Dictionaries | References

प्राप्तीचा खरा वांटा


लाभांत निभी वाटणी. गांगा २८९.
दुसर्‍याच्या कमाईत अन्यायानें आपला हिंस्सा ठेवणें. एका कोळयाला एक चांगला मासा सांपडला असतां तो एका सरदाराकडे घेऊन गेला. त्या सरदाराकडे त्या दिवशीं मेजवानी असल्यानें असा मासा हवाच होता व वाटेल ती किंमत देऊन आणावा असें त्यानें नोकरांना बजाविलें होतेंच. तेव्हां दारावरच्या नोकरानें आपल्याला मोबदल्याचा अर्थ वांटा मिळेल तर आपण आंत जाऊं देतों असें अडविल्यावरुन कोळ्यानें कबूल केलें व तो सरदार वाटेल तीं किंमत देण्यास तयार असतांना तो आपणांस फक्त शंभर फटके देण्याचा आग्रह धरुन बसला. त्याप्रमाणें नाइलाजानें सरदारानें त्याला पन्नास फटके लगावल्यावर बाकीचे पन्नास त्याच्या नोकराला देण्याविषयीं त्या कोळ्यानें सांगितलें व सर्व उलगडा केला! अर्थात्‌ कोळ्याच्या हुषांरीबद्दल त्याला बक्षीस मिळालें हें सांगणें नकोच.

Related Words

खरा   प्राप्तीचा खरा वांटा   आर्जवून न भुलवी, तो मित्र खरा भावी   टक्‍कोभला-खरा करणें   ठेवी स्‍वतंत्रतेचा बाणा, लोकीं तोच खरा शहाणा   वचनाचा खरा धड   दुःखाचा वांटा   दुःखाचा वांटा उचलणें   सुखाचा वांटा   पापाचा वांटा उचलणें   बाप मरेल बैल वांटा पडेल   वांटा   आचार खरा पण विचार नाहीं   साप मारावा पुरा, नाहींतर सूड घेईल खरा   खरा स्‍वभाव दाखविणें   यश अपयश शूराचा वांटा   वांटा or वाटा   हिरा ठेवितां ऐरणीं l वांचे मारितां जो घणीं तोचि मोल पावे खरा l करणीचा होय चुरा ll   शेटाचा फांटा अन् तिसरा वांटा   खरा बोल, तो त्रिभुवनी बिनमोल   खरा मित्र बाळगती असे थोडे   संकटीं उपयोगी पडतो, तोचि मित्र खरा असतो   पडला कामाला, तोच खरा आपला   आपले मनाचा जो धनी, तोच धनी खरा जनीं   हाडाचा खरा चांगला भला   बलवान्‍-बलवाना पुढें, खरा माजीं पडे   लटिकयाचें आंवतणें जेविलिया साच। कायत्या विश्र्वास तोचि खरा॥   गुणवानाचा मान राखी, तोच खरा पारखी   जें देखिलें डोळां, तोच खरा निर्वाळा   मनाचा सौदा, तोच खरा धंदा   खरा धंदा करी, चाले वारशापरी   अपकरा-खरा   प्राप्तीचा खरा वांटा   खरा   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP