Dictionaries | References

विंचू डसतो व ढेकळाआड जाऊनद दडतो

विंचू ज्याप्रमाणें हळूच नांगी मारुन दडून बसतो त्याप्रमाणें कांहीं लोक निमूटपणें दुसर्‍यास त्रास देऊन मागें दडून बसतात. -तु ०- A stab in the dark.

Related Words

विंचू डसतो व ढेकळाआड जाऊनद दडतो   दान हें प्रथम जवळच्यास व नंतर दूरच्यास करावें   रडत्याच्या डावीकडे व शिवत्याच्या उजवीकडे बसूं नये   नगदी दान व कागदी मान   धार्‍याला बोळा व दरवाजा मोकळा   हात फिरे तेथें लक्ष्मी फिरे व तोंड फिरे तेथें अवदसा फिरे   गायी आल्‍या काय व गाढवें गेली काय सारखेंच   विंधू-सांबाच्या पिंडीवरला-देव्हार्‍यावरला विंचू   कर्माची वरात व म्‍हातारी घरांत   आळशाला विसांवा नाहीं व खादाडाला चव नाहीं   मनुष्य पाहून शब्द टाकावा व झाड पाहून घाव टाकावा   आगींतून निघाले व फुफाट्यांत पडले   आपलें सांभाळावें व दुसर्‍यास यश द्यावे   दादल्यानें मारलें व पावसानें झोडलें. दाद ना फिर्याद   आम्ही तुम्ही एक व कंठाळीला मेख   आधणांतले रडतात व सुपांतले हांसतात   दगडाकडे पाहून खालचा विंचू दिसत नाहीं   सांबाच्या पिंडीवर बसलेला विंचू   सर्प विंचू नारायण परी। वंदावे दुरुन॥   माशी आपणास खावविते व दुसर्‍यास ओकून पाडविते   किर व णें   गरजवंतास अक्‍कल नाहीं व हौसेला मोल नाहीं   साखरेची गोडी व तुपाची चव सांगतां येत नाहीं   घर म्‍हणते बांधून पहा, लग्‍न म्‍हणतें करून पहा, व गुर्‍हाळ म्‍हणते लावून पहा   मळघाऊ or व   देवानें दिलें व कर्मानें (नशीबानें) नेलें   बहिर्‍यापुढें भाषण व अंधळ्यापुढें दर्पण   पुरवठा असेल तर पोरें व दौलत असेल तर दुनिया   स्वतः ज्ञान नाहीं व सांगितलेलें ऐकत-ऐकायचें नाहीं   धक्यास बुकी व शिवीस चपराकी   नराचा जन्म नारायणासाठीं व नारीचा नरासाठीं   गांवामागे वेडें व वरातीमागें घोडें   मुसलमान व बेइमान   आमचेच दांत व आमचेच ओठ   शिळी भाकर ताकानें गोड व वाईट बायको पोरानें गोड   घोडी मेली ओझ्यानें व शिंगरूं मेले हेलपाट्यानें   शेताचा आरा (मोड), गाईचा गोर्‍हा व पाळण्यांतील हिरा हे केव्हां तरी उदय काळ आणतीलच आणतील   पळत्याच्या पुढें व हागत्याच्या मागें   गरवशीचें पोट व रिकाम्‍याचा चोट, वरचेवर वाढतो   कानामागून आले व तिखट झालें   हत्तीचे दांत खायाचे वेगळे व दाखवावयाचे वेगळे   एकपट रूप व दुप्पट पोषाख   कोणाला कशाचें व बोडकीला केसाचें   अर्थाचा अनर्थ व पादाचा परमार्थ (परमेश्वर)   कुत्र्याचें तोंड गाढवानें चाटलें व गाढवाचें तोंड कुत्र्यानें चाटले म्‍हणोन बाटते की काय   वकूफ-वकूफ थोडा व दिमाख बडा   करील त्‍याचा कारभार, मारील त्‍याची तलवार, राखेल त्‍याचे घर व खपेल त्‍याचें शेत   भाकर खाईन व ती तशीच शिल्लक ठेवीन-(हें होणार नाहीं)   केले नाहीं तंववर जड व खाल्‍ले नाहीं तंववर गोड   सुनेचा पाय सासूला लागला तरी सुनेनें नमस्कार करावयाचा व सासूचा पाय सुनेला लागला तरी सुनेनेंच नमस्कार करावयाचा   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP