Dictionaries | References

"व" Words

(व.) उधार्‍याचा पुधार, खाटल्याखालीं अंधार   (वर) तलवार धरणें   (वर) नंबर मारणें   (वर) पुष्पांजलि करणें-देणें   (वर) पाय येणें   (वर) माती ओढणें   (वर)-अक्षत (ता) पडणें   (वेशीस) अक्षत लावणें   (विद्या, पैसा इत्यादीच्या) नांवानें पुज्य   ‘ वाहिली ती गंगा, राहिलें तें तीर्थ   किचकडा      वु   वू   वे   वै   वें   व गायाचा   वः   वइ   वइचणे   वइंचणे   वइरण   वइरणे   वइला   वइस   वई   वई (ही) वरुन अंबट होणें   वईक एकु खुंटु, घराक एक म्हातारी   वईकाठी   वईल   वईलचूल   वई-वईवरुन अंबट होणें   वईस   वेउळ   वऊंळ   वऊंळदोडा   वक   वंक   वृक   वक (दाल्भ्य)   वृक II.   वृक III.   वृक IV.   वृक IX.   वृक V.   वृक VI.   वृक VII.   वृक VIII.   वृक X.   वृक XI.   वृक XII.   वृक XIII.   वृक XIV.   वृक्क   वक्कण्या   वक्कर   वक्कल   वक्कल-वक्कल, वकील आणि वैद्य   वकट   वकटे   वंकट   वेंकट   वकटवणी   वकटवाणा   वकटंवाणी   वेंकटेश   वेंकटेश   वेंकटेश्वर   वकटा   वैकुंठ   वैकुंठ II.   वैकुंठ III.   वैकुंठ IV.   वैकुंठचतुर्दशी   वैकुंठभवन   वैकुंठ-वैकुंठसमाराधना   वैकुंठवासी   वैकुंठसमाराधना   वकणे   वकत   वकुत   वक्त   वैकृत   वक्तृत्व   वक्तृत्वशक्ति   वकत्र   वक्त्र   वक्त-वक्ताची वेळ   वक्तव्य   वक्तशीर   वक्ता   वक्ताची वेळ   वैकृति (गालव)   वकती   वेक्ती   वृकद्वरस्   वृकदेवा , वृकदेवी   वकनख   वंकनाळ   वकूफ   वक्फ   वकूफ-वकूफ थोडा व दिमाख बडा   वक्फा   वकफीयत   वकूब   वृकयुद्ध   वकर   वक्र   वक्रगति   वैकर्ण   वैकर्णेय   वैकर्णिक   वैकर्णिनि   वक्रतुंड   वक्रतुंड   वक्रतुंड-मुख   वक्रदन्त   वक्रदृष्टि   वक्रपुरशीस   वक्ररेषा   वक्ररेषाकोन   वकर-वकर थोडा, दिमाख बडा   वक्र-वक्रीं येणें-जाणें-असणें-होणें   वक्रसंस्था   वकरा   वक्राक्ष   वैक्रांत   वक्री   वक्रोक्ति   वकल   वृकल   वैकल   वृकल II.   वैकल्पिक   वैकल्य   वैक्लव   वकलात   वकलातनामा   वकलातनामा or वकिलातनामा   वकलाद   वैकलिनायन   वैकळ   वक्ष   वृक्ष   वृक्ष नेदी फळ। काय करी वसंत काळ॥   वृक्ष-कोणत्या वृक्षाचा पाला   वक्षेयु   वक्ष्यमाण   वृक्षराज   वक्षस्थल   वृक्षामध्यें एक साया आणि वरकड सार्‍या आया बाया   वृक्षामध्ये एक साया, वरकड सार्‍या आयाबाया   वृक्षावासिन्   वक्षोग्रीव   वक्षोज   वकसणे   वकसणें   वका   वंका   वकाई   वैकाठी   वकाया   वकारणे   वकारणें   वकारा   वैकारिक   वकारी   वकालत   वकालद   वेंकावल्या   वृकासुर   वकिलत   वकिलद   वकिलात   वकिलातनामा   वकिलाद   वकिली   वंकी   वकील   वकीलनामा   वकील-वकीलपत्र घेणें   वृकोदर   वृकोदरी   वृख   वेख   वख्खण्या   वखट   वखटे   वखट्या तोंडाचा   वखटवणी   वखटवाणा   वखटवाणी   वखटा   वेखंड   वेखंड-वेडा वाणी वेखंडाचा पसारा   वखडा   वखत   वखुत   वख्त   वखत-वखत पडे बांका तों गधेको कहना काका   वखद   वखदी   वखर   वखरणें   वखरणें or वखारणें   वखरा   वखरी   वैखरी   वखवख   वखवखणें   वखवख्या   वखवख-वखवख करणें   वेखसें   वखा   वैखानस   वैखानस II.   वैखानस III.   वैखानस IV.   वखार   वखारणे   वखारणें   वखारदार   वखारी   वेखाशें   वेखासें   वग   वंग   वंगु   वेग   वेगें   वेंग   वंग II.   वग्गी   वंग-घोडयास तंग, पुरुषास वंग   वेंगटणें   वेंगटणें or वेंगडणें   वगड   वेंगड   वेंगडणें   वंगडी   वेंगडी   वगणे   वंगण   वेंगणें   वैंगणें   वैगुण्य   वगत   वगतृत्व   वेगती   वंगृद   वेगदर्शिन्   वुगदा   वगदी   वंगभस्म   वेगमान   वगर   वगैर   वगैरे   वग्र   वगरणे   वगरणें   वगैरा   वगराळे   वगराळें   वेंगलण   वेंगलणें   वगळ   वंगळ   वेगळ   वेगळचार   वेगळेचार   वगळणे   वगळणें   वेगळणें   वेंगळणें   वेंगळणें or वेंगाळणें   वगळणी   वेगळयाला दंतापस्सी अवंगेलो ओणुव चंग यो   वंगळवाणा   वंगळवाणी   वंगळसंगळ   वेगळा   वेगळा-वेगळा घालणें   वेगळा-वेगळाल मंटपातु धाराळत्व   वेगळीक   वेंग-वेंग-वेंगाटी मारणें   वेगवत्   वेगवंत   वेगवत् II.   वेगवत् III.   वेगवत् IV.   वेगवत् V.   वेगवत् VI.   वगव्यापार   वेंगेवर घेणें   वगवशिला   वेगवान   वेगवान्   वेगवाहन   वंगविणें   वेंगाटणें   वेंगाटणें or वेंगाडणें   वेंगाटी   वेंगाटीत घेणें-धरणें   वेंगाडणें   वगाद   वैगायन   वगार   वंगारी   वंगाळ   वेंगाळणें   वंगिरी   वगी   वेगीं   वेंगीं or गें   वगीच   वेंघणें   वघळ   वघळणें   वघळणी   वघळनिघळ   वेङ्कटेश   वच   वेच   वेचू   वेंच   वचक   वंचक   वेचक   वचक-का   वचकणें   वचकन   वचकने   वचक्नु   वचकर   वच-कर-कन-दिशी   वेंचकुल्या   वेचकुली   वेंचकुली   वचकवचक   वैचक्षण्य   वचका   वेचका   वचकाणा   वेचखर्च   वेंचखर्च   वच्छ   वच्छात   वच्छावंगी   वचणे   वंचणे   वंचणें   वेचण   वेचणे   वेचणें   वैचणें   वेंचणें   वैंचणें   वेचणें or वेंचणें   वैंचणें or वैचणें   वेचणें-नांव लक्ष्मी व गोर्‍या (गवर्‍या) वेची   वंचणें-वंचले शारीर दीधले रोगासीः वचले द्रव्य दीधले चोरासी   वेचणी   वेंचणी   वचदिशी   वैचंदी   वचन   वंचन   वचने का (किं) दरिद्रता   वचन शेटावर ठेवणें   वचन हातावर धरणें   वचनबद्ध   वचनभंग   वचनभाक   वचन-वचन गुंतणें   वचनविरोध   वंचना   वचनाच्या आज्ञेंत-अर्ध्या वचनांत असणें-वागणें   वचनाचा खरा धड   वचनांत-वचनीं गोवणें   वचनांत-वचनीं राहणें   वचनावचनी   वचनास धरणें   वचनास मान देणें   वचनीय   वचपा   वचपा or बा   वैंचपाखड   वचपा-वचपा काढणें   वचबा   वंच्य   वंच्यु   वृचया   वेंचला   वंचुलि   वचवच   वचवच-चां   वचवच्या   वचवचां   वेंचवी   वेंचवी or वेंचवीण   वेंचवीण   वचस्येकं मनस्येकं कर्मण्येकं दुरात्मने   वचा   वंचा   वैचा   वेंचा   वेचावण   वेचावण or न   वेचावन   वंचित   वैचित्र्य   वृचीवत्   वछ   वछाड   वज   वजु   वजू   वजे   वंज   वेज   वेजें   वैज   वेज or वेजें   वजच   वज्जू   वेज-जें   वज्जर   वज्जेर   वज्जीवाज्ज   वैज्ञानिक   वजडे   वजडी   वजणे   वजणें   वंजण   वंजणें   वजूद   वजन   वजेने   वंजन   वजन पाडणें   वजनदार   वजनदार-शीर   वजनदारी   वजनपूर   वजन-वजन पडणें   वजनाचा धोंडा आणि फुंकण्याचा कोंडा   वजनी   वजनी माप   वजनीज   वजपा   वजपा or बा   वजबा   वैजभृत   वजमजुरी   वैजयंती   वैजयंतीमाला   वैजयंतीमाला   वजर   वजरे   वज्र   वज्र II.   वज्र-औट वज्र   वज्रकृत   वज्रक्षार   वज्रकाय   वज्रकीट   वज्रघात   वज्रचूडेमंडित   वज्रज्वाला   वज्रजिव्ह   वज्रजिव्हा   वज्रटीक   वज्रदत्त   वज्रद्रोह   वज्रद्रोही   वज्रदंष्ट्र   वज्रदंष्ट्र II.   वज्रदेह   वज्रधार   वज्रनाभ   वज्रनाभ II.   वज्रनाभ III.   वज्रनाभ IV.   वज्रनाभ V.   वज्रनिर्घोष   वज्रपंजर   वज्रपथ्य   वज्रप्रयत्न   वज्रप्रयोग   वज्रप्रहार   वज्रप्राय   वज्रपरीक्षा   वज्रपात   वजरबटू   वज्रबटू   वज्रबुद्धि   वज्रबाण   वज्रबाहु   वज्रमूठ   वज्रमय   वज्रमूली   वज्रमुष्टि   वज्रमहाग   वज्रमहाग्या   वज्रमहागाई   वज्रमाला   वज्रमित्र   वज्रलेप   वज्रलेप होणें   वज्रलेपो भविष्यति।   वज्रवेग   वजरवळ   वज्रवाणी   वज्रविष्कंभ   वज्रवीर्थ   वज्रशरीर   वज्रेश्वरी   वज्रशीर्ष   वज्रसंकल्प   वज्रहृदय   वज्राक्ष   वज्रांग   वज्रांगद   वज्राघात   वज्राधिकार   वज्रांबट or वज्रअंबट   वज्राभ्यास   वजरावळ   वज्रावळ   वज्रास्त्र   वज्रासन   वज्रिन्   वजरी   वज्री   वज्रोपचार   वंजुल   वंजुलि   वंजळ   वंजुळ   वजवज   वजेवजे   वजवज or जां   वजवजां   वेज-वेजीं उतरणें   वैजवापायन   वजविणे   वजविणें   वजह   वजा   वजा वाटोळें, डोईवर गाठोळें   वजाई   वैजात्य   वैजान   वजाबाकी   वजाबाकीबेरीज   वजाबाजीब   वंजार   वजारत   वंजारदांड   वंजारदांडा   वंजारा   वंजारी   वजा-वजा करणें   वजावाजब   वजावाजबी   वजावाजवी   वजावाट   वृजिन   वृजिन्वत्   वजिरात   वजिरी   वैजीण-वैजीणीकडे उपस्थ (पोट) निववुंचे   वेजीत   वजीफा   वंजीभारा   वजीर   वजीरमूठ   वझ   वझे   वझें   वेझ   वेझें   वझ्झर   वझरता   वझेल   वझेली   वंझळ   वझा   वट   वट   वटें   वेट   वेंट   वेंटु लाशिल्लें तरी वळ वचना   वटक   वटकण   वटकण or न   वटकण-पोराचें वटकण पंतोजीच्या हातीं, माकडाचें वटकण दरवेश्याच्या हातीं   वटकन   वटका   वटंग   वटगण   वटगण or न   वटगन   वट्टे-वट्टे आस्सुनु कर्टे काडप   वट्टी   वटणे   वटणें   वेटण   वेटणें   वेंटणें   वेटणें or वेंटणें   वटपूर्णिमा or वटपौर्णिमा   वंटभरण   वंटभरणी   वटला   वट्ला   वटवट   वेट-वेट वळणें   वट-वटक   वटवटणें   वटवट्या   वटवटीत   वटवणे   वेटवण   वेटवणें   वटव्रत   वटवागूळ   वटवाघूळ   वटविणे   वटविणें   वेटविणें   वेंटविणें   वेटविणें or वेंटविणें   वटश्राद्ध   वटसावित्री   वटसावित्री   वटसावित्रीव्रत   वटहुकूम   वटा   वटां   वंटा   वटाक्ष   वटांग   वटारणे   वटारणें   वेटाळ   वेटाळणें   वेंटाळणें   वेटाळणी   वेंटाळा   वेटाळी   वेंटाळी   वेटाळी or वेंटाळी   वटाव   वटावणे   वेटावणें   वेंटावण्या   वटाविणे   वटाविणें   वेंटाविणें   वटिका   वटी   वंटी   वेटी or वेंटी   वटी येणे   वंटीभरण   वटींव   वंठ   वेठ   वेंठ   वेठ or वेंठ   वेठकरी   वठ्ठ्या   वठ्ठ्या or वठ्या   वठ्ठ्याचें or वठ्याचें   वठठया-वठठया मारणें-हाणणें-ठोकणें   वठ्ठी   वठ्ठोबा   वठणे   वठणें   वेठण   वेठणें   वठणें-वठणीवर-वठणीस येणें   वठणीस   वेठबिगार   वठम   वठ्या   वेठ्या   वेठ्या or वेठी   वठ्याबा   वठूर   वेठ-वेठ करणें-काढणें-वळणें   वठाण   वठार   वेठी   वेठीचें करणें-वारणें   वेठीचें घोडें धरुन लढाई मारणें होत नाहीं   वेठीच्या घोडयास तरवडाचा फोंक   वेठीची बिगार आणि घोडयाची चंदी   वेठीधर्मान गोंय   वेठीया काम आणि पोटिया चाकर   वेठीस धरणें   वड   वडे   वडें   वंड   वूड   वुंड   वेड   वेंड   वेड घेऊन पेडगांवास जाणें   वड चडीया, पिंपळ चडीया, हगरी हेटलना हेटल   वेडें ज्ञान   वेडें झवलें, गदगदां हसलें   वेडें पुसतें भैर्‍याला वाट जाती हिवर्‍याला   वेड पिकणें   वड पिकला आणि कावळयाला मुखरोग झाला   वेडें पीक   वेड भरणें   वेड भरविणें-लावणें   वेडें भाग्य   वेडे मेजवान्या करिती, शहाणे येऊन स्वस्थ बसून खाती   वेडे वेडे चार   वेडें वांकडें गाईन। दास तुझा-देवाचा म्हणवीन॥   वेडे वाकडे चाळे आणि वाघाला पाहून पळे   वडे वानोळया, फडे पानोळया   वंडके   वेडका   वंडकी   वडग   वडगे   वडगण   वेडगेला   वेडगळ   वेडगळणें   वेडेचार   वेडेचार, गाढवाला मंगळवार   वडजखीण   वडजंबा   वडजा   वेडझंवा   वड्डी   वडणे   वेडण   वेडथर   वेडदुल्ला-ल्ली   वेडदुल्ली   वडप   वडपड   वडपुनव   वेडपा   वडपिंपळ   वेडेंपीक   वेडेंभाग्य   वडयचें तेल वांग्यावर (काढणें)   वेडयाचे विकार वाहीर प्रकटेतिः शिहाणे याचे विकार अच्छादति   वेडयांचा बाजार   वेड्यांचा बाजार   वेड्यांचा बाजार   वेडयांचा बाजार नी पिशांचा सौदा   वेड्यांचा बाजार पिकणें   वेडयांचा बाजार, खुळयांचा शेजार   वेडयांचा बाजार, जीव झाला बेजार   वेडयानें वही लावावी आणि वार्‍यानें उडवून न्यावी   वेडयाला घातला खोडा आणि तो म्हणतो घोडा   वडुर   वैडूर्य   वैडुरी   वडलाई   वडलाई or वडलाबाई   वडलांचा अडकिता   वडलांचा आहणा   वडलांनू बांधलो वड, तेच्याफुडे आडवो पड   वडलावडली   वडलो   वडलोपार्जित   वडलोबा   वडलोवडलीं   वडव   वैडव   वेड-वेड काढणें-पांधरणें   वड-वड पिकणें   वडवडणे   वडवडणें   वडवडित   वेडवणें   वडवत   वडवतें   वडवा   वडूवा   वडवा (प्रातिथेयी)   वडवा II.   वेडेवांकडें होणे   वडवाग्नि   वडवागूळ or वडवाघूळ   वडवाघूळ   वडवानल   वडवाळी   वेडविणें   वडस   वेडसर   वडूसा   वडसावित्री   वडा   वंडा   वेडा   वेंडा   वेडा ऊस   वेडा खुळा   वेडा झाला व कामांतून गेला   वेडा धोतरा   वेडा पीर   वेडा बागडा   वेडा मधुरा   वेडा मनुष्य नग्न आहे कीं नेसला आहे हें दुसर्‍यानें पहावें   वेडा वांकडा   वेडा वाणी वेखंडाचा पसारा   वेडा विद्रा   वेडाऊस   वेडाखुळा-पिसा   वडांग   वडागरमीठ   वडांगळें   वडाचें पान पिंपळाला लावणें   वेडाच्या वेणींत पेड   वेडाचा पाऊस पडणें   वडाची पुनव   वडाची साल पिंपळाला लावणें   वडाची साल पिंपळास लावणें   वडाची साल पिंपळास व पिंपळाची साल वडास   वडाण   वेडाधोतरा   वेडापिसा   वेडाबागडा-वांकडा   वेडामधुरा   वडार   वडारी   वडारी-वडार्‍याचा भोगा, फटकर्‍याचा सोगा   वैडालव्रतिक   वेडाळणें   वेडाळ्या   वेडाळा   वेडा-वेडा पाऊस   वेडावणे   वेडावणें   वडावरची जखीण   वेडाविणें   वेडाविद्रा   वडास आलीं वडफळें, कावळयास आलें रुं-आला मुखरोग   वडिपडि   वेडियाच्या गांवा जावें वेडें होऊनिया यावें   वडिलकी   वडिलांचें बुडुख, नाते तुडुक तुडुक   वडिलांच्या चाली, भीतीमुळें पाळी   वडिलांचीं खेटरें घेऊन पळणारा   वडिलांनीं बांधला वड, त्याचे पुढें आडवा पड   वडिलोपार्जित   वडी   वंडी   वेडी हळद   वेडीचें सोंग घेतलें म्हणजे पाटाऊ फाडलें पाहिजे   वेडीचें सोंग घेतलें म्हणजे पाटाव फाडला पाहिजे   वडीचा   वडीम   वडील   वडील घराणें   वडीलघराणें   वडीलधारा   वडीलपरंपरा   वडीलपरंपरागत   वडीलमान   वडील-वडीलांचीं खेटरें घेऊन पळणारा   वेडीला सासर काय आणि माहेर काय   वेडीला सासर काय माहेर काय   वडीलाचा राखी मानः भाग्य ये धांवून   वढ   वढे   वेढ   वेढें   वढें or वडें   वढक   वढकर   वढगस्त   वढगस्ती   वढें-डें   वढण   वढणे   वेढणें   वढणबाकी   वेढणी   वढदोरा   वढम   वढ्या   वढ्याळ   वढरी   वढळकी   वढव   वढवणे   वढा   वेढा   वेढा लावणें   वढाताण   वेढापीर   वढाय   वढाळ   वढाळी   वढावढी   वढिस्त   वढी   वढील   वण   वेण   वेणु   वेणें   वैण   वणंग   वणंगे   वणज   वेणुजंध   वणजार   वणजारा   वणजारा-री   वणजारी   वेणटणें or वेणाटणें   वणत   वणति धुल्यारि (धुल्लेतितुलो) चोकोलुचि   वणति-वणति आसल्यारि चितारो (केदनांइ) बरवंयेद   वेणुदारि   वणधा   वेणुबीज   वैणव   वणवण   वणवणें   वणवण or वणवणवाणा   वणवणणे   वणवणवाणा   वणवणवाणी   वेण-वेणी गांडि होडि, तिगेली मर्जी जोडी   वण-वणीं देणें   वणवा   वणवा-वणव्यांत वाळल्याबरोबर ओलेंहि जळावयाचेंच   वणवी   वेणुसुधा   वणसावणे   वेणुहय   वेणुहोत्र   वेणा   वणावणें   वणावणा   वेणा-वेणाण्या देणें   वणिज   वणी   वेणी   वेणी एवं वेणीस्कंद   वणीक or वणीज   वणीक-ज   वेणीदंड   वेणीफणी   वेणी-वेणीफणी करणें   वेणीसंहार   वणोटा   वत   वत्   वंत   वृंत   वेतंड   वैतंड्य   वतणे   वतणें   वतणी   वत्त   वृत्त   वृत्त   वृत्त II.   वृत्त दर्पण   वृत्तखंड   वेत्तृत्व   वृत्तपाद   वृत्तपालि or वृत्तपाली   वृत्तमध्य   वृत्त्यनुप्रास   वृत्त्यंश   वृत्त्यंशी   वत्तर   वृत्तरत्नाकर   वेत्ता   वृत्तांत   वेत्ता-वेत्ता चुकिल्लो, वांवाक चुकलो, वांवाक चुकिल्लो गांवाक चुकलो   वृत्तांश   वृत्ति   वृत्ति II.   वृत्तिच्छेद   वृत्तिमान्   वृत्ति-वृत्तीला बांध घालणें ती बुद्धि आणि बांध राहूं देत नाहीं ती बद्धी   वृत्तिवान्   वृत्ती   वृत्तीचा विचका   वंतदार   वतन   वेतन   वतनगाडलें   वतनजप्ती   वतनदार   वतनदार हिजडा   वतनदारी   वतनपत्र   वतनबंधु   वतन-वतन गाडलें असणें   वतनवाडी   वतनी   वेतनी   वृतबंध   वतबळी   वेत्यास   वृत्र   वृत्र   वेत्र   वृत्र II.   वेत्रकीय   वृत्रघ्न   वृत्रघातक   वतरणे   वतरणें   वैतरण   वतरणें or वतारणें   वैतरणी   वैतरणी-जित्याक कुळकर्णी, मेल्याक वैतरणी   वेत्रधर or वेत्रधारी   वेत्रधर-धारी   वेत्रपाणि   वेत्रपाणी   वृत्रारि   वतल   वतले   वतवत   वतवत or तां   वत-वत आशिल्ल्या सावली जाय आनि सावली आशिल्ल्या वत् जाय   वतवतणें   वेतवेतून घेणें   वेत-वेतभरि विणचें, हातभरि थुंटचें   वत्स   वंतसे   वंतसें   वेतस   वेतसु   वेंतस   वेंतूस   वत्स (आग्नेय)   वत्स (काण्व)   वत्स II.   वेतसु II.   वत्स III.   वत्स IV.   वत्स IX.   वेंतस or वेंतूस   वत्स V.   वत्स VI.   वत्स VII.   वत्स VIII.   वत्स X.   वत्स XI.   वत्सक   वत्सक II.   वत्सक III.   वत्सद्रोह   वत्सद्वादशी   वत्सनपात् (बाभ्रव्य)   वत्सनाभ   वत्सप्रि (भालंदन)   वत्सप्रि (भालंदन) II.   वत्सप्रीति   वत्सपाल   वत्समित्र (गोभिल)   वत्स्य   वत्सर   वत्सर II.   वत्सराज   वेतसरी   वत्सल   वत्सला   वत्सला II.   वत्सलांच्छन   वेतसवृत्ति   वत्सवृद्ध   वत्सव्यूह   वत्सवालक   वत्सार   वेतसी   वैतहव्य   वृंताक   वैताग   वैतागणें   वेताटी   वताणा   वृतांत   वैताद   वैतान   वतारणे   वतारणें   वतारी   वेताल   वैताल   वेताल II.   वैतालिक   वैताली   वताळ   वेताळ   वेताळ   वेताळ पंचविशी   वताळणे   वेताळ-वेताळ पूर्वस्थळीं येणें   वेताळाचे मागें भुतावळ   वेताळाच्या चुडया   वेताळाची खारी   वेताळाची फेरी   वेताळाची स्वारी   वेताळाला नाहीं बायको आणि धावगा देवीला नाहीं घावे   वतावत   वतावत or तां   वतावतां   वतिन्   वती   वतीं   वतीं or वतीनें   वतीने   वतीनें   वतीव   वतींव   वतींव थालीपीठ   वथ   वंथ   वथज्या   वथणे   वथणें   वथंबणे   वथंबणें   वथंबा   वृथा   वेथा   वृथादान   वृथापुष्ट   वृथा-वृथा वृष्टिः समुद्रेषु वृथा तृप्तेषु भोजनं   वद   वृंद   वेद   वैद   वैदू   वेद II.   वेद III.   वेदु शिकूनु भेदु करनये   वंदक   वेदकु   वेद-जयाचा वेधुः तयासी प्राप्ति   वंदट   वदणे   वदणें   वंदण   वंदणे   वंदणें   वेदणें   वदणूक   वदणें-वदतोव्याघातः   वदंता   वैदृति   वदंती   वैदथिन   वेददर्शन   वैददश्वि   वृद्ध   वृद्ध तो सर्वत्र पूज्य   वृद्धकन्या   वृद्धक्षत्र   वृद्धक्षत्र पौरव   वृद्धक्षेम   वृद्धक्षेम II.   वृद्धकाक   वृद्धगर्ग   वृद्धगार्ग्य   वृद्धगार्ग्य II.   वृद्धगौतम   वृद्धगौतम II.   वृद्धजीविका   वृद्धद्युम्न (अभिप्रतारिण)   वृद्धपरंपरा   वृद्धयवनजातक   वृद्ध्याजीव   वृद्ध-वृद्धप्रमदान्याय   वृद्धशर्मन   वृद्धशर्मन II.   वृद्धसंघ   वृद्धसेना   वृद्धा   वृद्धा नारी पतिव्रता   वृद्धा नारी पतिव्रता, ढवळा नंदी (म्हातार्‍या बैला) गुणवंता   वृद्धाचा मरुं नये पूत, तरण्याची मरुं नये बाईल   वृद्धाचार   वृद्धापकाळ   वृद्धावस्था   वृद्धि   वृद्धिअर्थ   वृद्धिंगत   वृद्धिप्रमाण   वृद्धिसूतक   वृद्धी   वदन   वंदन   वंदनशील   वेदना   वेदनाथ   वेदनिंदक   वंदनीय   वेदबाहु   वेदबाहु II.   वैदृभतीपुत्र   वेदमुख   वेदमूर्त्ति   वेदमूर्ति   वेदमित्र   वद्य   वद्य   वंद्य   वेद्य   वैद्य   वैद्य II.   वैद्य भेटला कच्चा, प्राण घेई पोराचा   वैद्य रोगी, भुरटा जोगी   वैद्यक   वैद्यक   वैद्यक्रिया   वैद्यकशास्त्राचीं अष्टांगें   वैद्यकी   वैद्यग   वैद्यगिरी   वैद्युत   वैद्यनाथ   वैद्यनाथ   वद्यपक्ष   व्द्यर्थ   वद्यर्थक   वैद्यराज   वैद्य-वैद्यबोवाची मात्रा, बाजोखालीं उतरा   वैद्यवाणी   वैद्याचं घोटलं नि तीर्थाचं मुंडलं कळत नाहीं   वैद्यांचें भांडण व रोग्याचें कांडण   वैद्याचें वाटलें आणि संन्याशाचें मुंडलें कोणास समजत नाहीं   वैद्याचें वांटलें आणि संन्यासाचें मुंडलें कोणास समजत नाहीं   वैद्याचीं पोरें गालगुंडानें मेलीं   वैद्यानां शारदी माता   वैद्योपचार   वदर   वेदरक्षण   वैदर्भ   वैदर्भि   वैदर्भि II.   वैदर्भी   वैदूर्य   वैदुरा   वदळ   वेदवती   वेदवृद्ध   वेद-वेदवाक्य   वेदव्यास   वेदव्यास II.   वेदवाचा   वेदशेरक   वेदश्रुत   वेदशर्मन्   वेदशर्मन् II.   वेदशर्मन् III.   वेदशर्मन् IV.   वेदश्री   वेदशास्त्रसंपन्न   वेदशिरस्   वेदशिरस् II.   वेदशिरस् III.   वेदशिरस् IV.   वेदशिरस् V.   वेदशिरस् VI.   वेदस्तुती   वेदस्पर्श   वेदसार   वैदेह   वैदेह II.   वैदेहरात   वैदेही   वृंदा   वेदांग   वेदाज्ञा   वेदांत   वेदांत्यापेक्षा धादांत्या बरा   वेदांती   वेदांती-वेदांत्यापेक्षां धादांत्या बरा   वेदान्त   वेदान्त देशिक   वदान्य   वेदाभ्यास   वृंदारक   वृंदारक II.   वंदारुता   वेदार्थसङ्ग्रह   वेदारंभ   वृंदावन   वेदि   वैदिक   वैदिक-एकापेक्षां एक वैदिक   वेदिका   वैदिकी   वंदित   वेदित   वेदितव्य   वंदिन्   वेदी   वेदोक्त   वेदोनारायण   वध   वधू   वधू   वेध   वैध   वृधु (तक्षन्)   वधू न्हाली झाली आणि वाफा शिंपला गेला   वेधक   वधणे   वधणें   वेधणें   वेंधणें   वधणा   वैधृत   वैधृति   वैधृति II.   वैधृति III.   वैधृति IV.   वैधृति V.   वृध्द   वृध्दि   वेधन   वेधना   वेधनीय   वधूपक्ष   वधूपक्षीय   वधूप्रवेश   वधपाशी   वधूमाय   वध्य   वंध्य   वेध्य   वैधेय   वंध्येची सुता   वंध्या   वंध्यापुत्र   वंध्यामैथुन   वंध्या-वंध्यापुत्र-सुत   वधर   वैधर्म्य   वध्र्‍यश्व   वध्र्‍यश्व (अनूप)   वध्र्‍यश्व II.   वध्रिमती   वेंधळा   वधू-वधू न्हाली, वाफा शिंपला   वैधव्य   वधूवरें   वधूवस्त्र   वेधशाला   वेधस्   वैधस   वेधस् II.   वधस्थान   वंधा   वेधा   वधाणा   वधारा   वंधा-वंधा घालणें   वेधित   वेधी   वन   वेन   वैन   वेन (पार्थ)   वेन (भार्गव)   वेन (वाज्रश्रवस)   वेन II.   वनई   वनक्रीडा   वनगाय   वनचर   वनेचर   वनचराई   वनजात   वैनजाबाता   वैनजाबिता   वैनतेय   वैनतेय II.   वनदेवता   वनदेवी   वनेन   वन्निक   वेन्नी   वनप्रस्थ   वनपशु   वनबंदी   वनभोजन   वनमक्षिका   वनमाला   वनेयु   वन्य   वैन्य   वैन्य II.   वनेर   वनवणे   वनवन   वनवन or वनवनवाणा   वनवनवाणा   वनवनवाणी   वनवलिया   वनवा   वनवास   वनवासवन   वनवास-वनवास आणणें   वनविहार   वनविहारी   वनसे   वनसें   वन्से   वैनसें   वनस्पति   वनस्पतिशास्त्र   वनस्फुरा   वन्समोर   वनसारणे   वन्ह्यार   वनहरिद्रा   वन्हि   वन्हि-वन्हिधूमन्याय   वैनहोत्र   वनायु   वनायु II.   वनार्ह   वनाळ   वनिता   वपु   वपणे   वपणें   वपणी   वप्ता   वेपथणें   वपन   वप्रिन्   वैपरीत्य   वैपुल्य   वपविणे   वपविणें   वैपश्चित   वैपश्चित (दार्ढजयन्ति गुप्त लौहित्य)   वैपश्चित (दार्ढजयन्ति दृढजयन्त लौहित्य)   वपुष्टमा   वपुष्मत्   वपुष्मत् II.   वपुष्मत् III.   वपुष्मती   वपुष्मती II.   वपा   वेपार   वपारी   वेपारी   वपींव   वैपीं-वैपे वच्युनु काप्पणी करप   वैफल्य   वफा   वफात   वंब   वुंब   वेंबडया   वंबण   वंबणे   वंबणें   वेंबळ   वंबळणे   वंबळणें   वंबी   वेंभळ   वैभव   वैभवलक्ष्मी   वैभूवस   वैभांडक , वैभांडकि   वैभीषणि   वेम   वमक   वैमुख   वैमृग   वमणें   वैमत्य   वमन   वैमनस्य   वम्र   वम्र (वैखानस)   वम्रक   वम्री   वेमा   वैमात्र   वैमात्र or वैमात्रेय   वैमात्रेय   वैमानिक   वय   वृय   वेय   वय तशी प्रवृत्ति   वयं पंचोत्तरं शतं   वयःस्थ or वयस्थ   व्यंकट   व्यंकटेश   व्यंकटी   व्यक्त   व्यक्तगणित   व्यक्तश्रेणि   व्यक्ति   वैयक्तिक   व्यक्तिकरण   व्यक्तिक्रम   व्यक्ति-व्यक्ति, तितक्या प्रकृति   व्यक्तिवाचक   व्यक्तिस्वातंत्र्य   व्यक्ती   व्यकुल   वयकळ   व्यकुळ   व्यक्षर   व्येखंड   व्यंग   व्यंगणें   व्यंग्य   व्यंग्यव्यंजकसंबंध   व्यग्र   व्यंगुल   व्यंगुल or व्यंगुलि   व्यंगुलि   व्यंगोक्ति   वयचणे   वयचणें   व्यंजक   व्यजन   व्यंजन   व्यंजनसंबंध or व्यंजनासंबंध   व्यंजना   व्यजीत जाणें   व्यूढोरु   व्यूढोरस्   व्यंत   व्युत्क्रम   व्युत्क्रममिश्रगणित   वैयत्त्‍िकक   व्युत्थान   व्युत्थिताश्व   व्युत्पत्ति   व्युत्पन्न   व्युत्पादक   व्यत्यय   व्यत्यस्त   व्यत्यास   व्यतिक्रम   व्यतिक्रांत   व्यतिपात   व्यतिपात भद्रा सूर्याची संतति   व्यतिपात-व्यतिपातावर जन्मणें-होणें   व्यतिरेक   व्यतिरेक्युदाहरण   व्यतिरेकव्याप्ति   व्यतिरिक्त   व्यतिरीक्त   व्यतीपात   व्यथक   व्यथा   व्यथानक   व्यथानीक   व्यथित   व्यथिष्ट   वैयधिकरण   व्यधिकरण   वयुन   वयुना   व्यपेक्षा   व्यपेक्षित   व्यपगत   व्यपदेश   वयफळ   व्यभिचरित   व्यभिचार   व्यभिचारिभाव   व्यभिचारी   व्यभिचारी-व्यभिचारी मनीं, स्वस्त्रीला तैसें गणी   वयम्-वयं पश्र्चाधिकं शतम्   वय्य   व्यय   व्ययबुद्धि   व्ययशंकित   व्ययशील   व्ययित   व्ययी   वयरण   वयरणे   वयरणें   व्यर्थ   वैयर्थ्य   वैयर्थ्यापत्ति   वयरा   वयरोधित   वयला   वयलाठी   व्यलीक   व्यवकलन   व्यवकलित   व्यवच्छेद   व्यवच्छेदक   व्यवच्छेदन   व्यवच्छिन्न   व्यवछिन्न   व्यवधान   व्यवधायक   वय-वयांत येणें   वेय-वेयालॉ वेय, वाबुल्यालॉ जांवय, तवय पोर्सांतला हांवय्‍   व्यवस्था   व्यवस्थापक   व्यवस्थापन   व्यवस्थापित   व्यवस्थित   व्यवसा   व्येवसाओ   व्यवसाय   व्यवसायक   व्यवसायी   व्यवसित   व्यवहृत   व्यवहर्त्तृत्व   व्यवहर्त्ता   व्यवहर्ता   व्यवहार   व्यवहारचातुर्य   व्यवहारज्ञ   व्यवहारज्ञान   व्यवहारणें   व्यवहारदर्शन   व्यवहारपद   व्यवहार्य   व्यवहार-व्यवहार ज्ञान हें मनुष्य जीविताचें मुख्य अंगा आहे   व्यवहारविषय   व्यवहारशुद्ध   व्यवहारशून्य   व्यवहारशून्य or व्यवहारज्ञानशून्य   व्यवहारशास्त्र   व्यवहारिक or व्यवहारीक   व्यवहारी   व्यवहारी अपूर्णांक   व्यवहारी बस्तानी   व्यवहित   वयवाडा   व्यवाय   वैयश्व   व्यश्व   व्यश्व (आंगिरस)   व्यश्व II.   व्युष्ट   व्युष्ट II.   व्यष्टणे   व्यष्टि   व्यष्टिग्रह   व्युषिताश्व   व्यंस   वयस्क   वयस्कर   व्यस्त   व्यस्तत्रैराशिक   व्यसुता   व्यस्ताव्यस्त   व्यसन   व्यसन-व्यसनी पुत्र कुलीनाला, शुद्ध जळांतुनी जैसा नाला   व्यसनी   व्यसनीक   वयस्य   व्यंसित (करण)   व्यूह   व्यूह रचणें   व्यूहचतुष्टय   व्यूह-व्यूह ढांसळून टाकणें   व्यहाळ   वया   व्याकृत   वैयाकरण   व्याकरण   व्याकरण   व्याकरणकार   व्याकरणमहाभाष्य   वैयाकरणी   व्याकरणी   वैयाकरणीक   व्याक्रोश   व्याकुल   व्याकुलित   व्याकुळ   व्याकूळ   व्याक्षेप   व्याक्षोभ   व्याख्य   व्याख्या   व्याख्यागम्य   व्याख्यात   व्याख्याता   व्याख्यान   व्याग   व्याघ्र   व्याघ्र II.   व्याघ्रकेतु   व्याघ्रदत्त   व्याघ्रदत्त II.   व्याघ्रदत्त III.   व्याघ्रनख   व्याघ्रपद   व्याघ्रपद II.   वैयाघ्रपद्य   वैयाघ्रपद्य II.   वैयाघ्रपद्य III.   वैयाघ्रपदीपुत्र   व्याघ्रपाद् (वासिष्ठ)   व्याघ्रपाद् (वासिष्ठ) II.   व्याघ्रमुख   व्याघ्रहन्   व्याघ्राक्ष   व्याघ्रांबर   व्याघ्री   व्याघात   व्याज   व्याजू   व्याज II.   व्याजकटावणी   व्याजखाऊ   व्याजनारायण मुद्दलनारायण   व्याजनिंदा   व्याजफैलावण or णी   व्याजबटा or ट्टा   व्याजबटा-ट्टा   व्याजबी   व्याजभरी   व्याज्य   व्याज-व्याज दिसे आणि मुद्दल भासे   व्याजस्तुति   व्याजाऊ   व्याजाचे आशेनें मुद्दलाचा नाश   व्याजाला सोकला ऐनाला-मुद्दलाला मुकला   व्याजाव   व्याजास सोकला, ऐनास मुकला   व्याजी   व्याजोक्ति   व्याडि दाक्षायण   व्यातकरण   वैयात्य   वयातीत   व्याध   व्याध-व्याधाच्या गाण्यांत मृग वेडा होतो   व्याधाज्य   व्याधि   व्याधित   व्याधि-ध   व्याधिष्ट   व्याधिष्ठ   व्याधी   व्यान   व्याप   व्यापक   व्याप-जेथें व्याप, तेथें संताप   व्यापणें   व्यापृत   व्याप्त   व्याप्ति   व्याप्ति-व्याप्तीवांचून प्राप्ति नाहीं   व्याप्तीशिवाय प्राप्ती ना   व्यापन   व्याप्य   व्याप्यकोटि   व्याप्यवृत्ति   व्यापादणें   व्यापार   व्यापार करतां सोळबारा शेतकरतां डोईवर भारा   व्यापार करतां सोळा बारा   व्यापार करितां सोळा बारा, शेती करतां डोईवर भारा   व्यापार-अव्वापारेषु व्यापार   व्यापारणें   व्यापारास धक्का दिल्यानें तरवार बोथट होते   व्यापारी   व्यापारी हे पैशाकरितांच जगतात आणि पैशा करितांच मरतात   व्यापारीसंघ   व्यापित   व्यापी   व्याम   व्यामिश्र   व्यामोह   व्यामोहता   व्यायाम   व्यारु-केल्लेलो चडु जावुनु हात्तातुं आयलें धुपाटणें   व्याल   व्याल-ळ   व्याल-व्यालनकुलन्याय   व्याली   व्याली आणि चाटावयास विसरली   व्यालीच्या वेदना व्यालीस कळेत, वांझेस काय समजे   वयाळे   व्याळ   वयाळा   व्याळी   व्यावृत्त   व्यावृत्ति   व्यावर्त्तक   व्यावर्त्त्य   व्यावर्तित (अंगुली)   व्यावहारिक   व्यावहारिक अपूर्णांक   व्यावहारिक नीति   व्यावहारिक सत्ता   व्यावहारिकनाम   व्यास   व्यास   व्यास (धर्मशास्त्रकार)   व्यास (पाराशर्य)   व्यास (वादरायण)   व्यास भाष्य   वैयास्क   वैयासकि   वैयासकि--व्यास के वंश में उत्पन्न।   व्यासखंड   व्यासंग   व्यासंगी   व्यासज्यवृत्ति   व्यासजी   व्यासपूजा   व्यासपीठ   व्यासार्ध   व्यासासन   व्याहत   व्याहृति   व्याहृती   व्याह्या जावया तुपाचा प्याला, घरचा पाहुणा उपाशी मेला   व्याह्यां जावयां तुपाचा पेला आणि घरचा पाहुणा उपाशीं मेला   व्याहार   व्याहाळ   व्याही   व्याही (जांवई) पाहुना आला तरी रेडा दुभत नाहीं   व्याहीभोज   व्याही-व्याही पाहुणा आला तरी रेडा दुभत नाहीं   वयिनें पर्सु खाल्ल्यारि राकचे कोणें?   वयी   वैयी   वेयो   वयोगत   वयोगते किं वनिताविलासः   वयोधर्म   व्योम   व्योमन्   व्योमासुर   वयोवृद्ध   वयोवस्था   वर   वर   वरु   वरू   वरे   वेर   वैर   वरु (आंगिरस)   वर उपचार   वैर करावें तर निदान स्वाभिमान बाळगावा   वैर चाळणें   वर डोकें काढणें   वर न्हाला वाफा शिंपला   वर पडणें   वरं प्राणपरित्यागो मानभंगेन जीवनात्   वर पाहणें   वरु मोडयल्लेकडे कासु खर्चनि   वर येणें   वर लुगडं, खालीं उघडं   वर वर   वर वर मिळताः लग्न कोण करता   वर वर्‍हाडास गेलें तरी घोडें करड   वर विस्तव ठेवणें   वरई   वर्क   वर्के   वर्कु (वार्ष्णि)   वरेकज   वरेकज्या   वरकट   वरकड   वरकड or वरकट   वरकड-ट   वैरक्तय   वैरक्त्य   वरकरणी   वरकर्मी   वरकर्मी आदर   वरकल   वरकल-वरकलगोत्री   वरकशी   वर्कशी   वरकस   वर्कस   वर्कसजमीन   वरकसदार   वरकसल   वर्कसल   वरकांती   वरकांती or वरकांतीचा   वरकारी   वर्कीण   वरकोल   वरकोस   वरकोसदार   वरख   वरखु   वरुख   वर्ख   वरखडणे   वरखडणें   वरखडा   वरखणे   वरुखणे   वरखत्या   वरखता   वर्खर   वरखर्च   वरखल   वर्खल   वरखशी   वरखशील   वरखस   वरखसल   वर्खाओ   वरखाडणे   वरखाडणें   वरखाडा   वरखाल   वरखालीं   वरखी   वर्खी   वरग   वरंग   वर्ग   वर्गआमद वर्गरफत   वर्गघन   वरगण   वरगणे   वर्गणी   वरगणी or वरगत   वर्गणीदार   वर्गणीदार or वर्गतदार   वर्गत   वर्गमूल   वर्गमूळ   वरंगल   वरगल or ळ   वरंगल or ळ   वरंगळ   वरंगळ or वरंघळ   वरगळणें   वरंगळणें   वर्गविहीन   वर्गसमीकरण   वर्गा   वर्गावर्गी   वैरंगिक   वर्गित   वर्गीय   वरघट   वरघटी   वरघडी   वरंघळ   वरघळणें   वरंघळणें   वरघाट   वरघाटी   वरघोडा   वर्च्चस   वरचढ   वरचणे   वरच्यावर   वरच्यास हात, खालच्यास लाथ   वरचेवर   वरचेवर or वरच्यावर   वरचश्मा   वरचश्मा or वरचष्मा   वरचष्मा   वरचस   वर्चस   वर्चस्   वर्चस् II.   वर्चस् III.   वरचस्व   वर्चस्व   वरचस्वता   वर्चस्वता   वरचस्वी   वर्चस्वी   वरचा   वर्चिन्   वरचिले   वरचील   वर्चील   वर्चोधामन्   वर्ज   व्रज   वरजणे   वरजणें   वर्जणें   वर्जदिवस   वर्जन   वर्जनीय   व्रजबंबू   वर्ज्य   वर्जवार   वेरजा-झार   वेरजार   वरजाळी   वर्जिणें   वर्जित   वरजी वांकडा   वरजीवांकडा   वर्जोर   वेरझार   वरट   वरंट   वरटघाण   वरटा   वरंटा   वरुटा   वरंटापाटा   वरठा   वरठी   वरड   वरंड   वरडणे   वरडेल   वरडा   वरंडा   वरडावरड   वरंडी   वरडोळ्या or ळा   वरडोळ्या-ळा   वरढेल   वरढाण   वर्ढाणी   वरढोक   वरढोंक   वरढोक or वरढोंक   वरण   वरणे   वरणें   वरुण   वरूण   वरेण   वर्ण   वर्ण   वैरण   वैरणें   व्रण   वैंरणें   वरुण II.   वरुण III.   वरुण IV.   वरण दाटणी आणि बायको आटणी   वरण दाटणी बायको अटणी   वरण दाटणीं, आणि बायको आटणीं   वर्णक्रम   वर्णचतुष्टय   वर्णणें   वर्णणूक   वर्णधर्म   वर्णन   वैरण-न   वर्णनीय   वरणभात   वर्णमाला   वरुणमित्र (गोभिल)   वरेण्य   वरेण्य II.   वरेण्य III.   वरेण्य IV.   वर्णव्यत्यय   वरण-वरण लावणें   वरण-वरणभात   वर्ण-वर्णानां ब्राह्मणो गुरुः।   वर्णविद्वेश   वर्णविपर्यास   वरणेवीन वरणभातः ताकेवीन ताकभात   वर्णशः   वर्णषष्टी   वर्णषष्ठी   वर्णसंकर   वर्णसट   वर्णसठ   वर्णसंधि   व्रणस्फोट   वर्णहीन   वरणा   वर्णा   वर्णानुप्रास   वर्णावर्ण   वर्णाश्रम   वर्णिका   वर्णित   व्रणित   वरणी   वर्णी   व्रणी   वर्णीक   वरणीय   वर्णोच्चार   वरेत   वरैत   वर्त   व्रत   व्रत   व्रत II.   वर्तक   वर्तणें   वर्तुण   वर्तणूक   वर्तणीया   वरतंतु   वर्त्तक   वर्त्तकी   वर्त्तणें   वर्त्तणूक   वर्त्तन   वर्त्तनीय   वर्त्तमान   वर्त्तमानपत्र   वर्त्तुल   वर्त्तुलपाद   वर्त्तुळाकार   वर्त्तवळा   वर्त्तविणें   वर्त्ताळा   वर्त्तावळा   व्रतति   वर्त्ति or वर्त्ती   वर्त्तित   वर्त्ती   वर्त्तोळा   वर्तन   वर्तन अभिकर्ता   वरतनी   व्रतबंध   वर्तबान   व्रतभंग   व्रतभिक्षा   वर्त्म   वर्तमान   वर्तमानपत्र   वर्तमानपत्र-दिव्यांत वात आणि वर्तमान पत्रांत जाहिरात   वर्त्मावबंध   व्रतेयु   वरतरफी   वरत्रा   वरत्रिन्   वरुत्रिन्   वर्तुल   वर्तुलखंड   वरतळ   वर्तुळ   वर्तूळ   वर्तुळाकार   व्रतवैकल्य   व्रत-व्रत असणें   वरैत-वरैतु केला सुखाला, दमडी मिळेना कुंकवाला   वरतवळा   वर्तवळा   वर्तविणें   व्रतसंग्रह   व्रतस्थ   वरता   वरूता   वर्ता   वरताणा   वरता-ती-तें   वरताळा   वर्ताळा   वरतावळा   वर्तावळा   वरतावा   वर्ति   वर्तितकरण   वर्तिवर्धन   वरती   वर्ती   व्रती   वरतीं अक्षता, मध्ये गोपीचंदन, खालीं रक्षा   वरतीं अक्षता, मध्यें गोपीचंदन, खालीं रक्षा   वरतीं मोल, पाण्यांत म्हैस   वरतीकडे   वरुथ   वेर्थ   वरुथ II.   वरुथप   व्रथा   वरुथिनी   वरद   वरद II.   वरदक्षिणा   वरदचतुर्थी   वरदूध   वर्द्धापन   वरदराज   वरदलक्ष्मी   वरदळ   वर्दळ   वरदळणें   वर्दळ-वर्दळ घालणें   वरदळ-वरदळीस-वरदळीवर येणें   वरदळीचा   वर्दळीवर येणें-वर्दळीस येणें   वरदवाणी   वरदहस्त   वरदान   व्रदान्य   वरदानी   वरदायी   वरदाव   वरदावरद   वर्दावर्द   वर्दावर्दे   वर्दावर्द or वर्दावर्दी   वरदावरदी   वर्दावर्दी   वरदावळ   वर्दावळ   वरदी   वर्दी   वरदोळणे   वर्धक   वर्धणे   वर्धणें   वरधणी   वर्धन   वर्धन II.   वर्धनीय   वर्धमान   वर्धमानपिंपळी   वर्धापन   वर्धापनदिन   वरंधार   वेरधार   वर्धाव   वरधावा   वरधाविणे   वरधाविणें   वर्धित   वरन   वरुन   वरून   वरून ओढून टाकणें-ताणणें   वरुन खालीं घालून घेणें   वरून जर जाणें   वरुन मस्ती आणि पोटांत धास्ती   वरुन वरुन नटून जाई आणि काळीज बोका खाऊन जाई   वरुनच उतरलें पाहिजेत !   वैरनिर्यातन   वरनिश्चय   वरनिश्र्चय   वरप   वैरूप   वरपक्ष   वरपक्षीय   वरपंकाचा or वरपंगीचा   वरपंकी   वरपंगी   वरपट बकरा   वरपट्टी   वरपड   वरपडा   वरपणें   वरपत्र   वैरुप्य   वैरूप्य   वरप्र   वरप्रस्थान   वैरपरायण   वरपा   वरपांगी   वरपिका or वरपीक   वरबुजारत   वरबट्टा   वरबडणे   वरबडणें   वर्बडणे   वरबडा   वर्बडा   व्र-ब्र न बोलणें   वरंबा   वरुंबा   वरबाडणे   वरबाडणें   वर्बाडणे   वरबाडा   वर्बाडा   वरबाप   वरभेको भुणी पुत्रो   वरभा   वरंभा   वरम   वर्म   वर्मक   वर्मेंकर्में   वरमूठ   वरमुठीचा or वरमूठ   वरमणे   वरमणें   वर्मणें   वरमणें-नाक खाजवलें तर नकटें वरमतें   वर्म-वर्में चर्में छेदणें   वर्मस्पर्शापस्य वर शिरछेदु चांग   वरमाय   वरमाय बरी तर वर्‍हाडयांची सोय सारी   वरमाय शिंदळ तर वर्‍हाडणीचा गोंधळ   वरमाय शिंदळ मग वर्‍हाडणीकडे काय बोल   वर्मी   वर्य   वैर्‍याला उराशीं आणि कैवार्‍याला दाराशीं   वर्याळा   वर्याळी   वरयी   वरयोजना   वररुचि   वररुचि II.   वररुचि III.   वरले   वेरुल   वरलेकडे   वरलेकडून   वैरल्य   वरल्या देवाची तुटली दोरी, खालचे देव बोंबा मारी   वरल्या वैद्याची (दैवाची) सुटली दोरी, खालचा वैद्य काय करी?   वरला   वरलाशी   वरलाशीं   वरली   वरलीं जड, सोयरीक गोड   वरली पाल   वरळे   वरळें   वरुळे   वरूळें   वेरूळचा निचाडया   वेरूळचा निचाड्या   वरळा   वरळी   वरव   वरवंचाईचा   वरवंट   वरवट्याच्या शेंगा   वरवंटा   वरवंटापाटा   वरवंटा-वरवंटा फिरणें   वरवंटी   वरवड   वरवंड   वरवंड or वरवंडी   वरवंडणे   वरवड-वरवडा भोळाः अंतरीं चाळा   वरवंडा   वरवंडी   वरवडी भक्ति मोठीः आंत वासना खोटीः   वरवणे   वरवणी   वरवर   वरवर आर्जव करी, घार त्याचे अंतरीं   वैर-वैर उगविणें   वरवर उपचार   वरवर करणें   वर-वरं प्राणत्यागो न पुनरधमानामुपगमः।   वरवर माया करती, तोंड झांकून खाती   वरवर माया, उपाशी नीज (माझी) बया   वरु-वरु मिळळो शेंडून गेलो   वरवरचे देखावे नेहमींच फशी पाडतात   वर-वरचष्मा करणें-होणें   वर-वरपक्षाचें पारडें जड असतें   वरवर-वरवर   वरंवरा   वर्वरि   वरवा   वेरवाळीं   वेरेवाळी   वेरेवाळीं or वेरवाळीं   वैरशुद्धि   वरशिका   वरशिका or वरशीक   वरशिख   वरशीं   वरशीक   वर्ष   वर्ष II.   वर्ष III.   वर्ष साठ, विठोबानें केली पाठ   वर्षगांठ   वर्षघात   वरूषणें   वर्षण   वर्षणें   वर्षधात   वर्षप्रतिपदा   वर्षफल   वर्षर्तु   वर्षल   वर्षवृद्धि   वर्ष-वर्षाचा दिवस   वर्षवीण   वर्षसण   वर्षा   वर्षा येवढा दिवस   वर्षाऋतु   वर्षाचे ३६५ दिवस पाऊस पडत नाहीं   वर्षाचा दिवस   वर्षादिसाचा दिवस   वर्षानवर्ष   वर्षामापक   वरूषाव   वर्षाव   वर्षाशन   वर्षासन   वर्षासनदार   वर्षित   वर्षोगणती   वर्षोवर्ष   वरस   वरसणे   वरसणें   वरुसणे   वर्सणे   वरसणें-वरसला कहर, तरी सोडूं नये शहर   वरसुणी   वरस्त्री   वरसंदा   वरसुंदा   वरसून   वरसून चालणें or जाणें   वैरस्य   वरसल   वर्सल   वरसाडा   वरसोस   वर्‍हे   वर्‍हा   वर्‍हाड   वर्‍हाडणीला पापड जड   वर्‍हाड-वर्‍हाड निघणें   वर्‍हाडी आले धांवून, नवरदेव गेला उठून   वर्‍हाडी मंडळी   वर्‍हाडीण   वर्‍हाय   वरहि वरायास पाहिजे समज।   वेर्‍हीं   वरा   वैरा   वराई   वराक   वराका   वैराकार   वराकी   वरांग   वरागणी   वरांगना   वैराग्य   वैराग्य आला बाह्याः अंतरीं नाहीं माया   वैराग्य कडकडतोः फोडणीसाठीं तडफडतो   वैराग्य कडकडलाः इंद्रियासाठीं तडफडला   वैराग्यमालेंत पडणें   वैराग्यमाला   वैराग्य-वैराग्यमाला घेणें   वैराग्यशतकम   वैरागर   वरांगिन्   वरांगी   वैरागी   वरांगी II.   वैराज   वैराट   वैराट् ‍   वराटक   वैराट-वांई वैराट, बोली सैराट   वराटिका   वराटी   वराड   वरांडा   वराडी   वराडी-वर्डीके मंटपांतु पाडया शोधुनु आयला   वैराण   वैराण or वैराळ   वैराणी or नी   वरात   व्रात   वरातदार   व्रात्य   वरात-वरात काढणें   वराती   वरातीमागून घोडें   वरातीमागून, घोडें व्याह्यामागून पिढें   वरांदूळ   वैरान   वरान्न   वराम   वैरा-मणाचा वैरा घरीं असणें   वराय   वराय or यी   वरायी   वैराळ   वराळी   वरावर   वरावर्द   वरावर्द-वरावर्दीचें सामान   वरा-वर्‍याची माती वर्‍याक   वरावांचून बायको नाहीं, आणि मनुष्यावांचून वर नाहीं   वराह   वराह   वराह II.   वराह पुराण   वराहक   वराहक II.   वराहमिहिर   वराहाश्व   वरि   वरिखणे   वरिन्   वरिपडा   वैरियाचा देव जाला तर काई दगडे फोडावा   वरिवंडणे   वरिवरि   वरिष   वरिष्ट   वरिष्ठ   वरिष्ठ-वरिष्टाला हात, कनिष्टाला दांत-लाथ   वरिषणे   वरिस   वरिसणे   वरी   वरीं   वेरीं   वैरी   व्रीडा   व्रीडित   वरीताक्ष   वरीयस्   वरीयस् II.   वरीयान्   वरील   वैरी-वैरी न चिंती तें मन चिंती   वरीस   वरीस or ष   वरीसखंड्या or वरीषखंड्या   व्रीहि   वरो   वैरोचन   वैरोचनी   वरोजा   वरोटा   वरोंटा   वैरोद्धार   वैरोद्धार करणें   वरोपचार   वरोरु   वरोळे   वरोळें   वरोळा   वऱ्हा   वऱ्हाड   वऱ्हाडगोष्टी   वऱ्हाडघर   वऱ्हाडणें   वऱ्हाडणी or वऱ्हाडिणी   वऱ्हाडी   वऱ्हाडीण   वल   वले   वलें   वेल   वेलें   वैल   वलें अंग   वेल तसें फळ   वलं दे ज   वेल विस्तार वाढणें   वल्क   वलकट   वलेकरी   वल्कल   वैलक्षण्य   वलेंकोरडें   वलखरणे   वलखरणें   वलंगे   वल्गुजंघ   वलगणे   वल्गणे   वल्गूतक   वल्गना   वल्गा   वल्गिजणे   वेलगोंड   वेलचूल   वैलचूल   वेलची   वलंज   वलेटे   वलेटा   वलंडणे   वलंडणें   वलंडा   वेलंडी   वैलंडी   वैलंडी or वैलांडी   वलण   वलेते   वलेता   वलद   वेलदोडा   वलन   वलेपाले   वेलबुटी or ट्टी   वेलबुटी-ट्टी   वेलबोंडी   वलभा   वलभी   वेलमिरची   वल्मीक   वलय   वेल्यें हळवें   वलया   वेल्याकरंज   वलयांकित   वलयित   वलल   वल्ल   वल्लकी   वल्लद   वल्लफ   वल्लभ   वल्लभ II.   वल्लभदेव   वल्लभा   वल्लरी   वल्लिक   वल्ली   वेल्ली   वलव   वलवटा   वलवटी   वलवण   वलवणे   वलवणें   वलवणी   वेल-वेल मांडवी-मांडवास जाणें-वाढणें   वलवा   वेलवांगी   वलविणे   वलविणें   वेलविस्तार   वलसर   वल्हे   वल्हें   वल्हेकरी   वल्हंडणे   वल्हंडा   वेल्हवणी   वल्हेवल्हे   वल्हविणे   वल्हविणें   वल्हा   वल्हाटी   वेल्हाटी   वेल्हांटी   वल्हाठी   वल्हांडणे   वल्हांडा   वेल्हांडी   वल्हाणे   वल्हाणी   वेल्हाळ   वेल्हाळ्या   वेल्हाळा or ळी   वेल्हाळा-ळी-ळ   वल्हा-वल्हा-ल्हे करणें   वल्हावा   वल्हाविणे   वल्ही   वल्हो   वला   वेला   वैला   वेला - ळा   वेलाउळ   वलाचिंब   वलाट   वलाटकर   वलाटी   वेलाटी   वेलांटी   वैलाटी or ठी   वैलाटी-ठी   वलाठी   वलांडणे   वलांडा   वेलांडी   वैलाडी   वलाणे   वलाणी   वलादुकळ   वलादंड   वलादांड   वैलाभ्य   वलाव   वलावण   वलावणे   वेलावणें   वलावणी   वैला-वैले देव कोपले जाल्यार सकले देव किते करतले?   वला-वल्या वणतिक फातरु मारल्यावारि   वलावा   वलाविणें   वलास्त्रा   वली   वेली   वली आग   वली आघ   वली कूस   वली खरुज   वेलीं जाणें   वली बाळंतीण   वलीआग   वलीआघ   वलीकूस   वलीखरूज   वलीत   वलीबाळंतीण   वलीमुख   वली-वल्लीको वल्लीही पछानता है   वलीस   वेलीस दुःख नाहीं, वाळुकास दुःख नाहीं   वेलोणी   वैलोम्य   वळ   वळू   वळे   वळें   वेळ   वेळू   वेळ आली पण काळ नाहीं आला   वेळ आली म्हणजे सर्व कांहीं होतें   वेळ ना वखत, गाढव गेलें भोंकत   वेळ ना वखत, पाहुणा गेला कुंथत   वेळ ना वार, खादाड मागे जोगवा   वेळ ना वारीं, गाढव आले पारीं   वेळु नि काळु कोणाचिइ वाट पळेना   वेळ निघून जातो पण शब्द राहतो   वेळ पळौन खेळ खेळचो   वेळ मारणारा-माऱ्या   वेळ मारुन नेणें   वेळु येनाफुडे काळु फाटी लागता   वेळु वांकडो आयलो, गाडवा पायु धरलो   वेळ वाहणें   वेळअवेळ   वेळअंवस   वळई   वळके   वेळकट or वेळकूट   वेळकट-कूट   वळकटी   वळकुटी   वळकुटीसुरकुटी   वळकंबणे   वळकंबणें   वळकुंबणे   वळकुंबणें   वळकंबा   वळकुंबा   वळका   वेळकाठी   वेळकाळ   वेळकोट   वळकोटी   वळख   वळखण   वळखणे   वळखणें   वळखदेख   वळखपाळख   वळखर   वळख-वळखी चोर जिवानिशीं मारता   वळखी   वळखीदेखी   वळखीदेखीचा   वळखीपाळखी   वळग   वळगणें   वळंगणें   वळंगणें or वळंघणें   वळघ   वळघणें   वळचण   वळचण-वळचणीचा वासा   वळचणीचें पाणी आढयाला जात नाहीं   वळचणीचा वासा   वळचणीची पाल   वेळेचा गुण   वेळटी   वळण   वळणें   वेळण   वेळणें   वेळणें or वेळविणें   वळणडळण   वळणदळण   वळणदार   वळण-वळण-णें बांधणें   वेळणेवारचा   वळणशुद्ध   वळणाचें पाणी वळणानिंच जाईल   वळणानें वाट सुटत नाहीं   वळणावर जाणें   वळणी   वळणीं   वेळणी   वळणीं-वळणीस आणणें-येणें   वळणीस   वळंत   वळते करणे   वळतें करणें   वळतर   वळता-वळता देणें   वळती   वळतीस येणें   वळंदी   वेळनसार   वेळेनसार   वेळनावारीं   वेळप्रसंग   वळंबणे   वळंबणें   वळंबा   वेळबोंड   वेळबोंडी   वेळभर   वेळमारणारा   वळय   वळया   वळ्या   वेळेला केळें आणि वनवासाला सिताफळें   वेळेला खाई खस्त, तोच दोस्त   वळंव   वळवंजी   वळंवजी   वळवट   वळवटा   वळवटी   वळवंटी   वळवटी-वंटी   वेळवणें   वळवणी   वेळवणी   वळवणी आलें आणि तळवणी घेऊन गेलें   वळवळ   वेळ-वेळ अवेळ   वळ-वळ उठला पण संशय फिटला   वळू-वळू दाखविणें   वळवळणें   वळवळ्या   वळवळ-ळी   वेळू-वेळवावर बसविणें   वळवळां   वळवळाट   वळवा   वेळेवारचा   वेळवारीं   वेळेवारीं   वळवास   वळविंच   वळविज   वळविंज   वळविणें   वेळविणें   वेळवी   वळशेण   वळशिंगटी   वेळेस एक टांका घातल्यास पुढील नव टांकण्याची बचत होते   वेळेस चुकला तो मुकला   वेळेसच केळ लागतें   वळसणे   वळसणें   वळेसर   वळसरा   वळसा   वेळसाधणारा   वळसाल   वळसावणे   वळसा-वळसा होणें   वळसाविणे   वळसाविणें   वळहू   वळ्हू   वळहई   वळहूघोडा   वळ्हूघोडा   वळही   वळही or वळहई   वेळा   वेळां   वेळाईत   वेळाउळ   वेळाकाळाला कामास येणें   वळाण   वळाण-वळाण पडणें   वळापिळा   वळार   वेळार वेळ, शिगम्यार खेळ   वेळावणें   वळावळ   वेळावेळ   वळिंबा   वेळिलवाणें   वळिवट   वळी   वेळींच जो जागे, तो भीक कां मागे   वळीत   वेळीप   वळीमूठ   वळींव   वळींव गवरी   वळोंची   वळोंजी   वेळोवेळां   वेळोवेळी   वेव   वेवें   वेंव   वेंवें   वेवट   ववंडेकरी   ववंडा   ववण   वंवणे   वैवंतणें   वेवतणें or वेवंतणें   वैवंथणें   वेवधान   ववर   वैवर्ण्य   वेवर्धना   वंवरा ; वंवरी ; वंवळा   वव्रि (आत्रेय)   ववल्गु   वैवशप   वैवस   ववसणे   वेवस्ता   वैवस्वत   वैवस्वत (मनु)   वेवसा   वेवसाय   वेवसाव   वव्हण   वैव्हानी   वेव्हार   वेव्हारी   वंवा   वैवाट   वैवाटणें   वैवाटदार   ववांडा   वैवाडा   वेवाद   वेवारणें   ववाळणी   वैवाहिक   वंवी   वश   वशे   वशें   वंश   वेश   वश (आश्र्व्य़)   वृश जान , वैजान   वंशक   वशक्रिया   वंशक्षय   वशंगत   वंशच्छेद   वंशचरित्र   वृश्चिक   वंशज   वशट   वशेट   वशंड   वशेंड   वशेद   वैशद्य   वंशपरंपरा   वंशपरंपरागत   वंशपरंपरायात   वंशपात्र   वैशंपायन   वैशंपायन II.   वैशंपायन III.   वैशंपायन IV.   वश्य   वंश्य   वैश्य   वेश्येची काडीमोड, रोज चाले घडामोड   वश्यतनामा   वेश्येनें केल्या दाटणी आणि मूर्खाच्या वाढल्या चैनी   वैश्येश्वर   वेश्या   वेश्याचार्य   वश्यायु   वेश्यालय   वेश्या-वेश्याजनांचे डागिणे, पाहूं नये घरंदाज स्त्रियेनें   वश्याश्र्व   वैश्रवण   वृश्र्विक   वंशरोचना   वंशलोचन   वशेळी   वशंवदं   वंशवृद्धि   वैश्वदेव   वशवर्तिन्   वंशवाद्य   वैश्वानर   वैश्वानर II.   वैश्वानर III.   वैश्वानरि   वैश्वामित्र   वश्वी   वैशेष्य   वैशेषिक   वैशेषिकदर्शन   वैशेषिकसूत्रम्   वशा   वंशा   वंशांकुर   वैशाख   वैशाख   वैशाख्य   वैशाखस्नान   वैशाखा   वैशाखी   वशाड   वशाडी   वशात   वशात्   वंशानुचरित   वशारणे   वशारणें   वैशाल   वैशालेय   वैशालि   वैशालिनी   वशाळकी   वशाळगत   वशाळणे   वशाळा   वशाळी   वशाळीक   वंशावलि   वंशावलि-वळ-वळी   वंशिक   वशिंड   वशिता   वशियत   वशिलेबाजी   वशिला   वशिला-वशिल्याचें तटटू   वशिंली   वशिष्ट   वैशिष्टय   वैशिष्ट्य   वशिष्ठ   वशिष्ठ   वशी   वंशी   वैशी   वंशीक   वैशीक   वेशींत मारलें गावांत सांगू नका   वैशीपुत्र   वंशीय   वेशीवरचा आरसा   वृष   वृषु   वेष   वृष II.   वृष III.   वृष IV.   वृष IX.   वृष V.   वृष VI.   वृष VII.   वृष VIII.   वृष X.   वृष XI.   वृष XII.   वृष XIII.   वृषक   वृषकंड   वृषकेतु   वृषकेतू   वृषक्राथ   वृषगण (वासिष्ठ)   वृषजार   वेष्टक   वषट्कार   वेष्टणें   वेष्टन   वेष्टनीय   वृष्ट्याद्य   वषट-वषटकार   वेष्ट-वेष्ठ लावणें   वृष्टि   वृष्टि II.   वेष्टित   वृष्टिनेभि   वृष्टिमत्   वृष्टिहव्य   वृष्टी   वष्टीवैलो नाल्ल   वैष्ठपुरेय   वृषण   वैष्णव   वष्णेवणे   वैष्णव-वैष्णवी भात   वैष्णवी   वैष्णवी भात   वृषणश्व   वृष्णि   वृष्णि II.   वृष्णि III.   वृष्णि IV.   वृष्णि V.   वृष्णिमत्   वैष्णो देवी   वषद   वृषदुमा   वृषदर्भ   वृषदर्भ II.   वृषदश्व   वृषध्वज   वृषध्वज II.   वृषध्वज III.   वृषध्वज IV.   वेषधारी   वृषन् (पाथ्य)   वृषपर्वन्   वृषपर्वन् II.   वृषपर्वन् III.   वृषपर्वन् IV.   वृषभ   वृषभ II.   वृषभ III.   वृषभ IV.   वृषभ IX.   वृषभ V.   वृषभ VI.   वृषभ VII.   वृषभ VIII.   वृषभ X.   वृषभेक्षण   वृषभानु   वैषम्य   वैषयिक   वृषल   वृषली   वेष-वेष असावा (धरावा) बावळा। अंतरीं असाव्या नाना कळा॥   वृषवाहन   वृषशुष्म (वातावत जातुकर्ण्य)   वृषस्कंध   वृषसेन   वृषसेन II.   वृषसेन III.   वृषसेन IV.   वृषा   वृषाकपि   वृषाकपि (ऐन्द्र)   वृषाकपि II.   वृषाकपि III.   वृषाणक (वातरशन)   वृषादर्भ   वृषादर्भ II.   वृषादर्भि (शैब्य)   वृषामित्र   वृषोत्सर्ग   वस   वसु   वसू   वसूं   वसे   वसें   वँस   वेस   वसु (काश्यप)   वसु (भारद्वाज)   वसु II.   वसु III.   वसु IV.   वसु IX.   वसु V.   वसु VI.   वसु VII.   वसु VIII.   वसु X.   वसु XI.   वसु XII.   वसु XIII.   वसु XIV.   वसु XIX.   वसु XV.   वसु XVI.   वसु XVII.   वसु XVIII.   वसु XX.   वसु XXI.   वसु XXII.   वसु XXIII.   वसु XXIV.   वसु XXIX.   वसु XXV.   वसु XXVI.   वसु XXVII.   वसु XXVIII.   वसु XXX.   वसु XXXI.   वसु XXXII.   वसु XXXIII.   वसु XXXIV.   वसु XXXV.   वसु XXXVI.   वस -कण -कन -कर -दिशी   वेसु घालुनु नाचना म्हळयारि जातवे?   वसुआर   वसुक (वासिष्ठ)   वेसकट or ड   वेसकट-ड   वसकण   वसकणे   वसकणें   वसकण-कन्-कर-दिशीं   वसुकृत् (वासुक)   वसकन   वसकन्   वसुकपत्नी   वसकर   वेसकर   वसुक्र (ऐंद्र)   वसुकर्ण (वासुक)   वेसकर-री   वसका   वसकाडा-वसकाडे देणें   वसंग   वेसंगणें   वसंगळ   वसंगळी   वसुचंद्र   वसुजणे   वसुजणें   वसुज्येष्ठ   वेसजी   वसैठा   वसड   वसंड   वसण   वसणे   वसणें   वेसण   वेसण or न   वसणणे   वेसण-न   वसणवणे   वसणवणें or वसणावणें   वेसण-वेसणीला झटका दिला म्हणजे नाकाला कळ लागती   वसणें-सोनें पाहावें कसून, माणूस पाहावें वसून   वसणावणे   वसंत   वस्त   वस्तु   वस्तू   वेस्त   वस्तु - वस्तू   वसंत ऋतूंतील बोरुंचीं बेटें, वाढतीं असंख्यात फाटे   वसंत बापट   वस्तूक   वस्तुकथन   वसतकरू   वस्तुगत्या   वस्तुत:   वस्तुतः   वस्तुनिष्ठ   वसंतपंचमी   वसंतपूजा   वस्तूपपाद्य   वस्तभाव   वस्तुमात्र   वसंतमाधव   वस्तर   वस्तरे   वस्त्र   वस्त्र कांटयावर घालणें-घालून ओढणें   वस्त्रें देणें   वस्त्रें होणें   वस्त्रगाळ   वस्त्रगाळ-गाळींव   वस्त्रगाळींव   वस्त्रपूतं जलं पिबेत् ।   वस्त्रप्रावरण   वस्त्रपरिधान   वस्त्रपरिधानालय   वस्त्रपात्र   वस्त्रमा   वस्त्रलोचन   वस्त्र-वस्त्र आड करणें   वस्तरें-वस्तर्‍या, वस्तेरां जाणें   वस्त्रविलास   वस्त्रविलासी   वसंतरा   वस्तरा   वस्त्रा   वस्त्राआड जग-जन नागवें   वस्त्राचा ताणा   वस्त्राचा संन्याशीः वंद्य जगत्राशीं   वस्त्रांतर होणें-करणें   वस्त्रानें भगवें: भक्तीनें नागवें   वस्तरा-वस्तर्‍यानें कापला गळा आणि सुरीनें कापला मळा   वस्त्राहरण   वसंत-वसंत खेळणें   वस्तु-वस्तूची नाहीं माहिती, असून काय मूर्खाला हातीं   वस्तुशक्ति   वस्तुसत्ता   वस्तुस्थिति   वसता   वसंताचें बोलणें   वस्ताद   वस्तादगिरी   वस्तादी   वस्तारा   वसति   वस्ति   वस्तिशोधन   वसती   वसंती   वस्ती   वेस्ती   वस्तीकरू   वसतीगृह   वस्ती-वस्तीस राहाणें   वस्तीवाडी   वसद   वसुद   वसुद II.   वसुदत्त   वसुदेव   वसुदेव (काण्व)   वसुदेव II.   वसुदेव III.   वसुदेवा   वसुदा   वसुदा II.   वसुदान   वसुदान II.   वसुदान III.   वसुदान IV.   वसुदान V.   वसुदानपुत्र   वसुदामन्   वसुदामा   वसदिशी   वसुंधर   वसुंधरा   वसुधा   वसुधा पाटील   वसुधारा   वसुधा-वसुधैव कुटुंबकम्।   वसन   वसने   वेसन   वसनग्रंथि   वसनपुजा   वसनभूषण   वसनवात   वसनावणे   वेसनी   वैसृप   वसपय   वसुप्रभ   वसुबारस   वसूबारस   वसुभृद्यान   वसुमत्   वसुमत् II.   वसुमत् III.   वसुमत् IV.   वसुमत् V.   वसुमत् VI.   वसुमत् VII.   वसुमती   वसुमती II.   वसुमनस्   वसुमनस (कौसल्य)   वसुमनस् (रौहिदश्र्व)   वसुमनस् II.   वसुमनस् III.   वसुमनस् IV.   वसुमनस् V.   वसुमनस् VI.   वसमरणे   वस्मरणे   वस्मरणें   वसमरणें or वसमारणें   वस्मरा   वसमारणे   वस्मारणे   वस्मारा   वसुमित्र   वसुमित्र II.   वसूयव (आत्रेय)   वसर   वसुरुच्   वसुरुचि   वसुरुचि II.   वसरणे   वसरणें   वसरी   वसुरोचिस् (आंगिरस)   वसूल   वसूलदार   वसूलबाकी   वसूलबाकीपत्रक   वसल्या   वसूलवासूल   वसूलवासलात   वसला   वसुला   वसलात   वसलात or द   वसलात-द   वसलाद   वसली   वसुली   वसुली गल्ला   वसुली जमा   वसुली बेरीज   वसवे   वसवें   वस्वे   वस्वें   वसवटा   वस्वनंत   वैस्वर्य   वेस-वेशीं-वेशीवर-वेशीला बांधणें-टांगणें   वसवस   वसवस or सां   वसु-वसु नारायण   वसवसणे   वसवसणें   वसवस-वसवसगोत्री   वसवसा   वसवसां   वस्वसा   वसवसा-वसवसा खाणें   वसवा   वेसवा   वेसवाटी   वसुवार   वेसवार   वस्वास   वसविण   वसविणें   वसवी   वस्वी   वस्वीण   वसवो   वसुश्रुत (आत्रेय)   वसुश्री   वसुषेण   वैससे   वसुसर्ग   वसहत   वसहत or वसहात   वसहात   वसुहोम   वसा   वंसा   वैसा   वंसा or वसा   वेसांक आणि तांच्या केसांक रातिचेचि चोवंका   वसांग   वसांगळ   वसांगळी   वसाड   वसाडा   वसाडी   वसाडींचा लांडगा   वसात   वसात or द   वसाति   वसाति (ओस्सदिओई) (गणराज्य)   वसाति II.   वसाति III.   वसातीय   वसाद   वसान   वसामेह   वसार   वसारणें   वसांळ   वसाळी   वसांळी   वसाहत   वसित   वसिष्टता   वसिष्ठ   वसिष्ठ (अथर्वनिधि)   वसिष्ठ (अथर्वनिधि) II.   वसिष्ठ (आपव)   वसिष्ठ (चौकितानेय)   वसिष्ठ (देवराज)   वसिष्ठ (मैत्रावरुणि)   वसिष्ठ (मित्रयु)   वसिष्ठ (वैडव)   वसिष्ठ (श्रेष्ठभाज्)   वसिष्ठ (सुवर्चस्)   वसिष्ठ (हिरण्यनाभ कौशल्य)   वसिष्ठ II.   वसिष्ठ III.   वसिष्ठ IV.   वसिष्ठ IX.   वसिष्ठ V.   वसिष्ठ VI.   वसिष्ठ VII.   वसिष्ठ VIII.   वसिष्ठ X.   वसिष्ठ XI.   वसिष्ठ XII.   वसिष्ठ XIII.   वसिष्ठपुत्र   वैसीक   वसोर्धारा   वसोळी   वसौट   वसौटे   वसौटा   वह   वहू   व्हएल   व्हक्कळ   व्हंकल मोरुं वरेत मोरूं, आमचि दक्षणा आपकां मेवदि   व्हंकल-व्हंकल मोनी व्होरेत मोनो   व्हकला   वेहकळी   वेहंकळी   व्हकाल   व्हग्ग   व्हग्गाल   व्हगळणें   वृहंगिरस्   वहचणी   व्हंजी   वहट   व्हट्ट   व्हट्टी   वहटणें   व्हटाळी   वहटी   वहड   व्हड   वहडणे   व्हडलें-व्हडलें घर   व्हडळी मासळी धाकले मासळेक खाता   व्हडें-व्हडं पैलीं घटट करुं जाय, मागीर भाडें कन्नाय मळर   व्हंड-व्हंडान खाल्यार ओखताक, दुबळयान खाल्यार पोटाक   व्हंडा   व्हंडागणें   वहडास   वहणे   वहणें   वेहणें   व्हणजे   व्हणसे   वहन   व्हन   व्हैन   वहन काढणे   व्हन्नोरा   वहना-वहेती गंगा, रमता साधु   वहनि   वहनीय   वहमा   वहमा or वहिमा   वहमाय   वहूमाय   व्हयतें   वह्यताड   व्हयती   व्हयतो   वह्या   व्हया   वह्याळ   वह्याळी   वहर   व्हरचें   वेहरण   व्हरप   व्हरवई   व्हल्यार   वह्लि   वह्लि II.   वह्लि III.   वह्लि IV.   वह्लि V.   वह्लि VI.   वहळ   व्हळे   व्हळें   व्हेळ   वहळणे   वहळणें   वेहळा   वेहेळा   व्हेळा   वहळी   वहवटळ   वहवर   वहवरजत्रा   व्हाईसरॉय   व्हाएन   वहाटळ   वहाटूळ   वहाडणे   वहाडणें   वहाण   वहाणे   वहाण-पायींची वहाण, पायींच छान   वहाणी   वहाता   वहाती कूस   वहातीकूस   वहादन   वहादूळ   व्हान   व्हानी करणें   व्हाय   व्हायकाट   वेहायली   व्हायीन   व्हायोलिन   वहारी   वहाळ   वेहाळ   व्हाळ   व्हाळ or ळी   वहाळ वोहळ   वहाळी   व्हाळी   व्हावें नदीचा गोटा पण येऊं नये वतनदाराचे पोटां   व्हावचें-व्हावंचा न्हयींतु हात धुंवचें   वहावट   व्हावटां   वहावण   वहावणे   वहावणी   व्हांवते उदकाक भ्रष्ट ना   व्हांवतलें आसल्यारि मेल्लेगादि पडयेद   वहावरा   व्हावळा   व्हावस   व्हावा   व्हावा निधि तर घ्या प्रतिनिधि   व्हावा-व्हावा चांद नाहीं तर राहावें वांझ   वहाविणे   व्हास   वहि   वहि मा   व्हिक्टोरिया   वहित   वहिनी   वहिमा   वहिले   वहिला   वहिली   वहिवट   वहिवटणे   वहिवाट   वहिवाटणें   वहिवाटदार   वही   वहीत   वहींत खोडाखोंडी, हातीं राही बेडी   वहीन   वहीनर   वहीनर II.   वैहीनरी   वहीम   व्हीर   वहीरान   वही-वहीला जमा करणें   वही-वहीवरुन अंबट होणें   वहीवाडा   व्होकल   व्होळसा   व्होवरी   व्होवळीक   वा   वाइच   वांइच   वाइचाळ   वाइटांतून चांगलें निघतें   वाइटावर असणें   वाइणे   वाइला   वाइसा   वाइंसा   वाई   वांई   वाईच   वाईंच   वांईच or वाईच   वाईचाळ   वाईट   वाईट कर्में हीं काळोख्या रात्रीं केलीं जातात   वाईट खोडी, नाश करिती घडोघडीं   वाईट चांगले बोल, त्यांचे समान तोल   वाईट तें लवकर व्हावें आणि चांगल्याच्या मार्गात विघ्नें येऊन तें लांबणीवर पडावें   वाईट बोलण्यापेक्षां पळणें बरें   वाईट संगत वाईट संवयी जडविते   वाईट सुरुवात वाईटांतच अंत पावते   वाईटबरा   वाईट-वाईट करणें   वाईटवांकडा   वाईटवाणा or णी   वाईटवाणा-णी   वाईटविडूळ   वाईटसाईट   वाईटापेक्षां चांगलें बोले, चांगल्यानें मान हाले   वाईण   वाईणे   वाईण-वाईन   वाईदा   वाईन   वाईन or वाईण   वाईनसळ   वाईल   वाईलचूल   वाईला   वांई-वांई वैराट, बोलणें सैराट   वांईस or वाईस   वाईसर   वाईसा   वाउगे   वाउगा   वाउधाण   वाउधान   वाउर   वाउरुळ   वाउळ   वाऊ   वाऊगा   वाऊळ   वाए   वाओ   वाक   वाक्   वांक   वांके   वांकें   वांक or वाक   वाकई   वाकच्छल   वाकचतुष्टय   वाक्चतुष्ट्य   वाकचवडे   वाकचवडा   वाकचातुर्य   वाक्चातुर्य   वाकचापल्य   वाक्चापल्य   वाकटांवचे   वाकड   वाकडे   वांकड   वांकडे करणें   वांकडे झाडीं, वांकडी छाया   वांकडें दाखविणें   वांकडें पडणें   वांकडें पाऊल   वांकडें पाऊल पडणें   वांकडें बोट घातल्याशिवाय तूप निघत नाहीं   वांकडे मेढीस वाकडेंच नेम   वांकडे मेढीस वांकडेंच नेम करावें लागतेम   वांकडें होणें (केसांचें अग्रदेखील)   वाकुडणे   वांकडणे   वांकडणें   वांकुडणें   वांकुडपण   वांकड्या डोळ्यानें पाहणें   वांकडया नजरेनें पाहणें   वांकडया मेढीला वांकडा नेम   वाकडा   वांकडा   वांकुडा   वांकडा or वाकडा   वांकडा गुणाकार   वांकडा वासा आला कीं खळगाहि वांकडाच खणला पाहिजे   वांकडा-डी-डें-वांकडी पगडी करुन   वाकडी   वाकंडी   वाकुडी   वांकुडी   वांकडी दृष्टि   वांकडी नजर-दृष्टि   वांकडी ना तिकडी तरी गांवाची भाकर   वांकडी पगडी   वांकडी पगडी तिरपी मान, घरांत असेल तर देवाजीची आण   वांकडी म्हैस   वांकडी मान करुन पाहाणें   वांकडी वाट   वांकडी वाट करणें   वांकडी समजूत   वाकण   वांकण   वांकणें   वाकती   वांकती   वाकुदणे   वाकुदणें   वाकदोर   वाकनवीस   वाकेनवीस   वाकेनिविशी   वाकनिविशी or सी   वाकनिवीस   वाकनिवीस-नीस   वाकनीस   वाकेनीस   वाकनीसी-वाकनिशी करणें   वाकपटु   वाक्पटू   वाकपंडित   वाक्पति   वाक्प्रचार   वाकप्रतिबंध   वाकपाटव   वाकपांडित्य   वाक्पांडित्य   वाकपारुष्य   वाकफ   वाकब   वाकबगार   वाकबगारी   वाकबगारी-दारी   वाकबट or ट्टी   वाकबदार   वाकय   वाक्य   वाक्यखंडन   वाक्यदोष   वाक्यपद्धति   वाक्यपदीय   वाक्यप्रयोग   वाक्यरचना   वाक्यविन्यास   वाक्यविशारद   वाक्यश:   वाक्यशः   वांक्या   वाक्यार्थ   वाक्यालंकार   वाकुरे   वांकर   वाकेरी   वांकेरी   वाकल्या   वांकुल्या   वांकुल्या or वांकोल्या   वांकुल्या-वांकोल्या दाखविणें   वाकुली   वांकुली   वाकळ   वाकळ-वाकळ फाडणें   वाकवट   वांकवणे   वाक्-वाक् समुद्रीं रिगालें: तें तरकाच्या आवर्ती पडलें   वांकविणें   वाक्षण   वाकस   वांकस   वांकेस   वांकस or वाकस   वाकसणें   वांकसणें   वाकस्तंभ   वाक्सरणी   वांकसाळ or वाकसळ   वाक्सिद्धि   वांकेसिर   वाका   वांका   वांकाड   वांकाड or वांकाण   वाकांडी   वांकाडी   वांकाण   वांकारणे   वांकारणें   वांकाळा   वाकिफ   वांकी   वाकी म्हैस   वांकी म्हैस   वाकीफ   वांकीव   वांकींव   वांकोण   वाकोरे   वाकोरें   वांकोरें   वांकोरणे   वांकोरणें   वाकोरा   वांकोरा   वाकोरी   वाकोल्या   वांकोल्या   वाकोली   वांकोली   वाख   वाखे   वाखंडी   वाखणे   वाखणणे   वाखणणी   वाखदोर   वाखबगार   वाखबट   वाखबट or ट्टी   वाखर   वाखल   वाखलणे   वाखलणें   वाखळ   वाखा   वाखाडी   वाखांडी   वाखाण   वाखाणणें   वाखाणणूक   वाखाणणें-वाखाणला गुरव देवळांत हगला   वाखाणणी   वाखाणा   वाखार   वाखारी   वाखाळणे   वाखाळणें   वाखा-वाखे होणें   वाखील   वाखो   वाखोर   वाखोरे   वांखोरें   वाखोरणे   वांखोरणें   वाखोरा   वांखोरी   वाखोल्या   वाग   वांग   वांगे   वांगें   वाग ग सुने पहिल्यासारखी, मी हो सासुबाई तुमच्या सारखी   वाग पडलो धाळी, केलदें दाखैता नाळी   वागु पिंजर्‍यांत पडतचि कोणाइ ताका फातर मारतीत   वांग वांग   वांगें वाढीस लागणें   वांगें होणें   वाग्ग्रंथि   वागचवडा   वाग्जल्प   वाग्जाल   वागुजास्त   वागुजी   वागटी   वांगड   वांगड-वांगड केलों नी धगड झालों   वांगडी   वागणें   वागणूक   वागणें-वागायला निघणें   वाग्दंड   वाग्दत्त   वागदेवता or वागदेवी   वाग्देवी   वाग्दुष्ट   वाग्दान   वागदोर   वागदोष   वाग्दोष   वांगें-नाकानें वांगीं सोलणें   वाग्नियम   वाग्निरोध   वाग्निश्चय   वाग्निश्र्चय   वाग्बाण   वागबारस   वाग्भट   वाग्भट्टाचार्य   वाग्माधुर्य   वाग्मिन्   वाग्मी   वाग्युद्ध   वांग्याचें भूत   वांग्याचें भूत होणें   वागरु   वागरू   वागुर   वागरजाळ   वागुर्‍या   वागुरा   वागराटी   वागुरी   वागरोध   वागुऱ्या   वागुऱ्या or वागोऱ्या   वांगेलिसा   वागळ   वागळे   वागूळ   वागूळ करणे   वागळी   वाग्वैजयंती   वागवटी   वागवणे   वागव्यय   वाग्वल्लरी   वाग्वल्ली   वांगवांग   वागविणे   वागविणें   वागविणें-वागवून घेणें   वाग्विलास   वाग्विलासिनी   वाग्वीर   वागेश्वरी   वांगेंसट   वागा   वांगा   वागा पील जाल्ले तरी पालो खाइद वे?   वागा पोराक दुदानें पोसल्यार मूळचो स्वभाव सोडना   वागा फुडं वांस्वलॉ बॉब   वागा मळयारि खाता, मामा मळयारि खाता   वागा मिश्येरि कोल्लो खेळता   वागाक इ वासरा वोब चढ   वागाक गायीची आण घाल्लेले गादि   वागाक मारच्याफुडे चामडया खरेदी   वागाटी   वागापोटा कोलो जल्मा आयला   वागाबुंद   वागायनि   वागायाचा   वागारा   वागाळ   वांगा-वांगें पाहाणें   वागिंद्र   वागी   वांगी   वांगींभात   वागोरे   वागोर्‍या   वागोरा   वागोऱ्या   वाघ   वाघ आणि मोर यांचें सख्य असतें   वाघ पडला बावी, केळडें गांड दावी   वाघ पडला बावीं, केळडें गांड दावी   वाघ बकरीं एके जागीं पाणी पितात   वाघ म्हटलें (ला) तरी खातो आणि वाघोबा म्हटलें (ला) तरी खातो मग वाघरुं म्हणून दोन हात करुन कां न मरा   वाघ म्हटलें तरी खातो, वाघोबा म्हटलें तरी खातो   वाघंग   वाघचबका   वाघचवडे   वाघचवडा   वाघजाई   वाघट   वाघेटें   वाघटी   वाघंटी   वाघेटी   वाघेंटी   वाघड   वाघडोळया   वाघडोळ्या   वाघण   वाघनख   वाघनखी   वाघबीळ   वाघमुंगी   वाघमेंढ्या   वाघमाऱ्या   वाघ्या   वाघरुं   वाघरूं   वाघुर   वाघूर   वाघेर   वाघर or री   वाघुरडे   वाघुरडें   वाघुरा   वाघूरा   वाघरी   वाघुरी   वाघेला   वाघली   वाघळ   वाघूळ   वाघळी   वाघवें   वाघ-वाघ डांभणें   वाघेश्वरी   वाघा   वाघा तोष्णांतली गाई   वाघा मांस कॉल्या सांपडच   वाघाचें कातडें   वाघाचें कातडें पांघरणें   वाघाचे पोटीं कोल्हे   वाघाचे वाडे वसत नाहींत   वाघाच्या घरीं शेळी पाहुणी   वाघाच्या शिकारीची तयारी करावी तेव्हां कोल्हा हातीं लागतो   वाघाचा कान कां रुईचं पान, कुणाला ठाव?   वाघाचा डोळा   वाघाचा वाढा वाढत नाहीं   वाघाची खोड काढूं नये   वाघाची जाळी   वाघाची फेरी, जिवाला मारी   वाघाची मावशी   वाघाची शिकार करणारा वाघाच्या हातूनच मरावयाचा व महापुरांत पोहणारा कधींतरी पाण्यांत बुडूनच मरावयाचा   वाघांटे   वाघांटा   वाघांटी   वाघाड्या   वाघारा   वाघाळे   वाघावें   वाघावशेन हाडच, आनि कल्यावशेन् विकचं   वाघास मारता हात आणि पाळता हात, हे दोन्ही सारखेच   वाघिन्सा   वाघी   वाघी कवडी   वाघी तंबाखू   वाघीण   वाघीण-वाघीणीचें दूध   वाघोडी   वाघोणी   वाघोबा   वाघोरे   वाघोरा   वाघोळे   वाङ् नियम   वाङ् निरोध   वाङ् मुख   वाङ् माधुर्य   वाङमय   वाचे   वाच्   वाच् (आम्भृणी)   वाच , वाजिन्   वाचःश्रवस्   वाचक   वाचक्रवी   वांच्छनीय   वांच्छा   वांच्छिणें   वांच्छित   वाचणें   वांचणे   वांचणें   वांचणें-वांचून वरल्यारि वेंचून खांवयेद   वाचणें-वाचली गीता, झाला रिता   वाचणी   वाचेदयाळ   वाचन   वाचून   वांचून   वाचून or वांचून   वाचनालय   वाचनिक   वाच्य   वाच्यता   वाच्यता-वाच्यता करणें   वाच्यार्थ   वाच्यालंकार   वाचस्पत   वाचस्पति   वाचा   वाचा नरकांत घालणें-घालविणें   वाचा फुटणें   वाचा बसणें   वाचा विटाळणें   वाचाट   वाचादत्त   वाचाल-ळ   वाचाळ   वाचाळपंचविशी   वाचाळपंचविशी लावणें   वाचाळपंचांग   वाचाळ-वाचाळ पंचविशी पंचांग   वाचाळवाणा   वाचावृद्ध   वाचा-वाचा उलटणें-पालटणें-परतणें-फिरणें-मुरडणें   वाचांश   वाचाशक्ति   वाचाशाक्ते   वाचिक   वाची   वाचौनि   वांचौनिया   वाज   वाजे   वांज   वांज वियेंवक आनी दुकळ येवक एक जाले   वांजेक बाळंत्र्या पिडा इते गोत्तु?   वाजेकरी   वाजगुदस्त   वाजगस्त   वाजघट   वाजट   वांजट   वाजणे   वाजणें   वाजणें गाजणें   वाजणेंगाजणें   वाजणें-बारा वाजणें   वाजंते   वाजत ढोलानें   वाजतें वारें   वाजतगाजत   वाजंतर   वाजंत्रे   वाजंत्र or वाजंत्रें   वाजंत्र-त्रें   वाजंत्री   वाजंत्रीं   वाजंत्री-वाजंत्र्याची नळी, पुरणाची पोळी, व स्मशानांतील होळी जगांत सारखी चालू आहे   वाजता   वाजता थै गाजता   वाजता थयं नाचता   वाजता नारळ   वाजता पुडा   वाजता वारा   वाजता वारा लागूं न देणें   वांजतिथि   वाजती घांट   वाजपेय   वाजपेययज्ञ   वाजपुशी   वाजपुशी or वाजपूस   वाजपुशी-पूस   वाजपूस   वाजब   वाजबमिती   वाजबी   वाजंभर   वाज्य   वाज्याच्या शेंगा   वाजरत्नायन   वांजेल   वाजेलोक   वाजव   वाजेवुंक   वाजवणे   वाजेवप   वाजविणे   वाजविणें   वाजवी   वाजश्रव   वाजश्रवस   वाजश्रवस्   वाजश्रवस II.   वाजश्रवस् II.   वाजसनेयि , वाजसनेय   वाजसनेयि , वाजसनेय II.   वाजा   वांजा   वाजागाजा   वाजांतर   वाजावाजवी   वाजावाजा   वाजिजि   वाजिन्   वाजिन् II.   वाजिब   वाजिवाह   वाजिश्रवस्   वाजी   वाजीकरण   वाजीब   वाजीबमिती   वाजीबी   वाजी-वाजी येणें   वाजी-वाजीवर गोमाशी ताजी   वाजो   वाजौचे   वाजौटी   वाजौठी   वांझ   वांझे   वांझें ढक   वांझ ती वांझ नि लोकांच्या पोरावर लळा   वांझ वियोंस, काळ पडोंस   वांझखडा   वांझेची आली पाळी आणि गांवाची झाली होळी   वांझट   वांझटोळी   वांझतिथि or वांझतीथ   वांझेला प्रसुतीच्या वेदना माहीत नसतात   वांझेला वेणा काय माहीत?   वांझ-वांझ-झी तिथी-तीथ   वांझेस कातबोळ कशाला?   वांझेस कातबोळ कशास   वांझेस संतान, उदारास धन हीं दोन्ही देवास अर्पण   वांझा   वांझी तिथि   वांझी पुनव or वांझी पूर्णिमा   वांझी पुनव-पुर्णिमा   वांझोटा or डा   वांझोटा-टी   वांझोटी-वांझोटी आणि संन्याशाची लंगोटी   वांञ   वांञ or वांञा   वाञंगणे   वांञगणें   वांञसा   वांञा   वाट   वाटं   वाटु   वांट   वाट घडणें   वाटे घाटे रामराम   वाट चुकणें   वाट धरणें   वाटे निराळें बसावें   वाट पाडणें   वाट पाहे दम धरी, वाटे दिवस उदास तरी   वाट पाहणें   वाट फुटेल तिकडे जाणें   वाट बुजविल्यानें चोर बुजत नाहीं   वाट मारणें   वाट लागणें   वाट लावणे   वाट लावणें   वाट वावरणें   वाट वाहणें   वाट वाहती करणें   वाट विचारीत विचारीत लंकेक थाई वचयेद   वाट सुधारणें   वाट सरणें   वाट होणें   वांटेकर   वाटेकरी   वांटेकरी   वाटकुळे   वाटकूळ   वाटकाढू   वाटकाढू-ढ्या   वाटकाद्या   वाटकोळ   वाटकोळ or वाटखोळ   वाटखर्च   वाटखर्ची   वाटखूळ   वाटखोळ   वाटगा   वाटघाट   वाटेचें पाऊल आडवाटेस पडणें   वाटचा   वाटेचा   वांटचा   वांटेचा   वाटचा चोर   वाटेचा पाय-वाटेचें पाऊल आड वाटेस पडणें   वाटेचा फांटा, तीन गांवचा हेलपाटा   वाटचा वाटसरू   वाटेचा वाटसरु, त्याचें नशीब कशाचें थोरु   वाटण   वाटणे   वाटणें   वाटूण   वांटणें   वाटणे - वांटणे   वाटणें-वाटेल तें करावें आणि प्रसिद्धीला यावें   वाटणें-वाटली डाळ करणें   वांटणें-वांटी तो बोटें चाटी   वाटणा   वाटणी   वांटणी   वांटणीपत्र   वाटतीट   वाटधान   वाटधान II.   वाटेन वचण्या वागा-वाटे वैल्या वागा, म्हाका येवन खागा   वाटेन वर्‍या वागा, मक्का येवनु खागा   वाटेनसून   वाटप   वांटप   वाटेपत्र   वांटपपत्र   वाटपाडू   वाटपाडू or ड्या   वाटपाड्या   वाटपिठाचा   वाटभेट   वाटमुशी   वाटमार   वाटमार्ग   वाटमार्गी   वाटमाऱ्या   वाटेय   वाटरुं   वाटेर बसिल्याक भोमान ना   वाटेल तसे   वाटेलदार   वाटला   वाटेला नाहीं फांटा, तर वाटे हेलपाटा   वाटली   वाटेली   वाटव   वाटवं   वाटवे   वाटुव   वाटवणे   वाटवणें   वाटवणी   वाटेवर आणणें   वाटेवर पडणें   वाटेवरचा झरा-डवरा, सर्वाचा सोयरा   वाटेवरचा हरभरा वाटेल त्यानें खावा   वाटेवरचा हरि, रामराम करी   वाटवा   वांटवा   वाट-वाट करणें   वाटे-वाटेला जाणें   वाटे-वाटेवर येणें   वाटे-वाटेस लावणें   वाटविणें   वाटशेक   वाटेस लागणें   वाटेस लावणे   वाटेस लावणें   वाटसर or वाटसरू   वाटसर-सरु-सुरू-सूर-सारू   वाटा   वांटा   वांटा or वाटा   वाटा घेणें   वाटा लावणें   वाटा वाहणें   वाटाउ   वाटाघाट   वाटाघाटी   वाटाडी or ड्या   वाटाडी-ड्या   वाटाण्याच्या अक्षता लावणे   वाटाण्याच्या अक्षता लावणें   वाटाणा   वाटाणा-वाटाण्याच्या अक्षता लावणें   वाटांदूळ   वाटांदुळा   वाटांदुळा or वाटांदूळ   वाटारणे   वाटारणें   वाटाळ   वाटावणे   वाटावणें   वाटावा   वाटावाट   वांटावांट   वाटावाट-टी   वाटावाटी   वाटाविणे   वाटावो   वाटिक   वाटिका   वाटिव   वाटी   वांटी त्याला पाटी   वाटीगर   वाटींत उटणें, लावीत सुटणें   वाटींत सांडलें काय आणि ताटांत सांडलें काय, एकच   वाटीव   वाटींव   वाटी-वाटी नको, करवंटी पाहिजे   वाटोगर   वाटोगरें   वाटोण   वाटोणी   वाटोली   वाटोळे करणे   वाटोळें लांबोळें करणें   वाटोळें होणें   वाटोळया खुराचा, नाश करील घरादारांचा   वाटोळा   वाटोळा खूर   वाटोळा गोटा   वाटोळा धोंडा   वाटोळा-वाटोळें करणें   वाटोवा   वाठ   वांठ   वाठ or वांठ   वांठणें   वांठयें   वांठरूं   वांठरणें   वांठ-वांठीचा पिता   वाठार   वाठिव   वांठीं   वांठीं or ठ्यें   वाठीव   वाड   वाडु   वाडें   वांड   वांडें   वाडू हाळळे वेळार नाका म्हणता, कुणब्या जांवयिं तट्टी व्हांवता   वाडूक नज जाल्यारि हात उष्टो   वाडकर   वाडकरी   वाडकुलें   वाडकोड   वाडेंकोडें   वांडेंकोडें   वाडखो   वाडगें   वाडगा   वाडगी   वाडणें   वाडतलो आपलो आसल्यारि कोटग्यांतु जेंवयेत   वाडदिवस   वाडदिवस or वाडदीस   वाडदीस   वाडनिश्चय   वाडप   वाडप्या   वाडपी   वाडभर   वाड्मय   वाड्या   वाडया वाडलें   वाडलें   वाडूळ   वाडव   वाडवडील   वाडवण   वाडवळ   वाडवेळ   वाडवीस   वाडसणें वाडणें   वाडा   वाडाकुलें   वाडाचार   वाडाळणें   वाडा-वाघाचा वाढा वाढत नाहीं   वाडा-वाडयावरचें भाडें, हेंच धंद्यावरचे दरोडे   वाडि   वाडि आशेनें अस्सल बुडयिलें   वाडिल्लें नाका सांड्डिलें जाय   वाडी   वाडीक   वाडीवतन   वाडोळ   वाडोवाड   वाडोहवि   वाढ   वाढें   वाढे वाढे, अक्कल काढे   वाढआविंज   वाढई   वाढकर   वाढकर or वाढकरी   वाढकरी   वाढे-ठंसांत जाऊन वाढें आणणें   वाढण   वाढणें   वाढणें वर्त्तणें   वाढणें-वाढणें वर्तणें   वाढणारी वाढतां, पण दौलो नाडतां   वाढणी   वाढत्या अंगाला वाढता अंगरखा   वाढत्यापेक्षां चहाडता गोड   वाढता   वाढता चुडा   वाढती   वाढदिवस   वाढदीस   वाढून ठेवणें-ठेवलेलें असणें   वाढप   वाढप्या   वाढपी   वाढपी-प्या   वाढया   वाढलें   वाढले चेडू मोडलेल्या घराक्‍   वाढल्यापेक्षां चहाडले गोड   वाढलली चली, कुसलाली पोवळी   वाढळ   वाढवण   वाढवेळ   वाढुवेळ   वाढवेळ or ळां   वाढवेळां   वाढवा   वाढ-वाढीस-वाढणीस लागणें   वाढवावाढव   वाढविंज   वाढविणें   वाढविणें वर्त्तविणें   वाढवीस   वाढा   वाढाघरचा   वाढाचार   वाढाळ   वाढाळू   वांढाळ   वाढावा   वाढावाढ   वाढाविंज   वाढिल्ल्या व्हांक्के वळ ना मूर्त   वाढी   वाढीदिढी   वाढोळ   वाढोळां   वाण   वाणें   वाण आमंत्रण   वाण गाईचा करणी कसाबाची   वाण गाईचा, प्रजापती गाढवाचा   वाण घुशीचें खाणें म्हशीचें   वाण धरणें   वाणआमंत्रण   वाणेउमट   वाणकूट   वाणका   वाणकी   वाणगट   वाणगंड   वाणगी   वांणचोर   वाणजिन्नस   वाणढाळ   वाणणें   वाणणें-वाणलें तितकें घाणलें   वाणपसारा   वाणमार्‍या   वाणमाऱ्या   वाण्या देशील काय अन् प्राण्या खाशील काय   वाण्याचें गडबडतंय, मिठारणीचें दुणावतंय आणि तेलिणीचें हरवतंय   वाण्याचा गूळ वाण्यानें चोरुन खावा   वाण्याचा जमाखर्च   वाण्याची कसर आणि वणजार्‍याची सफर बरोबर   वाण्याची दुकानदारी, रिकामें पोतें करिते उधारी   वाणेरा   वाणवसा   वाणवंसा or वाणवसा   वाण-वाण मारणें   वाणशी   वाण-सुन्या घरीं वाण देणें   वाणसवदा   वाणसवदा or वाणसौदा   वाणसी   वाणा   वाणाचें सोडून तोंडल्यास आणि आमंत्रण सोडून भिक्षेस   वाणांत उणें गुणांत आगळें   वाणाताणा   वाणिज्य   वाणिणें   वाणिणी धनगरणी   वाणी   वाणी गूळ खाई परी मांडी आड घेई   वाणी गाईची, करणी कसाबाची   वाणी चोरुन गूळ खातो   वाणी जिरवी धन अन्, म्हैस जिरवी कण   वाणी तुष्टो पिष्ट मुष्ठिं ददाति। राजातुष्टो ग्राम मेकं ददाति।   वाणी देईल काय प्राणी खाईल काय   वाणी मित्र नव्हे, मांजर जितरब नव्हे   वाणीउदमी   वाणीकिणीचा   वाणीतिणीचा   वाणीदेणीचा   वाणीनें झिटकारिलें पण ह्रुदयानें धरिलें   वाणी-वाण्याचें लिहिणें   वाणी-वाणीत्रय   वाणोवाण   वात   वांत   वात II.   वात III.   वातकंटक   वातकफज्वर   वातंग   वातगुल्म   वातघ्न   वातचक्र   वातजूति   वातज्वर   वातट   वातट or वातड   वातट-ड-शेळी जाते जिवानिशीं, खाणार म्हणतो वातडशी   वातटणें   वातड   वातडणें   वातणें   वांत-ति   वात्थेरें   वातदोरा   वातपति   वातप्रकृति   वातपित्तज्वर   वातबद्ध   वात्या   वातेर   वातेरें   वांत्र   वातेर or वातेरें   वातरक्त   वांत्रगणें   वात्रट   वात्रट-ड   वात्रटफळी   वात्रड   वातेरपट्टी   वातेरफळी   वातरशन   वांत्रा   वातरोग   वातरोगी   वातूल   वातलणें   वातूल-ळ   वातवेग   वातवेग II.   वातवत्   वातव्याधि   वातवेल   वात-वाती जळवरेक व्याख्यान   वातविध्वंस   वातशूल   वातस्कंध   वातस्कंध II.   वात्सतरायण   वात्सप्र   वात्स्य   वात्स्य II.   वात्स्य III.   वात्स्य IV.   वात्स्य V.   वात्स्य VI.   वात्स्य VII.   वात्स्यायन   वात्स्यायन II.   वात्स्यायन III.   वात्स्यायन IV.   वात्स्यायनि   वात्सल्य   वात्सि   वात्सी   वात्सी or वाथसी   वात्सीपुत्र   वात्सीमांडवीपुत्र   वाता   वाताकर्षकयंत्र   वाताट   वाताड   वाताडें   वाताडणें   वाताडें-वाताडें पडणें   वातापि   वातापि II.   वातापि III.   वातायन   वाताळ   वातावरण   वातावरणघटकवायु   वाताहत   वाताहत or हात   वाताहत-हात   वाताहात   वांति   वातिक   वातिक II.   वातोदर   वातोन्मान   वाथंग   वाथंग्या   वाथ्या   वाथ्या-वाथ्या कुटणें   वाथरणें   वाथवाटणे   वाथसी   वाथा   वाद   वादें   वादे वादे जायते तत्वबोधः।   वाद सांगणें   वादक   वादंग   वादग्रस्त   वादग्रस्तविषय   वादगार   वादगारी   वादघाई   वादट   वादट or वादड   वादड   वादडणें   वादडा   वादणा   वादन   वादप्रतिवाद   वाद्य   वाद्यघाई   वाद्य-वाद्य वाजविणें   वाद्यविद्या   वाद्या   वांदर   वांदर तेल इ०   वांदरखट   वांदरतेल   वादलें   वादुलि   वादेली   वादळ   वादळणे   वादळणें   वादळ-वादळानंतर शांतता होते आणि दुःखानंतर सुख येतें   वाद-वाद घालणें   वादविवाद   वादविवाद केला, निष्कर्म हातीं आला   वादविवादाची वाटावाट झाली, शेवटीं चालू व्यवस्था पसंत केली   वादा   वादांग   वादांग्या   वादाच्या भांडणांत वर्दळ उत्पन्न होते   वादाडणें   वादानुवाद   वादाळणें   वादावाद   वादित   वादित्र   वादी   वादीक   वादी-वादी प्रतिवादी हीं न्यायाधिशाची हातीं   वादी-वादीकरितां म्हैस मारणार   वादो   वांधें   वाधंग   वाधणा   वाधंम्या   वाध्र्‍यश्र्व   वाध्र्‍यश्र्व II.   वाध्र्‍यश्र्व III.   वाधूल   वांधा   वाधांग   वाधी   वान   वानू   वान्   वानकी   वानगी   वानणें   वानती   वान्दव (दुवस्यु)   वान्नर   वान्नेर   वान्नांत बैसूनु कांडणा मार चुकवूच्याक जात्तवे?   वानप्रस्थ   वानप्रस्थ   वानप्रस्थ्य   वान्येरूं   वानर   वानेर   वानर काये जाणें आल्याची चक्की   वानर म्हणतें पहाट झाली म्हणजे घर बांधूं   वानर लकडी-शेक-शेकणीचीं लांकडें   वानरक्षत   वानरकिवण   वानरखत or वानरखट   वानरखाद   वानरचेष्टा   वानरतेल   वानरतोंड्या   वानरथेर   वानरदुःख   वानरदृष्टि   वानरभोजन   वानरलकडी   वानर-वानर तेल   वानरविचकुल्या   वानरविचका   वानरशेक   वानराचें घर   वानरी   वानरी तेल   वानरी तेलाचा प्रकार   वानरीनें माया टाकली, पोर घातलें पायातळीं   वानऱ्या   वानवटे   वानवणे   वानवती   वानवळा   वानवसे   वानवसा   वानवा   वान-वान मारणें   वान-वान वोच्चुनु मुधळयालग्गी सांगता   वानवावटोळ होणें   वान्हृष्ट   वाना   वानावानाचे   वानी   वानीर   वानोळा   वाप   वापणे   वाप्य   वापर   वापरणें   वापरणें-वापरण्यांत असलेली किल्ली गंजत नाहीं   वापरल्यानें किल्ली उजळ, उद्योगानें शरीर चंचळ   वापस   वापसें वापश्याचें ऊन   वापसणे   वापसणें   वापसा   वापा   वापिक   वापिका   वापित   वापी   वापी or वापिका   वाफ   वाफ धरी वेळीं, हंसे तोच खळीं   वाफ-(तोंडाची) वाफ दवडणें   वाफेचें यंत्र   वाफडणे   वाफणें   वाफरे   वाफरें   वाफलणें   वाफलणी   वाफवा   वाफसा   वाफसांडा   वाफा   वाफा-पा   वाफारा   वाफोर   वांब   वांबणे   वांबणें   वांबूरी-वांबुरीमागें धामोरी, तिच्यामागें खोसपुरी   वांबळ   वांबा   वांबाळ   वाभरुं   वांभेरे   वांभेरें   वाभरथ्य   वाभळ   वाभळणें   वाभा   वाभाडे   वाभाडा   वाभारा   वांभाळ   वाम   वाम II.   वामक   वामकक्षायण   वामकुक्षि   वामणे   वामदेव   वामदेव   वामदेव (गोतम)   वामदेव II.   वामदेव III.   वामदेव IV.   वामदेव IX.   वामदेव V.   वामदेव VI.   वामदेव VII.   वामदेव VIII.   वामदेव्य   वामदेवी   वामन   वामन   वामन II.   वामन III.   वामन IV.   वामन V.   वामन पंडित   वामन पुरा   वामन पुराण   वामनजयंती   वामनमूर्त्ति   वामनमूर्ति   वाम्नेय   वामन-वामनमूर्ति   वामनिका   वाममार्ग   वाममार्गी   वामळ   वामळ or वामाळ   वाम-वामकुक्षि   वामा   वामांग   वामाचार   वामाचारी   वामाळ   वामावर्त्त or र्त्ती   वामी   वामोग   वाय   वायु   वाये   वायु II.   वायु पुराण   वायू सोडणें-मोकळा करणें   वायआभाळ   वायकरणी or वायकरणीचा   वायकळ   वायकळणें   वायकळा   वायंगे   वांयंगें   वायंगे भात   वायंगण   वायंगणे   वायंगणें   वांयंगणें   वायंगणा   वांयंगणा   वायंगेंभात   वायगमन   वायग्य   वायुग्रस्त   वायंगी   वांयंगी   वायंगीभात   वांयंगीभात   वायगोळा   वायुगोळा   वायगोळा-वायगोळा (पोटांत) उठणें   वायघोय   वांयच   वायुचक्र   वायंचणे   वायंचणें   वायचळ   वायचळणें   वायचाळा   वायूची मोट   वायुज्वाल , वायुबल   वायट   वायटळ   वायटूळ   वायट-वायट वार्ता फट जायना   वायटोळ   वायंडा   वांयंडा   वायण   वायणे   वायत   वायदेचिट्टी   वायदेचिठ्ठी   वायदेव   वायदेश   वायदेशा   वायदा   वायदा-वायद्यावर येणें   वायधळ   वायधूळ   वायन   वाय्न   वायन वचून म्हादळयाक सांगता   वायना   वायपोय   वायपोळ   वायफट   वायफूल   वायफली or वायफूल   वायुबद्ध   वायुबद्धक   वायबेर   वायबार   वायबाराचें कारतूस   वायुभक्ष   वायभरक   वायुभारमापकयंत्र   वायंभाळ   वायुमंडल , वायुरेतस्   वायुमापकयंत्र   वाय्य (सत्यश्रवस्)   वायरी   वायल   वायला   वायुवेग   वायुवेग II.   वायुवेग III.   वायव्य   वायवरणा   वायवस   वायवाट   वाय-वाय वाय करणें   वायू-वायू सरणें-मोकळा होणें   वायवी   वायशी   वायशो   वायस   वायसे   वायसट   वायसपिंड   वायसर   वांयसा   वायसी   वायुहन   वाया   वांयां   वायाची अवटी   वायां-वायां जावो न देई, धनधान्य त्याचे बाहीं   वायीन   वायो   वार   वारु   वारू   वारें   वारे आनि उजो ऐंकडे मेळेले गादि   वारें आयिल्ले तशि शीड (सूप) दिववें   वारें आहे तों उपणून घ्यावें   वार घेणें   वारें घेणें   वारे चोवुनु मोटट मंदप   वारं भरिल्लं शीत मुठीयना   वारें येता तसें सूप दिवचें   वारें लागणें   वारक्य   वारकर-री   वारकरी   वार्कलि , वार्कलिन्   वार्क्षी   वार्कारुणीपुत्र   वार्कारुणीपुत्र (द्वितीय)   वारकि   वारकोड   वारकोंड   वारंग   वारेंग   वारेंगणे   वारगुळे   वारंगुळा   वारंगुळा or वारगोळा   वारगी   वारगीने   वारगीपारगीचा   वारगोळे   वारगोळा   वारेघशीं   वारचा   वार्जिनीवत   वारट   वारंट   वारडे   वारण   वारणे   वारणें   वारुणा   वारुणि   वारुणि II.   वारुणि III.   वारुणि IV.   वारुणी   वारुणी II.   वारणीय   वार्त्ता   वार्त्ताहर   वार्त्तिक   वार्ता   वारूताई कागलकर   वार्ता-वार्ता नसणें   वार्ताहार   वार्तिक   वारती   वारद   वारदानी   वार्धक्य   वार्धक्षत्रि   वार्धक्षेमि   वार्धक्षेमि II.   वारधट   वारधुंद   वार्धुष्य   वार्धुषिक   वारधाटी   वारनीस   वारपार   वारेमाप   वारयुवती   वारया वेधणे   वार्‍या वर वरात, भुसावर चिठठी   वार्‍या वार्‍या धोपट खुंटीचा पोपट   वार्‍याचें घोडें   वार्‍याच्या वरात, भुसावर ठेंगा   वार्‍याचा उपद्रव   वार्‍याचा बुंद   वार्‍याची मोट   वार्‍याची मोट बांधणें   वार्‍यानें आलें वावटळनें गेले   वार्‍यान जर कोयूर वता, सान्न कित्या जाय?   वार्‍यानें वाळतो, थुंकीनें भिजतो   वार्याब   वार्‍याबरोबर-शीं भांडणें   वार्‍याला लाथा मारणें   वार्‍यावर ज्याचें पान, त्याचा सदा अपमान   वार्‍यावर जेवायचें पारावर निजायचें   वार्‍यावर टाकणें   वार्‍यावर भारे बांधणें   वार्‍यावर वरात आणि दर्यावर हवाला   वार्‍यावर वरात, भूसावर चिठ्ठी   वार्‍यावर वरात, भुसावर चिठठी-भूसपर ठेंगा-दर्यावर हवाला   वार्‍यावर सरणें   वार्‍यावर सोडून देणे   वार्‍यावशीं-वार्‍यसाई-वार्‍याबाग   वार्‍यास उभा न करणें-राहूं न देणें-न राहाणें   वार्‍यास देणें   वारले   वारलें   वारली   वारली   वारुळ   वारूळ   वारेळूं   वारुळ-वारुळ वाढलें म्हणून कांहीं पर्वताएवढें होत नाहीं   वारुळांत साप आणि वर मारणें   वारळी   वारवंडा   वारवण   वारवणे   वारवणें   वारेवणे   वारवण or णें   वारवधू   वारवा   वारंवार   वार-वार असणें-करणें   वारविणे   वारविणें   वारविलासिनी   वारवो   वारशी   वारशीक   वार्षगण   वार्षगण्य   वार्षगण्य II.   वार्षगणीपुत्र   वार्ष्टिहव्य   वार्ष्ण   वार्ष्णेय   वार्ष्ण्य   वार्ष्णेय II.   वार्ष्ण्यायणि   वार्ष्णायन   वार्ष्णिवृद्ध   वार्षागिर   वार्षिक   वार्षिकी   वार्षिया   वार्षी   वारषीक   वारस   वारसट   वारसंडणे   वारसंडणें   वारस्त्री   वारसेदार   वारसा   वारेसा   वार्सा   वारसान   वारसी   वारेहळक   वार्‍हाव   वारा   वारा आला पाऊस गेला   वारा खेळकर व अग्नि खोडकर   वारा घेणें-खाणें-पिणें   वारा न घेणें, न पडूं देणें   वारा पडणें   वारा प्यालेल्या वासराला पुढचें दिसत नाहीं   वारा पाहून पाठ द्यावी, कार्याची सिद्धि साधावी   वारा पाहून पाठ द्यावी, वारावाहेल तसें करावें, वारा पाठीवर घ्यावा   वारा पाहून-येईल तशी पाठ द्यावी   वारा पिणें   वारा फुंकून खाणें-राहाणें   वारा फिरणें   वारा फिरला कीं शिडाचीं तोंडें फिरतात   वारा बेवारशी, पाऊस उपवाशी   वारा मोकळा करणें-सोडणें   वारा येईल तसें उडवावें   वारा लागूं न देणें   वारा लागणें   वारा वाजणें   वारा वाजेल-येईल-वाहील तशी पाठ फिरविणें-पाठ देणें   वारा वाजेल-वाहील तशी पाठ करावी-ओवावी-द्यावी   वारा होणें   वारांगना   वारांगुळे   वारांगुळें   वाराणशी   वाराणसी   वाराणसीकर   वाराणसीपञ्चपीठपद्धतिः   वाराणसी-येषां क्कापि गतिर्नास्ति तेषां वराणसी गतिः   वारानी   वारापाणी   वारापाणी-वारासार होणें   वारार्शि   वारांव   वारावणे   वारावणें   वारावार   वारा-वार्‍याची मोट बांधणें   वारा-वारा घालणें   वाराविणे   वाराविणें   वारासार   वाराह   वाराह II.   वाराहि   वाराही   वारि   वारिक   वारिके   वारिका   वारिजणे   वारित   वारिदत   वारिप्लव   वारिया   वारिशदार   वारिशदार or वारिसदार   वारिषेण   वारिषी   वारिस येणें   वारिसदार   वारिसार   वारी   वारीं   वारीक   वारीद   वारीद or वारीत   वारीदत   वारी-वारी सोडवणें   वारी-वारी होणें   वारीश   वारीस   वारीस येणें   वारीसदार   वाऱ्याचें घोडें   वाऱ्याचा उपद्रव   वाऱ्याचा धुंद   वाऱ्याचा बुंद   वाऱ्याची मोट   वाऱ्यावशीं   वाऱ्यासोईं   वाल   वालकफा   वालका   वालुका   वालुकातेल   वालुकातैल   वालुकायंत्र   वालुकालिंग   वालुंकी   वाल्को   वालखिल्य   वालखिल्यस्वामी   वालुग   वालेटुले   वालथर   वालदाणी   वालदाणी or नी   वालदानी   वालपापडी   वालभ   वाल्मिक   वाल्मीक   वाल्मीकि   वाल्मीकि   वाल्मीकि (आदिकवि)   वाल्मीकि II.   वाल्मीकि III.   वाल्मीकि IV.   वाल्मीकि भार्गव   वालय   वालरस   वाल-वालोवाल निसंतान   वालशेट   वालशिंगट   वालशीट   वालुसरा   वालसांबळ   वाल्हेटुले   वाल्ह्या-वाल्ह्या कोळयानें रांजण भरला, कारण झालें पश्र्चातापाला   वाल्हा   वाल्ही   वाल्हीटुल्ही   वाला   वालानामयिक   वालायनि   वालिन्   वालिन् II.   वालिशय   वालिशिख   वालिशिखायनि   वाली   वाली or वाल्ही   वालीद   वालीप   वालीप or फ   वालीफ   वाली-फळ वालीक जड   वालीव   वालीवारस   वालॉ   वालो   वालोवाल   वालोवाल निसंतान   वाळ   वाळू   वाळे तापस   वाळई   वाळुक   वाळूक   वाळकुंजा   वाळकुंडा   वाळक्या आंबा   वाळुक-वाळकाचा हारा ताकाचा डेरा   वाळका   वाळकाची चोरी शिक्षा झाली दरबारी   वाळकाची चोरी, आणि बुक्यांचा मार   वाळकावर सुरी पडली किंवा सुरीवर वाळुक पडलें तरी वाळकाचा नाश   वाळकी   वाळखो   वाळगणें   वाळगष्ठाण   वाळूच्या कणाचा दोरा, कधीं न होय पुरा   वाळंज   वाळुंज   वाळूंज   वाळंजी   वाळटी   वाळण   वाळणे   वाळणें   वाळणें-वाळत राहणें   वाळूंत मुतलें वळ ना वोल   वाळूंत मुतलें, फेस ना पाणी   वाळूंत-वाळूवर-वाळूमध्यें मुतणें   वाळती   वाळूदाणी   वाळंबा   वाळय   वाळ्याचा तांब्या   वाळेरूं   वाळळेकडे जेवचें देवळा पवळेरि निदबुंचें   वाळवट   वाळवंट   वाळुवंट   वाळवंट or ठ   वाळवंट-ठ   वाळवंठ   वाळवण   वाळवेणें   वाळवत   वाळंवा   वाळवांगी   वाळु-वाळूची भिंत   वाळ-वाळीत टाकणें-घालणें   वाळविणें   वाळवी   वाळशिंगटी   वाळेस   वाळसर   वाळा   वाळांव   वाळियेणें   वाळी   वाळीत   वाळीत टाकणे   वाळीत-वाळीस पडणें   वाळी-वाळी भाजीक लसणें फण्णा   वाळो   वाळोय   वाव   वांव   वांव चुकली कीं गांव चुकला-चुकतो   वावकळ   वावकळणे   वावकळणें   वावगा   वावुगा   वावझड   वावझडी   वावटणे   वावटळ   वावटूळ   वावटळ or वावटूळ   वाव़टळ-टूळ   वावड   वावडे   वावडें   वावंडेकरी   वावडकी   वावडंग   वावडणे   वावडणें   वावडा   वावंडा   वांवंडा   वावडिंग   वावडी   वावडी वांवभर आणि शेपूट गांवभर   वावडी-वावडी करणें   वांवढळ   वावंढा   वावणे   वावदूक   वावदळ   वावधण   वावधणी   वावधन   वावधूळ   वावधाण   वावधाण or वावधात   वावधान   वावने   वावून   वावन्स   वावनी   वावबाब   वावभिडंग   वाव्य   वावर   वावरे   वाव्र   वावरणें   वावरूल   वावरूळ   वावराडी   वाव्राडी   वावरी   वावरीचे जाळे   वावरीचें जाळें   वावली   वावळ   वावळे   वावळा   वावळी   वाववळ-वाहुटलीचें वारें चार घटका राहात नाहीं   वावशी   वावसे   वावसें   वांवसें   वावसळणे   वावसळणें   वावसा   वावसाव   वाव्हटळ   वाव्हटूळ   वावहणे   वाव्हण   वाव्हणे   वाव्हणें   वाव्हणी   वाव्हरा   वाव्हळा   वाव्हा   वावाची अवटी   वावाची माशी   वावारणे   वावी   वावीर   वावो   वावोवावी   वाश   वाशेरा   वाशेळा   वाशाच्या गांडींत एक खिळा पण आढयाच्या गांडींत सतरा   वांशिक   वाशिंग   वाशिष्ठ   वांशीक   वाशील   वाशीलबाकी   वास   वासे   वांस   वासुके   वासुकें   वासकट   वासकूट   वास्कूट   वासकट or वासट   वांसकटी   वासुक्र   वासकसज्जिका   वासुकि   वासुकी   वासट   वास्ट   वांसटी   वासणें   वासंत   वास्त   वास्तु   वास्तू   वास्ते   वास्त or वास्ता   वास्तुदेवता   वास्तुप्रवेश   वास्तुपश्य   वास्तपुस्त   वास्तेय   वास्तव   वास्तव्य   वास्तवशास्त्र   वास्तवान   वास्तविक   वास्तविकसत्ता   वास्तुविद्या   वास्तुशांत   वास्तुशांति   वास्तुशांती   वास्तुशास्त्र   वास्तह   वास्ता   वासंतिक   वासुदेव   वासुदेव   वासुदेव II.   वासुदेव III.   वासुदेवानंदसरस्वती   वासन   वासन ने मसणा   वासनेच्या पोटीं, असती कर्माच्या कटकटी   वासनेच्या पोटीं, सगळया जगाची रहाटी   वासनेचा खोटा, पाण्याचा तो गोटा   वासनवेल   वासना   वासना तसें फळः वासने सारखें फळ   वासना मरे, देव पूजा करे   वासनाकांड   वासना-वासना तशीं फळें   वासनी   वासपणे   वासपूस   वासंबा   वासेबीं   वासमसडी   वास्य   वासर   वासरुं   वासरूं