार गेला तरी आचार्‍यास सवा मणाची धारण   निद्रा करावी वृक्षातळीः ना तरी खांड देऊळीं   धडा गेला तरी हरकत नाहीं पण पासंगाला जपावें   पळस कोठेंहि गेला तरी त्यास पानें तीनच   माझ्याकडे तरी पाहा   पडला तरी वैराटगड   किती चालसी झराझर, तरी दोन्ही पाय बराबर   स्‍मशानांत गेलें तरी कावळ्यांचा उपद्रव   जिभेला हाड नाहीं तरी दांत पाडते   उंट कोठेहि असला तरी अंतसमयीं मारवाडाकडेच तोंड करतो   आधी उंबरा सोन्याचा होऊं दे, मग ठेंच लागली तरी चालेल (मग ठचठचां लागूं दे)   अंधारांत गूळ खाल्ला तरी तो गोडच   आला आरोप खर्‍यावर तरी तो नाही भिणार   पायु आदल्ले तावळि आम्मा उगडासु   अगुण सगुणा न छेडिती तरी सगुण उन्मत्त होती   गुरांना गोठाच आवडत असेल तर त्‍याला यजमान तरी काय करील   रंगभूमी-रंगभूमीवर उभा तरी रहा म्हणजे बोलतां येईल   नित्य पाठ, त्याची काय वाट   रेडयाच्या कानीं किनरी वाजविली तरी तों आपली ड्रोंय सोडीत नाहीं   कुत्र्याचें शेंपूट सहा महिने नळकांडयांत घातलें तरी वांकडें वांकडेंच   अल्प पीडा मनीं आली तरी न मानी   सुनेचा पाय सासूला लागला तरी सुनेनें नमस्कार करावयाचा व सासूचा पाय सुनेला लागला तरी सुनेनेंच नमस्कार करावयाचा   मनाची नाहीं, पण जनाची तरी ठेवावी   अंड कितीहि ताणलें तरी कपाळाला लागणार नाहीं   शेताचा आरा (मोड), गाईचा गोर्‍हा व पाळण्यांतील हिरा हे केव्हां तरी उदय काळ आणतीलच आणतील   आवडेल ते खाय परी, चोरून घेऊं नको तरी   गेला बाजार तरी   खतां आलें तरी पचवितां आलें पाहिजे   हिरा उकिरडयांत पडला तरी चमकतांना राहात नाहीं   धनी राबेना शेतीं, तरी झोळी येई हातीं   ताटांत सांडलें आणि वाटींत सांडले, तरी ते पथ्‍यावर पडलें   किती तरी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP