Dictionaries | References

मऊ सापडले म्‍हणून कोपराने खणूं नये

एखाद्याच्या औदार्याचा किंवा चांगुलपणाचा फार फायदा घेऊं नये. मनुष्‍याने कोणत्‍याहि गोष्‍टीचा अति हव्यास धरूं नये.

Related Words

जमीन मऊ लागली म्‍हणून कोपराने खणणें   हात बाटवावा परंतु हाड बाटवूं नये   कोणाचें वर्म काढूं नये   लहानाची उपेक्षा करुं नये   भात सोडावा पण सांथ सोडूं नये   अधमाला हातांनीं भरवावें त्याच्या तोंडी लागूं नये   सांधींतली गोष्ट उजेडांत आणूं नये   शुद्ध-शुद्ध गोष्ट लोकविरुद्ध झालीम ती आचरुं नये कदा काळीं   एकानें गाय मारली म्हणून दुसर्‍यानें वासरूं मारूं नये   जीभ आस म्‍हणु नाकाक लाव नये   जेविल्‍लेकडे दोनि येवजूं नये   कांटे वइल्‍यानि रिते पायानि चमकूं नये   दहांचा हात दुष्मानावरहि पडूं नये   शहाण्याचा चाकर व्हावें पण मूर्खाचा (धनी) जामिन होऊं नये   पुण्य म्हणून आचरीजे   आधी गुंतूं नये, मग कुंथू नये   कणिक मऊ होणें   काय म्‍हणून   लोक म्हणून खाणार, बाप म्हणून कोण देणार?   नांव सांगावें पण गांव सांगूं नये   तुळशीचे मुळांत कांदा लावूं नये   ज्‍याला पानाचें भय वाटतें, त्‍यानें वनांत जाऊं नये   मऊ मेणाहूनि आम्ही विष्णुदास, कठीण वज्रास भेदूं ऐसे॥   साप-साप साप म्हणून भुई धोपटणें बडविणें   एक (एका) पावसाक एक सात्तें पिंदु नये   डोळा काणा असावा, मुलूख काणा असूं नये   तेली झाला म्‍हणून तेलानें गांड धूत नसतो   गादी लागे मऊ मऊ आणि ढेकूण करिती चाऊ चाऊ   दांडयानें पाणी तोडलें म्हणून निराळें होत नाहीं   ऊन उकिरड्यावर पडले म्हणून सूर्यास बाधत नाही   द्रव्याचिया कोटी। नये गांडीची लंगोटी॥   कोणाचा तिरस्‍कार करूं नये, कोणाची निंदा करूं नये   बायकोचा भाऊ नि लोण्याहून (अंडापेक्षांहून) मऊ   लोण्याहून मऊ असली तरी सासू आणि जखिण असली तरी आई   म्हातारीनें कोंबडें लपविलें म्हणून उजेडायचें राहात नाही   कोंबडा नेला डोंगरा म्‍हणून का दिवस उगवत नाही?   विश्वासघातकी म्हणून जगांत वावरण्यापेक्षां मृत्यु काय वाईट   करंगळी (करांगुळी) सुजली म्‍हणून ती डोंगराएवढी होईल काय?   गोड गोड म्‍हणून खावें, वैद्यापाशी जावें   घोडा मेला म्‍हणून गाढवाला नाहीं सुतक येत   नाचतां येईना (म्हणून) अंगण वांकडें   ज्‍याचे जवळ अर्थ आहे, त्‍याशीं मत्‍सर करूं नये   रडत्याच्या डावीकडे व शिवत्याच्या उजवीकडे बसूं नये   एकाशीं स्नेह तर एकाशीं बिघाड, एकदांच सर्वांशी कज्जा करूं नये   मेघाच्या आणि गर्भाच्या भरंवशावर राहूं नये   अवघें एक स्थानीं, ठेवूं नये कदां मानी   हातचें सोडून देऊन पळत्याच्या पाठीस लागूं नये   माम्या मावशा आहे पण आईची सर कोणा नये   दहाच्या तोंडांत असावें पण एकाच्या दांतांत असूं नये   सोन्याची सुरी कोण घालतो उरीं? सोन्याची सुरी झाली म्हणून काय ती उरांत खोवावी   अधमाला हातांनीं भरवावें त्याच्या तोंडी लागूं नये   अधोर्‍याचा रीण अवकळ्याची चाकरी कधीं करुं नये   अन्न जळ अंधारांत घेऊं नये   अनोळख्याला भाकरी द्यावी पण ओसरी देऊं नये   अपुत्रिकाचें अन्न खाऊं नये   अर्धी टाकून सगळीचे मागें लागूं नये   अर्धी टाकून सगळीला धांवूं नये   अर्धी सोडून सगळ्यास हात घालूं नये   अर्धी सोडून सगळीच्या मागें जाऊं नये   अलीकडे नय, पलीकडे वय, म्हणून नाहीं सोय   आधी गुंतूं नये, मग कुंथू नये   आपण कामास लोटावें, कामानें आपणास लोटूं नये   आपणालि प्रतिष्ठा आपणें कर नये   आपलें गमवूं नये, दुसर्‍यावर दोष ठेऊं नये   आपलें मत विचारल्याविना देऊं नये   आमंत्रण लटिक्याचें जेविल्याविन्हा सत्य कदापि मानूं नये   ऊंस गोड झाला म्हणून मुळ्यांसकट खाऊं नये   एकानें गाय मारली म्हणून दुसर्‍यानें वासरूं मारूं नये   एकानें गाय मारली म्हणून दुसऱ्यानें वासरूं मारूं नये   एकानें दांडा उचलला म्हणून दुसर्‍यानें धोंडा उचलूं नये   एकाशीं स्नेह तर एकाशीं बिघाड, एकदांच सर्वांशी कज्जा करूं नये   ओसाड गांवीं राहूं नये आणि जात पुसल्यावांचून पाणी पिऊं नये   कणिक मऊ होणें   कुथतीस कां, तर तुम्‍हाला बरे वाटावें म्‍हणून   करून दाखवावें, बोलून दाखवूं नये   करनु भीव नये, उल्‍लवनु फाटि सर नये   कांटे वइल्‍यानि रिते पायानि चमकूं नये   कान द्यावा पण कानु देऊं नये   कान द्यावा पण कोन देऊं नये   का म्हणून   कारणाव्यतिरिक्त बोलूं नये, दुसर्‍याचा वेळ घेऊं नये   कोणत्‍याहि कामात भट पडूं नये   कोणाचे पाचोळ्यावर देखील पाय देऊ नये   कोणाचें वर्म काढूं नये   कोणाचा आब जाऊं देऊं नये   कोणाचा तिरस्‍कार करूं नये, कोणाची निंदा करूं नये   कोणास कोणी हंसूं नये   गांडीवरचा घाव झांकतां नये आणि दाखवितां नये   घ्राणींतल्‍यान वचचें पोण्ण दिवाणांतल्‍यान वच नये   घासून घ्‍यावें पण हांसून घेऊं नये   घोड्यामाक्षि उबरू नये, राया इदरारि राबू नये   घोरपडी बया ! तुझी पाठण मऊ   चहाडखोराचा इतबार करूं नये   चार माणसांचा हात वैर्‍यावर पडूं नये   चालायला येण्यापूर्वी धांवण्याची हाव धरूं नये   चोरापाशीं द्यावें पण पोरापाशीं देऊं नये   ज्‍याचे जवळ अर्थ आहे, त्‍याशीं मत्‍सर करूं नये   ज्‍याला तोफेच्या आवाजाचे भय वाटतें, त्‍यानें समरागणांत जाऊं नये   जळांत राहून माशांशीं वैर करूं नये   जीभ आस म्‍हणु नाकाक लाव नये   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP