Dictionaries | References

विडा-विडा उचलणें


पूर्वी एखादी महत्वाची कामगिरी कोणास सांगावयाची झाली म्हणजे राजा दराबारांत विडा मांडून तो कोणासहि उचलण्यास आव्हान देत असे व जो मनुष्य तो विडा उचलील त्यानें ती कामगिरी पतकरली असें समजण्यांत येत असे. यावरुन प्रतिज्ञा करणें
एखादी गोष्ट करण्याचें अंगावर घेणें. ‘ त्यांनीं ज्याच्या रक्तानें नाहाण्याबद्दल विडा उचललेला आहे ते कोण ? ’ -उषःकाल. ‘ विडा पैजेचा उचलूं नको. ’ -अफला. ‘ अमका म्हणतो आजपासून चहा सोडला, तमक्यानं विडासुद्धां खायचा नाहीं असाच विडा उचलला. ’ -एकच प्याला. ‘ कल्पनेच्या बाहेर नाश फजीति झाल्यावांचून राघोबाला पेशवाई देण्याचा विडा उचललेले इंग्रज, पेशव्यांच्या बरोबर तहकरण्यास तयार झाले नाहींत. ’ -V.S. २.१७८.

Related Words

विडा   विडा-विडा उचलणें   पैजेचा विडा उचलणें-उचलून देणें   उचलणें   पांचा पानांचा विडा-पट्टी देणें   विडा लागणें   मोळी-मोळी उचलणें   देवावरची तुळस-फूल-बेल काढणें-उचलणें   बोंड विडा   दुमची उचलणें   चूड-उचलणें-धरणें-लावणें   दगड उचलणें - घेणें - फेकणें - मारणें   ढेंग बघून पिढें, तोंड बघून विडा-डे   पाठ उचलणें   दगड उचलणें   यशाचा विडा उचलणें-घेणें   घोड्यांच्या अनीना अनीना उचलणें   गठडी उचलणें-उपटणें-पार करणें-लांबविणें   पाऊल उचलणें, उचलून चालणे   दुःखाचा वांटा उचलणें   शीर-शीर-शिरें उचलणें   बिर्‍हाड उचलणें   गुंडीचा विडा   संजाबी विडा   गुळें उचलणें-काढणें   भंवई-भंवई उचलणें   नांगर उचलणें-टाकणें-सोडणें   हात उचलणें   (एखाद्या कार्याची) तळी उचलणें-भरणें   जड पारडें उचलणें-उरकणें-पाहणें   पापाचा वांटा उचलणें   उरापोटावर उचलणें   मेखा उचटणें-उचलणें-उपटणें   पाय उचलणें   टांग उचलणें   तुळस उचलणें   बेलभंडार उचलणें-काढणें   हात उगारणें-उचलणें   गंगाजळी उचलणें   शिवावरचा बेल उचलणें-काढणें-घेणें   (घोड्याच्या) अनीना उचलणें   विडा-विडा उचलणें   यशाचा विडा उचलणें-घेणें   हात उचलणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP