Dictionaries | References

बहुत देखिले टिळेटाळे, पण चिखलास नाहीं पाहिले डोळे


एक कोल्हा व मगर हे मित्र होते. एके दिवशीं कोल्ह्यानें मगरास जेवावयास बोलाविलें व अन्न तयार करुन झाडावर बसला आणि मगरास हांका मारुं लागला
अर्थात्‍ त्यास कांहीं वर जातां येईना. या गोष्टीचा सूड घेण्यासाठीं मगरानें कोल्ह्यास जेवावयास बोलावलें आणि सांगितलें कीं नदीच्या बाजूस तुला एक बीळ लागेल त्यांत अन्न तयार करुन ठेवलेलें आढळेल. कोल्हा जेव्हां बिळाशीं गेला तेव्हां त्याच्या मनांत संशय येऊन तो कांहीं आंत शिरण्यास धजेना. मगरानें त्यास आग्रह करुन सांगितलें कीं माझें घर आंत आहे. परंतु कोल्ह्यास त्या बिळामध्यें दोन डोळे लुकलुकतांना आढळले. तेव्हां त्यानें लबाडी ओळखून दूर जाऊन म्हटलें कीं ‘ बहुत देखिले० ’

Related Words

द्रव्याचा उपभोग घेत नाहीं, त्यास लक्ष्मी शोभत नाहीं   वारुळ-वारुळ वाढलें म्हणून कांहीं पर्वताएवढें होत नाहीं   पाठीला डोळे नाहींत मागचें दिसत नाहीं   नाहीं धरायला डहाळी, नाहीं धरायला मुळी   सगळा गांव बाबाचा, आणि कोणी नाहीं माझ्या कामाचा   आले मी नांदायला, अन् मडकें नाहीं रांधायला   मृत्यू बहीरा आहे, तो कोणाची तक्रार ऐतक नाहीं   दैवाचा फटका, नाहीं अद्यापि ठाउका   असेल मालक शेती तर होती, नाहीं तर माती   स्वतः मेल्यावांचून स्वर्ग दिसत नाहीं   मुसळास-मुसळाशीं गांठ पडत नाहीं   मानणें-मानला तर देव, नाहीं तर दगड धोंडा   पुरवली मीठ भाकरी, पण दुसर्‍याची नको चाकरी   हातोडा-हातोडयाचा घाव पडला म्हणजे कांचेचा चुरा होतो पण हिरा ऐरणींत शिरतो   सूर्य शिळा, अग्नि ओवळा, आणि गंगा पारोशी म्हणतां येत नाहीं   सुकुमार बिबी आणि चाबका जोगी, चाबुक तुटला पण वळ नाहीं उठला   मेल्याविणा स्वर्ग दिसत नाहीं   लाज नाहीं मना, कोणी कांहीं म्हणा   सगळ्याचा वायदा चालतो पण पोटाचा वायदा चालत नाहीं   बाळी-बाळी बुगडी लेणें नाहीं व खोकला पडसें दुखणें नाहीं   मी नाहीं खात नि माझा जीव त्यांत   आमचे घरी येऊं नका, आपले घरी जेऊं नका, उपाशी पण राहूं नका   डोळे पापी   वृत्ति-वृत्तीला बांध घालणें ती बुद्धि आणि बांध राहूं देत नाहीं ती बद्धी   प्राणावर आलें होतें पण शेपटावर-बोटावर निभावलें गेलें   हाताचा हताळ पुरवतो पण तोंडाळ पुरवत नाहीं   पवळ्याजवळ (शेजारीं) ढवळा बांधला वाण नाहीं पण गुण लागला   मनाची नाहीं, पण जनाची तरी ठेवावी   बहुत धारांचें निवडुंग   जेथें प्रीति थोडी, तेथे बहुत खोडी   जे माणस एकलो पण सांचो हशे, तेना पक्षमा परमेश्र्वर छेज   एकाच हाताचीं बोटें, पण सारीं सारखीं नसतात   आहे रतन, पण पाहिजे जतन   कांही नसो पण दादला पाटील असो   सोनें उत्तम पण कान खातें   शहाण्याचा व्हावें चाकर पण मूर्खाचा होऊं नये धनी   ज्‍यांना भूतकाळ नाहीं त्‍यांना वर्तमानकाळ व भविष्‍यकाळ कोठून असणार   गृहस्‍थाश्रम झेपत नाही, संन्यास पाळत नाहीं   जित्‍या नाहीं गोडी, मेल्‍या बंधने तोडी   नाकांत नाहीं कांटा, दिमाख मोठा   दैव आलें द्यायला अन्‌ पदर नाहीं घ्यायला   फुटकी कांच नी गेली पत, पुन्हां येत नाहीं   जगाशीं झगडल्‍याशिवाय मनुष्‍यपण येत नाहीं   घडी मोडली ती सुधारणें नाहीं   गुह्य ठेवण्याची नाहीं युक्ति, तर राज्‍य चालविण्याची भ्रांति   मना एवढा ग्वाही, त्रिभुवनांत नाहीं   डोळ्यांत जर एक कण राहात नाहीं, तर हिशेबांत एक पै कशी सामावेल   केव्हां नाहीं केव्हां   ज्‍यानें पाहिला नाहीं दिवा, त्‍यानें पाहिला आवा   ज्‍याला नाहीं अबरू, तो पडला गबरू   आमचा-ची-चें बाळ्या बारा पोळ्या खातो पण आणाव्या कोठल्या-कोठून? आमचा बाब्या बारा वडे खातो पण घालतो कोण?   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP