Dictionaries | References

मेलेल्याला मारणें हा मूर्खपणा आहे

जो मनुष्य अपराध कबूल करतो, किंवा जो अगदींच अगतिक झालेला आहे, असहाय आहे, अशास आणखी त्रास देणें, लाजविणें, हें अयोग्य होय.

Related Words

आहे   लात-लाथ-लाथ मारणें   मेलेल्याला मारणें हा मूर्खपणा आहे   वठठया-वठठया मारणें-हाणणें-ठोकणें   हात मारणें   दांडी मारणें   एखादें संकट पाहिल्यानंतर ते अर्धें टाळण्यासारखें आहे   जेनाच्या पदरीं गांठ देणें-मारणें   ओवा म्हणतो मी आहे गुणी, पण माझ्यावर पितात पाणी   आपल्या कानांत बोटें घातलीं असतां धडधड असा आवाज होतो तो कसला? तर रावण जळत आहे त्याचा   मृत्यू बहीरा आहे, तो कोणाची तक्रार ऐतक नाहीं   संकटकाल हा मित्रत्वाची कसोटी आहे   आहे मृत्युपरी, पारतंत्र्याची दोरी   मरगळ-मरग(क) ळ घेणें-मारणें   घरची अर्धी दारच्या सगळीबरोबर आहे   बैठक मारणें   नांगी मारणें   ताव देणें-मारणें   हांक मारणें   दुरेघी मारणें   दारू पाठीवर आहे, गाढव पाणी पिऊन राहे   वेडा मनुष्य नग्न आहे कीं नेसला आहे हें दुसर्‍यानें पहावें   तृणाला चाड आहे ती त्‍याला नाहीं   गांडीवर फुली मारणें   चढ पढ सर्वांस आहे   जगाला लाथ मारणें   गिर्‍हाईक मारणें   दुनिया झुकती आहे पण झुकविणारा पाहिजे   झाले बहु, होतिल बहु, आहेतहि बहु, परंतु यासम हा।   मूर्ख हा कचितच उपदेशाचा स्वीकार करतो   समेट-समेट ही एक मोठी सिद्धि आहे   आपलें नकटें आणि लोकांचे चोखटें बरोबर आहे   डोळ्या अवलोकन साहे, जिवा तसें मन आहे   बाल्या देणें-मारणें-हाकणें   पोटानें पुरें म्हणविलें आहे   दंडची मारणें   (वर) नंबर मारणें   आहे रतन, पण पाहिजे जतन   विनोद-विनोद, हास्य आणि थटटा हीं मित्रत्वाचें विष आहे   पाणी मारणें   माम्या मावशा आहे पण आईची सर कोणा नये   पोरीं संसार, अन्‌ गोन्हीं शेत, कधीं झालें आहे?   बुट्टीस मारणें   कपाळ फोडून घेऊन कुठें नशीब उघडलें आहे?   हंसता आहे पुसता नाहीं   आशा प्रीतीचें बंधारण, आहे मनाचे स्वाधीन   साधील त्याचा जयजयकार, फसेल त्याचा धिक्कार (ही जगाची रीत आहे)   सूर्य-सूर्य तपतो आहे   लूट. ‘हिंदुस्थानची जी पावडेंओढ चालली आहे.’   आई! मी ढेप आणतों, तर मुंगळ्या बाबा! तुझी कंबरच सांगते आहे   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP