Dictionaries | References

(व.) उधार्‍याचा पुधार, खाटल्याखालीं अंधार

उधारीने जिन्नस आणावयाचा म्हणजे तो डोळे मिटून घ्यावा लागतो
तो मिंधेपणामुळे नीट पारखून घेतां येत नाही व दरदामाचीहि कसून चौकशी करतां येत नाही. यामुळे पुष्कळदां वाईट जिन्नस पडून शिवाय मापामध्येहि कमी भरण्याचा संभव असतो.

Related Words

अंधार   दान हें प्रथम जवळच्यास व नंतर दूरच्यास करावें   तिळाइतकें नातें व गगनाइतकी मैत्री   हात फिरे तेथें लक्ष्मी फिरे व तोंड फिरे तेथें अवदसा फिरे   धार्‍याला बोळा व दरवाजा मोकळा   गायी आल्‍या काय व गाढवें गेली काय सारखेंच   नगदी दान व कागदी मान   रडत्याच्या डावीकडे व शिवत्याच्या उजवीकडे बसूं नये   आळशाला विसांवा नाहीं व खादाडाला चव नाहीं   कर्माची वरात व म्‍हातारी घरांत   मनुष्य पाहून शब्द टाकावा व झाड पाहून घाव टाकावा   आगींतून निघाले व फुफाट्यांत पडले   आपलें सांभाळावें व दुसर्‍यास यश द्यावे   दादल्यानें मारलें व पावसानें झोडलें. दाद ना फिर्याद   आम्ही तुम्ही एक व कंठाळीला मेख   बाहेर चांदणें अन् घरांत अंधार   आधणांतले रडतात व सुपांतले हांसतात   वकूफ-वकूफ थोडा व दिमाख बडा   कुत्र्याचें तोंड गाढवानें चाटलें व गाढवाचें तोंड कुत्र्यानें चाटले म्‍हणोन बाटते की काय   गरजवंतास अक्‍कल नाहीं व हौसेला मोल नाहीं   साखरेची गोडी व तुपाची चव सांगतां येत नाहीं   घर म्‍हणते बांधून पहा, लग्‍न म्‍हणतें करून पहा, व गुर्‍हाळ म्‍हणते लावून पहा   मळघाऊ or व   देवानें दिलें व कर्मानें (नशीबानें) नेलें   बहिर्‍यापुढें भाषण व अंधळ्यापुढें दर्पण   धक्यास बुकी व शिवीस चपराकी   आमचेच दांत व आमचेच ओठ   शिळी भाकर ताकानें गोड व वाईट बायको पोरानें गोड   एकपट रूप व दुप्पट पोषाख   नराचा जन्म नारायणासाठीं व नारीचा नरासाठीं   गांवामागे वेडें व वरातीमागें घोडें   मुसलमान व बेइमान   पळत्याच्या पुढें व हागत्याच्या मागें   गरवशीचें पोट व रिकाम्‍याचा चोट, वरचेवर वाढतो   कानामागून आले व तिखट झालें   हत्तीचे दांत खायाचे वेगळे व दाखवावयाचे वेगळे   पुरवठा असेल तर पोरें व दौलत असेल तर दुनिया   स्वतः ज्ञान नाहीं व सांगितलेलें ऐकत-ऐकायचें नाहीं   माशी आपणास खावविते व दुसर्‍यास ओकून पाडविते   किर व णें   विंचू डसतो व ढेकळाआड जाऊनद दडतो   घोडी मेली ओझ्यानें व शिंगरूं मेले हेलपाट्यानें   शेताचा आरा (मोड), गाईचा गोर्‍हा व पाळण्यांतील हिरा हे केव्हां तरी उदय काळ आणतीलच आणतील   कोणाला कशाचें व बोडकीला केसाचें   अर्थाचा अनर्थ व पादाचा परमार्थ (परमेश्वर)   करील त्‍याचा कारभार, मारील त्‍याची तलवार, राखेल त्‍याचे घर व खपेल त्‍याचें शेत   भाकर खाईन व ती तशीच शिल्लक ठेवीन-(हें होणार नाहीं)   केले नाहीं तंववर जड व खाल्‍ले नाहीं तंववर गोड   कालचा जोगी व मांडभर जटा   सुनेचा पाय सासूला लागला तरी सुनेनें नमस्कार करावयाचा व सासूचा पाय सुनेला लागला तरी सुनेनेंच नमस्कार करावयाचा   अंधार   आयजीच्या जिवावर बायजी उदार, ध्यां (दिवसां) दिवा रात्री अंधार   उधार आणि अंधार   डोळ्यांचा अंधार करणें   दिव्याचे गांडीखालीं अंधार   दिवसां दिवा. रत्रीं अंधार   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP