Dictionaries | References

प्रपंची जो सावधान, तोच परमार्थ करील जाण

ज्याला संसार योग्यप्रकारें करण्याचें साधतें त्यालाच परमार्थसाधन सुलभ होतें. ‘प्रपंची जो सावधान। तो परमार्थ करील जाण । प्रपंचीं जो अप्रमाण। तो परमार्थी खोटा॥’ -रादा १२.१-९.

Related Words

संसार राकूनु परमार्थ साधका   समुद्रांत जाऊन कोरडा, तो काय करील बापुडा   जो घाबरतो तो रानभरी होतो   जो उशीरानें उठे, त्‍याचें काम शेष सांठे   जो सारखा धांवतो, तो शर्यतीस मुकतो   छाती करील त्‍याचा व्यापार   वाफ धरी वेळीं, हंसे तोच खळीं   जो काम लोभ दूर सारी, तो सुखें वर्ते देहधारी   करील तोंवर शेती, नाहींतर माती   जो दुसर्‍यावरी विश्र्वासला, त्‍याचा कर्याभाग बुडाला   हिरा ठेवितां ऐरणीं l वांचे मारितां जो घणीं तोचि मोल पावे खरा l करणीचा होय चुरा ll   जाण   अविश्र्वासें व्यवहार साधे, विश्र्वासे परमार्थ लाधे   दृढभाव तोच देव   अंतः करणाचा दिलासा तोच त्याचा आरसा   गुरांना गोठाच आवडत असेल तर त्‍याला यजमान तरी काय करील   आपला स्वभाव आवरून धरी, नाही तर करील तुजवर स्वारी   राजा करील ती पूर्व (दिशा)   जो स्‍वतः नम्र, तो हुकूम करण्याला योग्‍य   जो जन्म देतो, तोच भाकर देतो   जो फिरवी लाठी, त्‍याला शत्रू दाखवी पाठी   जे कां रंजले गांजले। त्‍यासी म्‍हणे जो आपुले।।   आळसानें जो घेरतो तो मढ्यासारखा दिसतो   अर्थाचा अनर्थ व पादाचा परमार्थ (परमेश्वर)   अति गरीब आणि अति द्रव्यवान यांस बुद्धि देतां न घेत जाण   हंसालागीं जें मिष्टान्न । तें न हंसीलागी जाण ॥   करील त्‍याचा कारभार, मारील त्‍याची तलवार   ज्‍याचे खिशांत सुर्ती, तोच मंगळमूर्ती   बोलेल तो करील काय, गर्जेल तो पडेल काय   मोठया मोठयाचा मार्ग बरा, तोच करावा साजरा   करील त्‍याचा कारभार, मारील त्‍याची तलवार, राखेल त्‍याचे घर व खपेल त्‍याचें शेत   अंतःकरणीं उपकारस्मरण हीच कृतज्ञता जाण   आपण दुसऱ्याला साहाय्य केले तर दुसरा आपणाला करील   लष्कर सैल, इन्फंट्री बैल आणि पोलीस करील तें होईल   जो तो आपले हित पाहातो   ज्याचा जो व्यापार तो त्यांनींच करावा   जो बायकोशी चांगला (भला), तो खाई दहीकाला-दूधकाला   जो तो आपलें घोडें पुढें ढकलतो-दामटतो   धांव धांव, जो बेध लिखासो पाव   तरवारिच्या धारेपुढे राव येत, पोण जिभेपुढे राव न जो   जो सरावा पडला, तो स्‍वभावच जडला   जो राहे देवाच्या निर्धारी, तो जन्म मृत्‍यूला दूर करी   जो असे अविचारी, तो काय न करी   जो हंडीमें होगा, सो रकाबीमें आवेगा   ज्याचा जो व्यापार। तेथें असावें खबरदार।   जो कोणी हांक मारी, त्‍याला प्रसन्न कावेरी   जो भ्रमण करतो, त्‍याला संसार नसतो   जो गुण बाळा, तो गुण जन्मकाळा   जो नजर न आवे, सो भुलजावे   जो तो आपापले घरचा राजा   अंतःकरणीं उपकारस्मरण हीच कृतज्ञता जाण   अति गरीब आणि अति द्रव्यवान यांस बुद्धि देतां न घेत जाण   अंधळ्या कारण दीपाचें न पडे जाण   अनुभव नसतांची जाण व्यर्थ पुस्तकी ज्ञान   अनुभव मूर्खा शिकवी ज्ञान न शिके तो शतमूर्ख जाण   अभिमान आणि अज्ञान, तरुणपणीं नासाडी जाण   अर्द हांव जाण, अर्द शेजारचो रवळु जाण   अल्प धन थोर मन, नाश न होय स्वहित जाण   अशी मुलगी फटाकडी की नवर्‍याला गाभण करील   असतां लहान, थोरा अडवी जाण   असतां वय लहान, बोल मोठे जाण   असा साधी अर्थ की ज्यांत घडे परमार्थ   आज चांगले करील, तर उद्या कामास येईल   आपण दुसऱ्याला साहाय्य केले तर दुसरा आपणाला करील   आर्जवी मंडळीहून, आत्मप्रीति अधिक जाण   आळस तो रोग जाण, तेणें जीवित्व होय क्षीण   उमाप लगीन सावधान   उल्लाचाक कळ्ळेलो उत्रांमोल जाण   उसवलेल्यास शिवील पण निसवलेल्यास काय करील   कपलांतलें ब्रह्मदेवाच्यान सुद्धां काढुं न जो   खटपटीवीण प्रतिष्‍ठा जाण   जाण   जो जो जयाचा घेतला गुण, तो तो म्‍यां गुरु केला जाण   जो मनुष्‍य कर्जदार, त्‍याला नेहमी शब्‍दमार   ठेवी पोट साफ, पाय उष्‍ण, नेहमी गार मस्‍तक जाण, मग वैद्याची गरज सोड, हित तेंच समज   धा जाण आवयक कोण रडनार   नव जाण मोच्यांनी उदक पिले, एकलो कसा आनवाळो उरतलो?   प्रपंची   मनीं जाण होणें   मूर्खाचें अंतःकरण, उथळ असतें जाण   सुवेळ-सुवेळीं दाम, दुप्पट जाण   सावधान   हरहर म्हण्टले जायते जाण आसात, खणिक उडी मारतलो कोण आसा ! हरहर म्हणपी जायते असत पण खणींत उडी एकल्यानच मारुक जाय   हंसालागीं जें मिष्टान्न । तें न हंसीलागी जाण ॥   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP