Dictionaries | References

पाऊल मागें न देणें

पाऊल माघारें न घेणें.
मो. कर्ण. ३९.५३.

Related Words

पाठ देणें   शब्दाबाहेर पाऊल न टाकणें   नांव न घेणें   काळीज काढून टाकले तरी विश्र्वास न येणें   धत्तुरा देणें-दाखविणें   शब्द खालीं पडूं न देणें   शरणचिठी देणें   हात कापून देणें   अंगावरचें लेणें जन्मभर देणें   बाकी न ठेवणें   चुना पानाला न लागणें   भवति न भवति   वर-वरं प्राणत्यागो न पुनरधमानामुपगमः।   ताण देणें   पुराणामित्येव न साधु सर्वम्‌।   जन्म देणें   पूजा देणें   वाटेचें पाऊल आडवाटेस पडणें   दाबा देणें   देवळांत काशाची घंटा टांगली, आवाज न निघे कदाकाळीं   पदर फाडून देणें   दिवसावर नजर देणें   ताव देणें-मारणें   मागें पाडणें   (वर) पुष्पांजलि करणें-देणें   शष्प देणें न् शष्प घेणें   मनगट-मण (न) गट चावणें-चावून घेणें   चिंता वाहतां बहुत, कर्ज न फिटे निश्र्चित   असतांना दैव बरं, बुडवितांही न मरे   कोणावरहि जो प्रीति न करी, त्‍यावर कोणी लोभ न धरी   साप न म्हणावा बापडा, नवरा न म्हणावा आपला   बाभळीचा कांटा, पुढें तिखट आणि मागें पोंचट   आगें मागें, बाळ रांगू लागे   हुरळणें-हुरावणें-हुरळली-हुरावली मेंढी, लागली लांडग्याच्या मागें   ओशंगला देणें   कोणी आपले दोष न छेडी, त्‍याचें पुन्हां आचरण करी   उतारचिट्ठी देणें   चोर चोरीसे गया, तो हेरी फेरीसे न गया   चोरी, चहाडी, शिंदळकी (न करावी)   न दिसती तारांगणें   तुला न मला, घाल कुत्र्याला   शय्या पाळीतां आणिकेसी न रमे कांताः   सारखे-सारखे सारखे, कोणी न पारखे   उपकार करणें, त्याची बढाई न सांगणें   तर्‍हेस-तर्‍हे देणें   आला हाकारा, टाकला पसारा, घर तेरा न मेरा   मातीच्या मोलानें विकणें-देणें   योग्यता-योग्यतेनें मिळवी, तें दैवावर न घालवी   स्वर स्वर देणें   बाल्या देणें-मारणें-हाकणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP