Dictionaries | References

वार्‍यावर ज्याचें पान, त्याचा सदा अपमान

वार्‍यावर जेवणाचें पान असेल तर तें उडून जाईल, त्यावर केर पडेल. तसें जो नेहमी संभाव्य आपत्तींत असतो त्यावर दुःखी कष्टी होण्याची नेहमी पाळी येते. याचा दोष परिस्थितीकडे
तेव्हा खटटू होऊन कसें भागणार ?

Related Words

मान सांगावा जना, अपमान सांगावा मना   वार्‍यावर वरात, भुसावर चिठठी-भूसपर ठेंगा-दर्यावर हवाला   अंतः करणाचा दिलासा तोच त्याचा आरसा   ज्याचें मन भोळें ताका देव दिता केळें   फोडलेलें पान   आपलें पान धरचें, आपणें जेवचें   गरीबा सदाचरणीं भूषण, श्रीमंता दुराचरणीं अपमान   जनीचें पान   जन्मा उपर खाल्‍लें पान, थुंकतां थुंकतां गेला प्राण   अवगुणी - अवगुणी जरी झालें तें ओंगळ । करावा सांभाळ लागे त्याचा   पान न हालणें   हातो पान   ज्‍याचें जळे, त्‍याला कळे   मान सांगावा जनांत, अपमान ठेवावा मनांत   निर्लज्जः सदा सुखी   पान पुजणें   नकोरे नको जन्म तो रे भटाचा। कदां तृप्ति नाहीं सदा दीन वाचा॥   दुष्टास दूर ठेवावा, अपमान न करावा   वार्‍यावर वरात आणि दर्यावर हवाला   ज्‍याचें असेल मढें, त्‍याला येईल रडें   ज्‍याचें नाहीं कोणी, तें पडलें भयाणवाणी   खाऊन पिऊन ओढळ, सदा तोंड धुवून निढळ   ज्‍याचें खावें, त्‍यास न निंदावें   पान लागणें   अभाग्य - अभाग्य मासळीतें गळीं मांस सदा मिळतें   ज्याचें दळ त्याचें बळ   भक्ताच्या कामकाजीं, देव सदा राजी   पानानें पान वाढतें आणि भांडणानें भांडण वाढतें   चांगली असतां संगत, जीव राहे सदा शांत   विडी-वीडि वेडतल्या ताळो पळे, पुडडि ताणतल्या दोळे पळे, पान खातल्या आंगण पळे   ज्‍याचें मन त्‍याला ग्‍वाही देतें   एकभुकी सदा सुखी   सात लुगडीं सदा उघडी   अति उदार तो सदा नादार   ज्‍याचें लष्‍कर त्‍याची दिल्‍ली   ज्‍याचें ज्‍याच्या परी, पुरवितो हरि   उद्योगाचा त्रास, करतो सदा आळस   (ज्याचें त्यानें) आपलें पाहावें   प्रेतावरील पान   कीकीचें पान   ज्‍याची तरवार, त्‍याचा दरबार   जेथें विष असतें तेथेंच त्‍याचा उतारा सांपडतो   छाती करील त्‍याचा व्यापार   फांसा त्याचा मासा   जो दुसर्‍यावरी विश्र्वासला, त्‍याचा कर्याभाग बुडाला   आधीं होता वाघ्या। दैवयोगें झाला पाग्या। त्याचा एळकोट राहीना। मूळस्वभाव जाईना॥   आपलें गुह्य ज्यास सांगतो, त्याचा दास होऊन बसतो   करील त्‍याचा कारभार, मारील त्‍याची तलवार   करील त्‍याचा कारभार, मारील त्‍याची तलवार, राखेल त्‍याचे घर व खपेल त्‍याचें शेत   ईश्र्वर अन्न पाठवितो, दुष्ट त्याचा नाश करितो   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP