Dictionaries | References

मानणें-मानला तर देव, नाहीं तर दगड धोंडा


परमेश्वराचें अस्तित्व भक्तीवर, देव मानण्यावर अवलंबून आहे. मूर्तीला देव मानला नाहीं तर तो नुसता दगडच दिसणार. त्यावरुन एखाद्या वस्तूला विशिष्ट महत्व दिलें, दैवत मानलें तर ती वस्तु मानाई ठरणार हें उघड आहे. ‘ माझें व तुझें देवाच्या घरचें नातें असें आहे कीं, मीं तुला सांगावें आणि तूं माझें निमूटपणें ऐकावें. पण मानला तर देव नाहीं तर धोंडा ! ’ -संभाजी.

Related Words

मानणें-मानला तर देव, नाहीं तर दगड धोंडा   एक आग झाला तर दुसर्‍यानें पाणी व्हावें   मीपणा टांकशील तर देवपणा पावशील   द्रव्याचा उपभोग घेत नाहीं, त्यास लक्ष्मी शोभत नाहीं   काकमैथुन पाहावें, तर सहा महिन्यांत स्‍मशानांत (मसणांत) जावें   मागतां येईना भीक, तर तंबाखू खायला शीक   असेल मालक शेती तर होती, नाहीं तर माती   गृहस्‍थाश्रम झेपत नाही, संन्यास पाळत नाहीं   मृत्यू बहीरा आहे, तो कोणाची तक्रार ऐतक नाहीं   सगळा गांव बाबाचा, आणि कोणी नाहीं माझ्या कामाचा   नाहीं धरायला डहाळी, नाहीं धरायला मुळी   स्वतः मेल्यावांचून स्वर्ग दिसत नाहीं   पाठीला डोळे नाहींत मागचें दिसत नाहीं   मुसळास-मुसळाशीं गांठ पडत नाहीं   दैवाचा फटका, नाहीं अद्यापि ठाउका   सूर्य शिळा, अग्नि ओवळा, आणि गंगा पारोशी म्हणतां येत नाहीं   आडांत पाणी खारें तर पोहर्‍यांत गोड कोठून येणार   आकाश खाली येते तर पक्षी हातीं येते   पावला तर परमेश्वर, नाहींतर घातशनैश्वर   मेल्याविणा स्वर्ग दिसत नाहीं   जगाशीं झगडल्‍याशिवाय मनुष्‍यपण येत नाहीं   बाळी-बाळी बुगडी लेणें नाहीं व खोकला पडसें दुखणें नाहीं   सगळ्याचा वायदा चालतो पण पोटाचा वायदा चालत नाहीं   आज मला, तर उद्या तुला   दे लाख, घे दोन लाख, देतोस काय तर घेतोस काय   वृत्ति-वृत्तीला बांध घालणें ती बुद्धि आणि बांध राहूं देत नाहीं ती बद्धी   सुकुमार बिबी आणि चाबका जोगी, चाबुक तुटला पण वळ नाहीं उठला   गुह्य ठेवण्याची नाहीं युक्ति, तर राज्‍य चालविण्याची भ्रांति   ढगच नसते तर विजेची मौज तरी कशी दिसली असती   जगीं सर्वसुखी कोण? तर विचारी   एक रूईचा चीक तर दुसरा शेराचा चीक, दोघे सारखेच   मनांत असेल तर मार्ग दिसेल   गळीं पडे काम, तर खर्ची पदरचा दाम   सोनें केलें देवानें आणि सोन्याचा देव केला माणसानें   देव घालणे - पडणें   सावध-सावधपणें यत्न करावा, देव तेथेंचि जाणावा   पैचा घेतला गूळ, वर घातलें पाणी, देव केला, धर्म केला, धर पोरा। मार बचक, गूळच गूळ!   शिंदळचार-चाळे-देव   ज्‍यानें पाहिला नाहीं दिवा, त्‍यानें पाहिला आवा   केव्हां नाहीं केव्हां   ज्‍याला नाहीं अबरू, तो पडला गबरू   हाताचा हताळ पुरवतो पण तोंडाळ पुरवत नाहीं   फुटकी कांच नी गेली पत, पुन्हां येत नाहीं   मनाची नाहीं, पण जनाची तरी ठेवावी   घडी मोडली ती सुधारणें नाहीं   जित्‍या नाहीं गोडी, मेल्‍या बंधने तोडी   नाकांत नाहीं कांटा, दिमाख मोठा   आले मी नांदायला, अन् मडकें नाहीं रांधायला   मना एवढा ग्वाही, त्रिभुवनांत नाहीं   दैव आलें द्यायला अन्‌ पदर नाहीं घ्यायला   आपली नुकसान कोणी केली, तर ती न उगवावी ती चांगली   ऊन तहान न म्हणणें-पहाणें-मानणें   ज्‍यापुढें धुपाटणें नाहीं, तो देव नाहीं   दगडाचें नांव धोंडा, धोंडयाचें नांव दगड   दगडाला शेंदूर फांसून देव करणें   दया तेथे देव   निसड धोंडा   पांढरीचें दैवत, पांढरीचा देव   शंखोबा? तर ओबा, दे लाख (दोन हजार) तर घे सव्वालाख (तीन हजार), देतोस काय तर घेतोस काय?   शिकणें-शिकविणें-न मिळे भीक तर कांहीं तरी शीक   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP