Dictionaries | References

मऊ किंवा नरम लागले म्‍हणून कोपराने खणणें

एखाद्याच्या औदार्याचा किंवा चांगुलपणाचा फार फायदा घेऊं नये. मनुष्‍याने कोणत्‍याहि गोष्‍टीचा अति हव्यास धरूं नये.

Related Words

जमीन मऊ लागली म्‍हणून कोपराने खणणें   मऊ किंवा नरम लागले म्‍हणून कोपराने खणणें   पोकळ लागलें (मऊ सांपडले) म्हणून कोपरानें खणूं नये   हांव-हांव खाता तां निबार दादा खातां तां मऊ   ओठ फुटो (तुटो) किंवा खोकाळ (खोकाळी) फुटो   एकानें गाय मारली म्हणून दुसर्‍यानें वासरूं मारूं नये   पुण्य म्हणून आचरीजे   कणिक मऊ होणें   चांगल्या किंवा वाईट मार्गात पाऊल ठेवणें   काय म्‍हणून   लोक म्हणून खाणार, बाप म्हणून कोण देणार?   कपाळाला कान चिकटले म्‍हणून कापले आहेत?   कोणतेहि काम वगेनें होतें किंवा रगेनें होतें   किंवा   मऊ मेणाहूनि आम्ही विष्णुदास, कठीण वज्रास भेदूं ऐसे॥   अरिष्टांत पडणें मग बुडणें किंवा तरणें   ऊन उकिरड्यावर पडले म्हणून सूर्यास बाधत नाही   दांडयानें पाणी तोडलें म्हणून निराळें होत नाहीं   साप-साप साप म्हणून भुई धोपटणें बडविणें   तेली झाला म्‍हणून तेलानें गांड धूत नसतो   लोकांनीं घातली सरी म्हणून आपण घालूं (नये) दोरी   मोर नाचे म्‍हणून तुणतुणें नाचे   गादी लागे मऊ मऊ आणि ढेकूण करिती चाऊ चाऊ   पैठणी पागोटें घालायास नाहीं म्हणून डोकीची टोपी जाळावी काय   भले भले भागले आणि देवपूजेला लागले   लोण्याहून मऊ असली तरी सासू आणि जखिण असली तरी आई   (काम) नरम करणें   बायकोचा भाऊ नि लोण्याहून (अंडापेक्षांहून) मऊ   अंथरायला गरम पांघरायला नरम मग निजणार्‍याला कां वाटावी शरम   एका जिभेनें साखर खाणें किंवा विष्टा खाणें   भिक्षेश्वरी किंवा लक्षेश्वरी   सासूचा पाय सुनेला लागला किंवा सुनेचा पाय सासूला लागला तरी सुनेनेंच पायां पडावें   रीत बाटली म्हणून जात थोडीच वाटली   मोर-मोर नाचतो म्हणून लांडोर नाचते   जीव जाईना म्‍हणून हातपाय खोडावे   का म्हणून   नाहीं म्हणून बनलें नाहीं   सुगरण-सुग्रण झाली म्हणून हाताचे भांडे करीत नाहीं   बाप पाहुणा आला म्हणून रेडा का दोहायाचा   नाचतां येईना (म्हणून) अंगण वांकडें   करंगळी (करांगुळी) सुजली म्‍हणून ती डोंगराएवढी होईल काय?   गोड गोड म्‍हणून खावें, वैद्यापाशी जावें   घोडा मेला म्‍हणून गाढवाला नाहीं सुतक येत   म्हातारीनें कोंबडें लपविलें म्हणून उजेडायचें राहात नाही   कोंबडा नेला डोंगरा म्‍हणून का दिवस उगवत नाही?   विश्वासघातकी म्हणून जगांत वावरण्यापेक्षां मृत्यु काय वाईट   एकाला पळ म्हणून दुसर्‍याला छू करणें-सोडणें   मी वक्ता म्हणून बसूं नये तक्ता   आली खाज, म्हणून सोडली लाज   सोन्याची सुरी कोण घालतो उरीं? सोन्याची सुरी झाली म्हणून काय ती उरांत खोवावी   अलीकडे नय, पलीकडे वय, म्हणून नाहीं सोय   कणिक मऊ होणें   का म्हणून   किंवा   खणणें   घोरपडी बया ! तुझी पाठण मऊ   तहान लागल्‍यावर विहीर खोदणें-खणणें   दगडापेक्षां वीटं मऊ   नरम   पाठ मऊ करणें   पायाचा नरम   पायांचा नरम   मऊ   सुकुमार सऊ, घोरपडीइतका मऊ   सुकूमार सऊ, घोरपडी इतकी मऊ   सुसर-सुसरबाई ! तुझीच पाठ मऊ   सुस्वरीबाई ! तुझी पाठ किती मऊ   हत्तीचे हत्ती मेले बुडान, गाढव इचारतात पाणी किती म्हणून   हांव-हांव खाता तां निबार दादा खातां तां मऊ   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP