Dictionaries | References

मोर नाचे म्‍हणून तुणतुणें नाचे

तुणतुणें नांवाचा एक पक्ष आहे. तो मोराप्रमाणें नाचण्याचा वेडावांकडा प्रयत्‍न करतो. तु०-मोर नाचे म्‍हणून लांडोर नाचे.

Related Words

मोर नाचे म्‍हणून तुणतुणें नाचे   मोर-मोर नाचतो म्हणून लांडोर नाचते   पुण्य म्हणून आचरीजे   जमीन मऊ लागली म्‍हणून कोपराने खणणें   जीव जाईना म्‍हणून हातपाय खोडतो   उराचें खुराडें आणि चुलीचें तुणतुणें   एकानें गाय मारली म्हणून दुसर्‍यानें वासरूं मारूं नये   वाघ आणि मोर यांचें सख्य असतें   कपाळाला कान चिकटले म्‍हणून कापले आहेत?   काय म्‍हणून   लोक म्हणून खाणार, बाप म्हणून कोण देणार?   साप-साप साप म्हणून भुई धोपटणें बडविणें   तेली झाला म्‍हणून तेलानें गांड धूत नसतो   लोकांनीं घातली सरी म्हणून आपण घालूं (नये) दोरी   म्हणून or म्हणोन   लकडीचे बल मकडी नाचे   करे न शेती, पडे न फंद, घरघर नाचे मुसळकंद   लुडबुडा-लांडें लुडबुडे आणि नाचे पुढें पुढें   पैठणी पागोटें घालायास नाहीं म्हणून डोकीची टोपी जाळावी काय   ऊन उकिरड्यावर पडले म्हणून सूर्यास बाधत नाही   दांडयानें पाणी तोडलें म्हणून निराळें होत नाहीं   पोकळ लागलें (मऊ सांपडले) म्हणून कोपरानें खणूं नये   मोर सुंदर पण पाय काळे   नाहीं म्हणून बनलें नाहीं   सुगरण-सुग्रण झाली म्हणून हाताचे भांडे करीत नाहीं   बाप पाहुणा आला म्हणून रेडा का दोहायाचा   आली खाज, म्हणून सोडली लाज   मऊ किंवा नरम लागले म्‍हणून कोपराने खणणें   एकाला पळ म्हणून दुसर्‍याला छू करणें-सोडणें   मी वक्ता म्हणून बसूं नये तक्ता   जीव जाईना म्‍हणून हातपाय खोडावे   का म्हणून   सुग्रण झाली म्हणून हाताचे मांडे करीत नाहीं   रीत बाटली म्हणून जात थोडीच वाटली   नाचतां येईना (म्हणून) अंगण वांकडें   करंगळी (करांगुळी) सुजली म्‍हणून ती डोंगराएवढी होईल काय?   गोड गोड म्‍हणून खावें, वैद्यापाशी जावें   घोडा मेला म्‍हणून गाढवाला नाहीं सुतक येत   म्हातारीनें कोंबडें लपविलें म्हणून उजेडायचें राहात नाही   कोंबडा नेला डोंगरा म्‍हणून का दिवस उगवत नाही?   विश्वासघातकी म्हणून जगांत वावरण्यापेक्षां मृत्यु काय वाईट   मांजर झालें रोड, म्हणून उंदरांचा चिवचिवाट   सागरगोटा-सागरगोटे पिळले म्हणून काय तेल निघणार आहे?   केळें म्‍हणून एखादे वेळीं गाजर विकले जातें   हत्तीचे हत्ती मेले बुडान, गाढव इचारतात पाणी किती म्हणून   अपराध कबूल केला म्हणून अर्धा दोष गेला   कावळा करकरला म्‍हणून पिंपळ मरत नाहीं   ओझे आहे म्हणून वांटून घ्यावें   दे ग बाई जोगवा ! म्‍हणून कोणी भीक घालीत नाहीं   सोन्याची सुरी कोण घालतो उरीं? सोन्याची सुरी झाली म्हणून काय ती उरांत खोवावी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP