Dictionaries | References

यत्न जोड-जोडी, आळस मोड मोडी

प्रयत्न करीत असावें व आळस करुं नये.

Related Words

जोड   मोड   आळस   यत्न   मोडी   आळस टाकावा आधीं, यत्‍न जोडावा बहुसंधी   यत्न जोड-जोडी, आळस मोड मोडी   जोड देणें   आळस तितका किळस   आळस तो रोग जाण, तेणें जीवित्व होय क्षीण   यत्न-यत्न करुन पाहणें   पायाची जोड करणें   (फौजेचा) मोड होणें   पायपोसाची जोड, हंशाने-हंशामध्यें केली गोड   भगीरथ-भगीरथ प्रयत्न-यत्न   मोडी अक्षरें   मोड-मोड पडणें   जन्माची जोड   कवडी कवडी माया जोडी   जशी जोड, तशी मोड   धन प्राप्तीस बहू यत्न, त्याहून कठीण तद्रक्षण   एक दाणा दोन फोडी, खाणाराची खोड मोडी   मोडी- (बायकांना तोंडावर) मोडी येणें-फुटणें-उठणें   वेण-वेणी गांडि होडि, तिगेली मर्जी जोडी   आळस दारिद्र्य़ाचे घर   सावध-सावधपणें यत्न करावा, देव तेथेंचि जाणावा   आळस कुटुंबाचा वैरी, झोप भुकेची सोयरी   मोठे कार्यीं अल्प यत्न चालत नाहीं   भाजलेल्या बीजास मोड येत नाहीं   उलटी घोडी, मान मोडी   तापत्रयाला जोड-जोडा नाहीं   मनुष्यानें यत्न केला तर तोच त्याला फलदुप झाला   बाये जोड फुलां काबार   यत्न केल्यावर सिद्धि न झाली, दोष नये कपाळीं   मोडतोड सोनाराची जोड   अभ्यासें अभ्यास वाढतो, आळसानें आळस वाढतो   अंकमोडणी-मोडी   दारिद्याचें मूळ आळस   उद्योगाचा त्रास, करतो सदा आळस   उभ्या श्रम भारी, देणगी थोडी, हरदासाची आशा मोडी   यत्न करुन पाहावा, फळ देवाधीन   हिजडयाची जोड मुंढयानें खावी   आळस हेच दुर्गुणाचे मूळ   जेथें आशा नाहीं, तेथें यत्‍न व्यर्थ   शेवटची काडी, कंबरडें मोडी   बायेची जोड न्हाणाक नि खाणाक बाद   मोड जोहार   आळस भिकारी, कुटुंबाचा घात (नाश) करी   शेताचा आरा (मोड), गाईचा गोर्‍हा व पाळण्यांतील हिरा हे केव्हां तरी उदय काळ आणतीलच आणतील   मुंडा-हिजडयाची जोड मुंड्यानें खावी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP