Dictionaries | References

सारखे-सारखे सारखे, कोणी न पारखे

सारख्या वयांची व मतांची मंडळी एकत्र आली म्हणजे त्यांत लहान मोठा किंवा चांगला वाईट निवडण्यांत कांहीं अर्थ नाहीं. सर्व सारखेच असतात.

Related Words

पासंगास न पुरणें-न लागणें   सारखे-सारखे सारखे, कोणी न पारखे   नांव न घेणें   काळीज काढून टाकले तरी विश्र्वास न येणें   सगळा गांव बाबाचा, आणि कोणी नाहीं माझ्या कामाचा   कोणी कोणाचा गुरु होत नाहीं   न न   लाज नाहीं मना, कोणी कांहीं म्हणा   आला हाकारा, टाकला पसारा, घर तेरा न मेरा   बाकी न ठेवणें   पाऊल मागें न देणें   न हिन्दुर्न यवनः।   चुना पानाला न लागणें   भवति न भवति   देवळांत काशाची घंटा टांगली, आवाज न निघे कदाकाळीं   वर-वरं प्राणत्यागो न पुनरधमानामुपगमः।   दिवस सारखे नसती, चढते पडते असती   पुराणामित्येव न साधु सर्वम्‌।   तुला न मला, घाल कुत्र्याला   निजलेल्याला कोणी उठवील, जाग्याला कोण उठवील?   कोणावरहि जो प्रीति न करी, त्‍यावर कोणी लोभ न धरी   हात पसरी तो हातारी, न देईल तो भिकारी   नीच व्यसनीं बुडतां निंदिति दैवासि न स्वकर्मातें॥   न करत कांहीं, वाईट शिकूं पाही   कोणी अमरपट्टा घेऊन आला नाही   कोणी आपले दोष न छेडी, त्‍याचें पुन्हां आचरण करी   साप न म्हणावा बापडा, नवरा न म्हणावा आपला   मनगट-मण (न) गट चावणें-चावून घेणें   असतांना दैव बरं, बुडवितांही न मरे   चिंता वाहतां बहुत, कर्ज न फिटे निश्र्चित   शब्दाबाहेर पाऊल न टाकणें   न घे ऐकून कोणाचें, कान फार बधीर त्याचे   चांगले करी, त्‍याचें भय न धरी   कवाध र न   बहु कामें एका हातीं, सिद्धीस न जातीं   मुलाचे लाड करावे, लाडानें वेडे न करावे   उपकार करणें, त्याची बढाई न सांगणें   जें न निघे संबंधीं तें निघे जेरबंदीं   जाणून अपराध करी, त्‍यास क्षमा न करी   सब छोडे मेरा रब न छोडे   विंदाण-न   बुळीद-न   न पुरे माझ्या गारीं, कोठला माधुकरी   जेथें बसे जांभूळवाही, तेथें तन उठूं न पाही   शय्या पाळीतां आणिकेसी न रमे कांताः   न दिसती तारांगणें   योग्यता-योग्यतेनें मिळवी, तें दैवावर न घालवी   शब्द खालीं पडूं न देणें   चोर चोरीसे गया, तो हेरी फेरीसे न गया   चोरी, चहाडी, शिंदळकी (न करावी)   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP