Dictionaries | References

मूर्ख कांहीं सुचवितो, सुज्ञा उपयोग होतो

कांहीं कांहीं वेळां मूर्खाच्या बडबडण्यापांसूनहि शहाण्या मनुष्याला कांहीं गोष्टी कळून येतात.

Related Words

मूर्ख कांहीं सुचवितो, सुज्ञा उपयोग होतो   एक मूर्ख आपले परी, बहु लोकांतें करी   चतुर राहतो निजाधीन, मूर्ख असतो पराधीन   मूर्ख लोक भांडती, वकील घरें बांधती   पैसे कांहीं झाडाला लागत नाहींत   लोकाच्या बायकोला अलंकार घालून काय उपयोग?   दिवसोंदिवस पैसा, काळेंकरून होतो लैसा   मूर्ख फार बोलतो, आपले हातीं फसतो   मूर्ख ओकतो, शहाणा गिळतो   कुत्रा आपल्‍या ओकावर परत येतो तसा मूर्ख स्‍वभावावर जातो   मूर्ख मोठी कल्पना करी, अल्प प्राप्त होय तरी   मूर्ख वैद्याची मात्रा, वैकुंठाची यात्रा   लाज नाहीं मना, कोणी कांहीं म्हणा   (समग्र) ग्रंथ पाहिल्‍यावीण । उगाच ठेवी जो दूषण तो एक मूर्ख   कुणबी दिवाळीस शहाणा होतो   धनी कुंभार असो की परीट असो, गाढवाचे हाल कांहीं चुकत नाहींत   एक ढेंकूण चावतो, शंभरांचा काळ होतो   प्रेताचा भार पृथ्वीला होतो   मूर्ख समज   कांहीं सोन्याचा तर कांहीं सवागीचा गुण असणें   खर्‍याला कांहीं भय नाहीं   कांहीं बोलों नये ऐसें   बहु वचनांचा पाल्हाळ, भंग होतो तात्काळ   दाईपण धदा होतो पण आईपण धंदा होत नाहीं   कांहीं आपाचें बळ, कांहीं बापाचें बळ   डोळे गेल्‍यावर पापण्याचा काय उपयोग   मरणानंतर डाक्टराचा काय उपयोग?   मथुरेचा पेढा कांहीं निराळा   जिवाची केली लाही, त्‍याचें तुला कांहीं नाहीं   काम कांहीं सरेना, फुरसत कांही मिळेना   राजाला आला चांदकोत, बटकी कांहीं सुटेना   टकल्‍या नकलेस पात्र होतो   हातोडा-हातोडयाचा घाव पडला म्हणजे कांचेचा चुरा होतो पण हिरा ऐरणींत शिरतो   व्याध-व्याधाच्या गाण्यांत मृग वेडा होतो   आशा मेल्यावरी, कांहीं न राहे माघारी   कांहीं मेळवी, मग जेवी   नायकिणे३ए-कसबिणींच्या कांहीं खाणी नसतात   चांगले नरा राग येतो, क्षणमात्रें दूर होतो   दुःखास उपाय कांहीं, शांतीशिवाय नाहीं   आशा दुजाची करितो, खातापितां कष्टी होतो   देवाच्या नांवें संसार, हलका होतो दुःखभार   कांहीं न होतेला   कांहीं न होतेला-नव्हतेला   गोड पाण्यातला मासा तोंडाला गोड लागला की, पाण्याच्या एका कोंडीतून दुसर्‍या कोंडीत जायला मनुष्‍य उत्‍सुक होतो   घाईघाईनें नाश करतो, नाशानें तोटा आणतो, तोट्यानें घरी तंटा लागतो, इतका खटला घाईने होतो   जो घाबरतो तो रानभरी होतो   कशांत कांहीं नाहीं, बुधवारचें लग्‍न   धीटपणें वागतो, तो जगीं प्रसिद्ध होतो   राजाला राज्य (राज्यपद) मिळालें तरी बटकीचें बटिकपण कांहीं सुटत नाहीं   गुळाची गोडी कांहीं खाल्‍ल्‍यावांचून समजणार आहे?   अपमृत्यु - अपमृत्यूचा एखाद वेळ महामृत्यू होतो   अभागी - अभागी धैर्यवान क्वचित्‍ होतो   अर्धी अर्धीनें रुपया होतो   असतां मांजर अंध, उंदीर होतो धुंद   असतां यजमान सुस्त, सेवक होतो खाऊन मस्त   आपल्या कानांत बोटें घातलीं असतां धडधड असा आवाज होतो तो कसला? तर रावण जळत आहे त्याचा   आळसें कार्यभाग नासतो, तो टाकल्यानें श्रीमंत होतो   आशा दुजाची करितो, खातापितां कष्टी होतो   आशाभंगे होतो दुःखी, आशा पुरतां बहु सुखी   उठतां लाथ बसतां बुक्की, तेव्हां होतो सुखी   उंदराचा जीव जातो मांजराचा खेळ होतो   उपदेशाने मार्ग लागतो, दृष्टांतानें समज होतो   एक खवळ्या मेंढा होतो, कळपीं रोग पसरतो   एक ढेंकूण चावतो, शंभरांचा काळ होतो   एकाचा नाश होतो, दुजा संतोष पावतो   औषध नाहीं, मृत्‍यूस कांहीं   कुणबी दिवाळीस शहाणा होतो   क्षणामध्यें गाजीचा पाजी, पाजीचा गाजी होतो   क्षुधित-क्षुधितास अभक्ष कांहीं नाहीं   कांहीं सोन्याचा तर कांहीं सवागीचा गुण असणें   खातां मधु गोड लागतो, पण मक्षिकांचा डंश होतो   गरीबाला कर्ज जरी, होतो बोभाट लोकांतरी   गोड पाण्यातला मासा तोंडाला गोड लागला की, पाण्याच्या एका कोंडीतून दुसर्‍या कोंडीत जायला मनुष्‍य उत्‍सुक होतो   घडतां महापाप, होतो मोठा पश्र्चात्ताप   घरासारखा पाहुणा होतो, पाहुण्यासारखे घर होत नाहीं.   घाईघाईनें नाश करतो, नाशानें तोटा आणतो, तोट्यानें घरी तंटा लागतो, इतका खटला घाईने होतो   चांगले नरा राग येतो, क्षणमात्रें दूर होतो   चांगला उपदेश मान्य होतो, मूर्खास त्‍याचा राग येतो   चोरी करून श्रीमंत होतो, तो चोर असून साव दिसतो   जुलूम चालतो तेथें शहाण्याचा वेडा होतो   जाणून अपराध करतो, त्‍याचा नाश रोकडा होतो   जो उसने मागतो, तो दुःखी होतो   जो कळ सहन करतो, तो एक वेळ दुःखी होतो   जो घाबरतो तो रानभरी होतो   जो ठेंचा खातो, तो हुषार होतो   टकल्‍या नकलेस पात्र होतो   डोळे गेल्‍यावर पापण्याचा काय उपयोग   तुमचा खेळ होतो पण आमचा जीव जातो   देवाच्या नांवें संसार, हलका होतो दुःखभार   देह म्हातारा होतो, जीव तरणा असतो   दाईपण धदा होतो पण आईपण धंदा होत नाहीं   दिवसोंदिवस पैसा, काळेंकरून होतो लैसा   दिवाणी कोर्टांत जाणारा मनुष्य दिवाणा होतो   धनगराला माणिकाचा काय उपयोग   धीटपणें वागतो, तो जगीं प्रसिद्ध होतो   धोरण नाहीं अंगीं, फजिता होतो प्रसंगें   न म्हणे उत्तम वाईट कोणाला, तो पात्र होतो जननिंदेला   न मागतां कृपा करतो, त्याचा उपकार मोठा होतो   नेमानें काम करितो, त्याला क्कचित पश्चाताप होतो   प्रेताचा भार पृथ्वीला होतो   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP