Dictionaries | References

पैची जखम त्याला पंधरा आण्याची मलम पट्टी

अल्प कार्यास बेसुमार खर्च. तु०-अडक्याची भवानी नि सापिक्याच शेंदूर.

Related Words

खाजवील त्‍याला खरूज, भोगील त्‍याला संपदा   पट्टी देणें   पट्टी   कर्ज फार त्‍याला लाज नाहीं, उवा फार त्‍याला खाज नाहीं   पैची जखम त्याला पंधरा आण्याची मलम पट्टी   पंधरा विभूतिस्थानें   ऐकून घेत नाही, त्याला सांगू नये काहीं   जो भ्रमण करतो, त्‍याला संसार नसतो   जो फिरवी लाठी, त्‍याला शत्रू दाखवी पाठी   ज्‍याला नाहीं काज, त्‍याला पृथ्‍वीचें राज   ज्‍याची त्‍याला आवडली, आणावयास गेला तो म्‍हणे काळी   आधीं होता मठ, त्याला घातला तट   ज्‍याचें त्‍याला, खटपट आम्‍हांला   अति ऊ त्याला खाज नाहीं आणि अति ऋण (देणें) त्याला लाज नाहीं   खप्प्याची पट्टी   मध्येंच टाकी कार्याला, आरंभशूर म्हणती त्याला   फुकटचें खाय, त्याला सस्त महाग काय   ज्‍याचें जळे, त्‍याला कळे   बेडकाला डबकें, त्याला जग पारखें   समर्थ-समर्था घरचें श्र्वान, त्याला सर्व देती मान   आधीं होता मठ, त्याला बांधला तट   दोन आण्याची कोंबडी नि आठ आण्याची फळणावळ   दोन आण्याची चट्टीपट्टी, बारा आण्याची मलमपट्टी   पट्टी फाटणें   पट्टी करणें   गुरांना गोठाच आवडत असेल तर त्‍याला यजमान तरी काय करील   पै-पैची काळजी घेतली म्हणजे रुपयांकडे पहावयाला नको   उच्ची पट्टी   पट्टी चालणें-लागणें   खोट्याचे मढें तीन शेज पडे, त्‍याला कोण रडे?   ज्‍याचा माल त्‍याला हाल (त्‍याचे हाल), कोल्‍हीं कुत्री पडली लाल   बाळ दाणा आणि त्याला चाबूक नजराणा   कर नाहीं त्याला डर नाहीं   ज्‍याचें मन त्‍याला ग्‍वाही देतें   हौसेनं केला वर त्याला भरला हिंवज्वर   जो कोणी हांक मारी, त्‍याला प्रसन्न कावेरी   ज्‍याचे त्‍याला, आपल्‍याला उठाठेव कशाला   ज्‍यानें केसकरणी गिळल्‍या त्‍याला बोडकीचा काय पाड   मालमत्ता-मालमत्तेचा सांठा, त्याला हजारों वाटा   आळसाची चाल इतकी मंद असते कीं, संकटें त्याला तेव्हांच गांठतात   मूळचाच शहाणा, त्याला फुटला पान्हा   हिस्सा-हिश्शाचा हिस्सा, हिंवर चिंचेचा भाचा आणि त्याला आला उल्हासा   तेल जळे, पीडा टळे, पण ज्‍याचे जळे त्‍याला कळे   ज्‍याचें असेल मढें, त्‍याला येईल रडें   प्रत्यक्ष पाही, त्याला मन साक्षी देई   ज्‍याचे त्‍याला नाही चोप आणि शेजार्‍या येईना झोंप   स्वतां स्वतांला साहाय्य करी l ईश्र्वर त्याला घरी करीं l   सोन्याचें ताट असलें तरी त्याला कुडाचें उटिंगण-उठिंगण पाहिजे-लागतें   खट नट, त्‍याला गिर्‍हाईक भट   हौसेनें केला वर, त्याला भरला दिवसां खोकला रात्रीं ज्वर !   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP