Dictionaries | References

पोट शिकैता वेव्हार आनी पेट शिकैता दर


(गो.) अन्नाची गरज माणसांशी कसें वागावें हें शिकवतें व बाजार धान्यांचे निरनिराळे भाव शिकवितो. तुमची परिस्थितीच तुम्हांला तुमचा मार्ग दाखविते. भूक लागली म्हणजे कांहींतरी धडपड मनुष्य करतो व बाजारांत गेलें म्हणजे दर, दाम, व्यवहाराची रीत वगैरे कळते. मागें काहींतरी नेट असल्याशिवाय किंवा प्रत्यक्ष करुन पाहिल्याशिवाय कोणतीहि गोष्ट करतां येत नाहीं

Related Words

पोट जाळणें   तारूं भरुंक गेल्‍लो आयलो, पोट भरूंक गेल्‍लो येंवक ना   पाठ पोट सारखें होणें   जाणार्‍याचे जातें आणि कोठार्‍याचे पोट दुखतें   पोट पिकणें   पोट पाताळास-रसातळास जाणें   पोट खपाटीस-बखाटीस जाणें   घर लासल्‍यारि शेतां रावचें, पोट लासल्‍यारि खयिं रावंचे?   आवसूनें पळवुंचें पोट, बाइलेनें पळवुंचे मोट   जेवूंक नासिल्‍याचे पोट व्हड   झूटा न बोले तो पेट फुले   पोट बाहेर पाडणें   एका व्यसनास लागे, दोघांचे पोट भागे   चतुराला चिंता फार, मूर्खा नाहीं लाज, सब घोडे बारा टक्‍के, पोट भरले नाही काज   तीन पोट भरण्याच्या जागा   पोट पाजळणे   पावसाचें पोट फुटणें   दर न्हाणाला मखर कोण घालतो   पोट जिरवणें-झाडणें-पाडणें-मारणें-सांडणें   पोट खराळणें-घळघळ करणें   दांत कोरून कोठें पोट भरत नसतें   दांत कोरून कोठें पोट भरतें?   मोठें पोट   सांत-सातें गेल्याशिवाय दर कळना   खाना पीना भरना पेट, चमडी जाने नाना शंकरशेट   रात माका पेट   आवय पळयता पोट आनि बायल पळयता पाठ   काम करतल्‍याची फाट आनी जेवतल्‍याचे तोंड पळौं नाका   याक पोऽऽर आनी बोभाट थोऽऽर   पेजेक आनी लजेक पडाना   दितलो रूब, आनी करतलो खूब   हगलें ना (नाहीं) पोट गेलें एकच   पोट भराना नाचूं कितें?   मानाय-मानायानी शेतां आनी बटकींनीं घरां जातात   गरवशीचें पोट व रिकाम्‍याचा चोट, वरचेवर वाढतो   भटाक गर्वूय ना आनी विद्याय ना   चिरगुटे घालोनि वाढविलें पोट। गरभार बोभाट जनामध्यें   हातावरचें पोट   सुक्या सुडयावर पोट भरणें   जिभेचे पोत आनी चोटलेचे पोत, हातांत दवरीत तो ब्रह्मांड जिंतीत   आवै जाणता भुरग्याचो बाप, आनी देव जाणता पाप   आपुण चुकलों आनी चरण पावले आकाशाक   आर्जवी एकत्र जमती, मनी वाटे पोट भरती   सिवता ताज्या उजव्या हाताक आनी रडत त्या डाव्वा हाताक बस नये?   काँबॉ खाता एक आनी एंकळ्या धन बडैतात   मीण-मिणाक आनी घावाकूय एकच   झाल्‍यावर पोट भरी, बरवें गायन करी   आपल्या गॅल्या मरण विघ्नसमान, आनी दुसर्‍या गॅलॅ मरण वाड्डीके समान   मरुंक लागल्यार चेडे उरनात, आनी जेंवक लागल्यार मुडे उरनात   वीतभर पोट-पोटाची खळगी   पेट   पोटांत पोट   वेव्हार   विनिमय दर   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP