Dictionaries | References

(वर) नंबर मारणें

-अनुक्रमांत वर जाणें.

Related Words

काखेस मारणें   चोर तर चोर आणि वर शिरजोर   बहर-बहर मारणें   पिछाडया मारणें-झाडणें   डोळा घालणें-मारणें   वर पाहणें   खोटा तो खोटा आणि वर फुकाचा ताठा   टांग मारणें   (आंत) खुंटी ठेवणें-मारणें-राखणें   (वर) पाय येणें   माझेंच नाक वर   चक्‍कर मारणें-मारून येणें   खाकेस मारणें   फड मारणें-राखणें-संभाळणें   शालजोडींतला देणें-मारणें   उपकारांनी मारणें   कांटा मारणें   बैठक-बैठक मारणें   ताव देणें-मारणें   खुंटी मारणें   बिब्बा-(वर) बिबा घालणें-फासणें   (वर) माती ओढणें   वर वर मिळताः लग्न कोण करता   कपाळावर (कपाळाला, कपाळीं) हात मारणें-लावणें   पोट जिरवणें-झाडणें-पाडणें-मारणें-सांडणें   वान-वान मारणें   अघाडी मारणें   वाण-वाण मारणें   मारणें-चपेटा मारणें   (वर) तलवार धरणें   चावडीबाहेर (वर) बोंब मारायला पाटलाची परवानगी नको   आधींच सोन्याचे, त्यांत (वर) जडाबाचें   रामोशी-रामोशाची जात, खालीं सागोती वर भात   कोठपर्यंत-पावेंतो-वर   काखा वर करणें   वार्‍या वर वरात, भुसावर चिठठी   घाईने वर चढतो, तो त्‍वरित खालीं येतो   शेण खालीं पडलें म्हणजे माती घेतल्याशिवाय वर येत नाहीं   हौसेनं केला वर त्याला भरला हिंवज्वर   कुठपर्यंत पावेतों-वर   भरली माझी डिचकोली, फाटली माझी चिंधकोली, असा माझा गोहो, नीत वर जावो   पैचा घेतला गूळ, वर घातलें पाणी, देव केला, धर्म केला, धर पोरा। मार बचक, गूळच गूळ!   मुरका-मुरका मारणें   मार मारणें-देणें   बैठक मारणें   हाडाला-हाडीं फांसण्या घालणें-मारणें   घोडे मारणें   खर्‍याच्या गांडीत मेख मारणें   घर जळल्‍यावर बोंब मारणें   मेलेल्याला मारणें   अंगीं माशा मारणें   अघाडी मारणें   आग मारणें   आडून गोळी मारणें   आयत्या पिठावर रेघा ओढणें or गुटका मारणें   आयत्या पिठावर रेघा ओढणें-गुटका मारणें   उपकारांनी मारणें   उष्टया हाताने कावळा न मारणें   ऊत मारणें   एका दगडानें दोन पक्षी मारणें   (एखादें काम) लागाला येणें-लागीं लावणें-लागा वर येणें-मिळणें-जुळणें   एखाद्याच्या नांवानें बोंब मारणें   (एखाद्या वस्‍तूवर, पैशावर) ताव देणें-मारणें   कुठपर्यंत पावेतों-वर   करायला गेली पर, तवई आली वर   काख - काखा वर करणें   कांटा मारणें   कांठावर मारणें   कोठपर्यंत-पावेंतो-वर   खुंट्याच्या जोरानें दावे ओढणें-उड्या मारणें   खुंटी मारणें   खूण मारणें   खरका मारणें   खर्‍याच्या गांडीत मेख मारणें   खश मारणें   गांड मारणें   गांडीवर फुली मारणें   गांव मारणें   गिर्‍हाईक मारणें   गोळा मारणें   घरच्या भाकरी घर, दोन पैसे वर   घर मारणें   घाण-वास मारणें   घोडे मारणें   चोपड्या गोट्यावर हेपल्‍या मारणें   छड्डू मारणें   जगाला लाथ मारणें   जेथपर्यंत-पावेतों-वर   जाणता वर   जिथपर्यंत-पावेतों-वर   जिवावर उड्‌या मारणें   झोंप-डुलक्या मारणें   टेक मारणें   टांक मारणें   डूब मारणें   डोई देणें-मारणें   डोई मारणें   डोळे मोडणें-मारणें   डोळ्यांनी मारणें   तेथपर्यंत-पावतों-वर   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP