Dictionaries | References

प0 पाहणें or ताडून पाहणें

pa0 pāhaṇē or ntāḍūna pāhaṇēṃ g. of o. To compare together. पडोशास उतरणें To stand a comparison with.

Related Words

चव घेणें-पाहणें   दगड टाकून ठाव पाहणें - घेणें   बरोबरी पाहणें-करुन पाहणें   डोळ्यांत तेल घालून पाहणें   दगड चहूंकडे टाकून पाहणें   छिद्र पाहणें   कपाळ धुवून पाहणें   वांकड्या डोळ्यानें पाहणें   जन्मांतर पाहणें-शोधणें-तपासणें   पांखरासारखी वाट पाहणें   आडव्या दृष्टीनें पाहणें   पाठ वळणें-पाहणें   लावून पाहणें   पायापुढें दोनच हात पाहणें   दृष्टि भरुन पाहणें   दम पाहणें   उणें काढणें-पाहणें   निर्वाण पाहणें   विचकून पाहणें   डोळेभर-डोळ्यांभर पाहणें   दिवसाढवळ्या स्वप्नअ पाहणें   पायांपाशीं-पुरतें पाहणें   धुळीचे दिवे पाहणें   मन पाहणें   दैवानें मागें घेणें-पाहणें-सरणें-हटणें   अंत पाहणें   वर पाहणें   पाहणें-पाहत अर्थीं   कांडेंपेरें लावूण पाहणें   आंत बाहेर करणें-पाहणें   बारीक पाहणें   अठ्ठावीस - अठ्ठावीस दिवसांनीं चांदोबा पाहणें   धूम पाहणें   मागेंपुढें न पाहणें   ऊंस खातांना परंडाचा स्वाद पाहणें   शंभर पाहणें   जड पारडें उचलणें-उरकणें-पाहणें   पाळती पाहणें-घेणें   पाण्यांत पाहणें   किंमत पैक्‍याची जाणणें, तर कर्ज मागून पाहणें   पाठीं पाहणें   प्रश्न पाहणें   हात पाहणें   यत्न-यत्न करुन पाहणें   बरें पाहणें   नेक नजरेनें पाहणें   फांसा टाकुन प्रश्न पाहणें   अगीदुगी-करणें-काढणें-उरकणें-पाहणें   विषाची परीक्षा पाहणें   उपासतान पाहणें   tax paid sale or purchase   अगीदुगी-करणें-काढणें-उरकणें-पाहणें   अठ्ठावीस - अठ्ठावीस दिवसांनीं चांदोबा पाहणें   अंत पाहणें   अधिक जिवंत राहणें अधिक तमाशे पाहणें   आडव्या दृष्टीनें पाहणें   आंत बाहेर करणें-पाहणें   उणें काढणें-पाहणें   उपासतान पाहणें   ऊंस खातांना परंडाचा स्वाद पाहणें   एकूण or न   ओलाचिंब or ओलातिंब   कपाळ धुवून पाहणें   कांडेंपेरें लावूण पाहणें   किंमत पैक्‍याची जाणणें, तर कर्ज मागून पाहणें   (खालच्या) मानेनें चालणें-पाहणें   घारीसारखी वाट पाहणें   चबिणा or ना   चव घेणें-पाहणें   चार ठिकाणी धोंडे टाकून पाहणें   चिकणा or ना   चिपतळ or ळा   चौघडी or ड्या   छिद्र पाहणें   जड पारडें उचलणें-उरकणें-पाहणें   जन्मांतर पाहणें-शोधणें-तपासणें   जामण or न   झिंजारणें or झिंजाडणें   टिकोर or रा   डागिणा or ना   डोळे फोडून पाहणें   डोळेभर-डोळ्यांभर पाहणें   डोळे भरून पाहणें   डोळ्यांत तेल घालून पाहणें   डोळा पाहणें   तमाशा पाहणें   तांबडी कोरंटी or तांबडी कोरांटी   तिरकोण or न   देखली वाट पाहणें-करणें   दगड चहूंकडे टाकून पाहणें   दगड टाकून ठाव पाहणें - घेणें   दम पाहणें   दरखास्त or स   दुरगुसला or दुरगूस   दैवाची परीक्षा करणें-पाहणें   दैवानें मागें घेणें-पाहणें-सरणें-हटणें   दृष्टि भरुन पाहणें   दिवसाढवळ्या स्वप्नअ पाहणें   दिवाळा or ळ्या घोडा   धुनक or धुनूक   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP