Dictionaries | References

शेकणें-शेकणें हें अर्धा वैद्य आहे

अनेक रोग केवळ शेकण्यानें बरे होतात.

Related Words

वैद्य   अथांग पाणी हें नेहमीं भीतिदायक असतें   व्यवहार-व्यवहार ज्ञान हें मनुष्य जीविताचें मुख्य अंगा आहे   अर्धा शामल, अर्धे आंग्रे, तिसरे राजश्री कोण?   क्रोध आणि शांति, आहे एकाच्या हातीं   माझ्या बा (पा) च्यानें हें होणार नाहीं   चित्तास समाधान राखणें हेंच योगाचें सार आहे   घरांत बारा हात वेळू फिरतो आहे   पीठ आहे तर मीठ नाहीं आणि मीठ आहे तर पीठ नाहीं   चूक मनुष्‍यांत आहे, ईश्र्वरापाशीं क्षमा आहे   गरज सरो, वैद्य मरो   घरचा थेंबा नि बाहेरचा तांब्‍या, बरोबर आहे   ईश्र्वर करणी अगाध आहे   खाद आहे तर लाद (लाध) आहे   अर्धा जीव होणें   काशी विद्येचें आगर आहे   दान हें प्रथम जवळच्यास व नंतर दूरच्यास करावें   आखला सुटला तर उकीरडा उकरील, पर्वताशी थोडीच टक्कर घेणार आहे?   हें काय आहे बाई ! तर आहे मसणवटींतील माती   शेकणें   भांडणांत काय बोललें आणि दुष्काळांत काय खाल्लें हें आठवूं नये   हें माझें तें माझें आणि काबाड ओझें   पुरुष ही परमेश्वराची कीर्ति तर स्त्री ही परमेश्वराची प्रत्यक्ष मूर्ति आहे   मडक्‍याचा कांठ ओला आहे तो वळेल   म्हातारपण-म्हातारपण हें दुसरें बाळपण आहे   उंच घरापेक्षां लौकिक थोर आहे   अशी आहे तशी आहे   भाकर खाईन व ती तशीच शिल्लक ठेवीन-(हें होणार नाहीं)   सासूचें अवघड ठिकाणीं दुःख आणि जांवई वैद्य   अभाग्या हें काय करतोस? म्हणे कपाळ बडवून घेतों   अडचणीचे जागी दुखणें आणि जांवई वैद्य   अवकाश - अवकाश नाहीं मला, निमित्त हें सांगण्याला   ही काळरात्र चालली आहे   घोडा मैदान पुढें आहे   माय मेली बाळपणीं, स्त्री तरुणपणीं, पुत्र वृद्धपणीं विचित्र आहे करणी   आहे तीच स्थिति गोड वाटली की प्रगति खुंटली   अग्नि हा चांगला चाकर पण वाईट धनी आहे   जन त्रिविध आहे   छपन्न देशचें पाणी प्याला आहे   माम्या मावशा आहे पण आईची सर कोणा नये   ज्‍याचे जवळ अर्थ आहे, त्‍याशीं मत्‍सर करूं नये   आशा अमर आहे   सगळया जगाचा, मान आहे रुढीला   स्वतः मागितलें तर ताक मिळेना तें निरोपानें दूध येणार आहे !   धर्म आहे कर्मांगी, कळलें पाहिजे प्रसंगी   नवें लुगडें नुताचें, आहे सुताचें   तूं कर वटवट-कटकट, मी आहे निगरगट्‌ट, माझा गुरु बळकट   कृतीनंतर उपदेश वायां आहे   डोळ्या अवलोकन साहे, जिवा तसें मन आहे   वियोग-वियोग ही आठवणीची स्मरणी आहे   अक्कल नाहीं पण मुलगा तर दाणा आहे   अग्नि हा चांगला चाकर पण वाईट धनी आहे   अंगावर शेकणें   अजून पहिलाच दिवस आहे   अजून पहिला, प्रथम , पूर्व दिवस आहे   अंतकाळ बरा, पण माध्यान्हकाळ मोठा कठिण आहे, अंतकाळापेक्षां माध्यान्हकाळ कठीण   अधिकाराचा दोष आहे माणसाचा नव्हे   अन्न हें जीविताचा आधार आहे   अब्रुची चाड सर्वांस आहे   अर्धा   अवघड जागीं दुःख आणि जांवई वैद्य   अशी आहे तशी आहे   असतां कोणी ठक, न म्हणे मी आहे देख   आई! मी ढेप आणतों, तर मुंगळ्या बाबा! तुझी कंबरच सांगते आहे   आकाशाला काही टेका आहे?   आखला सुटला तर उकीरडा उकरील, पर्वताशी थोडीच टक्कर घेणार आहे?   आज आहे सुवर्णकांती, उद्यां होय तिची माती   आपलें नकटें आणि लोकांचे चोखटें बरोबर आहे   आपल्या कानांत बोटें घातलीं असतां धडधड असा आवाज होतो तो कसला? तर रावण जळत आहे त्याचा   आपल्याखालीं जळत आहे अन् दुसर्‍याचें विझवण्यास पळत आहे   आल्यावरी विपत्ती, कळे मैत्री आहे किती   आवड गोड आहे   आशा अमर आहे   आशा प्रीतीचें बंधारण, आहे मनाचे स्वाधीन   आहे   आहे-असेल ते दिवस दिवाळी, नाहीं-नसेल ते दिवस शिमगा   आहे आहे नाहीं नाहीं   आहे जे सामर्थ्य, त्याहून नको व्यर्थ   आहे जातीनें वाईट, तो कोणाशीं नसे नीट   आहे ते दिवस ते दिवस दिवाळी नाही ते दिवस शिमगा   आहे त्यांतून थोडे घ्यावे, शेष राही तें ठेवावें   आहे तितक्यांत चालवी, सुखी आपणांस म्हणवी   आहे तीच स्थिति गोड वाटली की प्रगति खुंटली   आहे तोंवर दिवाळी, नाहीं तोंवर शिमगा   आहे फुळकवणी, पण लागताहे रुचकवणी   आहे मृत्युपरी, पारतंत्र्याची दोरी   आहे रतन, पण पाहिजे जतन   ईश्र्वर करणी अगाध आहे   ईश्र्वर सत्वशील आहे, अनंत काळ दीर्घ राहे (पाहे)   उंच घरापेक्षां लौकिक थोर आहे   उजाडले पण सूर्य कोठे आहे?   उपजल्या प्राण्यास मरण हें लागलेलेंच आहे   एखादें संकट पाहिल्यानंतर ते अर्धें टाळण्यासारखें आहे   ओझे आहे म्हणून वांटून घ्यावें   ओल आहे कीं पोल आहे? ओल ना पोल   ओवा म्हणतो मी आहे गुणी, पण माझ्यावर पितात पाणी   कृतीनंतर उपदेश वायां आहे   कपाळ फोडून घेऊन कुठें नशीब उघडलें आहे?   कुंभाराचे पोर धडक्‍या हंडीत शिजवणार आहे?   कराल ते थोडें आहे   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP