Dictionaries | References

मात्यारि मारल्यारि जीव फुटटना

( गो.) डोक्यावर मारलें म्हणून जीभ फुटत नाहीं.

Related Words

जीव सोडणें   जीव काढून ठेविणें   जीव कालवणें   जीव-प्राण खाणें   सुखे तडीवर उगाच जीव देतो   जीव खाली पडणें   कावळ्याचें होतें हंसणें, बेडकाचा जातो जीव   मोठयानें धरलें तर करुं द्यावें कीं जीव द्यावा?   सबसे जान प्यारी, सबसे जीव प्यारा   जीव खालीं पडणें-भांडयांत पडणें   जीव प्यारा असणें   पोटांत नाहीं वाढ अन्‌ जीव करतो लाड   जिवाला जीव देणें   मात्यारि मारल्यारि जीव फुटटना   जीव जाईना म्‍हणून हातपाय खोडतो   शेळीचा जातो जीव, आणि खाणारा म्हणतो वातड   जीव आटणें   जीव मुठींत धरणें   जीव थारीं   जीव टाकून पळणें   जीव ओढणें   जीव रखमेस (रकमेस) येणें   बाराची माय खाटल्यावर जीव जाय   जीव ठिकाणी नसणें   जीव लावणें   जीव धुकुटपुकुड करणें   जीव आंबणें   जीव आडकणें   जीव वचूना हातपाय घॉडायता-बडैता   एकटा जीव सदाशीव   जीव द्यावा त्‍यापेक्षां जितरब गेलें तरि उत्तम   जीव खालवर होणें   अर्धा जीव होणें   जीव की प्राण   जीव अरडींदरडीं पडणें   जीव तोडणें   जीव खरडून बोलणें-सुकणें   जिवांत जीव येणें   गुरुगेलि विद्या गुरु मात्‍यारि आइलि   जीव जाईना म्‍हणून हातपाय खोडावे   उपद्रवी जीव   अगडींदगडीं जीव घालणें or पाडणें   पोळलेला जीव   शतं जीव   धर्माचा जीव   तुझा माझा रस गळे, तुला पाहून जीव जळे   जीव पछाडणें   पोटांत नाहीं पैस, जीव जरे उठबैस   चांगली असतां संगत, जीव राहे सदा शांत   सोन्यासाठीं सोड जीव   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP