Dictionaries | References

शेणा थापो जमिनीर पडलो तर माती घेतल्याशिवाय उठता?


( गो.) शेण जमिनीवर पडलें कीं माती घेतल्यावांचून उठत नाहीं. वरप्रमाणेंच.

Related Words

शेणा थापो जमिनीर पडलो तर माती घेतल्याशिवाय उठता?   एक आग झाला तर दुसर्‍यानें पाणी व्हावें   दंडाला माती लावणें   राऊत-राऊत असे खरमरा तर घोडा चाले तुरतुरा   मुलाला जपलें तर म्हातारें होईल   फोंडा-फोंडा माती फोंडा पावना   मानणें-मानला तर देव, नाहीं तर दगड धोंडा   आली घडी तीर तर धर, मिळणार नाही गेल्यावर   खरी सासू धरती कान, तर आखाड सासू मागती मान   भटो बायको कां कराना? (तर) म्हणे तुम्हींच कां व्हाना?   पोराचा कापला खवडा तर न्हाव्याला काय दुःख?   काकमैथुन पाहावें, तर सहा महिन्यांत स्‍मशानांत (मसणांत) जावें   मीपणा टांकशील तर देवपणा पावशील   घी गेलें पण ठामणें तर राहिलें   बुडांत नाहीं तर वर कोठून येणार?   गाढव लाथ झाडी तर काठीनें झोडी, पायानें मारशील तर दुसरी लाथ झाडील   पाद्री-पाद्री पडलो बोवाळाक, इगर्जंनागैली-लुटली गेली   जर ती असती, तर घरभर पोरें होतीं   गेलें घाटीं, झाली माती   जातीसाठीं-करितां खावी माती   करील तोंवर शेती, नाहींतर माती   पावला तर परमेश्वर, नाहींतर घातशनैश्वर   आडांत पाणी खारें तर पोहर्‍यांत गोड कोठून येणार   आकाश खाली येते तर पक्षी हातीं येते   कशी मागावी भीक, तर तंबाकू खायला शीक   बोतर-बोतरार इतलें तर कापडार कितलें   असेल मालक शेती तर होती, नाहीं तर माती   गांडीत बोट घालूं नये, घातले तर हुंगूं नये, हुंगले तर सांगूं नये, सांगितले तर तेथे राहूं नये   आज मला, तर उद्या तुला   मागतां येईना भीक, तर तंबाखू खायला शीक   शेण पडलें तर माती घेऊन उठतें-उठेल   अंगावर पडें तर दुणें बळ चढें   धन असे पाताळीं, तर तेज दिसें कपाळीं   दे लाख, घे दोन लाख, देतोस काय तर घेतोस काय   गुह्य ठेवण्याची नाहीं युक्ति, तर राज्‍य चालविण्याची भ्रांति   ढगच नसते तर विजेची मौज तरी कशी दिसली असती   जगीं सर्वसुखी कोण? तर विचारी   एक रूईचा चीक तर दुसरा शेराचा चीक, दोघे सारखेच   गळीं पडे काम, तर खर्ची पदरचा दाम   मनांत असेल तर मार्ग दिसेल   कांग बाई कुथती, तर बसली जागा रुतती   डोळ्यांत जर एक कण राहात नाहीं, तर हिशेबांत एक पै कशी सामावेल   घरोघर पिकले मोती तर त्‍याचे मोल काय होतें   घरोघर पिकले मोती, तर त्‍याची किंमत काय होती   फिरेल काळ, तर बदलावी चाल   उखळांत घातला तर सात घाव चुकवील   बिधरी-बिधरी तण तर शेतकरी फिरे वणवण   माणूस फिरलें तर फिरलें पण घराचें वासेहि फिरले   येतील वांग तर फेडतील पांग   शेणा थापो जमिनीर पडलो तर माती घेतल्याशिवाय उठता?   असेल मालक शेती तर होती, नाहीं तर माती   आपली नुकसान कोणी केली, तर ती न उगवावी ती चांगली   करील तोंवर शेती, नाहींतर माती   नेसेन तर पैठणी (शालू) न नेसेन नाहीं तर नागवी बसेन   नाहीं तेथे माती   पाऊस पडे आणि माती तुडे   माळेचो मणी माळेक पडलो   शंखोबा? तर ओबा, दे लाख (दोन हजार) तर घे सव्वालाख (तीन हजार), देतोस काय तर घेतोस काय?   शेजी नांदे, कांजीं तर लाखे   शिकणें-शिकविणें-न मिळे भीक तर कांहीं तरी शीक   हयातीचा दम असला तर   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP