Dictionaries | References

"न" Words

  |  
(नाका- तोंडावरची) माशी न हालणें   (नांव घ्‍यावयास) एक घटका लागणें      नु   नू   नृ   ने   नै   नें   न (नणं दुल्याच्या कं (कर्ण(दूल्या जाचूं नको मला, तूं शिल पर घरां तर माझीच गत येईल तुला   ने आण   न उतरणें   न ऐके हिंदूचें, न ऐके यवनाचें, तेथें धर्मबंधन कशाचें?   न करत कांहीं, वाईट शिकूं पाही   न कर्त्याचा वार शनिवार   न कर्त्याचा-देत्याचा वार शनिवार   न कर्तीची नवरी, देजानीं मोडली   न करावी चारी, न भ्यावें राजाला   न कळे काय अरिष्टें येती भोगा, हांसूं नये दुसर्‍याचे दैवयोगा   न खात्या देवाला बोनें (नैवेद्य)   न खादी नार नी पायलीचा आहार   न गच्छेद्‌ ब्राह्मणत्रयम्‌।   न घे ऐकून कोणाचें, कान फार बधीर त्याचे   न घडे तें घडो येई, एका विठ्ठल चिंतनें।   न च घर्मो दयापरः।   न चा पाडा-पाढा-फाडा   न चोरहार्यं (विद्याधन)   न जाणे समय कैसा लोटावा, तो पूर्ण दुःखी समजावा   न जाणो   न जावें सुंदरपणावर, आधीं गुण श्रवण कर   न झेंपे ऐसें ओझें, दुसर्‍यावर न घालावें   न तिहींत, न तेरांत, न शेरभर सुतळींत   न देखे रवि, तें देखे कवि   न देण्याचा वार, शनिवार   न देवाय धर्माय अश्वत्थाय नमो नमः।   न देवाय न धर्माय   न दारद or त   न दिसती तारांगणें   न धरीं शस्त्र करीं मीं   न न   न नीचो यवनात्परः   न पडे उत्तरा तर भात मिळेना पितरा   न पडती चित्रा, तर भात न मिळे पितरा   न पडतील चित्रा तर हाल खाईना कुत्रा-भात न मिळे पितरा   न पडतील मघा, तर वरतीं बघा!   न पढा न सिखा, नाम विद्यासागर   न पुत्रो न पुत्री   न पुरे माझ्या गारीं, कोठला माधुकरी   न पश्यति च जन्मांधः कामांधो नैव पश्यति।   न बासी रहे, न कुत्ता खावे   न बोलणे   न बोलतां काम करणें, तें चांगलें होणें   न बोलून शहाणा   न बोलावतां भोजना आला, कोठें बसावें हें न सुचे त्याला   न बोळणाराचे नाहीं गहू विकत, पण बोलणाराचे करडई विकतात   न भूतो न भविष्यति   न भीतो मरणादस्मि केवल्म दूषितं यशः।   न म्हणे उत्तम वाईट कोणाला, तो पात्र होतो जननिंदेला   न मागे तयाची रमा होय दासी।   न मागतां कृपा करतो, त्याचा उपकार मोठा होतो   न मातुः पर दैवतम्   न मातुः परदैवतः।   न मानावें तैसें गुरुचें वचन। जेणें नारायण अंतरें तें॥   न मारतां भय दावे, ती बरवी नीति म्हणावी   न मिळे भीक, तर कांहीं तरी शीक   न रहे आप, तो शूं करे मा ने बाप   न रहे बांस, न बाजे बासंरी   न लागती मघा, तर ढगाकडे बघा   न लागो पुत्राचा हात, पण लागो डोंबाची लाथ   न वदेद्यावनीं भाषां।   न स्त्री स्वातंत्र्यमर्हति   न स्त्रीस्वातन्त्र्यमर्हति।   न सोमे तर थट्टा करुं नये   न हि वंध्या विजानति गुर्वीं प्रसववेदनां।   न हिंदु र्न यवनः   न हिंदुः प्रभुरात्मनः।   न हिन्दुर्न यवनः।   नॄ~ःप्रणेत्र   नLअ   नैः   नःक्षुद्र   नैःश्रेयस   नैःसङ्ग्य   नैःस्नेह्य   नैःस्पृह्य   नैःसर्गिक   नैःस्वभाव्य   नैःस्वम्   नैःस्व्य   नूअ   नेआण   नेआहा   नइस   नई   नेई   नउखा   नउबत   नउली   नऊ   नऊ अंगुळी, संध्येची पळी   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP