Dictionaries | References

शहाण्याचे खावे जोडे पण मूर्खाचे खाऊं नये पेढे

शहाण्याकडून अपमान झालेला पतकरला पण मूर्खाकडून होणारा सन्मान नकों.

Related Words

शहाण्याचे खावे जोडे पण मूर्खाचे खाऊं नये पेढे   हात बाटवावा परंतु हाड बाटवूं नये   गांडीत बोट घालूं नये, घातले तर हुंगूं नये, हुंगले तर सांगूं नये, सांगितले तर तेथे राहूं नये   नामे शाहा कमा खावे, नामे चोर मारा जावे   ओवा म्हणतो मी आहे गुणी, पण माझ्यावर पितात पाणी   पुरवली मीठ भाकरी, पण दुसर्‍याची नको चाकरी   आपलें गमवूं नये, दुसर्‍यावर दोष ठेऊं नये   नये   भांडाच्या गांडीखालून जाऊं नये   चालायला येण्यापूर्वी धांवण्याची हाव धरूं नये   होऊं नये कोणाची बायको आणि होऊं नये कोणाचा चाकर   गांवचा दिवाळखोर, पण परगांवचा सावकार   ऐकून घेत नाही, त्याला सांगू नये काहीं   हत्तीशीं वारगोळें करुं नये   साप म्हणूं नये बापडा आणि नवरा म्हणूं नये आपला   शहाण्याचा व्हावें चाकर पण मूर्खाचा होऊं नये धनी   एक (एका) पावसाक एक सात्तें पिंदु नये   जेविल्‍लेकडे दोनि येवजूं नये   हंसरा पुरुष आणि रडकी बायको यांचें तोंड पाहूं नये   दूध देखलें पण बडगा देखला नाहीं   हातोडा-हातोडयाचा घाव पडला म्हणजे कांचेचा चुरा होतो पण हिरा ऐरणींत शिरतो   गुलाबाला वास, पण कांटे शरीरास   जोडा(जोडे) फाडणें-झिजविणें   सुकुमार बिबी आणि चाबका जोगी, चाबुक तुटला पण वळ नाहीं उठला   आमचे घरी येऊं नका, आपले घरी जेऊं नका, उपाशी पण राहूं नका   माणूस फिरलें तर फिरलें पण घराचें वासेहि फिरले   मन पादशाही पण दैव गांडू   माम्या मावशा आहे पण आईची सर कोणा नये   सर्व भेटावें पण लंगोटीयार भेटूं नये   प्राणावर आलें होतें पण शेपटावर-बोटावर निभावलें गेलें   तळें पाहून रेडयाला सोडूं नये, महारवाडा पाहून महाराला सोडूं नये   भारा-भाराभर चिंध्या पण एक नाहीं धड   मस्तकावर कोड असलेलें चालेल पण मोडबनिया नको   सोनें उत्तम पण कान खातें   आहे रतन, पण पाहिजे जतन   पवळ्याजवळ (शेजारीं) ढवळा बांधला वाण नाहीं पण गुण लागला   कांही नसो पण दादला पाटील असो   सारा गांव शेती आणि कण नये हातीं   हाताचा हताळ पुरवतो पण तोंडाळ पुरवत नाहीं   जे माणस एकलो पण सांचो हशे, तेना पक्षमा परमेश्र्वर छेज   पोर आणि ढोर दुसर्‍यावर विसंबूं नये   दोहों सशांचे लागतां पाठीं, एकहि नये हातीं   एकाच हाताचीं बोटें, पण सारीं सारखीं नसतात   मनाची नाहीं, पण जनाची तरी ठेवावी   सगळ्याचा वायदा चालतो पण पोटाचा वायदा चालत नाहीं   जो निगुर्‍या त्‍याचें तोंड सकाळी पाहूं नये   घी गेलें पण ठामणें तर राहिलें   उंदड झाला कहर, तरी सोडूं नये शहर   तणा घराचानें उज्‍जानें खेळ नये   वेळ आली पण काळ नाहीं आला   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP