Dictionaries | References

शेण पडलें तर माती घेऊन उठतें-उठेल


एखाद्यावर उगाच दोषारोप केला असतां त्याला कांहीं तरी घस लागल्यावांचून राहात नाहीं.

Related Words

शेणा थापो जमिनीर पडलो तर माती घेतल्याशिवाय उठता?   एक आग झाला तर दुसर्‍यानें पाणी व्हावें   दंडाला माती लावणें   राऊत-राऊत असे खरमरा तर घोडा चाले तुरतुरा   शेण पडलें तर माती घेऊन उठतें-उठेल   मुलाला जपलें तर म्हातारें होईल   फोंडा-फोंडा माती फोंडा पावना   खरी सासू धरती कान, तर आखाड सासू मागती मान   आली घडी तीर तर धर, मिळणार नाही गेल्यावर   मानणें-मानला तर देव, नाहीं तर दगड धोंडा   भटो बायको कां कराना? (तर) म्हणे तुम्हींच कां व्हाना?   पोराचा कापला खवडा तर न्हाव्याला काय दुःख?   मीपणा टांकशील तर देवपणा पावशील   काकमैथुन पाहावें, तर सहा महिन्यांत स्‍मशानांत (मसणांत) जावें   जीव घेऊन पळणें   आपलेच घेऊन बसणें   गाढव लाथ झाडी तर काठीनें झोडी, पायानें मारशील तर दुसरी लाथ झाडील   जर ती असती, तर घरभर पोरें होतीं   जातीसाठीं-करितां खावी माती   गेलें घाटीं, झाली माती   पुठ्ठ्याला शेण चोपडून मला कोठीचा बैल म्हणा   करील तोंवर शेती, नाहींतर माती   आडांत पाणी खारें तर पोहर्‍यांत गोड कोठून येणार   आकाश खाली येते तर पक्षी हातीं येते   पावला तर परमेश्वर, नाहींतर घातशनैश्वर   कशी मागावी भीक, तर तंबाकू खायला शीक   असेल मालक शेती तर होती, नाहीं तर माती   आज मला, तर उद्या तुला   मागतां येईना भीक, तर तंबाखू खायला शीक   कोणी अमरपट्टा घेऊन आला नाही   दे लाख, घे दोन लाख, देतोस काय तर घेतोस काय   अंगावर पडें तर दुणें बळ चढें   दर्भ घेऊन उभा असणें   गोठ्यांत गेल्‍लें गोरूं शेण केल्‍याशिवाय रावना   सातुल-सातुल बायांत पडलें पोण स महिन्याचो चिकोल गेलो   मनांत असेल तर मार्ग दिसेल   गळीं पडे काम, तर खर्ची पदरचा दाम   कांग बाई कुथती, तर बसली जागा रुतती   घरोघर पिकले मोती तर त्‍याचे मोल काय होतें   गुह्य ठेवण्याची नाहीं युक्ति, तर राज्‍य चालविण्याची भ्रांति   ढगच नसते तर विजेची मौज तरी कशी दिसली असती   जगीं सर्वसुखी कोण? तर विचारी   एक रूईचा चीक तर दुसरा शेराचा चीक, दोघे सारखेच   डोळ्यांत जर एक कण राहात नाहीं, तर हिशेबांत एक पै कशी सामावेल   घरोघर पिकले मोती, तर त्‍याची किंमत काय होती   फिरेल काळ, तर बदलावी चाल   उखळांत घातला तर सात घाव चुकवील   बिधरी-बिधरी तण तर शेतकरी फिरे वणवण   माणूस फिरलें तर फिरलें पण घराचें वासेहि फिरले   आई! मी ढेप आणतों, तर मुंगळ्या बाबा! तुझी कंबरच सांगते आहे   असेल मालक शेती तर होती, नाहीं तर माती   आपली नुकसान कोणी केली, तर ती न उगवावी ती चांगली   करील तोंवर शेती, नाहींतर माती   नेसेन तर पैठणी (शालू) न नेसेन नाहीं तर नागवी बसेन   नाहीं तेथे माती   पाऊस पडे आणि माती तुडे   माथें दुखतें-ठणाणतें-उठतें   वाक्-वाक् समुद्रीं रिगालें: तें तरकाच्या आवर्ती पडलें   शंखोबा? तर ओबा, दे लाख (दोन हजार) तर घे सव्वालाख (तीन हजार), देतोस काय तर घेतोस काय?   शेजी नांदे, कांजीं तर लाखे   शिकणें-शिकविणें-न मिळे भीक तर कांहीं तरी शीक   सांगचें पुराण आणि खावचें शेण   हयातीचा दम असला तर   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP