Dictionaries | References

वाहत्या घोडयावर दोन गोणी जास्त

जो घोडा कधीं तक्रार करीत नाहीं सारखा माल वाहून नेतो त्याच्याच पाठीवर आणखी ओझें घालतात. A Willing horse is always saddled.

Related Words

गळ्यांत गोणी येणें   रडत राऊत घोडयावर काय बसतो व तीर काय मारतो?   एक घाव दोन तुकडे, काम करावें रोकडें   दोन बायकांचा दादला आणि सुख नाही जिवाला   साधूसे साधू मिले तो होय दोन दोन बाता   दोन बायलांये घोव मधी हुमकलता   रडणें-रडत राऊत (रडतराव) घोडयावर बसविणें   लेखणीबहादरापेक्षां हातबहादर जास्त   दोन आण्याची कोंबडी नि आठ आण्याची फळणावळ   वाहत्या घोडयावर दोन गोणी जास्त   दोन तोबे खाऊंगा और एक मेंढी लेउंगा   स्वर्ग दोन बोटें उरणें   सांगतल्याक एक तोंड, आयकतल्याक दोन कान   एवढा झाला गर्व कीं, दोन बोटें स्वर्ग   (दोन) पाटया टाकणें   एका दगडानें दोन पक्षी पाडणें   दोन होडयार पाय दोवोल्ल्यार मधीच पेंचता   दोन व्हडयाचेर पाय दवरप   (एखाद्यांत आणि) स्वर्गात दोन बोटें अंतर उरणें   वाहत्‍या गंगेत हात धुणें   घरापेक्षां अंगणाचीच मिजास जास्‍त   दोन दिवस सासूचे, दोन दिवस सुनेचे   चांगले करण्याला दोन पिढ्या, आणि वाईट करण्याला तीन पिढ्या   दोन मांजरांचा खवा, वानर न्यायाधिशानें खुशाल खावा   अभाळ डोक्याला लागणें - दोन बोटें उरणें - ठसठसा लागणें - ठेंगणें दिसणें - ठेंगणें होणें - टेंकणें   धन्याचा डोळा चाकराचे हातापेक्षां जास्त काम करितों   हातांत असलेल्या एक पक्षाची किंमत झुडपांत असलेल्या दोन पक्षांपेक्षां जास्त आहे   दोन पैच्या भाजीस तीन पैचा हेल   खाऊन पिऊन दोन पैसे बाळगून असणें   माकड गेलें लुटी आणि आणल्या दोन मुठी   पाण्यांत काठी मारली तर कां दोन जागा होईल? पाण्यांत काठी मारली तर दोन होत नाहींत   अंधळो दोन डोळे मागना - अंधळो मागता एक डोळो देव दिता दोन डोळे   वाहत्या गंगेंत हात धुवुन घेणें   मनगटावर गोणी पडणें-येणें   गोणी लोट   गोणी मनगटावर येणें-पडणें   मंत्र थोडा फुंकर जास्त   दोन लढेंगे, इसमें एक पडेंगे   रुंड-एक घाव आणि दोन रुंडें (तुकडे)   आपले मांडी (गांडी) खालचे गेलें, मग त्यावर एक बसोत की दोन बसोत   काडी मोडून दोन तुकडे   एक भय दोन जागा असतें   एक घाव कीं दोन तुकडे   उदकार माल्ल्य़ार दोन जातात व्हव?   लोकाचे दोन पैसे देणें, फेड करूं कशानें   एक वेळ गुवा माथँ मारच्या पैलीं, मागीर तांतू दोन आसात?   दोन वेळा काम केलें सहज होतें चांगलें   दोन आण्याची चट्टीपट्टी, बारा आण्याची मलमपट्टी   एका दोन चांगले   एक पैशाचे तेल, दोन पैशाचा हेल   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP