Dictionaries | References

बहुत मिळती पिपीलिका । प्राण घेती सर्पा एका ॥

अनेक मुंग्या मिळून सर्पाचा प्राण घेतात. -पया २.१५.

Related Words

एका अंगावर असणें   बहुत मिळती पिपीलिका । प्राण घेती सर्पा एका ॥   बहुत   प्राण कंठांत गोळा होणें   प्राण कंठाशीं   एका   एका ओढीनें   प्राण सोडणें   एका चुकिनें गावुं लासता, एक मारानें जीवु वता   कंठीं प्राण आणि मात्रा लहान   प्राण काढून ठेवणें   प्राण ओवाळून टाकणें   एका पायावर तयार असणें   लेजे दान की दीजे प्राण   उघड्या डोळ्यांनी प्राण जात नाही   तीन म्‍हैन्यांच्या खाणाक एका दिसाचो जोर पुरो   एक (एका) पावसाक एक सात्तें पिंदु नये   एका पुष्पाचा हार, न होय तें सार   एका दगडानें दोन पक्षी पाडणें   जीव की प्राण   बहुत देखिले टिळेटाळे, पण चिखलास नाहीं पाहिले डोळे   एका लुगड्यानें म्हातारी होत नाहीं   एका नावेत बसणें   एका डोळयांत लोणी आणि एका डोळयांत चुना घालणें   एका घराची सात घरें, कार्‍या नार्‍याचें झालें बरें   एका कानीं ऐकणें, दुसर्‍या कानीं सोडणें   एका पायावर तयार-सिद्ध असणें   जीभ हासडून प्राण देणें   उंदीर श्र्वास घेती, पळूनियां जाती   दाढीला आग लाविती, नास करून घेती   धांवा धांव बहुत, दैवीं असेल तें प्राप्त   देना थोडा, दिलासा बहुत   एका कानाजवळ पगडी घाल पण चालीनें चाल   एका एकवीस, पांचा पंचीस   एका दोन चांगले   एका दिव्याखालीं दहाजण नांदणें   गोड पाण्यातला मासा तोंडाला गोड लागला की, पाण्याच्या एका कोंडीतून दुसर्‍या कोंडीत जायला मनुष्‍य उत्‍सुक होतो   एका जिभेनें साखर खाणें किंवा विष्टा खाणें   खोट्याक प्राण नाय, नि सत्‍याक मरण नाय   आला बायकोचा भाऊ, याहो आपण एका ताटीं जेवूं   परदास्याची बेडी प्राण हरिते घडोघडीं   प्राण न ठेवणें   एका ठायीं बसूं जाणे, त्यास उठ कोण म्हणे   जन्मा उपर खाल्‍लें पान, थुंकतां थुंकतां गेला प्राण   एका लग्नाक बारा विघ्नें   कुपणाचा पैका गांठीं, देतां प्राण येतो कंठीं   उघडया डोळ्यांनी प्राण न जाणें   एका व्यसनास लागे, दोघांचे पोट भागे   कंठीं प्राण उरणें   देश गेला, परदेश गेला. शीक माझी कहाणी.(water) वाटर म्हणतां प्राण गेला, खाटखालीं पाणी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP