Dictionaries | References

लोभी मनुष्याची श्रद्धा, तृप्त होईना कदां


लोभी ( हावर्‍या ) मनुष्याची इच्छा, अभिलाषा, केव्हाहि तृप्त होणें शक्य नसते. ज्याची इच्छा तृप्त होते, तो लोभीच नव्हे. अभिलाषेचें सातत्य हेंच लोभत्याचें लक्षण.

Related Words

श्रद्धा   लोभी मनुष्याची श्रद्धा, तृप्त होईना कदां   लोभी माणूस धन जोडतो आणि उदार माणूस धन उधळतो   तृप्त   लोभी धनी, सज्जनाला अवमानी   पोर होईना व सवत साहीना   बोहल्यावर का रंडकी होईना, भटास दक्षिणा मिळण्याशीं कारण   काम वहिवाटल्‍या अंती, मनुष्‍याची परीक्षा होती   जशी चाकाची गति, तशी मनुष्‍याची स्‍थिति   लोभी   मनुष्याची धांव राजा पावेतों   मांजराला घराची आठवण राहते, नि कुत्र्याला मनुष्याची आठवण राहते   नकोरे नको जन्म तो रे भटाचा। कदां तृप्ति नाहीं सदा दीन वाचा॥   दानें गरिबी येईना, दैन्य चोरीनें जाईना, द्रव्यानें शहाणा होईना, अलंकारें मान मिळेना   तृप्त ज्‍याचे मन, तो सधन   हाताने होईना मुळा, तोंडाचा जाईना चाळा   माझें मला होईना अन् पाहुणा दळून का खाईना   अवघें एक स्थानीं, ठेवूं नये कदां मानी   गुरु लोभी चेला लालची   श्रद्धा (कामायनी)   हातानें होईना, तोंड घेतें, करते घाई   श्रद्धा III.   होईना कांहीं आन्‍ जिवाची लाही   सुन साहीना, लेकरूं होईना   अवघी गोष्ट ऐकल्यावरी, मनुष्याची परीक्षा करी   श्रद्धा IV.   खर्‍या मनुष्‍याची वाणी, दस्‍तऐवजासमान   माथ्याचें दुखणें बरें होईना मुगुटानें, पायाचें न सुवर्ण जोडयानें   गरीब गर्वी, लोभी धनी, पाहतां दुःख वाटे मनीं   सवत साहीना आणि मूल-लेंकरुं होईना   लोभी लोभीयाचे ध्यानांत धन वसणें   आपले मन स्वाधीन नाही, बंधनी तो कदां न राही   श्रद्धा II.   कांही प्राप्त होईना ज्‍यास, तो म्‍हणे मला आधींच त्रास   दुःखाची सत्ता मनुष्यावर, मनुष्याची नाहीं दुःखावर   ज्‍याचे त्‍याला होईना, पाहुणा दळून का खाईना   लोभी मनुष्याची श्रद्धा, तृप्त होईना कदां   तृप्त   लोभी   सुन साहीना, लेकरूं होईना   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP