Dictionaries | References

पाय भुईला लागूं न देणें

जिवंत न ठेवणे
नेस्तनाबूत, खच्ची करणें. ‘नाना आतां आपले पाय भुईला लागूं देणार नाहीं.’
V.S२.१३.

Related Words

पाठ देणें   जळता पाय जाळणें   नांव न घेणें   काळीज काढून टाकले तरी विश्र्वास न येणें   धत्तुरा देणें-दाखविणें   पाय उतारार्‍यां आणणें-येणें   पापानें पाय धुणें   शरणचिठी देणें   शब्द खालीं पडूं न देणें   अंगावरचें लेणें जन्मभर देणें   पाय पडल्यार मुय काय मरचीना   शब्दाबाहेर पाऊल न टाकणें   बाकी न ठेवणें   चुना पानाला न लागणें   भवति न भवति   वर-वरं प्राणत्यागो न पुनरधमानामुपगमः।   ताण देणें   पुराणामित्येव न साधु सर्वम्‌।   जन्म देणें   पूजा देणें   दिवसावर नजर देणें   दाबा देणें   देवळांत काशाची घंटा टांगली, आवाज न निघे कदाकाळीं   पदर फाडून देणें   ठेवी पोट साफ, पाय उष्‍ण, नेहमी गार मस्‍तक जाण, मग वैद्याची गरज सोड, हित तेंच समज   मनगट-मण (न) गट चावणें-चावून घेणें   कोणावरहि जो प्रीति न करी, त्‍यावर कोणी लोभ न धरी   (वर) पुष्पांजलि करणें-देणें   साप न म्हणावा बापडा, नवरा न म्हणावा आपला   शष्प देणें न् शष्प घेणें   असतांना दैव बरं, बुडवितांही न मरे   चिंता वाहतां बहुत, कर्ज न फिटे निश्र्चित   संसाराचें ओझें मनाचें, पाय धरा विठोबाचे   हात-पाय रावले, कितें करुं बायले?   सारखे-सारखे सारखे, कोणी न पारखे   उपकार करणें, त्याची बढाई न सांगणें   शय्या पाळीतां आणिकेसी न रमे कांताः   न दिसती तारांगणें   तुला न मला, घाल कुत्र्याला   चोरी, चहाडी, शिंदळकी (न करावी)   तर्‍हेस-तर्‍हे देणें   आला हाकारा, टाकला पसारा, घर तेरा न मेरा   मातीच्या मोलानें विकणें-देणें   योग्यता-योग्यतेनें मिळवी, तें दैवावर न घालवी   चोर चोरीसे गया, तो हेरी फेरीसे न गया   बाल्या देणें-मारणें-हाकणें   स्वर स्वर देणें   उतारचिट्ठी देणें   ओशंगला देणें   कोणी आपले दोष न छेडी, त्‍याचें पुन्हां आचरण करी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP