Dictionaries | References

लोकाच्या बायकोला अलंकार घालून काय उपयोग?

ज्यावर आपली सत्ता नाहीं त्यावर केलेला खर्च वायांच जाणार, त्यापासून आपणांस कांहीं सुख नाहीं.

Related Words

काय   बधिर-बधिरास गाण्याची काय चव   दुबळा धनी, त्याच्या बायकोला कोण मानी   सांग पाटला काय लिहूं, चावडीवर कधीं जाऊं   आपल्याला जें प्राप्त न होय, त्याची आदावत करून काय   गायी आल्‍या काय व गाढवें गेली काय सारखेंच   ईश्र्वरापाशीं सख्य ठेवणें, तेणें आपले काय उणें   काय बोंब मारली !   कानांत तुळशी (पत्र) घालणें-घालून बसणें   अंधळ्यास रात्र काय आणि दिवस काय   ज्‍यानें केसकरणी गिळल्‍या त्‍याला बोडकीचा काय पाड   नित्य पाठ, त्याची काय वाट   डोळ्यांत तेल घालून   जाते घडी ही आपुली साधा, करा काय ते आतां करा   खुरमुंडीस येणें, खुरमुंडी घालून बसणें   समुद्रांत जाऊन कोरडा, तो काय करील बापुडा   गुरांना गोठाच आवडत असेल तर त्‍याला यजमान तरी काय करील   काय म्‍हणून   कुंभार कुंभारीण सुखी असेल तर मडक्‍याला काय तोटा   खै गेल्‍लो? खैं ना ! कितें हाडलें? काय ना !   पांच बोटें कोठें सारखीं असतात काय?   कानांत तेल घालून निजणें   खाल्‍लेल्‍या अन्नाला आणि मिळालेल्‍या बायकोला किंमत नाहीं   बोलेल तो करील काय, गर्जेल तो पडेल काय   भटाचें काय गृहस्थाचें काय, एकच   पोसल्या पोरा काय करशी? तर म्हातारीचे डोळे फोडशी   आशेचे शेत शंभराला घेतलें काय, विकलें काय, सारखेंच   मूर्ख कांहीं सुचवितो, सुज्ञा उपयोग होतो   लोकाच्या गायी, माभळभट दान देई   चोराची आई मडक्‍यांत तोंड घालून रडे   दहीं वाळत घालून भांडण   वस्त्र कांटयावर घालणें-घालून ओढणें   मीच काय तो शहाणा   सांगावें, कवण्या ठाया जावें l कवणातेम स्मरावें कैसें काय करावें l कवण्या परि मीं राहावें l   करंगळी (करांगुळी) सुजली म्‍हणून ती डोंगराएवढी होईल काय?   ढेंकणास ढेंकूण काय खातो   ऐकलेले चाटून येतें काय?   जो असे अविचारी, तो काय न करी   ओल्या मातीचा भरंवसा, काय धरिसी माणसा   गांवात गाढवाची काय खोट?   विश्वासघातकी म्हणून जगांत वावरण्यापेक्षां मृत्यु काय वाईट   रडली तर रडली, काय माणिक मोतीं झडतील?   तारूं काठावर असतें तेव्हां परीक्षा काय होणार   कशासाठीं काय घडे, सासूसाठीं जांवई रडे   पोटांत नाहीं भूक, खाण्याचं काय सुख   अभाग्या हें काय करतोस? म्हणे कपाळ बडवून घेतों   कुत्र्याचें तोंड गाढवानें चाटलें व गाढवाचें तोंड कुत्र्यानें चाटले म्‍हणोन बाटते की काय   कशांत काय आणि फाटक्‍यांत पाय   गोर्‍ह्याच्याने शेत आणि पोराच्याने संसार होता तर मग काय   सोन्याची सुरी कोण घालतो उरीं? सोन्याची सुरी झाली म्हणून काय ती उरांत खोवावी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP