Dictionaries | References

पाण्यांत काठी मारली तर कां दोन जागा होईल? पाण्यांत काठी मारली तर दोन होत नाहींत


पाण्यावर कितीहि काठीनें मारलें तरी तें दुभंगत नाहीं. जलताडन
व्यर्थ श्रम.

Related Words

जागा   असेल दाम तर उचललें (उरकले) काम   दांत आहेत तर चणे नाहींत आणि चणे आहेत तर दांत नाहींत   दांडयानें पाणी तोडलें म्हणून निराळें होत नाहीं   चाखलें नाहीं, पण देखलें तर असेल   बायको शहाणी असली तर संसार, नाहींतर विपचार   दोनय्‍ चुली सारख्यो तर मायधुवो लाडक्यो   पुरवठा असेल तर पोरें व दौलत असेल तर दुनिया   शेतकरी सुखी तर जग सुखी   घे आपली नथ, मी नाहीं बाईल होत   अंथरायला गरम पांघरायला नरम मग निजणार्‍याला कां वाटावी शरम   चांगले करण्याला दोन पिढ्या, आणि वाईट करण्याला तीन पिढ्या   सारें ठेवायास जागा मिळतें पण मुलगी ठेवायास जागा मिळत नाहीं   धरलें तर चावतें नी सोडलें तर अंगावर येतें   एकानें गाय मारली म्हणून दुसर्‍यानें वासरूं मारूं नये   सखू-सखू पाठ घांसली तर घासूं पण खंडीचा तोटा कसा सोसूं   पाण्यांत पडल्यावर कृष्णार्पण   पीठ आहे तर मीठ नाहीं आणि मीठ आहे तर पीठ नाहीं   देणें आणि दुखणें हीं कोणासहि आवडत नाहींत (चुकत नाहींत)   उपकाराची भागूबाई, बोट ठेवायला जागा नाहीं   व्हावा-व्हावा चांद नाहीं तर राहावें वांझ   नांव धुळींत-मातींत-पाण्यांत इ० त जाणें-मिळणें-पडणें   जन गर्विष्‍ट नसतें, तर इतरा गर्विष्‍ट न म्‍हणतें   न पडती चित्रा, तर भात न मिळे पितरा   पिकेल डोण, तर खाईल कोण   पाण्यांत टाकणें   चांगला घालीव दिवस, रात्रीं होईल उल्‍हास   माकड गेलें लुटी आणि आणल्या दोन मुठी   एका लुगड्यानें म्हातारी होत नाहीं   ओ कां ठो   एक भय दोन जागा असतें   दे मान तर घे मान, नाहीं तर बस कुत्र्यासमान   सगळे पालखीपदस्थ होतील तर भोई कोण होईल?   एक वेळ गुवा माथँ मारच्या पैलीं, मागीर तांतू दोन आसात?   शेटें जाळून कोळसे होत नाहींत   पाण्यांत राहून मगरांशीं वैर   वाहत्या घोडयावर दोन गोणी जास्त   पडेल हस्त, तर पिकेल मस्त   देईल दाता, तर खाईल मागता   असतील शितें तर मिळतील भुतें   तूं रानोरान तर मी झाडोझाड   असा लेक (मुलगा) दाणा तर घरोघर (माझ्या) सुना   पडेल हस्त तर कुळंबी मस्त   स्वतः मागितलें तर ताक मिळेना तें निरोपानें दूध येणार आहे !   एकाशीं स्नेह तर एकाशीं बिघाड, एकदांच सर्वांशी कज्जा करूं नये   धनी कुंभार असो की परीट असो, गाढवाचे हाल कांहीं चुकत नाहींत   कोणाचे कोण, तुम्‍हास कां उठाठेव   सुइणीच्या जिवावर कोणी गरवार होत नाहीं   करंगळी (करांगुळी) सुजली म्‍हणून ती डोंगराएवढी होईल काय?   दुकान चांगलें संभाळ, तेणें होईल उदयकाळ   एका घोवानें म्हातारी होत नाहीं   एका हाताची बोटें पण सारखीं नाहींत   चार होत होणें   भकाभक or कां   मुलाला जपलें तर म्हातारें होईल   शंखोबा? तर ओबा, दे लाख (दोन हजार) तर घे सव्वालाख (तीन हजार), देतोस काय तर घेतोस काय?   शेटें उपटून मढें हलकें होत नाहीं   शष्पें धुतलीं म्हणून रेशीम होत नाहीं   स्वप्न पाहून जागा होणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP