Dictionaries | References

सुईणीपुढें शेटें-शष्पें लपवून काय उपयोग

सुईणीपुढें लाज धरतां येत नाहीं. तिला सर्व अंग उघडें करुन दाखवावेंच लागणार. त्याप्रमाणें ज्याकडून उपाय करुन घ्यावयाचा त्याला सर्व गुपित उघड करुन दाखविलेंच पाहिजे.

Related Words

काय   बधिर-बधिरास गाण्याची काय चव   फडफडणें-आभाळ कडकडतां न भ्याला, सूप फडफडतां भिईल काय?   सांग पाटला काय लिहूं, चावडीवर कधीं जाऊं   आपल्याला जें प्राप्त न होय, त्याची आदावत करून काय   गायी आल्‍या काय व गाढवें गेली काय सारखेंच   ईश्र्वरापाशीं सख्य ठेवणें, तेणें आपले काय उणें   काय बोंब मारली !   अंधळ्यास रात्र काय आणि दिवस काय   अवघा नाश झाल्यावरी, मग उपाय काय करी   ज्‍यानें केसकरणी गिळल्‍या त्‍याला बोडकीचा काय पाड   नित्य पाठ, त्याची काय वाट   समुद्रांत जाऊन कोरडा, तो काय करील बापुडा   जाते घडी ही आपुली साधा, करा काय ते आतां करा   काय म्‍हणून   गुरांना गोठाच आवडत असेल तर त्‍याला यजमान तरी काय करील   पांच बोटें कोठें सारखीं असतात काय?   काय तो !   शेटें उपटून भारा-भारे बांधणें   कुंभार कुंभारीण सुखी असेल तर मडक्‍याला काय तोटा   आपण भीक मागतो तो दुसर्‍यास काय देतो   खै गेल्‍लो? खैं ना ! कितें हाडलें? काय ना !   पोसल्या पोरा काय करशी? तर म्हातारीचे डोळे फोडशी   आशेचे शेत शंभराला घेतलें काय, विकलें काय, सारखेंच   भटाचें काय गृहस्थाचें काय, एकच   बोलेल तो करील काय, गर्जेल तो पडेल काय   शष्पें भादरल्यानें-खरवडून काढल्यानें मढें हलकें होत नाहीं   मूर्ख कांहीं सुचवितो, सुज्ञा उपयोग होतो   शेटें जाळून कोळसे होत नाहींत   जो असे अविचारी, तो काय न करी   ओल्या मातीचा भरंवसा, काय धरिसी माणसा   ऐकलेले चाटून येतें काय?   मीच काय तो शहाणा   सांगावें, कवण्या ठाया जावें l कवणातेम स्मरावें कैसें काय करावें l कवण्या परि मीं राहावें l   करंगळी (करांगुळी) सुजली म्‍हणून ती डोंगराएवढी होईल काय?   तारूं काठावर असतें तेव्हां परीक्षा काय होणार   ढेंकणास ढेंकूण काय खातो   कशासाठीं काय घडे, सासूसाठीं जांवई रडे   पोटांत नाहीं भूक, खाण्याचं काय सुख   अभाग्या हें काय करतोस? म्हणे कपाळ बडवून घेतों   कुत्र्याचें तोंड गाढवानें चाटलें व गाढवाचें तोंड कुत्र्यानें चाटले म्‍हणोन बाटते की काय   कशांत काय आणि फाटक्‍यांत पाय   गोर्‍ह्याच्याने शेत आणि पोराच्याने संसार होता तर मग काय   गांवात गाढवाची काय खोट?   विश्वासघातकी म्हणून जगांत वावरण्यापेक्षां मृत्यु काय वाईट   रडली तर रडली, काय माणिक मोतीं झडतील?   झाल्‍यावर न्याय, मग बाद सांगणें तें काय   रडत राऊत, काय चालवील औत   रिकामी बाई काय करशी? आपलं लुगडं फाडून दंड घालशी   सोन्याची सुरी कोण घालतो उरीं? सोन्याची सुरी झाली म्हणून काय ती उरांत खोवावी   आला भागासी तो काय करी वेवसाव   कधींतरी मरणें आहेच, त्‍यांत आज काय आणि उद्यां काय   कुंभार कुंभारीण सुखी असेल तर मडक्‍याला काय तोटा   कुर्‍हाडीचा घाय, तेथे बघतोस काय   क्षमाशस्त्र जया नराचिया हातीं । दुष्ट तयाप्रति काय करी ॥   कसा काय   काय   गर्जेल तो पडेल (वर्षेल) काय, बोलेल तो करील काय   झाल्‍यावर न्याय, मग बाद सांगणें तें काय   डोळे गेल्‍यावर पापण्याचा काय उपयोग   दे लाख, घे दोन लाख, देतोस काय तर घेतोस काय   दलालास दिवाळें काय   धनगराला माणिकाचा काय उपयोग   नकटी बायको व खोटा पैसा जगांत कुठें राहिला आहे काय   नित्य पाठ, त्याची काय वाट   पोटांत नाहीं भूक, खाण्याचं काय सुख   फुकटचें खाय, त्याला सस्त महाग काय   बरी बोल बाचे, तुझें काय वेंचें?   भरल्या गाडयास सूप जड काय   भोगणें-भोगलें थोडें भोगायचें आहे, एवढया भोगण्यानें झालें काय   मातल्या घरीं वाण देऊन काय उपयोगी   रगाडयांत गेलें काय नि आलें काय   वाणी देईल काय प्राणी खाईल काय   साल-साल गेलें म्हणून संसार गेला काय   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP