Dictionaries | References

(पाठीला) तेल लावून ठेवणें

(पाठीला तेल लावले असतां वर बसणारा मार तितकासा लागत नाही.) मार खाण्याची तयारी ठेवणें.

Related Words

मनावर लिहून ठेवणें   (आंत) खुंटी ठेवणें-मारणें-राखणें   धुर्‍यावर ठेवणें-बसविणें   निसरगांठ देऊन ठेवणें   दिवाणाचें तेल पदरांत घेणें   डोळ्यांत तेल घालून   मांडीवर मान ठेवणें   मनांत-मनीं ठेवणें   सात गांठपलीकडे ठेवणें   सात गांठी देऊन ठेवणें   फेणीचें तेल   मेख ठेवणें   अन्न कडेकांठास ठेवणें   ईश्र्वरापाशीं सख्य ठेवणें, तेणें आपले काय उणें   साता समुद्राच्या पलीकडे ठेवणें   बोल ठेवणें-लावणें   छातीला हात लावून म्‍हणणें-सांगणें   तूप दिव्याला आणि तेल माव्याला   पांडव घरावर ठेवणें   आसन ठेवणें   मागला पाय पुढें न ठेवणें   ठेका लावून देणें   दृष्टि ठेवणें   दांतांस दांत लावून असणें   मनाला लावून घेणें   कानांत तेल घालून निजणें   मिशीचा केंस गहाण ठेवणें   देवावर हात ठेवणें   खायला न प्यायला, फुलेल तेल न्हायला   तूप तृणाचें, तेल कणाचें   वाढून ठेवणें-ठेवलेलें असणें   सुटलेले केस पाठीला शरण   प्राण काढून ठेवणें   हातांचा राखून ठेवणें   काडेपेरें लावणें-लावून पाहाणें   मातीचें तेल   वचन शेटावर ठेवणें   हिसाब-हिशेब ठेवणें   जिभेचा पट्‌टा सुरू करणें-चालू करणें-चालू ठेवणें   दिवा लावून येणें. हात हालवीत जाणें   तिखट मीठ लावून सांगणे   घर म्‍हणते बांधून पहा, लग्‍न म्‍हणतें करून पहा, व गुर्‍हाळ म्‍हणते लावून पहा   कपाळाला हात लावून बसणें   तेल जळे, पीडा टळे, पण ज्‍याचे जळे त्‍याला कळे   कान कुरकुटी तेल मीठ मागे, न दे त्‍याच्या कानास लागे   भिजत कांबळें ठेवणें जड होतें   चूल लहान ठेवणें, तर घर वाढविणें   चांगल्या किंवा वाईट मार्गात पाऊल ठेवणें   प्राण न ठेवणें   ठेवणें   अन्न कडेकांठास ठेवणें   अन्न पाठीवर ठेवणें त्यापेक्षां बरवें खाणें   अशाश्र्वत मनुष्यांनी, शाश्र्वत क्रोध न ठेवणें मनी   आडपडदा न ठेवणें   आड लावून घेणें   (आंत) खुंटी ठेवणें-मारणें-राखणें   आसन ठेवणें   इकडला गड तिकडे नेऊन ठेवणें   ईश्र्वरापाशीं सख्य ठेवणें, तेणें आपले काय उणें   उपकार ठेवणें   उपासी पोटीं अन्न ठेवणें   उबत ठेवणें   उरावर धोंडा ठेवणें   उरावर हात ठेवणें-लावणें   (एखादा पदार्थ) जिभेला-स टांचा देऊन ठेवणें   एखादा पदार्थ पुजून ठेवणें   कंठीं प्राण ठेवणें-धरणें-राहणें   कडू तेल   कूळ ठेवणें   कानखडी लावून घेणें   कानावर मान ठेवणें   कानावर हात ठेवणें   कानास खडा-डी लावून घेणें   कार्यावर दृष्‍टि ठेवणें   काळावर दृष्‍टि ठेवणें-देणें   काळीज काढून टाकणें-पुढें ठेवणें   कोणा एकांतीं छेडणें, पोटीं राग न ठेवणें   खालीवर दृष्‍टि (नजर) ठेवणें-करणें-पहाणें   खोगीर वर लादणें-चढविणें-ठेवणें   खोड ठेवणें   गुंफेंत ठेवणें   गर्व हरणें, त्‍यासी संबंध न ठेवणें   गुराब ठेवणें   गळ्यावर सुरी ठेवणें   गांठ घालणें-ठेवणें   घर म्‍हणून ठेवणें   घरावर गोवरी-निखारा ठेवणें   घरावर तुळशीपत्र ठेवणें   चूल लहान ठेवणें, तर घर वाढविणें   चांगल्या किंवा वाईट मार्गात पाऊल ठेवणें   चावून चिवून ठेवणें   चौकशी ठेवणें   छातीवर दगड ठेवणें   जतनेस ठेवणें   जमीन माडी ठेवणें   जेवण टुकेवर ठेवणें   जिभेचा पट्‌टा सुरू करणें-चालू करणें-चालू ठेवणें   ठेका लावून देणें   ठेवणें   ठिकाणी ठेवणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP