Dictionaries | References

पाठ उचलणें


पुन्हा तेज चढणें
व्यवसाय धंदा पुन्हां सांवरणे
पुन्हां बस्तान बसविणें
गमावलेला लौकिक, द्रव्य वगैरे पुन्हां संपादन करणें.

Related Words

उचलणें   पाठ पुरवणे-पुरती घेणें   पाठ थोपटणें   मोळी-मोळी उचलणें   पाठ फिरविणें   (पाठ हात इ. चें) धिरडें काढणें-निघणें   पाठ भुईस लावणें   आपली पाठ आपणांस दिसत नाही   पाठ घेणें   वारा वाजेल-येईल-वाहील तशी पाठ फिरविणें-पाठ देणें   पाठ सोडणें   सखू-सखू पाठ घांसली तर घासूं पण खंडीचा तोटा कसा सोसूं   नचा पाढा वाचणें-सांगणें-घट(ट्ट)करणें-घोकणें-पाठ असणें   चूड-उचलणें-धरणें-लावणें   दगड उचलणें - घेणें - फेकणें - मारणें   दुमची उचलणें   जमिनीस पाठ लागणें   पाठ चोरणें   वारा पाहून पाठ द्यावी, वारावाहेल तसें करावें, वारा पाठीवर घ्यावा   पाठ उघडी पडणें   वारा वाजेल-वाहील तशी पाठ करावी-ओवावी-द्यावी   पाठ काढणें   पाठ पोट सारखें होणें   मगरी मगरी, तुझी पाठ मऊ   गठडी उचलणें-उपटणें-पार करणें-लांबविणें   बिर्‍हाड उचलणें   शीर-शीर-शिरें उचलणें   (हातपाय, मान, कमर, पाठ वगैरेचे) तुकडे पडणें   पाठ धरणें   पाठ निघणें-रिघणें   भुईला पाठ लागणें   नांगर उचलणें-टाकणें-सोडणें   हात उचलणें   (एखाद्या कार्याची) तळी उचलणें-भरणें   मेखा उचटणें-उचलणें-उपटणें   भंवई-भंवई उचलणें   जड पारडें उचलणें-उरकणें-पाहणें   पाठ वळणें-पाहणें   शिवावरचा बेल उचलणें-काढणें-घेणें   बेलभंडार उचलणें-काढणें   (घोड्याच्या) अनीना उचलणें   हात उगारणें-उचलणें   गंगाजळी उचलणें   सुसरीणबाई तुझी पाठ कशी? तर कापसाची मोट तशी   आवय पळयता पोट आनि बायल पळयता पाठ   नित्य पाठ, त्याची काय वाट   प्रसंगाला पाठ देणें   रोहिणीनें गाळलें अंडें, मृगानें झाडली पाठ, तर पाऊस गेला दिवस तीनशें साठ   पाठ पुरवणे   एक बायकोची पाठ, पासोड्या तीनशें साठ   यशाचा विडा उचलणें-घेणें   सुण्याक दिवची वाट, उण्याक देवची पाठ   हात उचलणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP