Dictionaries | References

भडभडया-भडभडया तो कपटीद नसतो

जो मनुष्य फार बोलतो त्याला आंतबाहेर करणें साधत नाहीं. तो बहुतेक मनांतील गोष्ट केव्हांना केव्हां तरी भाबड्याप्रमाणें बोलून टाकतो. तु ० -Great bakrers are not biters. -( Scotch ).

Related Words

भडभडया-भडभडया तो कपटीद नसतो   आळशाक भिकणां भाज म्हळी, तो म्हणटा, हरवीं खाल्यार चड बरीं   म्हणेल तो चुकेल   नर करणी करे तो नरका नारायण हो जाय   ज्‍याची चांगली कीर्ति, तो मेला तरी भूरवरतीं   तो   ज्‍याला नाहीं अबरू, तो पडला गबरू   नामदार तो नम्र फार   पोहरा देईल तो विहिर दाखवील   तळें राखील तो पाणी चाखील   चोर चोरीसे गया, तो हेरी फेरीसे न गया   जो काम लोभ दूर सारी, तो सुखें वर्ते देहधारी   ज्‍याचे पदरीं पाप, तो मुंबईला जातो आपोआप   वाहीला तो ओढा आणि राहीली ती गंगा   हात पसरी तो हातारी, न देईल तो भिकारी   हात (ता-तो) फळी   चोर तो चोर आणि-आणखी शिरजोर   दरबारीं आपला हितकर, तो पैशाचा चाकर   ज्‍यास नाहीं साळी, तो करी आईची टवाळी   मन नाहीं राजी, तो क्या करेगा काजी   ज्‍याचे हातीं ससा, तो पारधी   आपल्या कानांत बोटें घातलीं असतां धडधड असा आवाज होतो तो कसला? तर रावण जळत आहे त्याचा   रंडी रही तो आपसे, नहीं तो सगे बापसे   जगांतून उठला तो आकाशांत टांगला   गूळ चोरावं तो पाप, तूप चोरावं तो पाप   जेथें द्वेषभाव तेथे थोरपणा नसतो   जो भ्रमण करतो, त्‍याला संसार नसतो   मृत्यू बहीरा आहे, तो कोणाची तक्रार ऐतक नाहीं   अडचणीच्या कामांत पडतो तो आपला गळा फांसून घेतो   मोघा-मोघा करतां येईना तो रांजण करुं लागणें   प्रपंच साधून परमार्थाचा लाभ ज्याणें केला । तो नर भला भला॥   ज्‍याचे अंगी सामर्थ्य तो राजा   कांही प्राप्त होईना ज्‍यास, तो म्‍हणे मला आधींच त्रास   चांगला समागम, तो जाणा उत्तम   तेली, ससा, गुरव, म्‍हसा, गांवा गेला तो येईल कसा?   धर्म करुन ठेवावा, तो कधीं वायां जाणार नाहीं   हौदसे गयी, तो बुंदसे आती नहीं   मौन-मौन धारण करतो, तो शहाणा दिसतो   खोटें बोलेल तो तीनदां जेवील   बाळ जेव वाटींत, तो म्हणतो मी जेवीन नरोटींत   उफराटें करतो, तो मूर्ख दिसतो   हेल्याच्या कानीं किंगरी वाजविली तरी तो आपली ट्रोंय सोडीत नाहीं   जन्माचे अधिकारी आईबाप, कर्माचा ज्‍याचा तो   खरे बोलेल तो उपाशी मरेल   माली सठयो फुललेशे, कांइ चोटलि तो नहीं लेशे   रांड, भांड, भैंसा, बिघडे तो होय कैसा?   आपण भला तो जग भला   जो चढेल, तो पडेल   न जाणे समय कैसा लोटावा, तो पूर्ण दुःखी समजावा   उपाशी झोंपी जातो, तो सारी रात्र तळमळतो   अंतरीं सद्‍गुण असतो बाह्यात्कारीं नसतो   आगंतुकास मान मिळत नसतो   आपण करील तें काम, गांठी असेल तो दाम   एका मोत्यानें कंठा होत नसतो   एका सुंठीच्या कुड्यानें गांधी होत नसतो   कर्ज मागतांच देतो, तो सरळ असून सुज्ञ नसतो   कोणी चाखून रांधीत नसतो   खेळात ठकवितो, तो व्यवहारीं भला नसतो   जेथें द्वेषभाव तेथे थोरपणा नसतो   जन्माचे अधिकारी आईबाप, कर्माचा ज्‍याचा तो   जो ईश्र्वरास मानतो, तो धर्मात्‍मा असतो   जो तो   जो भ्रमण करतो, त्‍याला संसार नसतो   जो सरावा पडला, तो स्‍वभावच जडला   त्याला पीर भेटला म्हणजे तो दबेल   तेली झाला म्‍हणून तेलानें गांड धूत नसतो   तो   बहु घेतो तो वेडा नसतो   मध्यान्ह समयीं आला कोणी, तरी तो विष्णु-समान मानी   मारुन मुका मिळत नसतो   राखील तो चाखील   राजाच्या प्रेमाचा भरंवसा नसतो   हात (ता-तो) फळी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP