Dictionaries | References

"प" Words

पैनाम   (पुढें) पंच पक्कान्नाचें ताट वाढून ठेवणें   (पुस्तकाचें) पान परतविणें   (पांचट) पाणचट गुणाची, म्हणे मी पुण्याची   (पाटाचे पाणी कोण आणी)   (पाठ हात इ. चें) धिरडें काढणें-निघणें   (पाठीला) तेल लावून ठेवणें   (पाप,पुण्य,भोग,सुख,दुःख,इत्यादीची) पायरी भरणें         पू   पै   पें   पैं   प डाई   पै दर पै   प0 पाहणें or ताडून पाहणें   पुआड   पई   पुई   पई दरपई   पईज   पईल   पईलवान   पईस   पउतें   पऊल   पंक   पेंक   पक तुटला, व्यवहार खुंटला   पके बडके तले, मरणेवाले है   पक्क   पक्क्या पानाचा हौशी आणि बारीण आली दाराशीं   पक्कयावर चढविणें   पैकेकरी   पक्का   पक्का माल   पक्काकच्चा   पक्काख्याल   पक्काखरडा   पक्कान्न   पक्कान्नें   पक्कान्नाच घांस, त्याला विघ्नांची रास   पक्कान्नांत लाडू आणि गोतांत साडू   पक्काशय   पक्काशी   पक्काहिसाब   पक्की रसोई   पक्कीकुंदी   पक्कीजप्ती   पक्कीमुद्दत   पंकज   पंकजित्   पेकट   पेंकट   पेकट or पेंकट   पकड   पैकड   पकड धरुन बोलणे   पकडणे   पकडणें   पकडणी   पकडला कोल्हा, त्याच रानीं गेला   पकडला तर चोर, नाहीं तर बादशहाहून थोर   पकडला रोही, त्याच राना जाई   पकडसमान   पेकडहाड   पकडापकडी   पैकडी   पैकणें   पेकणें or पेखणें   पंक्त्यंतर   पंक्ति   पंक्तिदोष   पंक्तिपठाण   पंक्तिपठाण बारगीर   पंक्तिप्रपंच   पंक्तिपावन   पंक्तिबाह्य   पंक्तिभेद   पंक्तिभेद करणें   पंक्तिभ्रष्ट   पंक्तिभाऊ   पंक्तिलाभ   पंक्तिव्यवहार   पंक्तिसंसर्ग   पंक्ती   पंक्तीचा भेद करणें   पंक्तीचा लाभ   पंक्तींतला नळा   पंक्तीस चुकला तो भोजनास (जेवायास) मुकला   पंक्तीस भोजन व सदरेस निद्रा   पक्थ   पक्थ II.   पंकदिग्धाग   पकुध काच्चायन   पैकेपूत   पैकेपूर   पैक्या पासरी   पकवा   पक्ष   पक्ष (संन्यासी)   पक्ष II.   पक्षकर   पक्षकार   पक्षगंत   पक्षघात   पक्षतिथि   पक्षपत्रें   पक्षपंधरवडा   पक्षप्रदोष   पक्षपात   पक्षपाती   पक्ष्यांत कावळा जनावरांत कोल्हा   पक्षवात   पक्षवान्   पक्षश्राद्ध   पेक्षां   पक्षाघात   पक्षांत   पक्षांत काऊ आणि माणसांत न्हाऊ   पक्षांत काऊ आणि माणसांत नाहू   पक्षाभास   पक्षारंभ   पक्षालिका   पक्षिणी   पक्षी   पक्षीं   पक्षी अंतरानें उडतात, मेंढया जथ्यानें चालतात   पक्षी प्राणी   पक्षी पायानें शिरकताति, मनुष्य जिभेनें   पक्षी बारा कोसावरुनही आपल्या घरटयावर लक्ष ठेवतो   पक्षीप्राणी   पक्षीविद्या   पक्षोपपक्ष   पकसाल or ळ   पैका   पेंका   पेंका or क्या   पैका गेला, अडका गेला, नाक घांसण्याचा प्रसंग आला   पैकाआडका   पकाईत   पेकाट मोडणें   पंकातल्या गोष्टी   पंकांतल्या गोष्टी   पैकाना   पकार   पुकार   पकार or रा   पुकार कळणें-पडणें   पुकारणें   पुकारा   पकारी   पैकाळा   पैकीं   पकोरडी   पंख   पुंख   पंख फुटणें   पुख्खा   पुख्खा झोडणें   पखचन्नी   पंखडी   पैखणें   पंखबाळी   पंखेबाळी   पंख्या   पंख्यानें धुकें फांकत नाहीं   पंखेरूं   पखरडा   पखरण   पखरणें   पखरणी   पखळ   पखवा   पखवाज   पखवाजची   पखवाजाला दोहीकडून मारथपडा   पखवाजी   पखशूल   पखा   पंखा   पुखा   पुखा-ख्खा   पंखाचा कोंबडा   पंखाड   पखाडा   पखाणभेद   पुखानंद   पुखानंद आणि सुखानंद   पखारडा   पखाल   पखाल पार्वती   पखाल सोडणें   पखालची   पखालजी   पखालपार्वती   पखाल्या   पखाळणें   पखाळणी   पखाळपुजा   पंखी   पग   पंगु   पंगू   पूग   पेंग   पगे माछला मारे, मोडे राम पुकारे   पग लावणें   पुंगट   पेगट   पेंगटभर उदकांत वचून सुकी काष्टी   पगड   पगडडाव   पगडबंद   पगडबंदकी   पगडबंदाचें पागोटें मोडकें   पगडबंदी   पगडबंध   पगडा   पगडा पाडणें   पगडा बसणें-बसविणें   पगडी   पगडी उतरणें   पगडी उरुं न देणें   पगडी घेणें   पगडी देणें   पगडी फेकणें   पगडी फेंकून जाणें   पगडी फिरवणें   पगडी फिरविणे   पगडी बांधणें   पगडी हरणें   पगडीभाई   पगडीवाला   पेंगणें   पेंगणी   पंगत   पेंगतें मांजर उंदीर घरीत नाहीं   पंगत वाजविणें   पंगत वाढणें   पंगत साधणें   पगती   पंगती करणें   पगतीला येणें   पंगतीस घेणें   पंगतीस चुकणें   पंगतीस चुकला तो जेवावयास मुकला   पंगतीस बसणें   पगदंडी   पगदस्ती   पगदस्तीं धरणें-आणणें   पगदस्तीं सांपडणें   पूगपात्र   पूगफल   पूगफल or पूगीफल   पैगंबरवासी   पेगम   पैगम   पेगमबर   पैगमबर   पैगमबरी   पेगमबरी नवसागर   पेगमवर   पैंग्य   पैंग्य II.   पगर   पगरा   पंगेरा   पैंगलायनि   पैंगुली   पुंगळ   पेंगूळ   पैंगळ   पेंगळणें   पेंगुळणें   पेंगळणें or पेंगुळणें   पगुंळवेल   पुंगळवेल   पेंगळा   पुंगळी   पंगुवात   पगापगानें   पगार   पगारपत्रक   पैंगि   पंगिरो पोटलून आंगा कांटे   पगिस्त   पगी   पुंगी   पगीं धरणें   पुंगी न राहे उगी   पुंगी बंद करणें   पगीं सांपडणे   पैंगीपुत्र   पुगीफल   पूगीफल   पुगीफळ   पघणें   पंघणें   पघळ   पघळणे   पघळणें   पघळणी   पघा   पच   पंच   पेच   पेंच   पेच or पेंच   पंच उपप्राण   पंच केणें   पंच केदार   पंच कन्या   पंच कर्मे   पंच कर्मेद्रिये   पंच कल्याण-णी   पंच कृष्ण   पंच कषाय   पंच कहे बिल्ली, तो बिल्लीसै   पंच कामाक्षी, मदुरा मीनाक्षी   पंच काव्य   पंच कोश   पंच खंडें   पंच खाज-खाद्य   पंच गति   पंच गंध   पंच ग्रंथ   पंच गोदानें   पंच गौड   पंच ज्ञानेंद्रियें   पंच तत्वें   पंच तन्मात्रा   पंच ताल   पंच तीर्थ   पंच द्राविड   पंच देवता   पंच देवी   पंच देह   पंच दाळी   पंच दीर्घ   पंच धान्यें   पंच धान्यांचा काढा   पंच धार   पंच धारा   पंच नख-नखी   पंच नद   पंच नीरांजन   पंच पक्कान्न   पंच पक्कान्नाचें ताट पुढें येणें   पंच पंच उषःकाल   पंच प्रमाणें   पंच प्रयाग   पंच प्रलय   पंच पर्व   पंच पुरुषार्थ   पंच पल्लव   पंच पाखंड   पंच पांडव   पंच पितर   पंच बदरी   पंच बला   पंच बाण   पंच भृंग   पंच भद्र   पंच मकार   पंच मघा   पंच मूत्र   पंच मुद्रा   पंच मूल   पंच महाकाव्यें   पंच महातत्त्वांची देवस्थानें   पंच महापातकें   पंच महाभूतें   पंच महायज्ञ   पंच महासरोवरें   पंच महासागर   पंच माने खुदा, खुदा माने पंच   पंच रत्नें   पंच रस   पंच लक्षणें   पंच लवण   पंच लोह   पंच वक्त्र-वदन   पंच वकार   पंच वृत्ति   पंच व्यास   पंच वर्ज्य नामें   पंच वल्कल   पेंच वसणें   पंच विषय   पंच शर   पंच शिला   पंच सूक्ते   पंच स्कंध   पंच सूक्ष्मभूतें   पंच सुगंध   पंच सच्छूद   पंच स्थानें (वायूची)   पंच स्नानें   पंच हत्या   पंच हत्यार   पुच्‌पुच् रंगण   पंचक   पंचकें   पेचक   पंचकडी   पंचकेणें   पंचकेण्याचें दुकाण   पच-कन-कर-दिनी-दिशी   पचकन-कर-दिनी-दिशी   पंचकम   पंचकम्   पचकरणें   पंचकर्ण (वात्स्यायन)   पंचकर्मे   पंचकर्में   पंचक्रोशी   पंचकल्याण   पंचकल्याण or णी   पंचकला   पचकळ   पंचकुळी   पेचकळी   पचकी   पंचकोटि   पंचकोण   पंचकोल   पंचकोश   पंचकोष   पंचकोष or पंचकोश   पंचखाद्य   पचंग   पचंग बांधणें   पंचगंगा   पंचगणयोग   पंचगति   पंचग्रंथ   पंचग्रही   पंचगव्य   पचंगी   पचंगौड   पंचगौड   पंचचूडा   पंच्चपाणी   पंचेचाळ   पंचेचाळीस   पच्ची   पुच्ची   पच्ची करणें   पुच्छ   पुच्छ प्रगती   पुच्छ फुटणें-लांबणें-वाढणे   पृच्छक   पृच्छा   पच्छोडी   पंचजन   पंचजन II.   पंचजन III.   पंचजन IV.   पंचजन V.   पंचजन VI.   पंचजनी   पंचजनी II.   पंचेजोडी   पुचट   पुचंडी   पुचुंडी   पैचुडी   पचणें   पेचणें   पेंचणें   पेचणें or पेंचणें   पचणी   पेचणी or पेंचणी   पचणीस पडणें   पंचतंत्र   पंचतंत्री नीति   पंचतंत्रीनीति   पंचतत्वें   पंचतन्मात्रें   पंचत्व   पंचेताळ   पंचेताळीस   पंचदंती   पंचद्रविड   पंचद्रवीड   पंचेंद्रिय   पंचद्वयी   पंचदश कर्मै (ब्राह्मणांची)   पंचदशी   पेचदार   पंचधनुष्य   पंचधान्यें   पंचधार   पंचधारें   पंचधारा   पचन   पंचनख   पंचनखी   पंचेन्द्रिय   पंचनवटे   पचनीं पडणें   पंचपक्कान्नें   पंचपक्कान्नी जेवण, मुताचें आंचवण   पंचपक्वान्नें   पचपच   पुचपुच   पचपच or चां   पंचपंचउष:काल   पंचपंचउषःकाल   पचपचां   पचपचीत   पंचपत्तलक   पंचपदी   पंचपर्व नाडीचक्र   पेचप्रसंग   पंचप्राण   पंचप्राण ओवाळणें   पंचप्राणांची आरती करणें-ओवाळणें   पंचप्राणावती   पंचप्राणाहुति   पंचपल्लव   पंचपाखंड   पंचपाखंडी   पेचपाच or पेंचपाच   पेचपात   पेंचपात   पंचपात्र   पंचपाळें   पंचपितर   पंचबेळी   पचंबा   पंचबाण   पंचभूतें   पंचभूतातति   पंचभूतात्मक   पंचभूतातीत   पंचभूतिक   पंचभद्र   पंचभेळ   पंचभात   पंचभिः सह गंतव्यम्‌   पंचम   पंचमघा   पंचमेढ्र   पचमणें   पंचमत   पंचमहापातकें   पंचमहापातकी   पंचमहाभूतें   पचमहायज्ञ   पंचमहायज्ञ or पंचयज्ञ   पंचमहाशब्द   पंचमा   पचमान   पंचमिसळ   पंचमी   पंचमीपूजन   पंचयज्ञ   पंच्याऐशी   पंच्याऐशी or पंच्याशी   पंच्याण्णव   पंचयाम   पंच्याशी   पंच्याहत्तर   पंचरुखी   पंचरंगी   पंचरंगी घोटा   पंचरंगीरा घू   पंचरंगीराघू   पचरट   पचरटवास   पंचरुढ   पंचरूढ   पचरणें   पचुरणें   पंचरत्न   पंचरत्नें   पंचरत्न गीता   पंचरत्नम्   पंचरसी   पंचराशिक   पचेल ते खावें (नि) रुचेल तें बोलावें   पचेल ते खावें, रुचेल तें बोलावें आणि शोभेल तें ल्यावें   पचेल तितकें खावें, शोभेल तितकें बोलावें   पंचलोह   पंचवक्त्र   पंचवकत्रपरमेश्वर   पंचवकार   पंचवटी   पचविणें   पंचविध साम   पंचविशी   पंचविषय   पंचविस   पंचवीर्य   पंचवीस   पंचशिख   पंचशिख II.   पंचस्कंध   पंचसूक्ष्मभूतें   पंचसूत्र   पंचसूना   पंचस्नानें   पंचहत्यारी   पंचहत्यारी तट्टु   पंचहत्यारी तट्टू   पंचहस्त   पंचा   पैचा घेतला गूळ, वर घातलें पाणी, देव केला, धर्म केला, धर पोरा। मार बचक, गूळच गूळ!   पंचाईत   पंचाईतदार   पंचाईतनामा   पंचाईतमत   पंचाक्षरी   पंचाक्षरीं मंत्र   पंचाक्षरीकर्म   पंचाक्षरीमंत्र   पचाग   पचांग   पंचांग   पंचांग   पंचांग (झाडाचें)   पंचाग्नि   पंचाग्निसाधन   पंचांगुलें   पंचांगुळें   पंचांगशुद्धि   पंचांगश्रवण   पचाचां or पचापच   पचाट   पुचाट   पेंचाटी   पेचाटी or पेंचाटी   पेंचांत घालणें   पेंचांत धरणें   पंचात्रा   पंचादुई   पंचादुवी   पंचादेवी   पंचादुही   पंचादिवी   पंचानन   पेचापक्षी   पंचामृत   पंचामृत   पंचामृत खाई त्यास देव देई   पंचाम्ल   पंचायत   पंचायतन   पंचारणें   पंचारति   पंचारती   पंचाल   पंचाल II.   पचाल or ळ   पंचालचंड   पंचाळ   पंचाळणें   पंचावन्न   पंचास्त्र   पंचास्त्र (कामाचें)   पंचिक   पंचिका   पेचिंदी   पैची जखम त्याला पंधरा आण्याची मलम पट्टी   पंची प्यारा   पैची म्हातारी दोन पैंचीं-टक्क्याचीं कांकणें   पंचीकृत   पंचीकरण   पंचीसी   पुचोंडी   पंचोत्तरा   पंचोतरा   पंचोपचार   पंचोपप्राण   पंचोपविष   पंचोपाख्यानी   पछाडणे   पछाडणें   पछाडणी   पंछी   पंज   पूज   पुंज   पेज   पेजें   पैज   पेज पोसलेला   पैज मारणें   पेज मारप   पेज हूनि जाल्यारि आंबलेक घासु   पूजक   पेजेक आनी लजेक पडाना   पूजेक गेलेल्याच्या मात्यारि देवळ पल्लें   पंजेकस   पुंजका   पुजेचा कंटाळा, हातीं सोंगटयांचा चाळा   पैजेचा विडा उचलणें-उचलून देणें   पूजेची अष्टांगे   पेजेंजापें or पेजेंजावपें   पंजट   पुंजट   पेजट   पंजडी   पुजणें   पूजणें   पुंजणें   पैजण   पैंजण   पैंजणाचा नाद कंकणानें-कांकणानें ऐकला   पूजन   पेजेनें पोसलेला   पूजनी   पूजनीय   पुंज-पुंजाळ   पेजपात्र   पेजबुडें   पेजबुडा   पूजमान   पुजमाल   पूज्य   पूज्य-(विद्या, स्त्रानसंध्या इ.वर) पूज्य पडणें   पूज्यमान   पूज्यवार   पज्र   पंजर   पंजरट   पंजरूट   पुंजरट   पुंजरूट   पज्रिय , पज्र्‍य   पंजरी   पेजळी   पेजेवु गत नाशिल्लो शिताक रट्टा   पेजवणें   पेजवणी   पैजवन्   पैजवन् II.   पेजवरा   पंजा   पुजा   पूजा   पूजा   पुंजा   पेजा   पुजा करणें or घालणें   पूजा करणें-घालणें   पूजा देणें   पूजा बांधणे   पूजाअर्चा-आरती   पंजाचोरी   पुंजाणा   पंजादुई   पूजाद्रव्य   पंजादुवी   पंजादेवी   पंजादिवी   पुजापत्री   पूजापुरस्कार   पंजाबमेल सुरु करणें   पंजाबी   पंजाबीसालंमिश्री   पंजामंजा   पंजामुरड   पैजार   पैजार पगडी-पागोटें   पैजारखाऊ   पंजारणें   पैजारपगडी   पुजारा   पुजारा or री   पंजाला येणें   पुंजाळ   पुजाविणें   पुंजिकस्थला   पुंजिकस्थली   पूजित   पंजी   पुजी   पुंजी   पुंजी करणें   पुंजी बाळगून असणें   पुंजी भडबुंजाची, मिजास राजाची   पुंजीपती   पूजोपचार   पझवा   पञ्चरत्न   पञ्चरत्नम्   पट   पटु   पुट   पूट   पेट   पेटें   पट (आट्‌णार)   पूट or ठ   पुट करणें-घेणें   पट काढणें   पट खळणें   पेट घेणें   पट घुसणें   पुट चढणें   पुट देणें   पेट भरना भीकसे, चलना अपने टेकसे   पटई   पेटके वास्ते   पेटकटारी   पटकणें   पटकन   पट-कन-कर-दिनी-दिशी   पटकन-कर-दिनी-दिशी   पटक्‍यांच्या घुगर्‍या-घागर्‍या   पटकर   पटकुरें   पटकूर   पटकूर or पटकुरें   पटेकरी   पेटकरी   पेटेकरी   पटकूळ   पुटकळणें   पुटकुळणें   पुटकळणें or पुटकुळणें   पुटकळी   पुटकुळी   पुटकळी or पुटकुळी   पटकवि   पटका   पेटका   पटकावणे   पटकावणी   पटकाविणें   पटकी   पटकी खाणें   पटकी गेली आणि महामारी आली   पटकी दाखविणें-देणें-लावणें   पटकोडगें   पटकोडगा   पटंगण   पटच्चर   पटच्चर II.   पट्ट   पट्टू   पट्टें   पुट्टू   पेटंट   पट्टेकरी   पट्टकूल   पट्टण   पट्टण or पट्टन   पट्टन   पट्टमित्र   पट्टराणी   पट्टशिष्य   पट्टा   पट्टा ओढणें-घालणें-पाडणें   पट्टा तो वाट्टा   पट्टा परजणें   पट्टा मारणें-देणें   पट्टाईत   पट्टाईत शराईत   पट्टाईतवाघ   पट्टाईतशराईत   पट्टाधूळ   पट्टाधिकार   पट्टाधिकारी   पट्टाधिष्टित   पट्टापट्टी   पट्टापट्टीचा   पट्टापान   पट्टाभिषेक   पट्टाभिषिक्त   पट्टिश   पट्टी   पट्टी करणें   पट्टी काढणें   पट्टी चालणें-लागणें   पट्टी देणें   पट्टी पढविणें   पट्टी फाटणें   पट्टी फाडणें-तासणें   पट्टी लंगोटी   पट्टी लावणें   पट्टीचा वैदिक   पट्टींतला   पट्टीपलोडी   पट्टीपासोडी   पट्टीबाबती   पट्टीलंगोटी   पटण   पटणे   पटणें   पेटणे   पेटणें   पटणी   पेटणी   पेटतं पाणी   पटनी   पटपट   पुटपुट   पटपट or टां   पटपट सावली   पटपट-टां   पुटपुटणें   पटपटा   पुटपाक   पेटमें पडा चार, कुदने लगा बिचारा   पेंटमें पडी रोटिया, तो सुझे कलाम मोटिया   पटुमत्   पटुमित्र   पटयाचा हात फिरविणें   पंटर   पटरी   पटल   पटुलक   पेटूळ   पटवेकर   पटवेकरी   पटवेगार   पेटवण   पटवणी   पेटवणी   पटवा   पटवा दोर   पटवादोर   पटवारी   पटवासक   पटविणें   पेटविणें   पटुश   पेटा   पटाई   पटाईत   पटांगण   पूटाचें सोनें   पटाटां   पटाड   पटाडा   पटाडीघेवडी   पटाधिकार   पटाधिकारी   पटापट   पटापट or टां   पेटारें   पेटारणें   पेटारा   पेटारी   पटालंबर   पटाला बसणें   पटाला बसणें-बसविणें   पटावरील सोंगटें   पटावळी   पटाविणें   पटाशी   पटासी   पटिंग   पटिंगा   पेटिया   पुटी   पेटी   पटीचें गुणोत्तर   पेटीची or पेटींची साखर   पेटींत सव्वामण दागिने आणि अंगावर गुंजभर सोनें   पेटींव   पेटीवाला   पेठ   पेंठ   पेठ or पेंठ   पेठ नसावी हो!   पेंठ पोहोंचविणें   पैठ बसणें   पठ बसविणें   पैठ बसविणें   पेठ लागणें   पैठक   पेठकरी   पठंगा   पेठचलन or नी   पठेचा गांव   पुठ्ठ्याचा   पुठ्ठयांतील मंडळी   पुठ्ठ्याला शेण चोपडून मला कोठीचा बैल म्हणा   पठ्ठा   पुठ्ठा   पठ्ठा or पठ्ठ्या   पुठ्ठी   पठडा   पठडा or पठाडा   पठडी   पठणें   पेठणकांठ   पैठणी   पैठणी आग्रह   पैठणी आदर-प्रेम   पैठणी पागोटें घालायास नाहीं म्हणून डोकीची टोपी जाळावी काय   पठन   पठनीय   पेठपाड   पठर्वन्   पैठेला पडणें   पेठवणूक   पेठवणी   पेठविणें   पेठहुंडी   पुठा   पेठा   पैठा   पैठा करणें   पैठा होणें   पठाड   पठाडा   पठाडी   पठाडी गोम   पठाडी घेवडा   पठाण   पठाणी   पठाणी खाणें   पठाणी खातें   पठाणी खातें-हिशेब-वही   पठाणी मिरची   पठाणी लोध्र   पठार   पठारा   पठिंगा or पठिंबा   पठित   पठिते   पठिवांगें   पैठीनसी   पैठीनासे   पड   पडू   पडें   पंडू   पूड   पुंड   पेड   पेंड   पेंडें   पडे कहर, न सोडावें शहर   पड काढणें   पड खाणे   पड घेणें-खाणें   पडे झडे, मूल वाढे   पडे झडे, माल वाढे   पड टाकणें   पड पड कुडी करणें   पड पुरविणें   पेंड पोहोचणें   पेंड पोहोंचविणें   पुड फुटणें-बाहेर येणें   पेडं फुंडक, हल्ल्याचं मुंडकं   पुड फोडणें   पड‌गृभि   पडे, झडे, ज्ञान वाढे   पेंडओल   पडक   पडकें   पेंडकें   पेंडूक   पडकणें   पडकेणें   पेडकण   पडकय   पडक्या भिंतीला लिंपू किती, म्हातारा नवरा जपूं किती?   पडकर   पडकेल   पडकली कोल्ही, तेंच रान   पडकेश   पडका   पुडका   पेडका   पेंडका   पडकी विळी   पडकोट   पेंडखजूर   पडखर   पडखळण   पडगें   पडगेंपाळें   पडगुली   पेंडगूळ   पडगा   पेंडगा   पडगा or घा   पेडगांव   पडगाहण   पडगाहणदार   पडगी or घी   पडगी-घी   पडघें   पडघम   पडघर   पडघा   पडघाम   पडघी   पडचाकर   पडछट्टी   पडछाया   पंडुछाया   पडजमीन   पडजीभ   पडझड   पडण   पडणें   पेडण   पेंडणें   पडणी   पडणीं पडणें   पडणीस येणें   पडत   पडत उभें   पडत पासो जाल्यार खेळत पिसो   पडतउभें   पडतझडत   पडतन   पडतपोशी   पडत्या पुठठयाचा   पडत्या फळाची आज्ञा   पडतळ or पडताळ   पडतळणें   पडतळणें or पडताळणें   पडतळा   पडतळा or पडताळा   पडता काळ   पडता पाया   पडतापाया   पडताळणे   पडताळणें   पडताळ्या   पडताळा   पडती धार   पडती भावना   पडतील आर्द्रा तर पडतील गडदरा   पडतील उत्तरा तर भात खाईना कुतरा, न लागल्या उत्तरा तर भात मिळेना पितरा   पडतील उत्तरा, तर भात खाईना कुत्रा   पडतील चित्रा तर भात न खाय कुत्रा   पडतील चित्रा स्वाती, तर पिकतील माणिक मोती, पण कापूस न मिळे वाती   पडतील मघा तर चुलीपुढें हगा, न पडतील मघा तर आकाशाकडे बघा   पडतील मघा, तर चुलीपाशीं (वई वई) हगा, नाहीं तर वर तरी बघा   पडतील मांजर्‍या, तर मरतील उंदर्‍या   पडतील रोहिणी, तर भाऊ आणील बहिणी   पडतील स्वाती तर कापूस मिळेना वाती, पण पिकतील माणिक मोती   पडतील स्‍वाती तर पिकतील माणिकमोती, कापूस न मिळे वाती   पडतील स्वाती, तर पिकतील माणिक मोतीं   पडतील हस्त, तर कुळवाडी होती मस्त   पडथला   पडथळ   पडथळा   पडथाळणें   पडद   पडदणी   पडदतळ   पडद्याआडची मिळकत   पडद्यांतली बाहुली पडद्यांतच शोभते   पडद्यांतुलो वेसु, भायर आयिलेशिवाय रावना   पडद्यांतील बाहुलीं पडद्यांत शोभतात   पडद्यानें शब्द बोलणें   पडदळ   पडदळे   पडदळ्या or पडदाळ्या   पडदा   पडदा उघडणें   पडदा उघडविणें   पडदा पाडणें-ओढणें   पडदा मारी झडदा   पडदा राखणें   पडदानशीन   पडदाळे   पडदी   पडदोरा   पडन   पडनांव   पडप   पडपेंठ   पडपडकुडी करणें   पडपण   पडपापणी   पुंडपाळ   पुंडपाळेगार   पडपावणी   पडपोशी   पेंडपोहो   पडभिंत   पडभोजन   पडम   पडमूत   पडमरूपणा   पडया   पड्या   पंड्या   पुंड्या   पेंड्या   पंड्याऊस   पुंड्याऊस   पड्याल   पुंड्र   पुंड्र II.   पुंड्र III.   पुंड्र IV.   पुंड्रक   पुडेराव कलमदान   पुंडरीक   पुंडरीक II.   पुंडरीक III.   पुंडरीक IV.   पुंडरीक IX.   पुंडरीक V.   पुंडरीक VI.   पुंडरीक VII.   पुंडरीक VIII.   पुंडरीक X.   पुंडरीका   पुंडरीका II.   पुंडरीकाक्ष   पुंडरीकाक्ष II.   पुंडरीयक   पडेल   पडलें तर दुधांत, नाहींतर दह्यांत   पडलें पान   पडेल हत्ती, तर पाडील भिंती   पडेल हस्त तर कुळंबी मस्त   पडेल हस्त, तर पिकेल मस्त   पडलेंपान   पडल्या कृत्तिका रोहिणी, तर मृत गेला शयनीं   पडल्या पडल्या   पडल्या पडल्या गोष्टी सांगणें   पडल्या पडल्या जिंकणें   पडल्या पानावर हक्क असणें   पडल्या फळाची आज्ञा or परवानगी   पडल्यार आदाव आसिल्लो   पडल्यावर पाय   पडलेलें शेण माती घेऊन उठतें   पडल्ल्या दुःख ना, हांसता ताजो राग येता   पडलेल्या माणसाक काय पिडयाचे घाय   पडला काजा, तोच माझा   पडला कामाला, तोच खरा आपला   पडला झडला   पडला तर आंबा, नाहीं तर ओलटा   पडला तर आंबा, नाहींतर ओलटा   पडला तरी वैराटगड   पडलाझडला   पुंडलिक   पडलों तरी आपलें (माझें) च नाक वर   पडळ   पडळी   पडवें   पुडवें   पडवडणें   पेंडवल or पेंडओल   पडवळ   पडवळघुम   पडवळी राजकारण   पडवा   पडवी   पडशें   पडशेणें or पडसावणें   पडशब्द   पडशाला   पडशाळ   पडशाळा   पडशी   पडसें   पेंडस   पेंडसणें   पडसूत्र   पडस्थळ   पडसर   पडसरी   पडसळ   पडसूळ   पेंडसळ   पेंडसा घेणें   पडसाक्ष   पडसाद   पडसाळ   पडसावली   पडसी जाल्लेल्य माडारे मोरुंक चोल्लोलो पढो   पडसो जाल्ल्या माडार मरुंक चडलोलो पडलो   पुडा   पुंडा   पेंडा   पुडा घालप   पुंडाई   पुंडाई माजविणें   पुडाऊस   पुंडाऊस   पेंडापट्टी   पेडाबंद   पेंडार   पेंडारी   पेंडाऱ्या   पेंडाळू   पडाव   पडांव   पडाव or पडांव   पडिक   पडिंग गुंडयावर बीं पिकता?   पंडित   पंडित   पंडितखाना   पंडितंमन्य   पंडितमन्य-मानी-मान्य   पंडितराज जगन्नाथ   पंडितराव   पडिपाड   पडिभार   पडिभार or पडिवार   पडियाका मोल देना, भैस उसके साथ लेना   पडिल्ले कष्ट शरीर सहाय्य   पडिल्ल्याचेर पाय्म दिवप   पडिल्लो दांत सो मधीं उलयता   पुडिव   पडिवार   पुडी   पेंडी   पुडी आणणें   पडीं पडणें   पुडी फुटणें   पुडी फोडणें   पुडी येणें   पुडी सोडणें   पडीक   पेंडीचे गुरुं   पेंडीचें गुरूं   पडीचा आंबा   पेंडीचा खडा   पेंडीचा खडा देणें-दाखविणें   पडीत   पडीत चाराव   पडीबार   पुडीस जाणें-बोलावणें   पडोळ   पेंडोळा   पडोशास उतरणें   पडोशी   पडोशी or सी   पडोस   पडोस पाहण   पडोसरी   पडोसा   पडोसी   पढें   पुढे   पुढें   पेढ   पेंढें   पुढें कोण चाले तुळजाभवानी, मागें कोण चाले आई गैबिनी   पुढें घट्ट, मागें पोंचट   पुढ चढविणें   पेढे चारणें   पुढें चाले घमंडी, मागें चाले वितंडी   पुढें चालतो विळा आणि मागें चालतें तोंड   पुढें चालला झपाटा, मागें उडतो फुपाटा   पुढें तर-लंका   पुढें तिखट आणि मागें पोंचट   पुढें तिखट, मागें आंबट   पुढें तिखट, मागें पोचट   पुढें दोर वळनें, मागें वाक होणें   पुढें पडणें   पुढे पुढे करणे   पुढें पाऊल पडणें   पुढें पाट, मागें सपाट   पुढें पाठ, मागें सपाट   पढे फारशी बेचे तेल, एतो अजब कुदरतका (विधनाका) खेल   पुढें ब्रह्मा, मागें सावित्री   पुढें येणारें प्रसंग आपली छाया आधीं टाकतात   पेढें वाटणें-देणें   पुढें वाढून आलेलें खाणें   पुढें वाढून आलेल्या ताटाला लाथ मारणें   पुढें वाढलेल्या पानास लाथ मारणें   पुढें वाढोन येणें-जाणें   पुढें विनाई, मागें तुकाई   पेंढकें   पेंढका   पेंढकी   पेढेघाट   पेढेघाटी   पुढचे दांत   पुढच्या जोताचा   पुढच्या पुढें   पुढच्यामुळें मागला शहाणा   पुढच्यास ठेंच मागचा शहाणा-सावध-हुशार   पुढच्यास ठेंच लागे, मागला जपून वागे   पुढच्यास ठेंच, मागचा शाहाणा   पुढचा   पुढचा-ला   पुढचा-ला मागच्यास बरा म्हणवितो   पढण   पढणे   पढणें   पुढतपुढती   पढतमूर्ख   पुढती   पुढती or तीं   पुढून   पुढपुढें   पुढेंपुढें   पुढेंपुढें करणें-नाचणें   पुढेंपाठीं   पुढ्या   पेढयाचें खाणें   पेढयाचें खाणें, बोडकीचें मैथुन   पेंढेयांची घागर   पुढ्यांत   पेंढर   पंढरपूर   पंढरपूर नी पैशाचा चूर   पंढरी   पंढरी   पंढरी पिकणें   पंढरीच्या वाटे। बाभळीचे काटे। सखा विठ्ठल भेटे। पांडुरंग॥   पंढरीचा डोळा   पंढरीची वारी   पंढरीनाथ   पंढरीनिधान   पुढलें जोत तसें फाटलें जोतः पुढल्या जोता भाषेन फाटलें जोत   पुढल्या दत्ताला भिणें   पुढल्यान्‌ एक फाटल्यान्‌ एक   पुढला   पढला पण कढला नाहीं   पढळ   पेढवणी   पुढवसा   पुढा   पेढा   पेंढा   पुढाईत   पुढाकार   पेंढा-डा   पेंढार   पुढारणें   पुढारां   पेंढारी   पुढारी वोकड, फजिती रोकड   पढियंता   पढियंती   पुढिला मरण येणें   पेढी   पेंढी   पेंढी वळणीला लावणें   पेंढी वाही लावणें   पढीक   पेंढीकाडी   पढीयंते दूरौनि दिसेः ऐसे सामर्थ्य मनातें असेः   पुढील   पुढील जोत तसें मागील जोत   पुढील विविध पांच अंगें   पुढील-पुढचा पाय   पुढोसा   पण   पेण   पेणें   पैण   पुणें तेथें काय उणें   पुण निळु मजॉ खेळूं!!   पण पंचू न देणें   पेण पोचविणें   पण भोगणें   पैण भोंगणें-बाळगणें-पाळणें-धरणें-मारणें   पणआजा   पणआजी   पणआजोळ   पुणेंकर   पणज   पणंज or पणजें   पणंज्वळ   पणजा   पणजी   पणजोळ   पणजोळ or पणंज्वळ   पण्डक   पण्डक II.   पणत   पणतू   पणतुंड   पणतवंड   पणतसून   पुणतांबे-पुणतांब्याच्या म्हशी आणि ढोणगांव साजरा   पणती   पणतोंड   पणंद   पणन   पणपणे   पणपणें   पेणपेणानें   पण्य   पुण्य   पुण्य II.   पुण्य करतां जोडे पाप   पुण्य करतां होय पाप, दूध पाजून पोसला साप   पुण्य खर्चणें   पुण्य म्हणून आचरीजे   पुण्यकृत   पुण्यक्षेत्र   पुण्यकाल   पुण्यकीर्त्ति   पुण्यजन   पुण्यजनी   पुण्यतिथि   पुण्यधाम   पुण्यनदी   पुण्यनिधि   पुण्यप्रताप   पुण्यप्रतापी   पुण्यपुरुष   पुण्यपुरूष   पुण्यप्राणी   पुण्यपरायण   पुण्यपात्र   पुण्यपावन   पुण्यफल   पुण्यभूमि   पुण्यमार्ग   पुण्यलोक   पुण्यवत्   पुण्यवेळ   पुण्यवान्   पुण्यवासना   पुण्यश्र्लोक   पुण्यश्रवस्   पुण्यश्लोक   पुण्यशील   पुण्यसामग्री   पुण्याई   पुण्याई उभी राहणें   पुण्याई खर्चणें   पुण्याई देणें-दान करणें   पुण्याई पणास लावणें   पुण्याई संपणें   पुण्याईचें पाणी सोडणें   पुण्याईवर पाणी ओतणें   पण्यांगना   पुण्याचे पगडीवाले   पुण्याच्या उतरंडी, पापाची घाबरगुंडी   पुण्याच्या पारीं-पुण्यद्वारीं बसणें   पुण्याचा पार बांधणे   पुण्याचा भामटा   पुण्याचा शेवट आणि पापाचा आरंभ   पुण्याची पगडी, सर्वांस रगडी   पुण्याची प्राप्ति म्हणजे पापाचरणाची निवृत्ति   पुण्यात्मा   पुण्यान्तीं स्वर्ग, पापान्तीं नरक   पुण्यापूर्व   पेण्यास पोंचविणें   पुण्याह   पुण्याहवाचन   पुण्याहवाचन   पुण्योदक   पुण्योदय   पुणेरी   पुणेरी आग्रह   पुणेरी भाषा   पणव   पेणवा   पणस   पणा   पणाजा   पणाजी   पणाजोळ   पणांत येणें   पणाला लावणें   पेणावणें   पणि   पणि II.   पणित   पणीत   पेणोवेणां   पत   पंत   पूत   पत असणें   पत जाणें   पुत मागूंक यात्रेक गेलो, बाईल विसरनु घरीं आयलो   पत राखणें   पतक   पैतृक   पैतृक or पैत्र   पतक्या   पतकर   पतकरणें   पतकरणें or पतकारणें   पूतक्रतु   पूतक्रता   पतकरा   पतकार   पतकारणें   पतकी   पतखल   पतंग   पंतग   पतंग (प्राजापत्य)   पतंगफुगडी   पंतगफुगडी   पतंगी   पतघाण   पतंचल (काप्य)   पतंजलि   पतंजलि   पतंजलि II.   पतंजलि III.   पतंजलि IV.   पतंजलि V.   पतंजलि VI.   पतंजलि VII.   पंतुंड   पुतण्या   पुतणी   पत्तन   पत्तने विद्यमानेऽपि ग्रामे किं रत्न परीक्षा   पत्तर   पत्तरपुजा   पत्तरवडी   पतत्रि   पत्तलक   पत्तेवार   पत्ता   पत्तादोरा   पत्तामुद्दा   पैत्तिक   पत्ती   पत्थर   पूतदक्ष (आंगिरस)   पतन   पत्न पावणें   पत्न भोगणें   पतनकेंद्र   पतनतारिका   पूतना   पृतना   पूतना II.   पूतना मावशी   पूतनामावसी   पत्नी   पत्नी गोणाई राजाई। थकल्या नामदेवाच्या पायीं॥   पतनीय   पंतप्रधान   पतपाणी   पतपात   पतपात, पतपातेरा, पतपासोडी   पतपातेज   पत-पातेज उडणें   पतेमारी   पंतमोरी   पैत्य   पत्य लहान मोठा तसा न्याय खराखोटा   पुत्येण   पत्र   पुत्र   पैत्र   पत्रं पुष्पं फलं तोयं   पुत्र मागण्यास गेली, भ्रतार (नवरा) खेचून आली   पुत्र व्हावा ऐसा गुंडा। ज्याचा तिन्ही लोकीं झेंडा॥   पुत्रे विनु संसारुळ: वृथा भूमीमारुः   पत्रक   पुत्रक   पत्रके गेल्ल्याक वाघान खाल्लो   पत्रकार   पत्रज   पत्रदर्शनीं   पुत्रदृष्टि   पुत्रदा   पुत्रधर्म   पत्रपंडित   पत्रपांडित्य   पुत्रपौत्रदिवंशपरंपरागत   पुत्रपौत्रादिवंशपरंपरा   पुत्रभाव   पत्रमुद्रा   पत्र्या हरताळ   पुत्रव   पत्रवडी   पुत्रवंता   पुत्रवंती   पुत्रवंतीचा मणी   पुत्रवंतीची माळा   पत्रवल्ली   पुत्रवान्   पत्रशाक   पुत्रशोक आटला, बळ स्वर्गी भेटला   पुत्रेष्टि   पुत्रेष्टी   पुत्रेषणा   पुत्रसंतान   पुत्रसेन   पत्रा   पत्राज   पत्राज or स   पत्राजी   पुत्रादिच्छेत्पराजयम्‌।   पत्रापत्री   पुत्रावण   पत्रावळ   पत्रावळ उडणें   पत्रावळ चलप   पत्रावळ तेथें द्रोण   पत्रावळ साधणें   पत्रावळी आधीं द्रोणा, तो जांवई शाहणा   पत्रावळी काढ, म्हणे जेवले किती?   पत्रावळीचें त   पत्रावळीपाशीं द्रोण, गाईपाशीं वासरुं   पुत्रावा   पत्रास _   पत्रासी   पुत्रिकषेण   पत्रिका   पुत्रिका   पत्रिका जमणें   पत्रिकापुजन   पत्रिकापूजन   पत्रिकाप्रेषण   पत्री   पुत्री   पत्री घालणें-वांटणें   पुत्रीय   पुत्रोत्सव   पुतला   पुतळा   पतळी   पुतळी   पंतवंड   पुता हातीं व्यवहार बाप कष्टी जाय, नी सुने हातीं संसार सासू फटके खाय   पताक   पुताक आयली सोयरीक, वापसूक जालि होरडीक   पताका   पताकास्थान   पताकिन्   पताकिन् II.   पताड   पताडें   पताडा   पति   पति मिळो, मैत्रीण पळो   पतिंगा   पतित   पतितपावन   पतितोद्धार   पूतिमाष   पतिलाड   पतिवत्नी   पूतिव्रण   पतिव्रत धर्म जिचा, पति ठेवी मान तिचा   पतिव्रतेला नातीं नसतात   पतिव्रता   पतिव्रता आणि मुसळदेवता   पतिव्रता चांगुणा, शंभरांत एक उणा   पतिव्रता चांगुला आणि शंभराला एकहि नाहीं उणा   पतिव्रता नार, रात्रीं हिंडे दारोदार   पतिव्रता पाक, गांडींत बोडे लाख   पतिव्रता भूकी मरे, कसबीण खाई लाडू, गांडू घेला घोडे चढे, मरद खेंचे गाडुं   पतिव्रता भूकी मरे, पेढे खाई छिनाल   पतिव्रता भली पण सारा मुलूख पालथा घाली   पतिव्रता मन पतीसी भेटे   पतिव्रता मला म्हणा, हजारांत एक उणा   पतिव्रता म्हणागे बाई, गांवचा तराळ सोडला नाहीं   पतिव्रता राख (साख), नवरे झाले लाख   पतिंवरा   पती   पंती   पुती   पती पसरॉ काबार   पतीच्या भेटीला मधुर फळें, देवाला रिकामें सोवळें   पतीवर पाणी पडणें   पतीवरचा व्यापार   पतीस चढणें   पंतोजी   पंतोली   पथ   पंथ   पृथ   पृथु   पृथु   पृथु (वैन्य)   पथ (वासिष्ठ)   पृथु II.   पृथु III.   पृथु IV.   पृथु IX.   पृथु V.   पृथु VI.   पृथु VII.   पृथु VIII.   पृथु X.   पृथु XI.   पृथु XII.   पृथु XIII.   पृथु XIV.   पंथ लागणें   पथक   पृथक्   पृथुक   पृथक् ‌   पथकें लष्कर   पृथक्‌करण   पृथक्करण   पथकर   पृथुकर्मन्   पृथुकीर्ति   पृथुकीर्ति II.   पृथुग   पृथग्भाव   पृथुग्रीव   पृथग्विध   पृथुगश्व   पृथगाक   पृथगात्म   पृथगात्मिका   पृथुजय   पृथुतेजस्   पृथुदर्भ   पृथुदातृ   पृथुदान   पृथुधर्मन   पृथुपर्शु   पृथुमनस्   पथ्य   पथ्य पडणें   पथ्ये सति गदार्तस्य किमौषधिनेषेवणम्‌।   पथ्यकर   पथ्यकरी   पथ्यकारक   पथ्यपाणी   पथ्यवत्   पृथुयशस्   पथ्या   पथ्याचा हांडा चुलीवर चढवा-एकटयाला उतरेना पथाचें म्हणून हंडाभर अन्न खवायाचें. पथ्यासारखें दुसरें औषध नाहीं   पथ्यावर पडणें   पथर मारे मौत नहीं   पृथुरुक्य   पथरको जोक नहीं लगती   पृथरश्मि   पृथुरोमन्   पृथुलाक्ष   पृथुवक्त्रा   पृथुवेग   पथवर   पृथवान   पृथ्वी   पृथ्वी उलथीपालथी करणें   पृथ्वीच्या मोलाचा   पृथ्वीचिन्ह   पृथुश्याम   पृथुश्रवस्   पृथुश्रवस (कानीत)   पृथुश्रवस (दौरेश्रवस)   पृथुश्रवस् II.   पृथुश्रवस् III.   पृथुश्रवस् IV.   पृथुश्रवस् V.   पृथुश्रवस् VI.   पृथुषेण   पृथा   पथाडा   पथाडी or ड्या निवडुंग   पंथाप्रश्न   पथारी   पृथाश्व   पंथास पोहोंचणें   पंथास लागणें-टेकणें   पथिक   पथिकाश्रम   पथिन (सौभर)   पृथिन् वैन्य   पृथिवी   पृथिवींजय   पंथी   पंथी or पंथोली   पद   पद   पदे   पंदें   पेदु   पेंद   पदं कळनातिलो भागवत न्हयिं, मंत्र येनशिल्लो भटु न्हयिं   पद्‌मिनी बिनीवाले   पदक   पदकृत्य   पदग्रहण   पदच्छेद   पदच्युत   पदचिन्ह   पुदडणें   पुदडणी   पुदडा   पदत्या पावसांत   पदत्याग करणे   पददान   पददोष   पद्धत   पद्धत लावणें   पद्धत लावणें-जमविणें   पद्धतवार   पद्धति   पदन   पदप्रेमय   पदप्रवेश   पदप्राप्ति   पद्म   पद्म II.   पद्म III.   पद्म IV.   पद्म V.   पद्म VI.   पद्म पुराण   पद्म पुराण पुराण   पद्मकेतन   पद्मकर   पद्मकाष्ठ   पद्मगंधा   पद्मगुप्त   पद्मचित्र   पद्मनाथ   पद्मनाभ   पद्मनाभ II.   पद्मनाभ III.   पद्मनाभ IV.   पद्मबंधनावन   पद्ममित्र   पद्मराग   पद्मवर्ण   पद्महस्त   पद्माक्ष   पद्माक्ष II.   पद्मावती   पद्मावती II.   पद्मावती III.   पद्मासन   पद्मासन फिरकी   पद्मिनी   पद्य   पद्य   पद्या   पेद्या   पदयोजना   पदर   पदर उतरणें   पदर खरचणें-खाणें-मोडणें   पदर घालणें   पदर घालणें-भरणें-गमावणें   पदर टाकणें   पदर धरणें   पदर पसरणें   पदर पसरुन मागणें   पदर फाडून देणें   पदर येणें   पदर लागणें   पदरकर   पदरकरीण   पदरगांठ   पदरचें खावें पण नदरचें खाऊं नये   पदरचें खावून लष्कराच्या भाकरी भाजणें   पदरचें घालणें   पदरचें द्यावें तेव्हां चौघांत जावें   पदरचें द्यावें पण जामीन न व्हावें   पदरचें द्यावें व चौघांत यावें   पदरचेंख खावें व चौघांत जावें   पदरचना   पदरचा   पदरचा माणूस   पदरज   पुदरट   पदरमोड   पदरमोड करणे   पदरमोड करणें   पेदरेल   पद्रा   पदराखालीं घालणें   पदरात घेणे   पदरात पडणे   पदरांत येणें   पदरांत-पदरीं घेणे   पदरांत-पदरीं घालणे-टाकणें   पदरांत-पदरीं पडणें   पदरांत-पदरीं-पदरें बांधणें   पदरान पदर   पदरानपदर   पदराला-स खांच पडणें   पदराला-स गांठ बांधणें-मारणें   पदरास खार लागणें-पडणें-लावणें-लावून घेणें   पदरीं असणें   पदरीं धरणें   पदरी नाहीं पडली, द्राक्षें आंबट झालीं   पदरीं पडलें झोड, हांसून केलें गोड   पदरीं बांधणें   पदरीं माणिक बाळगणें   पदरीं माप घालणें   पदरीं-पदरांत पडलें पवित्र झालें   पुदलणें   पुदलणी   पदलालित्य   पुदळणें   पुदळणी   पदवी   पदवी येणें   पदवीचें भाषण   पदवीचा पोषाख   पदशः   पदसंव्हान   पदसादृश्य प्रमाद   पैदा   पंदाड   पुदाडणें   पुदाडणी   पुदाडा   पदातसेनाधर   पदाति   पदातिकुंत   पदातिभार   पुदाना   पदाब्ज   पदारुढ   पेंदारणें   पदार्थ   पदार्थविज्ञानशास्त्र   पदार्थानुसमय   पुदालणें पुदाळणें   पुदालणी   पुदाला   पुदाळणी   पुदाळा   पैदास   पैदास्त   पदासिद्ध   पुदिना   पेंदी or पेंधी   पेंदीपतंग or पंधीपतंग   पदोन्नती   पदोपदी   पदोपदीं   पेंधें   पंधरकी   पंधरवडा   पंधरा   पंधरा इंद्रिये व त्यांची दैवतें   पंधरा प्रकरच्या प्रतिष्ठा   पंधरा मुहुर्ती संक्रांत   पंधरा विभूतिस्थानें   पंधरावे विद्या   पंधाड   पधीकपण   पून   पैन   पुन :   पुन : पुन :   पुनः   पुनः पुनः   पुनःपुनः   पुनई or य   पेनणें   पुनति   पुनती   पुन्न पोळियो पोटक बांधल्यो म्हणू भुक वता?   पन्नें सूप शॅणान्‌ घट्ट आनि म्हातारें मनीस खाणान घट्ट   पन्नग   पन्नगारि   पन्नगारि II.   पेन्नयांच्यो लागो झुझाक उपकार पडनात   पन्ना   पुन्नाक   पुन्नाग   पन्नावणें   पन्नास   पनपात्र   पुनयेचें चोर आणि उमशेचें पोर   पुन्यनामन्   पन्याकार   पन्याळ   पनेर   पनेर or पनेरी   पुनरुक्त   पुनरुक्ति   पुनरुक्ती   पुनर्जन्म   पुनर्जन्म होणें   पुनरुत्थान   पुनरुत्पत्ती   पुनर्दत्त   पुनर्नवा   पुनरपि   पुनरपि जननं पुनरपि मरणं   पुनर्भू   पुनर्भव (समाभाग) , पुनर्भव (भागवत)   पुनर्लभ्य   पुनर्वत्स (काप्य)   पुनर्वसु   पुनर्वसु (आत्रेय)   पुनर्वसु II.   पुनरुस्थान   पुनरागमन   पुनरावृत्ति   पुनरावृत्ती   पुनरावर्ती   पुनराशा   पनेरी   पुनरोख्त   पुनव   पुनवेक जेवलो, अमासेक ढेंकलो   पुनवेची अंवस व अंवसेची पुनव कधीं झाली आहे?   पुनवडी   पनवेल or ळ   पुनश्च   पुनश्च हरिः ओम्‌(ॐ)   पुनश्र्व   पनस   पनस II.   पुनस्पुनः   पुनस्संस्कार   पन्हें   पन्हेर or री   पन्हेरी   पन्हळ   पन्हळी   पन्हळी कौल   पन्हळीकौल   पन्हळीदार   पन्हा   पुन्हा   पन्हाळी   पन्हाळी पडणें   पन्हाळी रुपया   पना   पनाळ   पनाळी   पनाळी कौल   पनाह   पुनीत   पुनींव or पुन्येव   पप   पूप   पंप करणें   पै-पैची काळजी घेतली म्हणजे रुपयांकडे पहावयाला नको   पपन्नस   पपन्नस or पपनस   पपनस   पपनीस   पुप्पदंष्ट्र   पैप्पल   पैप्पल II.   पपैया   पपा काढणें   पेपाणी   पैपाहुणा   पैपाहूणा   पपिता   पैंबदी करणें   पम   पुमपत्य   पुमर्थ   पैमाशआकार or पैमाषआकार   पैमाशखातें   पैमाशी   पैमाशीखातें   पैमाशीखातें or पैमाशखातें   पैमाषी   पय   पूय   पेय   पयेण   पुयतण   पयेन जोडचें, रुपयांनीं खरचुवचें   पूयप्रदर   पूयप्रमेह   पूयरक्त   पयलू   पुयशिरें   पयस्य (वारुण)   पयस्विनी   प्याजकू क्यौं बिस्मिल्ला   प्याजी   पयाण   प्यादें   प्यादेमात   प्यादा   प्यादाजवादा   प्यादा-प्याद्याची फर्जी होणें   पूयाभ   प्यार   प्यार बैठा गद्धीपर तो पद्मीन क्या बात   प्यारा   प्यालेदार   पूयालस   प्याला   प्याला पिणें-घेणें   पयाळ   पयाळ or ळू   प्यास   प्याहा   पुयी   पयोदः   पयोदा   पयोधर   पयोव्रत   पर   पुर   पुरु   पुरे   पूर   पूरु   पेर   पेरू   पेरें   पैरें   प्र   पूरु (आत्रेय)   पर II.   पुरु II.   पूरु II.   पूरु III.   पूरु IV.   पूरु V.   पर आस, सदा निरास   पर की आस, सदा निरास   पेर तसें फळ   पेर नासिल्ली नळी   पर फुटणें   पर लावून जाणें   प्र वृत्ती   प्र0 ठेवणें   पुरः   पेरअळू   पेरओल   पर्क   पूरक   पेरकूं   पेरकें   पेरुक   पेरकूट   प्रकट   प्रकटणे   प्रकटणें   प्रकटित   प्रकटीकरण   पुरकणें   पुरुकृत्   प्रकृत   पुरुकुत्स   पुरुकुत्स (ऐश्वाक)   पुरुकुत्सानी   प्रकृतार्थ   प्रकृतार्थ-द्वौ नञौ प्रकृतार्थ दृढयतः।   प्रकृति   प्रकृति ताळ्यांतून जाणें   प्रकृति ताळ्यावर येणें   प्रकृति तितक्या विकृति   प्रकृति तोळामासा होऊन राहणें   प्रकृतिगुणधर्म   प्रकृतित्रय   प्रकृतिप्रलय   प्रकृतिपुरुष   प्रकृतिवशता   प्रकृतिस्वभाव   प्रकृती   प्रकृतीचा ताळ बिघडणें-नासणें-सुटणें   प्रकृतीने चालणें-जाणें-वागणें-असणें   प्रकृतीनें ताळ सोडणें-टाकणें   प्रकृतीला माहीत नसणें   प्रकृतीवर टाकणें-ठेवणें- असूं देणें   प्रकंपन   परकपाल   परक्याचें पोर आलें भरी, पण घर तर राहिलें घरचे घरीं   परकर   प्रकरण   प्रकरण अंगावर येणें   प्रकरण निकालांत काढणें   प्रकरण हातघाईवर येणें   प्रकरण होऊन बसणें   प्रकरणोपात   प्रकर्ष   परक्रांति   प्रक्रिया   प्रकल्प   परकळा   प्रेक्षक   प्रकृष्ट   प्रेक्षण   प्रेक्षणें   प्रक्षेप   प्रक्षेपण   प्रक्षेपणें   परक्षवंत   प्रक्षालणें   प्रक्षालणें or प्रक्षाळणें   प्रक्षालन   प्रक्षालित   प्रक्षाळणें   प्रेक्षावान्   प्रेक्षित   प्रक्षिप्त   प्रक्षोभ   पुरकस   परका   परकाई or परखाई   प्रकांड   परकामिनी   परकायप्रवेश   प्रकार   प्रकार करणें   प्रकालन   परकाळा   प्रकाश   प्रकाश गोसावी   प्रकाश संहिता   प्रकाशक   प्रकाशणें   प्रकाशन   प्रकाशमान   प्रकाश्य   प्रकाशवृत्त   प्रकाशसंप्रदाय   प्रकाशांत आणणें   प्रकाशिणें   प्रकाशित   परकी   पुरकी   पर्की ताव   परकीय   परकीया   प्रकीर्ण   परकोट   प्रकोप   परकोर   प्रकोष्ट   पुरूख   परखड   परखंडा   प्रख्या   प्रख्यात   प्रख्याति   प्रखर   परखा   पुरखा   परखाना   पुरखांब   प्रगट   प्रगटणें   परगणपाटील   परगणा   प्रगणा   प्रगति   प्रगती   पर्गनह   परगमन   प्रगमनशील   प्रग्रह   प्रगल्भ   परगृह   प्रगाथ   प्रगाथ (काण्व)   प्रगाथ (घौर)   परगोत्री   प्रघट   प्रघट्टक   परघर   परघरनिवारण   प्रघस   प्रघस II.   प्रघस III.   प्रघसा   प्रघसा II.   प्रघात   प्रघास   परचक्र   प्रच्छन्न   परुच्छेप (दैवोदासी)   परेच्छा प्रारब्ध   प्रच्छादणें   प्रच्छादन   परेच्छाप्रारब्ध   प्रचंड   प्रचंड II.   प्रचंड III.   पुरचुंडी   प्रचेतस्   प्रचेतस् (आंगिरस)   प्रचेतस् II.   प्रचेतस् III.   प्रचेतस् IV.   प्रचेतस् IX.   प्रचेतस् V.   प्रचेतस् VI.   प्रचेतस् VII.   प्रचेतस् VIII.   प्रचेतागण   प्रचुर   परचुरण   प्रचलित   प्रचेष्ट   प्रचार   प्रचारित   प्रचिन्वत्   परची   परचीत   प्रचीत   प्रचीति   प्रचीती   परछंद   परज   पुरुज   प्रज   परजकैद   परजकुंवर   प्रजंघ   प्रजंघ II.   प्रजेचा निढळा घाम, राजाचा दाम   प्रजेची होळी आणि राजाची दिवाळी   प्रज्ञ   प्रज्ञा   प्रज्ञाचक्षु   प्रज्ञात   परजणें   पुरंजन   प्रजन   पर्जन्य   पर्जन्य II.   पर्जन्य III.   पर्जन्य IV.   परंजय   पुरंजय   पुरंजय II.   पुरंजय III.   पुरंजय IV.   पुरंजय V.   पुरंजय VI.   प्रज्योति   प्रजेला अहंता भरली, राजाला चिंता जडली   प्रज्वलन   प्रज्वलित   पुरजा   प्रजा   पेरुजा or पेरोजा   प्रजागरा   प्रजाति   प्रजाति II.   पुरुजाति तथा पुरुजानु   प्रजादर्प   प्रजानि   प्रजानि II.   प्रजापति   प्रजापति (परमेष्ठिन्)   प्रजापति (वैश्वामित्र)   प्रजापति (वाच्य)   प्रजापति II.   प्रजापति III.   प्रजापति IV.   प्रजापति V.   प्रजापति दाखविणें   प्रजापर्यग्र   प्रजापालन   प्रजाभाग   प्रजावत् (प्राजापत्य)   प्रजावत्सल   प्रजासभा   पुरुजित्   पुरुजित् II.   पुरुजित् III.   पुरुजित् IV.   पुरुजित् V.   प्रजोत्पत्ति   प्रजोत्पादक   प्रजोत्पादन   परटवणें   परटाचा डौल दुसर्‍याचें पांघरुणावर   परटाची खळ आणि ब्राह्मणाची सळ लागलीच आहे   परटी   परटीण   परटीस   परटीहून   परड   परडें   पुरुंड   परडें उतरणें-बसणें   परडें जड होणें-चढणें   परडें बसणें   परडूल   परडी   पुरढणें or पुरढावणें   पर्ण   पुरण   पुरणें   पूरण   पूर्ण   पेरणे   पेरणें   पूरण (वैश्वामित्र)   पूर्ण II.   पेरण or पेरणें   पूरण कस्सप   पर्णकुटी   पूर्णकाम   पूर्णगर्भा   पूर्णघटिका   पूर्णघन   प्रणघातकी   पूर्णचैतन्य   पूर्णचंद्र   पूर्णचंद्रोदय   पर्णजंघ   परणणें   प्रणणें   प्रणत   प्रणतवत्सल   प्रणति   पूर्णदंष्ट्र   पूर्णदंष्ट्र II.   पूर्णदंष्ट्र III.   पूर्णदंष्ट्र IV.   पूर्णधनुरासन   परणन   पुरणपाटली   पूर्णपात्र   पूर्णपात्री   पुरणपोळी   पूर्णब्रह्म   पर्णबीज   पूर्णबोध   पूर्णभद्र (वैभांडकि)   पुरणभरण   पूर्णमुख   पूर्णमास   पूर्णमास II.   पूर्णमास III.   पूर्णमास IV.   पर्णय   प्रणय   प्रणयक्रीडा   प्रणयकोप   परण्ययस्त   पूर्णरसा   प्रणव   पर्णवि   पर्णा   पूर्णा   पूर्णांक   पूर्णांकगणित   पूर्णागद   पर्णागारि   पुरणाचा   पुरणाची करंजी, कोण वर्जीं   पूर्णात्संग   पर्णाद   पर्णाद II.   पर्णाद III.   पूर्णानंद   पूर्णाभिषेक   पूर्णाभिषिक्त or पूर्णाभिषेकी   प्रणाम   पूर्णायु   प्रणालिका   प्रणाली   परणाळी   पूर्णावतार   पुरणावरणाचें   पुरणावरणाचा स्वयंपाक   पर्णाशा   पूर्णाहुति   प्रणित   प्रणिधान   पर्णिन्   पर्णिनी   प्रणिपात   पूर्णिमत्   पूर्णिमा   पूर्णिमागतिक   पुरणी   पेरणी   पेरणी नासल्लि लुवणि खंयचि   पुरणीचा ऊस   प्रणीत   पुरुणीथ (शातवनेय)   पूर्णोपमा   परत   परंतु   पुरत   पुरेत   प्रत   प्रेत   प्रेत झांकून ठेवावें, आधीं पेरणीस जावें   परतअर्जी   परतअहेर   पुरुत्कुत्स (काप्य)   प्रेतकर्म   प्रेतकला   परतकूळ   परतकळवी   पुर्तुगालें खापुल्लें   परतगोष्ट   प्रेतज   परतजबाब   परतजमा   परतजवाब   परतजामिनकी   परतजामीन   परतजिम्मेदार   परतजिम्मेदारी   परतजिम्मा   प्रतझाडा   परतणें   परतणी   पूर्त्त   परतंत्र   परतंत्रतेच्या पक्कान्नापेक्षां स्वातंत्र्याची मीठभाकरी चांगली   पूर्तता   परतताप   पूर्त्ति   प्रतृद‍   परतंनं   परतून   परतून पडणें   परतनिशा   परंतप   परतपंचाईत   प्रतपन   परतपाळ   परतफैसला   प्रतबंदी   परतबहुडा   परतभेट   प्रेतभूमि   परतभाडें   परतमोकद्दमा   प्रत्यक्   प्रत्येक   प्रत्येक गोष्टीस उपाय आहेच   प्रत्येक ढगाला चंदेरी (सोनेरी) कडा असते   प्रत्येकचैतन्य   प्रत्यक्ष   प्रत्यक्ष तें खरें   प्रत्यक्ष देकिलें तरी परांबरसूनु पळंवुका   प्रत्यक्ष पाही, त्याला मन साक्षी देई   प्रत्यक्षतः   प्रत्यक्षदर्शन   प्रत्यक्षदर्शी   प्रत्यक्षप्रमाण   प्रत्यक्षसिद्ध   प्रत्यक्षाला प्रमाण नको   प्रत्यक्षास प्रमाण कशाला   प्रत्यक्षिप्रक्रिया   प्रत्यक्षी   प्रत्येकाचें ध्येय स्तुति हें आहे   प्रत्येकाची भूक ठरलेली असते   प्रत्यंग   प्रत्यग्र   प्रत्यग्रह   प्रत्यंचा   प्रत्यंचा चढविणें   प्रत्युत   प्रत्युत्तर   प्रत्युत्थान   प्रत्युत्थित   प्रत्यंतर   प्रत्युद्गत   प्रत्युद्गम   प्रत्युद्वाह   प्रत्युपकार   प्रत्युपस्थान   प्रत्यय   प्रत्ययप्रतिभू   प्रत्ययास येणें   प्रत्ययित   प्रत्ययी   प्रत्यवाय   प्रत्यवाय जाणें   प्रत्यवायी   प्रत्यश्रवस्   प्रत्यूष   प्रत्यह   प्रत्यूह   प्रत्यही   प्रत्यहीं   प्रेत्या   प्रत्याख्यात   प्रत्याख्यान   प्रत्याघात   प्रत्याघातक   प्रत्यादेश   प्रत्यापन   प्रत्याम्नाय   प्रत्यालोचना   प्रत्यावर्त्तन   प्रत्याशा करणे   प्रत्यासत्ति   प्रत्यासन्न   प्रत्याहार   परत्र   पुरतर   परत्र पावणें   परत्रगति   प्रतरणा   प्रतर्दन   प्रतर्दन II.   प्रतर्दन III.   परत्रसाधन   परतळणें   परतळा   परत्व   परत्वें   परतवण   परतव्याज   परतवर्ण   परतवेल   परतवेळ   प्रतवार   प्रतवारी   प्रतंस   परतहुंडी   परतहामी   परता   पुरता   प्रेताचा भार पृथ्वीला होतो   परतान   प्रतान   प्रताप   प्रताप उधळणें   प्रतापबाला   प्रतापमहिमा   प्रतापरुद्र   प्रतापलंकेश्वर   प्रतापवान्   प्रतापशूर   प्रतापसूर्य   प्रतापसिंह   प्रतापाम्य   प्रतापिन्   परतारक   प्रतारक   प्रतारण   प्रतारणें   प्रतारित   प्रेताला स्मशान अंधारांत सांपडतें   परताळणें   परताळा   प्रेतावरील पान   प्रेताशौच   पूर्ति   प्रति   प्रतिकुंचक   प्रतिकृति   प्रतिक्रिया   प्रतिकुल   प्रतिकूल   प्रतिक्षत्र   प्रतिक्षेत्र   प्रतिक्षत्र (आत्रेय)   प्रतिक्षत्र II.   प्रतिक्षिप्त   प्रतिकाय   प्रतिकार   प्रतिकारक   प्रतिकोश   प्रतिग्रह   प्रतिग्राहक   प्रतिग्राह्य   प्रतिगृहित   प्रतिगृहीत   प्रतिगामी   प्रतिघात   प्रतिघातक   प्रतिछाया   प्रतिज्ञा   प्रतिज्ञा येणें   प्रतिज्ञात   प्रतिज्ञापत्र   प्रतिज्ञालेख   प्रतिज्ञाविरोध   प्रतिजिव्हा   प्रतिजीविं सृष्टि भिन्न   प्रतिजीवीं सृष्टि भिन्न   प्रतित्वक   प्रतिथि (देवतरथ)   प्रतिद्वंद्वी   प्रतिदान   प्रतिदिन   प्रतिदोकडा   प्रतिध्वनि   प्रतिध्वनित   प्रतिध्वनी   प्रतिनिधि   प्रतिनिधि नाहीं तर करनिधि नाहीं   प्रतिपक्ष   प्रतिपक्षी   प्रतिपत्   प्रतिपूतीक   प्रतिपद   प्रतिपदा   प्रतिपदीं   प्रतिपदोक्त   प्रतिपूर्ती   प्रतिप्रभ (आत्रेय)   प्रतिपुरुष   प्रतिप्रसव   प्रतिपादक   प्रतिपादणें   प्रतिपादन   प्रतिपाद्य   प्रतिपादित   प्रतिपाल   प्रतिपालक   प्रतिपालणें   प्रतिपालित   प्रतिपाळ   प्रतिपाळक   प्रतिपाळण   प्रतिपाळणें   प्रतिफल   प्रतिबद्ध   प्रतिबंध   प्रतिबंधक   प्रतिबाधक   प्रतिबाहु   प्रतिबाहु II.   प्रतिबिंब   प्रतिबिंबणें   प्रतिबिंबित   प्रतिभू   प्रतिभूती   प्रतिभवि   प्रतिभानु   प्रतिभानु (आत्रेय)   प्रतिभास   प्रतिम   प्रतिमंडल   प्रतिमेधस्   प्रतिमेवर नेम पण छायेवर टोला   प्रतिमा   प्रतियोगी   प्रतिरथ   प्रतिरथ (आत्रेय)   प्रतिरुप   प्रतिरूप   प्रतिरुपा   प्रतिरव   प्रतिरोध   प्रतिरोधक   प्रतिलिपी   प्रतिलोम   प्रतिवचन   प्रतिवृत्त   प्रतिव्यूह   प्रतिव्योंन्   प्रतिवेश्य   प्रतिवादी   प्रतिवार्षिक   प्रतिवाह   प्रतिविंध्य   प्रतिविंध्य II.   प्रतिविधि   प्रतिविशवा   प्रतिशब्द   प्रतिश्रुत   प्रतिश्रवस्   प्रतिशोध   प्रतिशोधन   प्रतिष्टंभ   प्रतिष्ठणें   प्रतिष्ठा   प्रतिष्ठानाम   प्रतिष्ठापन   प्रतिष्ठामुद्रा   प्रतिष्ठावस्त्र   प्रतिष्ठित   प्रतिष्ठितनाम   प्रतिषेध   प्रतिषेधणें   प्रतिषिद्ध   प्रतिसूचना   प्रतिस्पर्धा   प्रतिस्पर्धी   प्रतिसूर्य   प्रतिसाद   प्रतिसांवत्सरिक   प्रतिहत   प्रतिहर्तृ   प्रतिहर्तृ II.   प्रतिहार   परती   प्रतीक   प्रतीक्षणें   प्रतीक्षा   प्रतीकार   प्रतीकाश्व   प्रतीच्या   प्रतीची   प्रतीत   प्रतीत II.   प्रतीताश्व   प्रतीति   प्रतीदर्श (श्वैक्र)   प्रतीन्धक   प्रतीप   प्रतीप (प्राप्तिसुत्वन)   प्रतीप II.   प्रतीपक   प्रतीबोध   प्रतीयमान   परतीर   प्रतीर   प्रतीह   प्रतोद   प्रतोष   प्रतोष II.   प्रथम   प्रथम पहिल्या धारेचें दूध   प्रथमग्रासे मक्षिकपातः।   प्रथमचुंबने दंतभंगः।   प्रथमचरण   प्रथमतः   प्रथमदर्शनीं   प्रथमपुरुष   प्रथमपुरूष   प्रथमप्रासे मक्षिकापातः।   प्रथमवर   प्रथमसवन   प्रथमा   प्रथमाक्षरी   प्रथमारंभ   प्रथा   प्रथित   प्रथितयश   प्रथिति   प्रद   परदुःख शीतल   परदुःखेन दुःखिता विरळा   परदुःखेनदुःखित   प्रदक्षिण   प्रदक्षिणा   प्रदक्षिणा   पर्दगी   पर्दन   पुरुदम   प्रद्युम्न   प्रद्युम्न II.   प्रद्युम्न III.   प्रदेयागमा   प्रद्योत   प्रद्योत II.   पुरंदर   प्रदर   पुरंदर II.   प्रदर्शक   प्रदर्शन   प्रदर्शविणें   पुरुद्वत्   प्रद्वेषी   पुरुद्वह   पुरुद्वह II.   परद्वार   पुरद्वार   परद्वारी   परदेश   प्रदेश   प्रदेशिनी   परदेशी   परदेशीं भीक बरी   पर्दाख्तन   पर्दाख्तह   पर्दाझद   प्रदातृ   प्रदाता   प्रदान   परदार   परदारगमन   परदारगामी   परदारा   परदास्याची बेडी प्राण हरिते घडोघडीं   प्रदिप्ता   प्रदीपक   प्रदीप्त   प्रदीपन   प्रदीर्घ   प्रदीर्घकाल   प्रदोष   प्रदोष   प्रदोषकाल   परधन   परधमों भयावहः   प्रध्वंस   प्रध्वंसाभाव   प्रधान   प्रधानपद   प्रधानांग   परधारजिणा   पुरंधि   प्रधिमि   प्रनयभंग   परन्यास   पुरेना माझ्या गारीं, तेथें आले मागतेकरी   परनारी   परनाळिका or परनाळका   परनिंदा श्रवण न कर, हात ठेवी कानावर   परनिष्ठ   परनिष्ठा   परपक्ष   प्रपंच   प्रपंच   प्रपंच II.   प्रपंच करुन परमार्थ   प्रपंच केला वेगळा वेगळा, तोच सगळ्याला भोवला   प्रपंच साधून परमार्थाचा लाभ ज्याणें केला । तो नर भला भला॥   प्रपंचतळमळ   प्रपंचदुःख   प्रपंचनिर्वाह   प्रपंचपाश   प्रपंचमाया   प्रपंचस्वार्थ   प्रपंचसाधन   प्रपंचाचा भार पत्नीच्या अंगावरी, करावी टापटीप संसारीं   प्रपंचांत पैसा आणि परमार्थांत परमेश्वर   प्रपंचार्थजमीन   प्रपंचाला धन, परमार्थाला वैराग्य   प्रपंचाला वित्त आणि परमार्थाला चित्त   प्रपंची   प्रपंची जो सावधान, तोच परमार्थ करील जाण   प्रपंची पाहिजे सुवर्ण, परमार्था पंचीकरण   परपेंठ   पैरेंपण   प्रप्ते तु षोडशे वर्षे गर्दभी अप्सरा भवेत्‌।   परपत्ययनेय बुद्धि   प्रपद   परंपर   पुरपुरे   पुरेपूर   परपर or रां   पुरेपुरे करणें   परपुरुष   परंपरा   परंपरां   परंपरा राखणें   परंपरागत   परंपरागत or परंपरायात   पुरपुराट   परंपरायात   परंपराविटाळ   परंपरास्पर्श   परंपरासंबंध   प्रपा   परपाकरुचि   परपांडित्य   पुरुपांथिन्   प्रपादणें   प्रपादणी   परपार   प्रपिता   प्रपितामह   प्रपितामही   परपीडा   परंपोक   परपोषी   प्रपोहय   प्रपौत्र   प्रपौत्री   प्रफुल्ल   प्रफुल्लित   परबेक पोळी, घराक माळी   प्रबुद्ध   परबुद्धि   प्रबंध   परबेर सॉयरॉ घरच्या समान   प्रबल   प्रबल II.   प्रबळ   प्रबळणें   परबाण   परबाण or परभाण   प्रबाहु   पुरबिया   प्रबोध   प्रबोध सुधाकर   प्रबोधन   प्रबोधसुधाकरः   प्रबोधित   प्रबोधिनी   प्रबोधिनी   प्रबोधोत्सव   परभू   प्रभ   प्रभु   प्रभू   प्रभु II.   प्रभु III.   प्रभु IV.   प्रभु IX.   प्रभु V.   प्रभु VI.   प्रभु VII.   प्रभु VIII.   प्रभु तुझें मुख, पाहतां वाटे सुख   प्रभंकर   प्रभंजन   प्रभंजन II.   प्रभंजन III.   परभुडा   परभृत   प्रभुत्व   प्रभूति   प्रभृति   प्रभद्रक   प्रेभद्वेष वासनेचे, खेळ करती जगाचे   प्रभदा   पुरभय्या   पूर्भय्या   प्रभव   प्रभुवसु (आंगिरस)   प्रभुशक्ति   प्रभुसुत   प्रभुसम्मित   प्रभा   प्रभा II.   प्रभा III.   प्रभा IV.   प्रभा V.   प्रभा VI.   प्रभा VII.   प्रभाकर   प्रभाकर II.   प्रभाकर III.   प्रभाकर महाजन   प्रभागजाति   प्रभागजातिसवर्णन   परभाग्योपजीवी   प्रभाचक्र   परभाण   प्रभात   प्रभातमेघाडंबर   प्रभाता   प्रभानु   प्रभामंडळ   परभारे   परभारा   परभारा, पावणे तेरा, परभारें, पावणे पांच   परभारां-रा-रीं-रें-रे   प्रभाव   प्रभावती   प्रभावती II.   प्रभावती III.   प्रभावती IV.   प्रभावती V.   प्रभावती VI.   प्रभावती VII.   प्रभावती VIII.   प्रभाव्य   प्रभावळ   प्रभावान्   प्रभास   प्रभास II.   प्रभास III.   प्रभोज्य   परम   परमें   प्रेम   प्रेम आणि युद्ध यांत कांहीं केलें तरी चालतें   प्रेम प्रसंगाला जुमानीत नाही   प्रेम संपादणी आणि लढाई यांत जें जें केलें जातें तें तें उचित होय   प्रेम हें अंधळें आहे   परमक्रांति   परमक्रोधिन्   परमेक्ष   प्रमुख   प्रमगंद (नैचाशाख)   परमगुरु   प्रेमघाई   प्रमुच   प्रेमचंद   प्रमुचि   परमणी   प्रमतक   प्रमत्त   परमतत्व   प्रेमतत्व   प्रमति   प्रमति II.   प्रमति III.   प्रमति IV.   प्रमति V.   प्रमति VI.   प्रमथ   प्रमंथु   प्रमथ II.   प्रमथन   प्रमथिन्   प्रमथिन् II.   प्रमथिन् III.   प्रमथिन् IV.   प्रमद   प्रमद II.   प्रमंदनी   प्रमद्वरा   प्रमदा   प्रमुदित   प्रमंधु   पुरुमेध (आंगिरस)   प्रेमपूर   परमपुरुष   प्रेमपान्हा   प्रेमफांसा   परममर्यादा   प्रेम-मा   प्रमेय   प्रमर   प्रेमल   परमुलूख   प्रम्लोचा   प्रम्लोचा II.   परमळ   प्रमळ   प्रेमळ   प्रेमळस्थिति   परमवरिष्ठ   परमवस्त   परमेश्वर   परमेश्वर उपाशी उठवील पण उपाशी ठेवणार नाही   परमेश्वर तारी त्यास कोण मारी   परमेषु   परमेष्ठिन्   परमेष्ठिन् II.   परमेष्ठिन् III.   परमेष्ठिन् IV.   प्रमेह   परमहंस   प्रमेहित   परमा   प्रेमा   परमागति   प्रेमांचे ऋण बाष्पांबूनें फिकें   प्रेमाच्या बाजारीं, नित्य चाले येरझारी   प्रेमाचा कडलग   प्रेमाची नाहीं दाटवण तर कशाला होईल आठवण   परमाठींव   परमाणु   परमाणू   प्रमाण   प्रमाणें   परमाणगी   परमाणगी or परमानगी   प्रमाणपत्र   प्रमाणफल   प्रमाणभूत   प्रमाणसूत्र   प्रमाणांक   प्रमाणालंकार   प्रमाणिक   परमातखाऊ   परमात्मा   प्रमाता   प्रमातामह   प्रमाथ   प्रमाथ II.   प्रमाथ III.   प्रमाथिनी   प्रमाद   प्रमादी   परमान   परमानगी   परमानंद   परमान्न   परमानन्द   परमानन्ददास   परमाप्त   परमापम   परमायु   पुरुमाय्य   परमार्गी भिक्षाः नागार्जुनी दीक्षा   परमार्थ   परमार्थ   परमार्थतः   परमार्थदृष्टि   परमार्थप्राप्ति   परमार्थबुध्दि   परमार्थभिक्षा   परमार्थसाधन   परमार्थसारम्   परमार्थी   प्रेमाला मोल नाहीं   परमावधि   प्रेमाश्रु   पुरमाशीण   प्रमित   पुरुमित्र   पुरुमित्र II.   पुरुमित्र III.   प्रमिति   प्रमिला   पुरुमिह्‌ळ (सौहोत्र)   पुरुमीढ   परमीत   पुरुमीह्‌ळ (आंगिरस)   परमोत्कृष्ट   प्रमोद   प्रमोद II.   प्रमोद III.   प्रमोद IV.   प्रमोदन   प्रमोदित   प्रमोदिनी   परमोन्नति   पुरय   पूर्य   पर्यंक   प्रयुक्त   प्रयुक्ति   पर्यटक   पर्यटन   पर्यंत   प्रयुत   प्रयत्न   प्रयत्नवाद   प्रयत्नवादी   प्रयत्नवान्   प्रयत्नेविणें कार्य होत नाहीं, जेवळ्यविणें पोट भरत नाहीं   प्रयत्नांती परमेश्वर   प्रयत्नाला विवेक जोडावा, हाच भाग्यचा ठेवा   प्रयत्नावांचून प्रारब्ध लंगडें   प्रयत्नीं परमेश्वर   पर्युदास   प्रैयमेध   पर्यवेक्षक   पर्यवसन   पर्यवसन्न   पर्यवसान   पुरुयशस्   पर्युषित   प्रयस्वत (आत्रेय)   पर्या   पूर्या   प्रयाग   प्रयाग   प्रयागवळ   प्रयाण   प्रयाण काल समय   पूर्याधनाश्री   पर्याप्त   पर्याप्ति   पर्याय   पर्यालोचन   पर्यावरण   प्रयास   प्रयोक्ता   प्रयोग   प्रयोग (भार्गव)   प्रयोगपाठी   प्रयोगशरणा वैयाकरणाः   प्रयोगी   प्रयोजक   प्रयोजणें   प्रयोजन   प्रयोज्य   प्रयोज्यधातु   पेर-रें   प्रेरक   प्ररुज   प्ररुज II.   प्रेरण   प्रेरणें   प्रेरणक्रिया   प्रेरणा   पररत   पुरुरवस (ऐल)   पुरुरवस (ऐल) II.   परराज्य   प्रेरित   प्रेरिता   परलक्ष्मीनारायण   प्रलपणें   प्रलंब   प्रलंब II.   प्रलंबक   प्रलंबायन   परलंबायमान   प्रलय   प्रलय कालाची दुथडी, तेथें आले वर्‍हाडी   प्रलयकाल   प्रलयवीज   पेरुल्या   पेरलेलें उगवतें   प्रल्हाद   प्रल्हाद केशव अत्रे   प्रल्हादराय जामखेडकर   प्रलाप   प्रलापणें   परलोक   परलोकवासी होणें   परलोकविद्या   परलोकीं जाणें   प्रलोभन   प्रलोभित   परळ   परेळ   पुरळ   पुरूळ   पुरळणें   प्रळय   प्रळयअग्नि or प्रळयाग्न   प्रळयकाळ   प्रळयचपला or ळा   प्रळयवीज   प्रळयसौदामिना   प्रळयसौदामिनी   पुरळा   परळी   पुरळी   परळीवैजनाथ   पर्व   पुरव   पूर्व   पैरव   पर्व चुकणें, टळणें   पर्व साधणें, गांठणें   पूर्वकथा   पूर्वकपाल   पूर्वकर्म   पूर्वेक्षण   पर्वकाल   पुर्वकालीं   पूर्वकालीन   पूर्वग्रह   पूर्वग्रहं   प्रवचन   परवचा   पूर्वेचा सूर्य पश्चिमेस उगवणें   पूर्वचित्ति   पूर्वचित्ति II.   पूर्वज   पूर्वजन्म   पूर्वजन्मार्जित   पूर्वजन्मीं शंकराला पूजला असेल तसा मिळाला   पूर्वजांला तीन तिरखे उणे न पडणें   परवंट   पुर्वेट   पूर्वेट   पुरवटेसार   पुरवटा   पुरवटा or ठा   पुर्वेठ   पुरवठ्याचा   पुरवठयास पडणें   पूर्वठेवा   पुरवठा   पुरवठा असेल तर पोरें व दौलत असेल तर दुनिया   पुरवठा-पुरोठा   परवड   परवडणे   परवडणें   परवडी करणें   परवडीचें काम   परवणें   पर्वण   पुरवणें   प्रवण   पुरवणूक   पुरवणा   परवणी   पर्वणी   पुरवणी   पुरवणीअर्ज   पुरवणीचा   पुरवणीबंद   परवत   पर्वत   पुरवत   पर्वत (काण्व)   प्रवृत्त   प्रवृत्तणें   प्रवृत्ति   प्रवृत्तिनिमित्त   प्रवृत्तिमार्ग   प्रवृत्ती   पर्वतफळ   पर्वतेश्वर   परवता   पर्वताची राई होणें   पर्वतायु   पर्वतासन   पर्वतीच्या पायर्‍या व शेखमिर्‍याचा डोला   पर्वतीय   पूर्वदत्त   प्रवृद्ध   पूर्वद्वार   परवधू   पूर्वधान्य   प्रवन   पुरवून पुरवून-करणें-खाणें-चालविणें-खरचणें   पूर्वन्द्र   पर्वनी गांड होळी, ने माणसनी गांड कोळी   पूर्वपक्ष   पूर्वपुण्य   पूर्वपद   पूर्वपदावर येणें   प्रवेपन   पूर्वप्रवाह   पूर्वपश्चिम   पूर्वपश्र्चिम   पूर्वपाठ   पूर्वपालिन्   पूर्वपी ठि का   पूर्वपीठिका   पर्वभेद   पूर्वय्या   पुरव्या   पूर्व्या or पूर्वय्या   प्रव्याजी   परवर   प्रवर   प्रवरैक्य   पूर्वरंग   प्रवरण   प्रवर्तक   प्रवर्तणें   प्रवर्त्तक   प्रवर्त्तकाचार्य   प्रवर्त्तणें   प्रवर्त्तन   प्रवर्त्तमान   प्रवर्त्त्यमान   प्रवर्त्तित   प्रवर्तन   प्रवर्तित   परवरदेगार, घऊम्नी रोटलीन घीतुळ गाड   पर्वर्दह   परवरदा   परवर्दा   पूर्वरूप   पूर्वरूपज्ञान   परवरशी   पूर्वरेषा   परवर्षी   प्रवरसमिती   प्रवरा   परवराच्या भाजींत करटोल्यांचा फांका   पूर्वरात्र   प्रवरापान, गंगास्त्रान   परवरास आणणें-येणें   पर्वरिश   परवरीस   परवल   पेरवल   पुरवली मीठ भाकरी, पण दुसर्‍याची नको चाकरी   पूर्ववत   पूर्ववत्   पूर्ववेत   पूर्ववृत्त   पूर्ववय   पूर्ववयस्क   पूर्ववस्ति   पूर्ववाद   पूर्ववादी   परवश   प्रवेश   प्रवेश पत्र   प्रवेशक   प्रवेशणें   परवशता   परवशता शतगुणें करी जाच   परवशतो नरकः   प्रवेशन   परवेशी   पर्वेशी   प्रवेष्ट   पुरुवसु   पुरुवस्   प्रवसु   पुरवेस पडणें   परवस्तु   परवस्ती   परवेस्ती   पूर्वस्थल   पूर्वस्थिति   पूर्वसंदर्भ   पर्वसंधि   पूर्वस्वस्तिक   प्रवहण   प्रवहण II.   प्रवहलिका   परव्हा   परव्हां   परव्हाण   परव्हान   परवा   परवां   पूर्वा   पूर्वा (भाद्रपदा)   पूर्वा पोळा, उत्तरा जोंधळा   पूर्वांग   पूर्वांग पुरवतें, उत्तरांग पुरवत नाहीं   पूर्वाग्रा   परवाचा   परवाचा or जा   पूर्वातिथि   प्रवाद   परवानगी   परवानगीचिठी   परवानगीबरदार   परवानगीरसवानगी   पूर्वान्ह   परवाना   पूर्वापर   पूर्वापरवृत्त   पूर्वापरविरोध   पूर्वापह   पूर्वापाढा लागणें   पुर्वापाढा सुरु होणें   पूर्वापार   पूर्वापार or पूर्वांपार   पूर्वाफल्गुनी   पूर्वाफाल्गुनी   पूर्वाभ्यास   पूर्वाभाद्रपदा   पुरवार   परवार जाणें   पूर्वार्ध   परवारी   प्रवाल   प्रवालक   प्रवाळ   प्रवाळकीटक   पूर्वावलोकन   पूर्वाषाढा   पूर्वाषाढा सुरु होणें   प्रवास   प्रवासणें   पूर्वास्त   प्रवासी   प्रवासी   प्रवासी अभिकर्ता   प्रवाह   प्रवाहक   प्रवाहणें   प्रवाहण (जैवलि)   प्रवाहपतित   प्रवाहेमूत्रित   प्रवाहांत पडणें   प्रवाहित   पुरविणें   प्रविल्लसेन   प्रविलाप   प्रविष्ट   पूर्वी   पूर्वीं   पूर्वीच्या जन्मा रुण, या जन्मात दिवंचें परतून   प्रवीण   प्रवीण दवणे   प्रवीर   प्रवीर II.   प्रवीर III.   प्रवीर IV.   प्रवीर V.   प्रवीर VI.   प्रवीरक   परवीराक्ष   पूर्वील   पूर्वोत्तर   पूर्वोदय   प्रवोह मूत्रित   परशु   पर्शु   प्रेश   पर्शु (मानवी)   परशु II.   पर्शु II.   प्रशगी   पुरश्चरण   परशुचि   प्रश्न   प्रश्न उठविणें   प्रश्न पाहणें   प्रश्न विचारणें   प्रश्न सांगणें   प्रश्नचिन्ह   प्रश्नपत्रिका   प्रश्नमाला   प्रश्नार्थसर्वनाम   प्रश्नोत्तरपद्धति   प्रश्नोत्तरी   परशुबाहु   प्रशम   प्रशमन   परशय्या   परश्या तटु   प्रश्रुत   प्रश्र्न   प्रश्रय   पुरश्र्वरण   परशुराम   परशुराम   परशुराम (जामदग्न्य)   परशुरामक्षत्र   परशुरामक्षेत्र   परशुरामाचा अवतार   प्रश्रार्थक सर्वनाम   प्रशंसक   प्रशंसणें   प्रशस्त   प्रशस्त वाटणें   प्रशस्तिपत्र   प्रशस्ती   प्रशंसनीय   प्रशंस्य   प्रशंसा   प्रशंसित   परशा   प्रशांत   परेशान   परशान बायल खाली   प्रशासक   प्रशिष्य   पुरशीस   पुरशीस or पुरसीस   परुष   परूष   पुरुष   पुरुष II.   पुरुष III.   पुरुष जेतूल जेतूला प्रयत्न करीः देव तेतूल तेतूला साहाय करीः   पुरुष प्रयत्नी, देवाचें साहाय्य   पुरुष पळे ते लाठाः विरमला तो विरळाः   पुरुष ही परमेश्वराची कीर्ति तर स्त्री ही परमेश्वराची प्रत्यक्ष मूर्ति आहे   प्रेषक   पुरुषगांठ   प्रष्टव्य   प्रष्टा   प्रेषणें   प्रेषणीय   पुरुषत्व   पुरुषन्ति   पुर्ष्पाण   प्रेषमंत्र   प्रेष्य   पुरुषसर्वनाम   पुरुषाचें नशीब पातेर्‍यांत   पुरुषाचें पीठ आणि बायकोचें मीठ मिळून भाकर होते   पुरुषांच्या कष्टाचें खावें पण दृष्टीचें खाऊं नये   पुरुषांचा डोळा आणि स्त्रियांचा चाळा   पुरुषाद   पुरुषार्थ   पुरुषार्थचतुष्टय   पुरुषार्थी   परुषारीति   पुरुषाला पत आणि स्त्रीला पति   पुरुषाला परमा, लांकडाला बरमा   पुरुषासक   प्रेषित   पुरुषोत्तम   पुरुषोत्तम   पुरुषोत्‍तम रेगे   पुरुषोत्तममास   परस   परसूं   परुस   परूस   परसक   प्रस्कण्व   प्रस्कण्व (काण्व)   पुरस्कृत   प्रसक्त   प्रसक्ति   पुरस्कर   पुरस्कर्त्ता   पुरस्कर्ता   पुरस्कार   प्रसंग   प्रसंग आला तडातडी, तेथें करावी तातडी   प्रसंग ओढवणें   प्रसंग घडणे   प्रसंग थाटणें   प्रसंग पडे बाका, तो गद्धेकू बोले काका-कहने लागे काका   प्रसंग पडला कीं लोण्यालाहि दांत फुटतात   प्रसंग पडला बाका, तर गद्धयाला म्हणावें काका   प्रसंग मारुन नेणें-काढणें-संपादणें-शेवटास नेणें   प्रसंगज्ञान   प्रसंगज्ञानी   प्रसंगवशात   प्रसंगवशात्   प्रसंगसाधणारा   प्रसंगसिद्धि   प्रसंगागत   प्रसंगानुरूप   परेसगारी   प्रसंगाला तोंड देणें   प्रसंगाला पाठ देणें   प्रसंगावधान   प्रसंगावांचून परिचय नाहीं आणि परिचयावांचून अनुभव नाहीं   प्रसंगावांचून परीक्षा होत नाहीं   प्रसंगास येणें   प्रसंगीं असणें-राहणें-वागणें-चालणें-निभणें   प्रसंगोपात   प्रसंगोपात (प्रसंगोपात्त)   प्रसज्यप्रतिषेध   परसणें   परस्त   प्रसूत   प्रसृत   प्रसूत II.   परस्त or स्थ   प्रस्तुत   परस्त्री   परस्त्री पराची माता   परस्त्री मातेसमान   परस्त्री यार, सदां खुवार कांटोका बिछाना, और जूतीका मार   प्रस्तार   प्रस्ताव   प्रस्ताव II.   प्रस्ताव करणें   प्रस्तावणें   प्रस्तावन   प्रस्तावना   प्रस्तावा   प्रस्ताविणें   प्रस्तावित   प्रसूति   प्रसृति   प्रसूति वैराग्य, स्मश्यान वैराग्य हीं क्षणभरच टिकतात   प्रसूतिका   प्रसूतिच्या वेदना वांझेस काय ठाऊक   प्रसूतिव्यथा   प्रसूतिवैराग्य   प्रसूतिवायु   प्रस्तोक (सार्ञ्जय)   प्रस्तोतृ   परस्थ   प्रस्थ   प्रस्थ करुन-ठेवणें-माजविणें-वाढविणें   परस्थळ   प्रस्थान   प्रस्थान करणें   प्रस्थान ठेवणें   प्रस्थानी वर्‍हाडी   प्रस्थानी वऱ्हाडी   प्रस्थापन   प्रस्थापित   प्रस्थित   परसदार   परूसदार   प्रसंधि   प्रसेन   प्रसेन II.   प्रसेनजित्   प्रसेनजित् (बौद्ध कालीन)   प्रसेनजित् II.   प्रसेनजित् III.   प्रसेनजित् IV.   प्रसेनजित् V.   प्रसन्न   प्रसन्नचित्त   प्रसन्नमुख   प्रसुप्त   परस्पर   परस्परें   परस्पर पावणे तेरा   परस्परं समर्पयामि   परस्परा   परस्परां   परस्परायणि   प्रसफुट   प्रस्फुट   प्रसभ   पुर्सभर उदकां वचून सुकी काष्टी दाखवप   परस्मैपद   परसर   प्रसर   प्रसरण   प्रसरणें   परस्व   प्रसव   प्रसवणे   प्रसवणें   प्रसवली माता, खाते पुत्राच्या लाथा   प्रसवली माता, मळमूत्रीं पुत्र, आला गोत्रीं भाग्यवान्‌   प्रसववेदना   परस्वाधीन   परस्वाधीन जिणें (धन) आणि पुस्तकी विद्या कामास येत नाही   परस्वाधीन प्राणसंकट   परसविणें   प्रसविणें   प्रसवी   प्रसुश्रुत   पुरस्सर   परसा   परसा पे क्ष   परसाकड   परसाकडे   परसाकड or डे   परसाकडे जाणें   परसाकडेस   परसांतली भाजी   प्रसाद   प्रसाद मुद्रा   प्रसाद मिरवणें   प्रसाद मिळणें   प्रसाद सेवा   प्रसाद-देणें   प्रसाददीक्षा   प्रसादन   प्रसादिक   प्रसादित   प्रसादी   प्रसादीभक्त   प्रसादोपि भयंकरः।   प्रसार   प्रसारण   प्रसारणें   प्रसारित   प्रसारित करणे   प्रसिद्ध   प्रसिद्ध करणें   प्रसिद्धि   प्रसिद्धिपत्र   प्रसिद्धी   प्रसिद्धीपत्रक   पुरसीस   प्रहेति   प्रहेति II.   प्रहेति III.   प्रहेति IV.   पुरुहन्मन्   प्रहर   प्रहर दिवस येणें   प्रहरण   प्रहरभर दिवस आला, झोंप लागली आळसाला   प्रहराचा ब्राह्मण   प्रह्राद   प्रह्राद II.   प्रह्राद III.   प्रहेलिका   प्रहस्त   प्रहस्त II.   परहस्तगत   प्रहसित   पर्‍हाते   परहातीं धन व पुस्तकी विद्या   प्रहार   प्रहारणें   प्रहास   प्रहास II.   प्रहास III.   प्रहासक   पुरुहोत्र   परा   पुरा   पेरा   पैरा   पुरा करणें   पेरा किम्वा पेरुं नका पण भुईंभाडें दिलें पाहिजे   परा ङ मुख   पुरा जाणें   पुरा होणें   पुराः   प्राःकाल-ळ   प्राःस्नान   पराई   प्राक्   प्राक‌शृंगवत्   प्राक्कपाल   प्राकट्य   पराकृत   प्राकृत   प्राकृत दृष्टि   प्राकृत बोलणें   प्राक्तन   प्राक्तनाची गति   प्राक्तनाची दोरी   प्राकृत्या   प्राकृतावर येणें   प्राकृतिक   प्राकृतिकप्रलय   प्राकपश्चिम   प्राकर्णिक   पराक्रम   पराक्रम करणें-दाखविणें   पराक्रमशीलता   पराक्रमी   पराक्रांत   पराक्ष   प्राकसंबंध   प्राकस्वस्तिक   प्राकसंस्कार   प्राकाम्य   प्राकार   पराकाष्ठा   पराकोटी   पराग   प्रागतिक   परागंदा   परागदा जमीन   परागंदा जमीन   प्रागभाव   प्रागलभ्य   प्रागल्भ्य   प्रागहि   प्रागाथ   प्रागाथम   प्रागायण   प्रागावस   प्राघुर्णिक   पराङ् मुख   पराङ्मुख   प्राचेतस   प्राचेतस II.   प्राचेतस III.   प्राचेय   प्राच्य   प्राचुर्य   पराचा कावळा   पराचा कावळा करणें   पराचा लखोटा   पराचा लाखोटा   प्राचिन्वत्   परांची   प्राची   पेरांची अवटी   परांची उशी   परांची गादी   प्राचीन   प्राचीन दोरी   प्राचीन दोरी or प्राचीनाची दोरी   प्राचीनगर्भ   प्राचीनगर्भ II.   प्राचीनबर्हि (प्रजापति)   प्राचीनबर्हि (प्रजापति) II.   प्राचीनयोग   प्राचीनयोग्य (शौचेय)   प्राचीनयोगीपुत्र   प्राचीनयोगीपुत्र II.   प्राचीन्वत्   प्राचीनशाल (औपमन्यव)   प्राचीनशालि   प्राचीनसंस्कार   प्राचीनाची दोरी   प्राजक   प्राज्ञ   प्राज्ञा   पराजय   प्रांजल   परांजल or ळ   प्रांजल-ळ   प्रांजळ   प्राजापत्य   प्राजापत्यविवाह   पराजित   पराड   पुराड or पुराट   प्राडविवाक   पराडी   पराडी or ड   पराण   पुराण   पुराण   प्राण   पुराण II.   प्राण II.   प्राण III.   प्राण IV.   प्राण V.   प्राण VI.   प्राण VII.   प्राण असणें   प्राणें उत्तीर्ण होणें   प्राण ओकणें   प्राण ओवाळून टाकणें   प्राण कंठांत गोळा होणें   प्राण कंठाशीं   पुराण कथा   प्राण काढून ठेवणें   प्राण खाणें   पुराण गाणें   प्राण जाणें   प्राणे जाणें   प्राण ठेवणें   प्राण डोळ्यांत उतरणें   प्राण देणें   प्राण दाटणें   प्राण न ठेवणें   प्राण पणाला लावणें   प्राण फुटणें   प्राण वाहणें   प्राण सोखणें   प्राण सोडणें   प्राणक   प्राणखाऊ   प्राणघेणा   प्राणघात   प्राणघातक   प्राणघातक or प्राणघातकी   प्राणघोष   प्राणजीवन   प्राणत्याग   प्राणद्यूत   प्राणदान   प्राणधारण   प्राणधारणा   प्राणनाथ   प्राणपूजा   प्राणपणानें   प्राणपणास लावणें   प्राणपति   प्राणप्यारा   प्राणप्रतिष्ठा   प्राणप्रतिष्ठा करणें   पुराणपुरुष   पुराण-पुराण काढणें-चालविणें-मांडणें-लावणें-सोडणें   प्राणप्रिय   पुराणपिसें   प्राणमयकोश   प्राणमित्र   प्राणयाम   प्राणरक्षण   पुराणवैराग्य   प्राणवायु   प्राणवियोग   प्राणविसावा   प्राणेश   प्राणेश or प्राणेश्र्वर   प्राणेश्वर   प्राणसंकट   प्राणसखा   प्राणसंदेह   प्राणसा   प्राणहिंसा   पुराणा   प्राणाचा गिऱ्हाईक   प्राणांची सांडणी करणें   प्राणांत   प्राणांतदंड   प्राणांतबुद्धि   प्राणात्यय   पुराणांतलीं वायूंगीं शाके उपकर पण्णात्‍   प्राणांतिक   प्राणांतिक उपवास   प्राणांतीक   प्राणांतीक अवस्था   पुराणांतील वांगीं पुराणांत   प्राणापेक्षां कठीण   पुराणामित्येव न साधु सर्वम्‌।   प्राणायाम   प्राणायाम   प्राणायाम करणें   प्राणाला वाली   प्राणावर आलें होतें पण शेपटावर-बोटावर निभावलें गेलें   प्राणावर बे तणें   प्राणाशीं गांठ   प्राणांशीं गांठ   प्राणाशीं जाणें   प्राणिद्यूत   प्राणिधि   प्राणिधि II.   प्राणिशास्त्र   प्राणिहिंसा   पराणी   प्राणी   पुराणीक   पुराणोक्त   प्राणोत्क्रमण   परात   प्रांत   प्रातः   प्रातःकाल   प्रातःसंध्या   प्रातःस्नान   प्रातःस्मरण   पुरातत्व खातें   प्रातृद   पुरातन   परात्पर   परात्पर गुरु   प्रांतभाग   परात्मा   प्रात्यक्षिक   प्रात्ययिक   प्रातर   प्रातर II.   प्रातर III.   प्रातर्दन   प्रातर्दनि   प्रातर्भोजन   प्रातरह्र (कौहल)   परांतस   प्रांतस्थ   प्रातस्मरण   प्रांतिक स्वायत्तता   प्रातिकूल्य   प्रातिकामिन (प्रातिकामी)   प्रातिथेयी   प्रातिनिधिक   प्रातिपीय   प्रातिभासिक   प्रातिभासिकसत्ता   प्रातिलोम्य   प्रातीची   प्रातीबोधीपुत्र   प्राथम्प   प्राथमिक   प्राथमिका   प्रादक्षिण्य   प्राद्युम्नि   प्रादुर्भूत   प्रादुर्भाव   प्रादेश   प्रादेशिक   प्रादेशिक एकता   प्राध्वंसन   प्राधा   प्राधान्य   प्राधान्यक्रम   प्राधिकरण   प्राधिकार देणे   पराधीन   पराधीन जिणें, पुस्तकी विद्या   पराधीन, (पराधीनता) स्पप्नीं सुख नाहीं   प्रान्त पाहणें   परानंद   परान्न   परान्नं प्राणसंकटम्‌   परान्नं पुष्टिवर्धनम्‍   परान्नं विषभोजनम्‌   परान्नपुष्ट   परान्नरुचि   परान्ह   पुरानिकानें पुराण सांगावें आणि घरीं जाऊन मद्य प्यावें   प्रापक   प्रापंच   प्रापंचिक   प्रापण   प्राप्त   प्राप्ते तु षोडशे वर्षे गर्दभी अप्सरा भवेतः षोडश वर्षा भवेत् कन्या अप्सरा सुंदरी भवेत्   प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रं मित्रवदाचरेत्‌   प्राप्तकाल   प्राप्त्यंश   प्राप्तव्य   प्राप्तव्यवहार   प्राप्तव्यांश   प्राप्तंश or प्राप्तांश   प्राप्ति   प्राप्ति II.   प्राप्तिपुरुष   प्राप्ती   प्राप्तीचा खरा वांटा   परापम   प्राप्य   परापर   परापर or रां   परापरां   प्रापित   प्राबल्य   पराभूत   पराभव   पराभविणें   पुराभिलेख   परामणी   प्रामति   परामर्श   परामर्शी or परामर्षी   परामर्ष   परामृश   परामृष   प्रामाण्य   प्रामाण्यग्रह   प्रामाण्यनिश्चय   प्रामाणिक   प्रामादिक   पराय   प्राय :   पराय घरपर लछमी नारायण, परायधनपर लक्ष्मीनारायण   प्रायः   प्रायः or प्रायशः   प्रायः शुष्कस्तनी नारी कंचुकीमेव निंदति।   परायण   प्रायण   परायधन   प्रायशः   प्रायश्चित   प्रायश्चित्त   प्रायश्र्चित्त   प्रायश्र्चित्ती   पराया   पराया गांडीचा पलिता   पराया गांडीचा पलीता   प्रायिक   परायी   प्रायोपवेशन   प्रायोपविष्ट   परार्थ   प्रार्थक   प्रार्थणें   प्रार्थणें or प्रार्थिणें   प्रार्थन   प्रार्थना   प्रार्थना   प्रार्थनासमाज   प्रार्थनीय   प्रार्थ्य   परार्थशूर   प्रार्थिणें   प्रार्थित   परार्ध   प्रारुप   प्रारब्ध   प्रारब्ध उघडणें   प्रारब्धगति   प्रारब्धफुटका   प्रारब्धयोग   प्रारब्धवाद   प्रारब्धवादी   प्रारब्धसूत्र   प्रारब्धस्यान्तगमनम्‌।   प्रारब्धहीनाला सुवर्णाची मृत्तिका दिसते   प्रारब्धाचा दोरा   प्रारंभ   प्रारंभणें   परारां   प्रारिप्सित   प्रालब्ध   प्राल्हाद   पराळ   पुराव   पेराव   पैराव   पुराव or वा   प्रावण्य   प्रावेणि   परावृत   परावृत्त   प्रावृत्त   परावृत्ति   प्रावधान   प्रावरण   प्रावरणें   परावर्त   परावर्त्त   परावर्त्त्यव्यवहार   परावर्त्यव्यवहार   प्रावरेय   प्रावृष   प्रावृष्   परावसु   प्रावहि   प्रावहि II.   परावा   पुरावा   पेरावा   पैरावा   पुरावा दाखविणें   प्रावारकर्ण   प्रावीण्य   प्रांशु   प्रांशु II.   प्रांशु III.   प्राशक   प्राशणें   प्राशन   प्राश्निक   प्राश्नीपुत्र   प्राशनीय   पराशर   पराशर   पराशर II.   पराशर III.   पराशर IV.   पराशर V.   पराशर VI.   पराशर VII.   पराशर VIII.   पराशरस्मृतिः   प्राशस्त्य   प्राशित   प्रास   प्रासंगिक   परास्त   प्रास्तुत्य   प्रास्त्रवण   प्रास्ताविक   प्रास्ति   प्रासूतिक   प्रास्थानिक   प्रासदीप्ताग्र   प्रासाद   प्रासादप्रतिष्ठा   प्रासादिक   प्रासादिककविता   परासीमा   परासीमा ओलांडणें   पराहत   पुराहेव   पराही   प्राही   परि   परिअवसान   परिकूट   परिकर   परिकर्म   परिक्रम   परिकर्माष्टक   परिकृष्ट   परिक्षित्   परिक्षित् II.   परिक्षित् III.   परिक्षित् IV.   परिक्षित् V.   परिक्षित् VI.   परिखा   परिगणन   परिगणनीय   परिगणित   परिग्रह   परिगृहीत   परिघ   परिघ II.   परिघ III.   परिच्छेद   परिच्छस   परिच्छिन्न   परिचय   परिचर्य   परिचर्या   परिचायक   परिचार   परिचारक   परिचारिका   परिचित   परिछेद   परिछेदक   परिछिन्न   परिछिन्नवादे   परिज्ञात   परिज्ञाता   परिज्ञान   परिजन   परिणत   परिणति   परिणती   परिणय   परिणाम   परिणामदाह   परिणामशुद्ध   परिणामशूल   परिणीत   पूरित   परितः   परित्यक्त   परित्यक्ता   परित्याग   परित्राण   परित्राता   परित्वा   परितुष्ट   परितोष   परितोषण   परितोषिक   परिंद   परिंदा   परिदान   परिधेय   परिधान   परिधान करणे   परिधानीय   परिधि   परिनाळिका   परिनिरीक्षण   परिपक   परिपक्क   परिपत्रक   परिपूरण   परिपूर्ण   परिपूर्त्ति   परिपूर्ती   परिप्लत   परिप्लुत   परिपुष्ट   परिपाक   परिपाटी   परिपाटी or ठी   परिपाठ   परिपाठानें सर्व सोपें   परिपार्श्व   परिपालन   परिपालित   परिपीठिका   परिपोष करणे   परिबर्ह   परिभति   परिभ्रमण   परिभ्रमणें   परिभव   परिभाषा   परिमेय   परिमल   परिमल   परिमळ   परिमळणें   परिमाण   परिमाणानुवर्ती   परिमार्गण   परिमार्जन   परिमार्जित   परिमित   परिमिति   प्रिय   प्रिय करणें   प्रियक   प्रियंकर   प्रियंगु   प्रियतम   प्रियंतम   परियंदणे पर्यंदणें   प्रियदर्शन   प्रियनिश्चय   प्रियभृत्य   प्रियमेध (आंगिरस)   प्रियमाल्यानुलेपन   प्रियरथ   प्रियंवद   प्रियंवदा   प्रियवर्चा   प्रियव्रत   प्रियव्रत   प्रियव्रत (रौहिणायन)   प्रियव्रत II.   प्रियव्रत III.   प्रियव्रत सोमापि   प्रियवाक्यप्रदानेन सर्वे तुष्यंति जंतवः।   परियेसणें   प्रियसुधा   प्रिया   प्रिया तेंडुलकर   प्रियाभिमानी   परिळ   परिवटु   परिवंट   परिवंटु   परिवृत्त   परिवेदन   परिव्यय   परिव्याध   परिवर्जन   परिवर्जित   परिवर्त   परिवर्त्त   परिवर्त्तनी   परिवर्तन   परिवर्तन करणे   परिवर्त्य - चलन   परिवर्तिनी   परिवेष   परिवेष्टा   परिवेष्टित   परिवेष्ठित   परिवेषण   परिवेष्य   परिवा र   परिवार   परिवीक्षा   परिशुद्ध   परिशुध्द   परिश्रुत   परिश्रम   परिश्रमाचें बळें, कलाकौशल्य कळे   परिश्रय   परिश्रवस्   परिश्रांत   परिशेष   परिशिष्ट   परिशीलन   परिशीलित   परिष्कृत   परिष्करण   परिष्कार   परिष्णव   परिष्वंग   परिसंख्या   परिसणें   परिस्थिति पराड्गमुखता   परिस्थिति पाहून वागावें   परिस्थिती   परिस्पंदन   परिस्फुट   परिस्फुटता   परिस्फोट   परिस्फोट करणे   परिस्फोट होणे   परिसमापक   परिसर   परिसंवाद   परिसविणें   प्रिंसिपल् सदर अमीन   परिसीमा   परिहृत   परिहर   परिहार   परिहारक   परिहारणें   परिहार्य   परिहास   परिहित   परी   पुरी   पेरी कडू मिरें, मागे अमृत फळें   पुरी ताजीम   पुरी पडणें   परी प्रकारचा-प्रकारें   परीकर   परीक्षक   परीक्षेक भाण भेतचें   परीक्षण   परीक्षणें   परीक्षा   परीक्षा करणें   परीक्षा घेणें   परीक्षा सोन्याची कसोटींने, माणसाची द्रव्यानें   परीक्षाक्षावान्   परीक्षावान्   परीक्षित   परीक्षित   परीघ   परीट   परीट नागविला तर आया बाया नागविल्या   परीट नागविला तर आयाबाया नागविल्या   परीटघडी   परीटघाट   परीटधुणें   परीटधुणा   परीटधुणी   परीटवाडा   परीटशीळ   प्रीणन   प्रीत   प्रीत जडे मेंडकीसे पद्‌भिनी क्या माल-झ्यात है   प्रीतकी रीत न्यारी है   प्रीत्यर्थ   प्रीति   प्रीति II.   प्रीति जी दुज्यावरि मोठी, ती सर्वहि आपुलेसाठीं।   प्रीति लावणें-लवून घेणें   प्रीतिकलह   प्रीतिदान   प्रीतिमान्   प्रीतिवाद   प्रीतिविवाह   प्रीतिश्राद्ध   प्रीतिसंगम   प्रीतिसन्मान   प्रीती   प्रीतीचें नाम or नांव   प्रीतीचें नाम-नांव   प्रीतीची बाई खांद्यावर घेणें   पुरींद्रसेन   पुरीमत्   पेरींव   पुरीष   पुरीषभीरु   पुरीष्य   परीस   परीस स्पर्शे सुवर्ण, तैसें मना समाधान   परीहास   प्रोक्त   परोक्ष   परोक्षे कार्य हंतारं प्रत्यक्षे प्रियवादिनं   परोक्षज्ञान   प्रोक्षण   प्रोक्षणीय पात्र   परोक्षभूत   प्रोक्षित   पुरोगामी   पुरोगामी वाड्मय   पुरोचन   परोचा   पुरोजव   पुरोजव II.   पुरोजव III.   परोटली   पुरोटेसार   पुरोटा   पुरोठयाला उरोठा   परोड   पुरोडाश   परोत्कार्षासहन   प्रोत्त्क   प्रोत्सहन   प्रोत्सहन or प्रोत्साहन   प्रोत्साह   प्रोत्साहक   प्रोत्साहन   प्रोत्साहित   परोता   प्रोति (कौशांबेय), प्रोति (कौसुरुबिन्दि)   परोपकरी   परोपकार   परोपकारः पुण्याय, पापाय परपीडनम्‌   परोपकाराचें ओझें आणि घांसून चंदन झिजे   परोपकाराय सतां विभूतयः   परोपकाराला सुर्वात घरापासून होते   परोपकारी   परोपकारी लागणें   परोपदेशे पांडित्यम् ‌   परोपदेशे पांडित्यम्‌   परोपदेशपंडित   परोपदेशपांडित   परोपदेशपांडित्य   परोपदेशांत पंडितपणा स्वतःच्या आचरणांत उणेपणा   परोपरी   परोपरीने   पुरोभागी   परोळ   पुरोवर्त्ती   पुरोवर्ती   प्रोवा   प्रोष्ठ   प्रोषित   पुरोहित   प्रौढ   प्रौढप्रताप   प्रौढवर्ण   प्रौढा   प्रौढासन   प्रौढि   प्रौढिवाद   प्रौढी   प्रौष्टपदी   प्रौष्ठपद   प्रौष्ठपाद (वारक्य)   पऱ्ह्या   पुऱ्हळ   पल   पूल   पेल   पेलू   पैल   पैलू   पैल II.   पैल III.   पैल IV.   पैल V.   पैल VI.   पलक   पुलक   पुलक II.   पलक or पलख   पेलकट   पैलकडला   पलकदर्याव   पलकदर्याव or पलखदर्याव   प्लक्ष   प्लक्ष (दय्यांपति)   पुलकित   पलकी   पलख   पलखदर्याव   पलंग   पलंग चौकी   पलंग नवीस   पलंगडी   पलंगपोश   पलंगपोश-स   पलंगफरारा   पलंगसेवा   पैलगार्ग्य   पलंगावर बसणें, बसविणें   पुलेजणें   पलज्या   पैलटकर   पलटण   पलेटण   पलेटणें   पलटण or न   पलटण तोडणें   पलटन   पलटी   पलटी खाणे   पुलेणें   पेलण   पेलणे   पेलणें   पेलणें or नें   प्लुत   पलतड   प्लति   प्लुति   पैलती   पैलतीर   पैलथड   पैलथडी   पैलूदार   पुलन   प्लुप्ति   पलपल   पलपलाट   पैलपार   पुलबंदी   पलभा   पैलमौलि   पल्याड   पल्याण   पल्लकेंतु बेस्सुनु भीक माघप   पल्लेकरी   पल्लेदहव्ब   पल्लेदार   पल्लेधाप   पल्ल्यावर असणें   पल्लव   पल्लवग्राही पांडित्य   पल्लवित   पल्लवी   पल्ला   पुल्ला   पल्ला करणें, बांधणें   पल्ला गांठणें   पल्ला घेणें   पल्ला देणें   पल्लाण   पल्लि   पुल्लिंग   पल्लीपतन   पुल्लीबाल   पल्लीशब्द   पलव   प्लव   प्लवंग   पेलवान   पैलवान   पेलवानी   पलवावाघळी   पुलुष (प्राचीनयोग्य)   पुलस्त्य   पुलस्त्य II.   पुलस्त्य III.   पुलस्त्य IV.   पुलस्त्य V.   पलस्तिजमदग्नि   पल्हें   पुलह   पुलह II.   पुलह III.   पुलह IV.   पुलह V.   पल्हया   पुला   पेला   पैला   पेलाअ लागे ओठा, पण दैव मारी सोटा   प्लाक्षायण   प्लाक्षि   पलाखतीमार or पलाखतीचा मार   पलाखतोचा मार   पलाखतोमार   पुलाखालून पुष्कळ पाणी वाहून गेलें आहे   पलाटणें   पलाटन   पलाटी   पलांडु   पलांडू   पैलाड   पलाण   पलाणणें   प्लात   पलायन   पलायमान   पलायित   प्लायोगि   पलाल   पलाला   पेलाव or पेल   पलाश   पलाश दंड   पुलिका   पलिंगु   पलिगुप्त (लौहित्य)   पुलिंजन   पलित   पलिता   पलिता or दा   पलिती   पुलिंद   पलिदा   पुलिन   पुलिन्द   पुलिन्द II.   पुलिन्द III.   पलिप्लव   पुलिमत्   पलिस्त   पुली   पैलीं अनना, मागीर तनना   पैलीं आइल्ले कान बरे, मागीर आइल्ले शिंग बरें न्हय   पैलीं पोटोबा, मागीर विठोबा   पैलीं शीत शॅळॅं, तातुम भलॅं वारॅं   पैलीं सोत्तात्‌ इंद्रा आणि चंद्राकू, मागीर व्होन्न दितात्‌ कळ उंदराक्‌   पलीकडे   पैलीकडे   पलीकडचा   पैलीकडचा   पलीकडून   पैलीकडून   पलीकडला   पैलीकडला   पलीकडील   पैलीकडील   प्लीहा   पुलोभारि   पुलोमजा   पुलोमत्   पुलोमत् II.   पुलोमत् III.   पुलोमत् IV.   पुलोमत् V.   पुलोमत् VI.   पुलोमा   पुलोमा II.   पुलोमार्चि   पुलोवा   पळ   पळं   पळूं   पेळ   पेळू   पेळूं   पळ काढणें   पळ गेला कोकणां (त), तीन पानें चुकेना (त)   पळ सुटणें   पुळकणें   पळका   पुळका   पळंज   पळंजी   पळटेळ   पळण   पळणें   पुळण   पुळणवट   पळणारास एक वट शोधणारास दहा-बारा वाटा   पळणारास एक वाट, शोधणारास बारा वाटा   पुळणास येणें   पळणी   पळतें पीक   पळत्या चोराचीं शेटां   पळत्या पायास भुई थोडी   पळत्याच्या पुढें व हागत्याच्या मागें   पळतां भुई थोडी   पळंता भुई थोडी होणें   पळपटा   पळपुटा   पळपटा or ट्या   पळपणें   पुळपुळ   पुळपुळ or ळां   पळपळाट   पुळपुळाट   पळपळीत   पुळपुळीत   पळभर तें वीळभर   पळ्या   पळ्यांत रे डोळ्यांनूं, आयकात रे कानांनू जिबे पापणी मट्ट बस   पळळेल्या दळाक सारथी   पळळेल्या फाट्टीरि पायु दिवंचो   पळवैणें   पळवा   पळवाट   पळवाढा   पळविणें   पळशा   पळशी   पळस   पळस कोठेंहि गेला तरी त्यास पानें तीनच   पळस गेला घाटा, तीन पानें देठा   पळसपापडी   पळसुला   पळसा तीन पाना, घांटार गेल्यर अडेच   पळसाला पानें तीनच   पळसासम देहीं नटला   पळहें or पळें   पळ्हा   पळहाटी   पळा   पळाटी   पुळाटी   पळाणें   पळापळ   पळिंज   पळिपणें   पळी   पुळी   पळी असतां हात कां पोळवावा?   पळी असतां हात कां भाजून घ्यावा?   पुळीचें फांपर करणें   पळीत   पळींव   पळीवाढ्या   पळीवाढा   पळीसांड   पळोपळोसें करणें   पळोपळोसें होणें   पव   पेव   पेंव   पेव or पेंव   पेव फुटणें-उघडणें   पेव भरणें   पवड   पेवडी   पवणें   पेंवणें   पेंवणी   पैवंद   पेवंदी   पेवंदी or धी   पेवंधी   पवन   पवनचक्की   पवन्या   पवबारा   पवबारा करणें, म्हणणें   पवमान   पवमान II.   पवमान III.   पुंव्यक्ति   पेवली   पंवळें   पुवळणें   पवळ्याजवळ (शेजारीं) ढवळा बांधला वाण नाहीं पण गुण लागला   पववारा   पैवस्त   पैवस्तद   पैवस्ती   पव्हा   पवा   पंवा   पुवा   पेवा   पेवाचा पायखाना   पवाड   पवाडा   पवांडा   पवाडा or पंवाडा   पेवांत पडणें   पवारी   पवित्र   पवित्रू   पवित्र (अंगिरस)   पवित्र II.   पवित्र III.   पवित्रक   पवित्रपाणि   पवित्र्यांत असणें-उभें रहाणें   पवित्रा   पवित्रा बदलणें   पवित्रारोपण   पवित्रित   पवित्री   पवित्रीपूर्णिमा   पवीरु   पशु   पशू   पेश   पेश अंदेशी   पेश आंदेशी   पेश आमद   पेश करणें   पेशकदमी   पेशकबज   पेशकबज or पेषकबज   पेशकळी or पेषकळी   पेशकश   पेशकष   पशूका होत पनैया, नरका कछु नही होत, जो नर करणी करे तो नरका नारायण होत   पुंश्चली   पुश्चळत्व   पश्चात   पश्चात्   पश्चात्क   पश्चात्ताप   पश्चात्तापेन शुद्धते   पश्चातबुद्धी   पश्चातस्वस्तिक   पश्चादद्वारगामी   पश्चिम   पश्चिम दिशेला जाणें   पश्चिमकपाल   पश्चिमत्तानासन   पश्चिमद्वार   पश्चिमधान्य   पश्चिमबुद्धि   पश्चिमरात्र   पश्चिमवादी   पश्चिमवायु   पश्चिमेस सूर्य उगवणें   पश्चिमाग्रा   पश्चिमास्त   पश्चिमोत्तानासन   पश्चिमोदय   पेशजी   पेशजीं   पेशजी or पेशजीं   पुश्त   पेश्तर   पशुदा   पशुधन   पैशुन्य   पैशून्य   पैशून्य काढणें   पैशून्य पाहणें   पृश्नि   पृश्नि II.   पृश्नि III.   पृश्नि IV.   पृश्नि V.   पृश्निगु   पृश्निगु II.   पृश्निगर्भ   पृश्निमेधस्   पशुपक्षांच्या लग्नांत उपाध्या लागत नाहीं   पशुपति   पशुपती   पशुपाल   पशुपालन   पशम   पशुमत्   पश्मिना   पशमी   पशमीना   पश्य   पश्यंती   पश्यतोहर   पश्याचे पायलीं येणें   पश्र्चात्   पश्र्चात्ताप   पश्र्चिम   पश्र्चिमद्वार   पश्र्चिमरात्र   पश्र्चिमोदय   पुश्र्वली   पशेरी   पशुवैद्यक   पेशव्याचा पेशवा   पेशवा   पेश्‍वा   पेशवाई   पेशवाज or पेषवाज   पशुसख   पशुसंग्रहालय   पशुसंवर्धन   पशुहन   पेशा   पैशा पायली   पैशा हाड्‌लॅ घावन आनि जेवतलॅ जालॅ बावन   पैशाकडे पैसा जातो   पैशाच   पैशाचे कांहीं झाड नाहीं लागत   पैशाचें तेल,दोन पैसे हेल   पशाचें पायलीस उठेना   पैशाचें पीक   पैशाचविवाह   पैशाचा उसासा आणि घरीं आली अवदसा   पैशाचा बाजार   पैशांचा-चे खेळ   पैशाची   पैशाची भवानी, नवटांक तेल   पैशाची मुंबई करणें   पैशाची वाटाघाट आणि पगाराची काटाकाट   पैशाचो सोसो, देड तांताऽमस्ती   पैशानें पैसा जोडतो   पैशानें मारलेला वर पहातो व अन्नानें मारलेला खालीं पाहतो   पेशानी   पेशाब   पेशाब or पेसाब   पैशावांचून खोटें, सगळें होतें उफराटें   पुशी   पेशी   पेशीद्रव   पेशीन   पेष आमद   पेषकबज   पुष्कर   पुष्कर II.   पुष्कर III.   पुष्कर IV.   पुष्कर V.   पुष्कर VI.   पुष्कर पत्र तोय तरल   पुष्करपत्र   पुष्करमूल   पुष्करमालिन्   पुष्करमालिनी   पुष्कराक्ष   पुष्कराज   पुष्करारुणि   पुष्करिणी   पुष्करिणी II.   पुष्करिणी III.   पुष्करिन्   पुष्कल   पुष्कल II.   पुष्कळ   पष्ट   पुष्ट   पृष्टध्र   पष्टवादे   पुष्टि   पुष्टि II.   पुष्टि III.   पुष्टि IV.   पुष्टिकरण   पुष्टिगु (काण्व)   पुष्टिद   पुष्टिपत्र   पुष्टिमति   पुष्टी   पैष्टी   पुष्टीकरण   पृष्ठ   पृष्ठकेंद्र   पृष्ठकेंद्रगवृत्त   पृष्ठतोनुपृष्ठ   पृष्ठफल   पृष्ठभाग   पृष्ठमैथुन   पृष्ठमात्रा   पृष्ठवंश   पृष्ठवंशाधर   पष्ठवाह   पृष्ठसेन   पृष्ठसेन II.   पेषण   पेषणें   पेषणूक or पेसणूक   पूषणा   पृषत   पृषदश्व   पृषदश्व II.   पृषदश्व III.   पृषध्र   पृषध्र (काण्व)   पृषध्र (मेध्य मातरिश्वन्)   पृषध्र II.   पृषध्र III.   पूषन्   पूषन् II.   पुष्प   पुष्प II.   पुष्प ठेवणें   पुष्प वर्षाव-वृष्टि   पुष्पक   पुष्पदंत   पुष्पदंत II.   पुष्पदंत III.   पुष्पदंत IV.   पुष्पदंत V.   पुष्पदंती   पुष्पदन्त   पुष्पद्रव   पुष्पधन्वन्   पुष्पनिर्यास   पुष्पयशस (औदवज्रि)   पुष्परेणु   पुष्पराग   पुष्पलिट्   पुष्पवत्   पुष्पवती   पुष्पवृष्टि   पुष्पवृष्टी   पुष्पवाटिका   पुष्पवाहन   पुष्पसंकोच   पुष्पांजलि   पुष्पातन   पुष्पान्वेषि   पुष्पावरोध   पुष्पासंगें दोरा   पुष्पास्तरण   पुष्पासव   पुष्पिका   पुष्पित   पुष्पोत्कटा   पूषमित्र (गोभिल)   पुष्य   पुष्यार्क   पेषवाज   पस   पसू   पुस   पूस   पेस   पैस   पुस आणि करी हुस्स   पुस आणि थंडीनें पाडिला भूस   पैसे उडवणे   पैसे उडविणें   पैसें उभे करतां येणें   पुस करी हूस, माही येई लाहू, शिमगा म्हणे हळूच जाऊं   पैसे काढणें   पैसे कांहीं झाडाला लागत नाहींत   पुस गवस करणें   पूस घेणें   पुसकट   पुसकटणें   पुसकुयरी or ली   पैसेकरी   पुसका   पसकी   पैसेखाऊ   पसगैबत   पैसेच पैसे   पुसट   पुसटणे   पुसटणें   पुसटता   पुस्टपत्र   पसडा   पुसणे   पुसणें   पेसणें   पसण्यापुतें सुरइ   पुसणारा   पसंत   पस्त   पुस्त   पसंत or द   पस्त करणें   पस्त खाणें   पस्त चोरणें   पस्त जाळणें   पुस्त दर पुस्त   पुस्तक   पुस्तक   पुस्तक संन्यासी   पुस्तकगृह   पुस्तकपाठ   पुस्तकपानट   पुस्तकालय   पुस्तकांवरुन ओढणें   पुस्तकी विद्या आणि बांधलेली शिदोरी   पुस्तंग   पुस्तगारी-पुस्तपना-पुस्तपन्हा-पुस्तपन्हाई करणें-देणें-ठेवणें   पुस्तदरपुस्त   पुस्तपन्हा   पुस्तपना   पुस्तपना-न्हा   पेस्तर   पुंसत्व   पुस्त्वहरण   पुस्तवान   पुस्तवानी or णी   पसेता   पुसता   पुसता आकार सोय नसणें   पुसतां पुसतां लंकेस जाणें   पुस्तापास   पुस्तापास्त   पस्ताय   पस्ताळीस   पस्ताव   पस्तावणें   पस्तावणी   पस्तावा   पस्तावा or पस्ताव   पूसतास   पसंती   पुस्ती   पुस्ती जोडणें   पसतीस   पस्तीस   पसंद   पुसून चोळून रुप व मारुन मुटकून प्रेम (येत नाहीं)   पस्पषाह्निक   पसपा   पसर   पसरट   पसुरडी   पसुरडी or पसोरडी   पसरणें   पसरणी   पसलाई   पूसलाहणी   पुसव   पुसवण   पुसंवन   पसविणें   पसा   पुसा   पैसा   पैसा अगर सोनें कोणी खात नाहीं अगर चावीत नाही   पैसा अडका-रुका   पुसा आणि थंडी दिवसा   पैसा आला पदरीं, नातें गोतें धांवतीं घरीं   पैसा कसा मोडूं, मला येतें रडूं   पैसा गेला पण जोडा चांगला मिळाला   पैसा गांठ और जोरु साथ   पैसा गांठीला लावणें   पैसा जोडतो, पैसा तोडतो   पैसा टाकुनिया संतापा, विकत घेऊं नका बापा   पैसा दक्षिणा, लक्ष प्रदक्षिणा   पैसा न जळणें   पैसा नाहीं पाव आणा, मिळून अर्थ एकच   पैसा पासरी   पैसा पासरी कांदे आणि तोळ्यावरी केशर नांदे   पैसा बडी खुशामत, पैसा बडी सलामत, पैसा बडी हजामत   पैसा मरणें   पैसा वांचविणें म्हणजे पैसा मिळविणें   पुसा, थंडी वाजे दिसां   पैसाअडका   पैसाआडका   पुसापुसी   पेसाब   पसामूठ   पसायदान   पसार   पसारा   पसारी   पैसाळू   पैसाव   पैसावणें   पैसाविणें   पुसी करणें   पसोरडी