Dictionaries | References

भजन-भजनांत दोन पाहारे घेणें

सामान्यतः नामसप्ताह वगैरेमध्यें भजन करावयाचें असलें म्हणजे रात्रंदिवस अष्टौप्रहर एकसारखें भजन चालू ठेवावयाचें असतें. अशावेळीं प्रत्येक तासास एक पाहरा म्हणतात व याप्रमाणें पाळीपाळीनें पाहरे वांटून घेऊन भजन चालूं ठेवतात. भजनांत खंड पडूं न देतां दोन तास भजन करणें. यावरुन लक्षणेनें, कोणत्याहि कार्यात साहाय्य करणें
आपला कार्याचा वांटा उचलणें.

Related Words

उपरवांयां अंबट घेणें   गांडीवर घाव घेणें   कान पिळून घेणें   दिवाणाचें तेल पदरांत घेणें   मागें घेणें-फिरणें-सरणें-हटणें   आढ्याला पाय लावून निजणें-झोप घेणें   मांडीवर घेणें-बसविणें   वार घेणें   एक घाव दोन तुकडे, काम करावें रोकडें   उठा काका, तीन तुमचे आणि दोन माझे   मनगट चावून घेणें   गुण घेणें-देणें   यदुपति-देणें घेणें, यदुपति जाणे   आपल्या पायावर आपणच कुर्‍हाड (गोटा-धोंडा) मारून घेणें   एका म्यानांत दोन सुर्‍या राहात नाहींत   (दोन) पाटया टाकणें   दोन जिवांचा निवाडा होणें   दुखणें घेणें   खरपूस समाचार घेणें   मरगळ-मरग(क) ळ घेणें-मारणें   घण घेणें   एक दाणा दोन फोडी, खाणाराची खोड मोडी   रान घेणें   नांव न घेणें   बगाड-बगाड घेणें-लावणें   जपमाळ घेणें   लोढणें-लोढणें गळयांत अडकवणें-घेणें   वेंगाटीत घेणें-धरणें   पंगतीस घेणें   (जखमेचें) पाणी घेणें   शिवदीक्षा घेणें   शष्प देणें न् शष्प घेणें   काचवा - काचवा घेणें   चालत्‍या मुलाला उचलून कडेवर घेणें   दे लाख, घे दोन लाख, देतोस काय तर घेतोस काय   मनगट-मण (न) गट चावणें-चावून घेणें   घर डोईवर घेणें   रुख-रुख घेणें   भय-भय घेणें   बरा-बरा घेणें   रुंड-एक घाव आणि दोन रुंडें (तुकडे)   मापटयावर हात घेणें   मायबहिण घेणें   माथ्यावर चढविणें-चढवून-बसवून घेणें   पैची म्हातारी दोन पैंचीं-टक्क्याचीं कांकणें   दोन जिवांचा निवाडा करणें   एका गांडिक दोन सूळ नात   आपले मांडी (गांडी) खालचे गेलें, मग त्यावर एक बसोत की दोन बसोत   मेख सोसणें-घेणें (हातावर)   घोट घेणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP