Dictionaries | References

मृत्यू बहीरा आहे, तो कोणाची तक्रार ऐतक नाहीं


मृत्यू हा कोणतीहि सबब ऐकत नाहीं. म्हणजे मृत्यु कधीं ढळत नाहीं.

Related Words

मृत्यू बहीरा आहे, तो कोणाची तक्रार ऐतक नाहीं   द्रव्याचा उपभोग घेत नाहीं, त्यास लक्ष्मी शोभत नाहीं   सूर्य शिळा, अग्नि ओवळा, आणि गंगा पारोशी म्हणतां येत नाहीं   मानणें-मानला तर देव, नाहीं तर दगड धोंडा   अडचणीच्या कामांत पडतो तो आपला गळा फांसून घेतो   तो   नाहीं धरायला डहाळी, नाहीं धरायला मुळी   सगळा गांव बाबाचा, आणि कोणी नाहीं माझ्या कामाचा   ज्‍याला नाहीं अबरू, तो पडला गबरू   स्वतः मेल्यावांचून स्वर्ग दिसत नाहीं   पाठीला डोळे नाहींत मागचें दिसत नाहीं   दैवाचा फटका, नाहीं अद्यापि ठाउका   असेल मालक शेती तर होती, नाहीं तर माती   मुसळास-मुसळाशीं गांठ पडत नाहीं   मोघा-मोघा करतां येईना तो रांजण करुं लागणें   बाळी-बाळी बुगडी लेणें नाहीं व खोकला पडसें दुखणें नाहीं   आले मी नांदायला, अन् मडकें नाहीं रांधायला   चोर चोरीसे गया, तो हेरी फेरीसे न गया   पोटानें पुरें म्हणविलें आहे   जो काम लोभ दूर सारी, तो सुखें वर्ते देहधारी   मेल्याविणा स्वर्ग दिसत नाहीं   ज्‍याचे पदरीं पाप, तो मुंबईला जातो आपोआप   जित्‍या नाहीं गोडी, मेल्‍या बंधने तोडी   लाज नाहीं मना, कोणी कांहीं म्हणा   मनाची नाहीं, पण जनाची तरी ठेवावी   सगळ्याचा वायदा चालतो पण पोटाचा वायदा चालत नाहीं   दरबारीं आपला हितकर, तो पैशाचा चाकर   वृत्ति-वृत्तीला बांध घालणें ती बुद्धि आणि बांध राहूं देत नाहीं ती बद्धी   ज्‍याचे अंगी सामर्थ्य तो राजा   सुकुमार बिबी आणि चाबका जोगी, चाबुक तुटला पण वळ नाहीं उठला   जगाशीं झगडल्‍याशिवाय मनुष्‍यपण येत नाहीं   चोर तो चोर आणि-आणखी शिरजोर   जगांतून उठला तो आकाशांत टांगला   प्रपंच साधून परमार्थाचा लाभ ज्याणें केला । तो नर भला भला॥   कांही प्राप्त होईना ज्‍यास, तो म्‍हणे मला आधींच त्रास   आपलें नकटें आणि लोकांचे चोखटें बरोबर आहे   डोळ्या अवलोकन साहे, जिवा तसें मन आहे   चांगला समागम, तो जाणा उत्तम   तेली, ससा, गुरव, म्‍हसा, गांवा गेला तो येईल कसा?   हाताचा हताळ पुरवतो पण तोंडाळ पुरवत नाहीं   ज्‍यानें पाहिला नाहीं दिवा, त्‍यानें पाहिला आवा   डोळ्यांत जर एक कण राहात नाहीं, तर हिशेबांत एक पै कशी सामावेल   केव्हां नाहीं केव्हां   घडी मोडली ती सुधारणें नाहीं   फुटकी कांच नी गेली पत, पुन्हां येत नाहीं   नाकांत नाहीं कांटा, दिमाख मोठा   गुह्य ठेवण्याची नाहीं युक्ति, तर राज्‍य चालविण्याची भ्रांति   गृहस्‍थाश्रम झेपत नाही, संन्यास पाळत नाहीं   मना एवढा ग्वाही, त्रिभुवनांत नाहीं   दैव आलें द्यायला अन्‌ पदर नाहीं घ्यायला   अग्नि हा चांगला चाकर पण वाईट धनी आहे   आशा अमर आहे   कलहवृद्धि न करावी हा थोरांचा संप्रदाय आहे   छपन्न देशचें पाणी प्याला आहे   जगण्यांत जोंवर अर्थ आहे तोंवरच मरण्यांत अर्थ मौज आहे   जनन मरण सर्वांला आहे   तुझ्या बारशाला जेवलो आहे   त्याला पीर भेटला म्हणजे तो दबेल   नकटी बायको व खोटा पैसा जगांत कुठें राहिला आहे काय   पीठ आहे तर मीठ नाहीं आणि मीठ आहे तर पीठ नाहीं   बोलण्यापेक्षां कृतीस मोल आहे   मेलें घोडें व जितें गाढव बरोबर आहे   मेलेल्याला मारणें हा मूर्खपणा आहे   मारणारापेक्षां तारणारा अधिक आहे   विनय-विनयशीलता हें एक अहंकाराचें भाषांतर आहे   वियोग-वियोग ही आठवणीची स्मरणी आहे   शिंदळीला पोराची आशा आहे   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP