TransLiteral Foundation

"न" Words

  |  
(नाका- तोंडावरची) माशी न हालणें   (नांव घ्‍यावयास) एक घटका लागणें      नु   ने   नै   नें   न (नणं दुल्याच्या कं (कर्ण(दूल्या जाचूं नको मला, तूं शिल पर घरां तर माझीच गत येईल तुला   ने आण   न उतरणें   न ऐके हिंदूचें, न ऐके यवनाचें, तेथें धर्मबंधन कशाचें?   न करत कांहीं, वाईट शिकूं पाही   न कर्त्याचा वार शनिवार   न कर्त्याचा-देत्याचा वार शनिवार   न कर्तीची नवरी, देजानीं मोडली   न करावी चारी, न भ्यावें राजाला   न कळे काय अरिष्टें येती भोगा, हांसूं नये दुसर्‍याचे दैवयोगा   न खात्या देवाला बोनें (नैवेद्य)   न खादी नार नी पायलीचा आहार   न गच्छेद्‌ ब्राह्मणत्रयम्‌।   न घे ऐकून कोणाचें, कान फार बधीर त्याचे   न घडे तें घडो येई, एका विठ्ठल चिंतनें।   न च घर्मो दयापरः।   न चा पाडा-पाढा-फाडा   न चोरहार्यं (विद्याधन)   न जाणे समय कैसा लोटावा, तो पूर्ण दुःखी समजावा   न जाणो   न जावें सुंदरपणावर, आधीं गुण श्रवण कर   न झेंपे ऐसें ओझें, दुसर्‍यावर न घालावें   न तिहींत, न तेरांत, न शेरभर सुतळींत   न देखे रवि, तें देखे कवि   न देण्याचा वार, शनिवार   न देवाय धर्माय अश्वत्थाय नमो नमः।   न देवाय न धर्माय   न दारद or त   न दिसती तारांगणें   न धरीं शस्त्र करीं मीं   न न   न नीचो यवनात्परः   न पडे उत्तरा तर भात मिळेना पितरा   न पडती चित्रा, तर भात न मिळे पितरा   न पडतील चित्रा तर हाल खाईना कुत्रा-भात न मिळे पितरा   न पडतील मघा, तर वरतीं बघा!   न पढा न सिखा, नाम विद्यासागर   न पुत्रो न पुत्री   न पुरे माझ्या गारीं, कोठला माधुकरी   न पश्यति च जन्मांधः कामांधो नैव पश्यति।   न बासी रहे, न कुत्ता खावे   न बोलणे   न बोलतां काम करणें, तें चांगलें होणें   न बोलून शहाणा   न बोलावतां भोजना आला, कोठें बसावें हें न सुचे त्याला   न बोळणाराचे नाहीं गहू विकत, पण बोलणाराचे करडई विकतात   न भूतो न भविष्यति   न भीतो मरणादस्मि केवल्म दूषितं यशः।   न म्हणे उत्तम वाईट कोणाला, तो पात्र होतो जननिंदेला   न मागे तयाची रमा होय दासी।   न मागतां कृपा करतो, त्याचा उपकार मोठा होतो   न मातुः पर दैवतम्   न मातुः परदैवतः।   न मानावें तैसें गुरुचें वचन। जेणें नारायण अंतरें तें॥   न मारतां भय दावे, ती बरवी नीति म्हणावी   न मिळे भीक, तर कांहीं तरी शीक   न रहे आप, तो शूं करे मा ने बाप   न रहे बांस, न बाजे बासंरी   न लागती मघा, तर ढगाकडे बघा   न लागो पुत्राचा हात, पण लागो डोंबाची लाथ   न वदेद्यावनीं भाषां।   न स्त्री स्वातंत्र्यमर्हति   न स्त्रीस्वातन्त्र्यमर्हति।   न सोमे तर थट्टा करुं नये   न हि वंध्या विजानति गुर्वीं प्रसववेदनां।   न हिंदु र्न यवनः   न हिंदुः प्रभुरात्मनः।   न हिन्दुर्न यवनः।   नूअ   नेआण   नेआहा   नइस   नई   नेई   नउखा   नउबत   नउली   नऊ   नऊ अंगुळी, संध्येची पळी   नऊ कारभारी, अठरा चौधरी   नऊ कोट नारायण   नऊ खंडें   नऊ गुण   नऊ ग्रह   नऊ चोवीस एकादशी, कशाला पाहिजे गांवचा जोशी   नऊ द्वारें   नऊ नगद, तेरा उधार   नऊ नडियादि सात पेटलादी आणि एक उमरेठी(बरोबरी)   नऊ नाग   नऊ नाथ   नऊ नायक, दहावा पायक   नऊ नारायण   नऊ निधि   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

डोळ्यांनी रात्रं-दिवस काढणें

 • एकसारखे जागत बसून रात्र-दिवस घालविणें. 
RANDOM WORD

Word Search


Input language:

Did you know?

श्रावण महिन्यांत महादेवाच्या पिंडीवर दुधाचा अभिषेक कां करावा? त्याचे पुण्य काय?
Category : Hindu - Puja Vidhi
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,923
 • Total Pages: 47,648
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 325,706
 • Marathi Pages: 28,626
 • Tags: 2,710
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.