Dictionaries | References

पोराचा कापला खवडा तर न्हाव्याला काय दुःख?


हजामन्त करतांना लहान मुलांच्या डोक्यावर जखम झाली तर त्याबद्दल न्हाव्याला वाईट वाटणयचें कांहींच कारण नाहीं. परदुःख शीतल असतें.

Related Words

पोराचा कापला खवडा तर न्हाव्याला काय दुःख?   एक आग झाला तर दुसर्‍यानें पाणी व्हावें   आज मला, तर उद्या तुला   राऊत-राऊत असे खरमरा तर घोडा चाले तुरतुरा   पाय पडल्यार मुय काय मरचीना   मानणें-मानला तर देव, नाहीं तर दगड धोंडा   आली घडी तीर तर धर, मिळणार नाही गेल्यावर   भटो बायको कां कराना? (तर) म्हणे तुम्हींच कां व्हाना?   जर ती असती, तर घरभर पोरें होतीं   माझें घरीं काय तोटा, लोटा जांवयाचा गोठा   ज्‍यानें केसकरणी गिळल्‍या त्‍यास बोडकीचा काय पाड?   मीपणा टांकशील तर देवपणा पावशील   काकमैथुन पाहावें, तर सहा महिन्यांत स्‍मशानांत (मसणांत) जावें   एका दिवसाचें सुख, त्याचें दुणें होय दुःख   पावला तर परमेश्वर, नाहींतर घातशनैश्वर   गाढव लाथ झाडी तर काठीनें झोडी, पायानें मारशील तर दुसरी लाथ झाडील   दे लाख, घे दोन लाख, देतोस काय तर घेतोस काय   आपणा लागे काम। वाण्या धरीं गूळ। त्याचें यातिकूळ। काय किजे।।   बाळंतिणीच्या वेदना वांझेला काय ठाऊक   बेडूक-बेडकानें चिखल खावा । काय ठावा सागर   आडांत पाणी खारें तर पोहर्‍यांत गोड कोठून येणार   आकाश खाली येते तर पक्षी हातीं येते   मागतां येईना भीक, तर तंबाखू खायला शीक   यज्ञ पुरोडाश कावळयास काय   घरोघर पिकले मोती तर त्‍याचे मोल काय होतें   घरोघर पिकले मोती, तर त्‍याची किंमत काय होती   असेल मालक शेती तर होती, नाहीं तर माती   वैद्य भेटला कच्चा, प्राण घेई पोराचा   व्यालीच्या वेदना व्यालीस कळेत, वांझेस काय समजे   बडयाचें बडें, तेथें काय सुंठीचें कुडें   कशी काय खबरबात, ताटभर दहीभात   उद्योगानें सुख, रिकामपणीं दुःख   उंच (थोर) वाढला एरंड, तरी काय होईल इक्षुदंड   घडून आल्‍यावरी, उपाय काय करी   कशांत काय आणि फाटक्‍यांत पाय   फिरेल काळ, तर बदलावी चाल   उखळांत घातला तर सात घाव चुकवील   बिधरी-बिधरी तण तर शेतकरी फिरे वणवण   माणूस फिरलें तर फिरलें पण घराचें वासेहि फिरले   गुह्य ठेवण्याची नाहीं युक्ति, तर राज्‍य चालविण्याची भ्रांति   ढगच नसते तर विजेची मौज तरी कशी दिसली असती   गळीं पडे काम, तर खर्ची पदरचा दाम   मनांत असेल तर मार्ग दिसेल   डोळ्यांत जर एक कण राहात नाहीं, तर हिशेबांत एक पै कशी सामावेल   कांग बाई कुथती, तर बसली जागा रुतती   जगीं सर्वसुखी कोण? तर विचारी   एक रूईचा चीक तर दुसरा शेराचा चीक, दोघे सारखेच   रिकामी बाई काय करशी? आपलं लुगडं फाडून दंड घालशी   आई! मी ढेप आणतों, तर मुंगळ्या बाबा! तुझी कंबरच सांगते आहे   सोन्याची सुरी कोण घालतो उरीं? सोन्याची सुरी झाली म्हणून काय ती उरांत खोवावी   आपली नुकसान कोणी केली, तर ती न उगवावी ती चांगली   गाढवांस गुळाची चव काय   जर खताचा सांठा, तर पैशाचा काय तोटा   दिली गाय, तिची आशा काय   नेसेन तर पैठणी (शालू) न नेसेन नाहीं तर नागवी बसेन   भाताचें खाणें काय, बायकोचें मारणें काय   मांगाला मावशी काय आणि भिल्लाला भाची काय   मानलें तर सुख, नाहीं तर दुःख   वेडीला सासर काय माहेर काय   वाण्या देशील काय अन् प्राण्या खाशील काय   वाणी देईल काय प्राणी खाईल काय   शंखोबा? तर ओबा, दे लाख (दोन हजार) तर घे सव्वालाख (तीन हजार), देतोस काय तर घेतोस काय?   शेजी नांदे, कांजीं तर लाखे   शिकणें-शिकविणें-न मिळे भीक तर कांहीं तरी शीक   हयातीचा दम असला तर   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP