Dictionaries | References

न बासी रहे, न कुत्ता खावे

[बासी=घरांत राखून ठेवावयाची पेज] घरांत इतकी गरीबी कीं पिढयान्‌ पिढया राखून ठेवण्याची पेजहि उरत नाहीं किंवा कुत्रायालाहि कांहीं मिळत नाहीं. -सवि ३६५७. उत्तर हिंदुस्थानांत गोंड वगैरे लोकांत रोज केलेल्या पेजेंतून थोडी पेज रात्रीं राखून ठेवण्याची पद्धति आहे. ही बासे (शिळी पेज) दुसर्‍या दिवशींच्या पेजेंत घालावयाची असते व पुन्हां दुसर्‍या दिवशीं रात्रीं पेज राखून ठेवावयाची असते. मूळ हेतु हा कीं, रात्रीं बे रात्रीं कोणी पाहुणा आला अगर जरुर लागली तर घरांत थोडें तरी अन्न घर म्हणून तयार असावें. आतां केवळ चाल म्हणून राहिली आहे. अशा तर्‍हेची बासी कांहीं घराण्यांत अविच्छिन्नपणें अनेक पिढयांची असते व त्याबद्दल ते पौढी मारतांना आढळतात.

Related Words

पासंगास न पुरणें-न लागणें   नांव न घेणें   काळीज काढून टाकले तरी विश्र्वास न येणें   न न   बाकी न ठेवणें   पाऊल मागें न देणें   न हिन्दुर्न यवनः।   चुना पानाला न लागणें   भवति न भवति   वर-वरं प्राणत्यागो न पुनरधमानामुपगमः।   पुराणामित्येव न साधु सर्वम्‌।   देवळांत काशाची घंटा टांगली, आवाज न निघे कदाकाळीं   हात पसरी तो हातारी, न देईल तो भिकारी   न करत कांहीं, वाईट शिकूं पाही   नीच व्यसनीं बुडतां निंदिति दैवासि न स्वकर्मातें॥   चिंता वाहतां बहुत, कर्ज न फिटे निश्र्चित   न घे ऐकून कोणाचें, कान फार बधीर त्याचे   असतांना दैव बरं, बुडवितांही न मरे   शब्दाबाहेर पाऊल न टाकणें   मनगट-मण (न) गट चावणें-चावून घेणें   साप न म्हणावा बापडा, नवरा न म्हणावा आपला   कोणावरहि जो प्रीति न करी, त्‍यावर कोणी लोभ न धरी   नामे शाहा कमा खावे, नामे चोर मारा जावे   कोणी आपले दोष न छेडी, त्‍याचें पुन्हां आचरण करी   जें न निघे संबंधीं तें निघे जेरबंदीं   जाणून अपराध करी, त्‍यास क्षमा न करी   सब छोडे मेरा रब न छोडे   कवाध र न   बहु कामें एका हातीं, सिद्धीस न जातीं   मुलाचे लाड करावे, लाडानें वेडे न करावे   विंदाण-न   बुळीद-न   उपकार करणें, त्याची बढाई न सांगणें   शय्या पाळीतां आणिकेसी न रमे कांताः   सारखे-सारखे सारखे, कोणी न पारखे   न दिसती तारांगणें   तुला न मला, घाल कुत्र्याला   आला हाकारा, टाकला पसारा, घर तेरा न मेरा   योग्यता-योग्यतेनें मिळवी, तें दैवावर न घालवी   शब्द खालीं पडूं न देणें   चोर चोरीसे गया, तो हेरी फेरीसे न गया   चोरी, चहाडी, शिंदळकी (न करावी)   चांगले करी, त्‍याचें भय न धरी   न पुरे माझ्या गारीं, कोठला माधुकरी   जेथें बसे जांभूळवाही, तेथें तन उठूं न पाही   कुपणि-न   घासतां दगड सतत, शेवाळ निर्माण न होत   शहाण्याचे खावे जोडे पण मूर्खाचे खाऊं नये पेढे   अंधी पिसे कुत्ता खाय   जावे लाख, रहे साख   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP