Dictionaries | References

निशाण (-ध्वज) निशाणाचें फडकें मोल नसतें फार, पण त्यासाठीं रण घेत झुंजार

निशाणाची किंमत ती काय, पण तिच्या संरक्षणासाठीं केवढालीं युद्धें होतात. निशाण हें राष्ट्रचिन्ह असल्यानें त्याचा अपमान तो सर्व राष्ट्राचा अपमान असें मानण्यांत येतें.

Related Words

करणें थोडें, बोलणें-बडबड-बलबल-मचमच-वचवच फार   दर्यांत आस मासो, ताचें मोल करतलो पिसो   ओवा म्हणतो मी आहे गुणी, पण माझ्यावर पितात पाणी   हारा होरा देव्हारा फार दिवस चालत नाहीं   हडपणें-हडपला अग्नी आणि बळाची प्रीती, हे क्कचित्‍ फार वेळ टिकती   गांवचा दिवाळखोर, पण परगांवचा सावकार   शहाण्याचे खावे जोडे पण मूर्खाचे खाऊं नये पेढे   माणसाचा येवा बरा पण जावा खोटा   सांगतां येतें पण करवत नाहीं   मंत्र थोडा, थुंका फार   बालहट्ट, स्त्रीहट्ट आणि राजहट्ट हे पुरविल्या शिवाय माणसाला गत्यंतर नसतें   गुलाबाला वास, पण कांटे शरीरास   दूध देखलें पण बडगा देखला नाहीं   पुरवली मीठ भाकरी, पण दुसर्‍याची नको चाकरी   हातोडा-हातोडयाचा घाव पडला म्हणजे कांचेचा चुरा होतो पण हिरा ऐरणींत शिरतो   पोटचें द्यावें पण पाठचें देऊं नये   काळ आला होता पण वेळ आली नव्हती   आमचे घरी येऊं नका, आपले घरी जेऊं नका, उपाशी पण राहूं नका   कांही नसो पण दादला पाटील असो   सुकुमार बिबी आणि चाबका जोगी, चाबुक तुटला पण वळ नाहीं उठला   माणूस फिरलें तर फिरलें पण घराचें वासेहि फिरले   मन पादशाही पण दैव गांडू   द्रव्याचा उपभोग घेत नाहीं, त्यास लक्ष्मी शोभत नाहीं   न घे ऐकून कोणाचें, कान फार बधीर त्याचे   रण-रणखांब पूजणें   ऐकून घेत नाही, त्याला सांगू नये काहीं   प्राणावर आलें होतें पण शेपटावर-बोटावर निभावलें गेलें   नामदार तो नम्र फार   प्रेमाला मोल नाहीं   घरोघर पिकले मोती तर त्‍याचे मोल काय होतें   एकापेक्षां बहुमत, फार उपयोगी पडत   ताका आयिल्‍याक म्‍हशी मोल इत्‍याक?   सारीं सोंगे येतात पण पैशाचें सोंग येत नाहीं   घरावर नाहीं कौल पण पगडीचा कोण डौल   मस्तकावर कोड असलेलें चालेल पण मोडबनिया नको   मला झंवा पण पाटलीण म्हणा (पाटिलबाबा)   जे माणस एकलो पण सांचो हशे, तेना पक्षमा परमेश्र्वर छेज   हाताचा हताळ पुरवतो पण तोंडाळ पुरवत नाहीं   एकाच हाताचीं बोटें, पण सारीं सारखीं नसतात   मनाची नाहीं, पण जनाची तरी ठेवावी   सगळ्याचा वायदा चालतो पण पोटाचा वायदा चालत नाहीं   सोनें उत्तम पण कान खातें   शहाण्याचा व्हावें चाकर पण मूर्खाचा होऊं नये धनी   आहे रतन, पण पाहिजे जतन   पवळ्याजवळ (शेजारीं) ढवळा बांधला वाण नाहीं पण गुण लागला   वेळ आली पण काळ नाहीं आला   माम्या मावशा आहे पण आईची सर कोणा नये   सर्व भेटावें पण लंगोटीयार भेटूं नये   घी गेलें पण ठामणें तर राहिलें   भारा-भाराभर चिंध्या पण एक नाहीं धड   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP