Dictionaries | References

राऊत-राऊत असे खरमरा तर घोडा चाले तुरतुरा


स्वार जर चांगला करडा, तडफदार असेल तर घोडा जलद चालतो, नाहीं तर हरदासी तट्टू ! यजमान, मालक जर खमक्या असेल तर नोकर काम जलदीनें उरकतात.

Related Words

राऊत-राऊत असे खरमरा तर घोडा चाले तुरतुरा   एक आग झाला तर दुसर्‍यानें पाणी व्हावें   मुलाला जपलें तर म्हातारें होईल   चढणीस घोडा, उतरणीस रेडा   आली घडी तीर तर धर, मिळणार नाही गेल्यावर   खरी सासू धरती कान, तर आखाड सासू मागती मान   भटो बायको कां कराना? (तर) म्हणे तुम्हींच कां व्हाना?   मानणें-मानला तर देव, नाहीं तर दगड धोंडा   जर ती असती, तर घरभर पोरें होतीं   पोराचा कापला खवडा तर न्हाव्याला काय दुःख?   मीपणा टांकशील तर देवपणा पावशील   काकमैथुन पाहावें, तर सहा महिन्यांत स्‍मशानांत (मसणांत) जावें   घी गेलें पण ठामणें तर राहिलें   बुडांत नाहीं तर वर कोठून येणार?   गाढव लाथ झाडी तर काठीनें झोडी, पायानें मारशील तर दुसरी लाथ झाडील   धन असे पाताळीं, तर तेज दिसें कपाळीं   काळी पिकली तर पांढरी वांचली   बोतर-बोतरार इतलें तर कापडार कितलें   कशी मागावी भीक, तर तंबाकू खायला शीक   पावला तर परमेश्वर, नाहींतर घातशनैश्वर   आडांत पाणी खारें तर पोहर्‍यांत गोड कोठून येणार   आकाश खाली येते तर पक्षी हातीं येते   आज मला, तर उद्या तुला   मागतां येईना भीक, तर तंबाखू खायला शीक   उणें असे मनी खसे, नकटं असे नाकपर वसे   नाम असे उदारकर्ण, कवडी देतां जाई प्राण   गांडीत बोट घालूं नये, घातले तर हुंगूं नये, हुंगले तर सांगूं नये, सांगितले तर तेथे राहूं नये   अंगावर पडें तर दुणें बळ चढें   दे लाख, घे दोन लाख, देतोस काय तर घेतोस काय   असेल मालक शेती तर होती, नाहीं तर माती   इष्क जैसा अंध, तैसा असे द्वेषहि अंध   (जो) घोडा खुशीने भार घेतो त्‍यावर सर्व पडतो   मनांत असेल तर मार्ग दिसेल   गळीं पडे काम, तर खर्ची पदरचा दाम   गुह्य ठेवण्याची नाहीं युक्ति, तर राज्‍य चालविण्याची भ्रांति   ढगच नसते तर विजेची मौज तरी कशी दिसली असती   जगीं सर्वसुखी कोण? तर विचारी   एक रूईचा चीक तर दुसरा शेराचा चीक, दोघे सारखेच   फिरेल काळ, तर बदलावी चाल   घरोघर पिकले मोती, तर त्‍याची किंमत काय होती   उखळांत घातला तर सात घाव चुकवील   बिधरी-बिधरी तण तर शेतकरी फिरे वणवण   माणूस फिरलें तर फिरलें पण घराचें वासेहि फिरले   डोळ्यांत जर एक कण राहात नाहीं, तर हिशेबांत एक पै कशी सामावेल   कांग बाई कुथती, तर बसली जागा रुतती   घरोघर पिकले मोती तर त्‍याचे मोल काय होतें   शेणा थापो जमिनीर पडलो तर माती घेतल्याशिवाय उठता?   शेण पडलें तर माती घेऊन उठतें-उठेल   येतील वांग तर फेडतील पांग   आई! मी ढेप आणतों, तर मुंगळ्या बाबा! तुझी कंबरच सांगते आहे   आपली नुकसान कोणी केली, तर ती न उगवावी ती चांगली   नेसेन तर पैठणी (शालू) न नेसेन नाहीं तर नागवी बसेन   मुख पाहून मुशाहिरा आणि घोडा पाहुन खरारा   राऊत   शंखोबा? तर ओबा, दे लाख (दोन हजार) तर घे सव्वालाख (तीन हजार), देतोस काय तर घेतोस काय?   शेजी नांदे, कांजीं तर लाखे   शिकणें-शिकविणें-न मिळे भीक तर कांहीं तरी शीक   हयातीचा दम असला तर   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP