Dictionaries | References

सरासरी-सरासरी गुडघ्याइतकें पाणी


सरसकट पहा. नदीच्या एकंदर पात्राची ठिकठिकाणची खोली पाहून जी सरासरी काढली ती ‘ पाणी गुडघ्याइतकें आहे ’ अशी आली. पण यावरुन नदींतून सहज चालत जातां येईल असें मात्र नाहीं. [ नदींत ‘ सरासरी गुडघाभर पाणी ’ असें ऐकून एकजण, नदीपार होणें अगदीं सोंपें आहे असें समजून पाण्यांतून जाऊं लागला. तेव्हां त्याला कांहीं ठिकाणीं पाणी बरेंच खोल लागलें व तो बुडाला. सरासरी काढण्याची रीत त्याला माहीत नसल्यानें त्याला वाटलें सर्वत्र पाणी गुडघाभरच असेल !]

Related Words

सरासरी-सरासरी गुडघ्याइतकें पाणी   पालथ्या घागरीवर पाणी   पाणी मुरणें   गळ्याशीं पाणी लागणें   पालथ्या घागरीवर (घडयावर) पाणी ओतणें   सरासरी or सरासरीस   दाट झालें पाणी घाल, पातळ झालें पीठ घाल   पाणी मरणें   नांवावर पाणी घालणें   पाणी(देखील) न घोटणें   वळणाचें पाणी वळणानिंच जाईल   फुगीचां -पाणी तां फुगीचां पण झर ती झर   डोळ्याला पाणी येणें   वळचणीचें पाणी आढयाला जात नाहीं   डोक्‍यावरून पाणी जाणें-फिरणें   देवाची करणी, नारळांत पाणी   अथांग पाणी हें नेहमीं भीतिदायक असतें   रुखा सुखा खायके थंडा पाणी पी, न देख पराश्यां चोपडीया न तरसानोजी   कांठीने पाणी शिंपणें-शेंदणें   आडवें पाणी   जन्मा आला हेला, पाणी वाहतां (वाहतां) मेला   डोळ्यांना पाणी आणणें   हिंगे-हिंगे तांब्या तिंगे पाणी, तुम्ही ही ध्यान मले ही द्या   दांडयानें पाणी तोडलें म्हणून निराळें होत नाहीं   पाणी   पालथ्‍या घड्यावर पाणी   उधानाचें पाणी   छपन्न देशचें पाणी प्याला आहे   पतीवर पाणी पडणें   जेथें जावें तेथें पाऊलभर पाणी   हाडांचा चुना-चुरा-हाडांचा चूर-हाडांचीं काडें-हाडांचें पाणी, मणी-हाडांच्या फुंकण्या करणें होणें   कासोट्याचें पाणी प्यावया जोगा   पाणी सोडणें   डोळ्यांत पाणी येणें   (अंगचें) पाणी दाखविणें   पाणी उतरणें   पाणी घालणें   गळ्याशीं पाणी लागणें   डोईवरून पाणी जाणें   पाणी पाजणें   कोणी आग व्हावे, कोणी पाणी व्हावें   मूर्खास बोध, पालथे घागरीवर पाणी   गाजर खाऊन पाणी पिऊन सासरीं जावें   अंगाचें पाणी   आधीं पाणी पिणें, मग जात पुसरणें   आंवळा खाऊन पाणी पिऊन माहेरीं जावें   निकल गया पाणी, सुखी रहो भवानी   पाऊस नाहीं, पाणी नाहीं, दुर्दशेला पारावर नाहीं   राजाच्या खजिन्याचें पाणी कधींच आटत नाहीं   कोणी आग व्हावें, कोणी पाणी व्हावें   (अंगचें) पाणी दाखविणें   अगुणिया स्तव न करी, लक्ष्मी जरी त्याचे घरीं पाणी भरी   अंगाचें पाणी   अंगाचें पाणी पाणी करुन सोडणें   अंगाचे-रक्ताचेम पाणी करणे   अडवें पाणी   अथांग पाणी हें नेहमीं भीतिदायक असतें   अन्नाचें पाणी करणें - होणें   अनोखिके हाथ कटोरी पाणी पीपी मुही पदोरी   अल्प अपराध जरी घडे, केल्या चाकरीवर पाणी पडे   अळवावरचे पाणी   अळवावरचें पाणी   आईजी राणी, बाईजी राणी, तोंड धुवायला कोण देणार पाणी   आकाश गडगडे, पाणी पडे   आग पाणी अवश्यक, नाही मित्राहून अधिक   आडवें पाणी   आडांतच पाणी नसेल तर पोहर्‍यांत कोठून येणार   आडांत पाणी खारें तर पोहर्‍यांत गोड कोठून येणार   आंत पाणी शिरणें   आधीं पाणी पिणें, मग जात पुसरणें   आमच्या कानीं, दह्याचं पाणी   आम्ही गडकरी हांव, दांड्यान पाणी बोच्यांक लाव   आळशाला ऊन पाणी   आंवळा खाऊन पाणी पिऊन माहेरीं जावें   ईश्र्वराच्या करणी आणि नारळांत पाणी   ईश्र्वराची करणी, नारळांत पाणी   उकिरडा घोळी तरी तो फुंकून पाणी पितो   उचलून पाणी   उजळ्या वर्णाचे पाणी   उद्योगाचे घरीं, ऋद्धि सिद्धि पाणी भरी   उधानाचें पाणी   उपड्या घड्यावर पाणी व बहिर्‍याजवळ कहाणी (मूर्खाजवळ कहाणी)   उपड्या घागरीवर पाणी   उपदेशिलें परोपरींनीं, पालथ्या घागरीवर पाणी   उवार पाणी, आयलॅ गॅलॅ   उंसाबरोबर एरंडाला पाणी   एक आग झाला तर दुसर्‍यानें पाणी व्हावें   एक पाणी, नरकवाणी   एका झर्‍यातून पाणी, न येत खारे गोडवणी   एखाद्याच्या घरी पाणी भरणें   (एखाद्याच्या नांवानें) पाणी तावणें   ओंजळीने पाणी पिणे   ओवा म्हणतो मी आहे गुणी, पण माझ्यावर पितात पाणी   ओसाड गांवीं राहूं नये आणि जात पुसल्यावांचून पाणी पिऊं नये   (कच्च्या) घड्याने पाणी भरणें-वाहणें   कच्च्या घड्‍यानें पाणी वाहाणें   कडू पाणी   कडू पाणी काढणें   कणकींत पडलेले पाणी काही वाया जात नाहीं   कुत्रा मुका, पाणी गंभीर, यांचा विश्र्वास नश्र्वर   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP