Dictionaries | References

(वर) तलवार धरणें

मारामारी, उपद्रव, दंगा करणें. ‘गांवखेड्यावर तरवार धरावयाची नाही याजप्रो त्‍याजकडील बोलणी जाहली.’ -बापूगोप २५.

Related Words

कबजा धरणें   पाथ धरणें   खमाटून धरणें   चोर तर चोर आणि वर शिरजोर   मनगट धरणें   मंडलावर धरणें   उराशीं घट्ट धरणें   पाय धरणें   वर पाहणें   खोटा तो खोटा आणि वर फुकाचा ताठा   शीड धरणें   बोकांडी-बोकांडी धरणें   जिभेला-स आवरून धरणें   उराशी कवळून धरणें   पीक धरणें   दुमाला धरणें   उराशी धरणें   (वर) तलवार धरणें   (वर) पाय येणें   माझेंच नाक वर   जिवीं धरणें-बांधणें   मान धरणें   पगीं धरणें   पाठ धरणें   (वर) माती ओढणें   वर वर मिळताः लग्न कोण करता   बिब्बा-(वर) बिबा घालणें-फासणें   अवतार घेणें - धरणें   जमा करणें-धरणें   धुंद धरणें-बांधणें   धुरावर धरणें   बाही धरल्याची लाज धरणें   करीं धरणें   करील त्‍याचा कारभार, मारील त्‍याची तलवार, राखेल त्‍याचे घर व खपेल त्‍याचें शेत   कुठपर्यंत पावेतों-वर   भरली माझी डिचकोली, फाटली माझी चिंधकोली, असा माझा गोहो, नीत वर जावो   रामोशी-रामोशाची जात, खालीं सागोती वर भात   शेण खालीं पडलें म्हणजे माती घेतल्याशिवाय वर येत नाहीं   कोठपर्यंत-पावेंतो-वर   काखा वर करणें   वार्‍या वर वरात, भुसावर चिठठी   घाईने वर चढतो, तो त्‍वरित खालीं येतो   हौसेनं केला वर त्याला भरला हिंवज्वर   चावडीबाहेर (वर) बोंब मारायला पाटलाची परवानगी नको   आधींच सोन्याचे, त्यांत (वर) जडाबाचें   अंथरुण धरणें   पांवडयावर-पावंडाखाली-हांकणें-लावणें-धरणें-चालविणें   बार-बार धरणें   सांगडीस धरणें   वाण धरणें   अ0 धरणें   अंगठा धरणें   अंग धरणें   अग्या घेणें - धरणें - पतकरणें   अडकित्ता - अडकित्त्यांत धरणें   अडकित्यांत सापडणें-धरणें   अंथरुण धरणें   अन्नाची लाज धरणें   अपराध केला शिष्यानें आणि गुरुला आलें धरणें   अवतार घेणें - धरणें   आंगठे धरणें   आपली पायरी धरणें   आव धरणें   इमान धरणें   ईर्षा मनी धरणें, मग हात वळविणें   उगीच मौन धरणें तें मौर्ख्य   उचलून धरणें   उपाध्यास्तव करणें, आशा न धरणें   उभा धरणें   उभारा धरणें   उरता न धरणें   उरापोटी करणें-धरणें   उराशी कवळून धरणें   उराशीं घट्ट धरणें   उराशी धरणें   उरीं पोटीं धरणें   उशीर धरणें   उशीरावर येणें-धरणें   एकसोस धरणें   (एखादें काम) लागाला येणें-लागीं लावणें-लागा वर येणें-मिळणें-जुळणें   (एखाद्याला) उचलून धरणें   एखाद्यावर नांगर धरणें   एखाद्यावर शस्त्र धरणें   एखाद्यावर हत्यार धरणें   ओढून धरणें   ओल धरणें   कुठपर्यंत पावेतों-वर   कंठीं प्राण ठेवणें-धरणें-राहणें   कड धरणें   कबजा धरणें   कमर धरणें   कर धरणें   करळ धरणें   करवतीखालीं धरणें   करायला गेली पर, तवई आली वर   क्रिया जागणें-धरणें   करीं धरणें   काख - काखा वर करणें   कात्रींत धरणें   कान उपटणें-धरणें-पिळणें-पिरगळणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP