Dictionaries | References

पंक्तीस भोजन व सदरेस निद्रा

सुखी जीवन
निष्काळजी आयुष्यक्रम.
केवळ पंक्तीबरोबर जेवण करुन बाहेर ओसरीवर झोंपा काढणारा मनुष्य. आळशी मनुष्य.

Related Words

दान हें प्रथम जवळच्यास व नंतर दूरच्यास करावें   निद्रा   रडत्याच्या डावीकडे व शिवत्याच्या उजवीकडे बसूं नये   नगदी दान व कागदी मान   धार्‍याला बोळा व दरवाजा मोकळा   गायी आल्‍या काय व गाढवें गेली काय सारखेंच   मनुष्य पाहून शब्द टाकावा व झाड पाहून घाव टाकावा   आगींतून निघाले व फुफाट्यांत पडले   आळशाला विसांवा नाहीं व खादाडाला चव नाहीं   कर्माची वरात व म्‍हातारी घरांत   भोजन-भोजनभाऊ   आठी जेवण मठी निद्रा   दादल्यानें मारलें व पावसानें झोडलें. दाद ना फिर्याद   आपलें सांभाळावें व दुसर्‍यास यश द्यावे   आम्ही तुम्ही एक व कंठाळीला मेख   आधणांतले रडतात व सुपांतले हांसतात   निद्रा करावी वृक्षातळीः ना तरी खांड देऊळीं   काळझोप-निद्रा-नीज   गरजवंतास अक्‍कल नाहीं व हौसेला मोल नाहीं   करील त्‍याचा कारभार, मारील त्‍याची तलवार, राखेल त्‍याचे घर व खपेल त्‍याचें शेत   भाकर खाईन व ती तशीच शिल्लक ठेवीन-(हें होणार नाहीं)   केले नाहीं तंववर जड व खाल्‍ले नाहीं तंववर गोड   साखरेची गोडी व तुपाची चव सांगतां येत नाहीं   घर म्‍हणते बांधून पहा, लग्‍न म्‍हणतें करून पहा, व गुर्‍हाळ म्‍हणते लावून पहा   मळघाऊ or व   देवानें दिलें व कर्मानें (नशीबानें) नेलें   वकूफ-वकूफ थोडा व दिमाख बडा   कुत्र्याचें तोंड गाढवानें चाटलें व गाढवाचें तोंड कुत्र्यानें चाटले म्‍हणोन बाटते की काय   पुरवठा असेल तर पोरें व दौलत असेल तर दुनिया   स्वतः ज्ञान नाहीं व सांगितलेलें ऐकत-ऐकायचें नाहीं   माशी आपणास खावविते व दुसर्‍यास ओकून पाडविते   किर व णें   विंचू डसतो व ढेकळाआड जाऊनद दडतो   बहिर्‍यापुढें भाषण व अंधळ्यापुढें दर्पण   धक्यास बुकी व शिवीस चपराकी   आमचेच दांत व आमचेच ओठ   शिळी भाकर ताकानें गोड व वाईट बायको पोरानें गोड   एकपट रूप व दुप्पट पोषाख   नराचा जन्म नारायणासाठीं व नारीचा नरासाठीं   गांवामागे वेडें व वरातीमागें घोडें   मुसलमान व बेइमान   शेताचा आरा (मोड), गाईचा गोर्‍हा व पाळण्यांतील हिरा हे केव्हां तरी उदय काळ आणतीलच आणतील   घोडी मेली ओझ्यानें व शिंगरूं मेले हेलपाट्यानें   कोणाला कशाचें व बोडकीला केसाचें   अर्थाचा अनर्थ व पादाचा परमार्थ (परमेश्वर)   पळत्याच्या पुढें व हागत्याच्या मागें   गरवशीचें पोट व रिकाम्‍याचा चोट, वरचेवर वाढतो   कानामागून आले व तिखट झालें   हत्तीचे दांत खायाचे वेगळे व दाखवावयाचे वेगळे   जागती झोंप-निद्रा   आठी जेवण मठी निद्रा   आडय-ई-व   आरडून दान, किंचाळून भोजन   आहार खपता, निद्रा पट्टा, पीडे नाव कमल उसैटा   उद्योगी मनुष्य भागे, गाढ मूढ निद्रा लागे   उपाय-व   एक घटका निद्रा पूर्वरात्री, दोन घटका उत्तररात्रीं (उत्तर निशापरी)   काळझोप-निद्रा-नीज   खे व   गळां नाहीं सरी, सुखीं निद्रा करी   चांदणी भोजन   ज्‍याच्या गळ्यांत सरी ते सारी रात्र घोकणी करी, व ज्‍याचे गळ्यात दोरी ते सारी रात्र निद्रा करी   जागती झोंप-निद्रा   तृप्ताला भोजन   तसराऊ or व   तिक्तय or व   निद्रा   निद्रा करावी वृक्षातळीः ना तरी खांड देऊळीं   पत्रास _   बावळा-बावळी मुद्रा आणि देवळीं निद्रा   भकील भोजन   मळघाऊ or व      शिटाऊ-व   सुखा भोज्या, मठा निद्रा, अती विषय लंपटा l दीर्घ द्वेषी, बहु क्रोघी, धश्र्वोटं पंचलक्षणम् ll   स्वस्थ-स्वस्थ आहे आपले मनीं, त्यास निद्रा लागे दिनरजनीं   साक्ष भोजन   हटीं जेवण, मठीं निद्रा   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP