Dictionaries | References

सुईण-सुईण आहे तों बाळंतपण होऊन द्यावें

जोंपर्यंत साधनें आहेत, सोयी आहेत तों कार्य उरकून घ्यावें.

Related Words

मुंगी होऊन साखर खावी पण हत्ती होऊन लांकडें खाऊं-तोडूं-फोडूं नयेत   प्रकृति तोळामासा होऊन राहणें   बाप होऊन लागणें   क्रोध आणि शांति, आहे एकाच्या हातीं   घरांत बारा हात वेळू फिरतो आहे   व्यवहार-व्यवहार ज्ञान हें मनुष्य जीविताचें मुख्य अंगा आहे   चित्तास समाधान राखणें हेंच योगाचें सार आहे   कृतीनंतर उपदेश वायां आहे   पीठ आहे तर मीठ नाहीं आणि मीठ आहे तर पीठ नाहीं   चूक मनुष्‍यांत आहे, ईश्र्वरापाशीं क्षमा आहे   घरचा थेंबा नि बाहेरचा तांब्‍या, बरोबर आहे   ईश्र्वर करणी अगाध आहे   खाद आहे तर लाद (लाध) आहे   काशी विद्येचें आगर आहे   नगद होऊन बसणें   लुका-समुद्रास गेला लुका तों सुका   लाही होऊन जाणें   शिजे तों राहवतें, निवे तों राहवत नाहीं   जों जों भिजे कामरी, तों तों भारी होय   पुरुष ही परमेश्वराची कीर्ति तर स्त्री ही परमेश्वराची प्रत्यक्ष मूर्ति आहे   मडक्‍याचा कांठ ओला आहे तो वळेल   उंच घरापेक्षां लौकिक थोर आहे   हें काय आहे बाई ! तर आहे मसणवटींतील माती   अशी आहे तशी आहे   शीर सलामत तों पगडया पचीस-पचास   रेडयाच्या कानीं किनरी वाजविली तरी तों आपली ड्रोंय सोडीत नाहीं   गणपति करावयास गेला तों माकड झालें   द्यावें देवानें, घ्यावें माणसानें   द्यावें तसें घ्यावें, करावें तसें भोगावें   मोठयानें धरलें तर करुं द्यावें कीं जीव द्यावा?   आले वेडसर पाहुणे। ते तों जगाचे मेहुणे॥   आपलें गुह्य ज्यास सांगतो, त्याचा दास होऊन बसतो   हंडीबाग-हंडीबाग होऊन ढोल कुटण्यास तयार होणें   घोडा मैदान पुढें आहे   अग्नि हा चांगला चाकर पण वाईट धनी आहे   जन त्रिविध आहे   छपन्न देशचें पाणी प्याला आहे   धर्म आहे कर्मांगी, कळलें पाहिजे प्रसंगी   माय मेली बाळपणीं, स्त्री तरुणपणीं, पुत्र वृद्धपणीं विचित्र आहे करणी   आहे तीच स्थिति गोड वाटली की प्रगति खुंटली   आशा अमर आहे   सगळया जगाचा, मान आहे रुढीला   स्वतः मागितलें तर ताक मिळेना तें निरोपानें दूध येणार आहे !   माम्या मावशा आहे पण आईची सर कोणा नये   ज्‍याचे जवळ अर्थ आहे, त्‍याशीं मत्‍सर करूं नये   तूं कर वटवट-कटकट, मी आहे निगरगट्‌ट, माझा गुरु बळकट   डोळ्या अवलोकन साहे, जिवा तसें मन आहे   वियोग-वियोग ही आठवणीची स्मरणी आहे   म्हातारपण-म्हातारपण हें दुसरें बाळपण आहे   नवें लुगडें नुताचें, आहे सुताचें   अजून पहिला, प्रथम , पूर्व दिवस आहे   अन्न हें जीविताचा आधार आहे   अब्रुची चाड सर्वांस आहे   अभाळ फाटलें तर ठिगळ कशाचें लावणार? कोण लावील? अभाळ फाटलें तर ठिगळास काय द्यावें?   अशी आहे तशी आहे   आई! मी ढेप आणतों, तर मुंगळ्या बाबा! तुझी कंबरच सांगते आहे   आधी द्यावें आणि मग घ्यावें   आपण आपल्यास (आपलें) जपावें नि दुसर्‍यास यश द्यावें   आपण होऊन   आपलें नकटें आणि लोकांचे चोखटें बरोबर आहे   आपल्याखालीं जळत आहे अन् दुसर्‍याचें विझवण्यास पळत आहे   आपल्या नाहीं तिळीं, त्याला द्यावें सुळीं   आवड गोड आहे   आहे   आहे आहे नाहीं नाहीं   ईश्र्वरानें मरण द्यावें किंवा तापत्रयांतून सोडवावें   ईश्र्वरानें मला न दिले संतान, तर भावास कां द्यावें पुत्ररत्‍न (पुत्रदान)   उंच घरापेक्षां लौकिक थोर आहे   एका कानानें एकावे दुसऱ्या कानानें सोडून द्यावें   एका कानानें ऐकावें, दुसर्‍या कानानें सोडून द्यावें   एकाचें घ्यावें, दुसर्‍यास द्यावें   एखादें संकट पाहिल्यानंतर ते अर्धें टाळण्यासारखें आहे   कृतीनंतर उपदेश वायां आहे   कराल ते थोडें आहे   कला ही प्रकृतीपेक्षां मोठी आहे   काका मामा म्हणावें, गांठीं असेल तें द्यावें   कायदा हा गाढव आहे   कोणाची माय व्याली आहे   खाद आहे तर लाद (लाध) आहे   गरिबी ही अट्टल बादशाही आहे   गांठचे द्यावें पण जामीन न व्हावें   घरचा थेंबा नि बाहेरचा तांब्‍या, बरोबर आहे   घरची अर्धी दारच्या सगळीबरोबर आहे   घोडा मैदान पुढें आहे   चढ पढ सर्वांस आहे   चोंच दिली त्‍यानें चारा दिलाच आहे   चोरापाशीं द्यावें पण पोरापाशीं देऊं नये   चोरीचें धन कधीं झांकलें जाणार आहे   छपन्न देशचें पाणी प्याला आहे   जेथें ईश्र्वर राहे, तेथें सर्व आहे   जे नाहीं टिळीं, त्‍याला कां द्यावें सुळीं   ज्‍याचें लागावें, त्‍याला द्यावें   जसें ज्‍यांनी द्यावें, तसें त्‍यांनी घ्‍यावें   जसें द्यावें, तसें घ्‍यावें   ठेविलें अनंतें तैसेंचि रहावें। चित्तीं असो द्यावें समाधान।।   डोळे झांकून द्यावें दुकानदारानें, चौकशी करून घ्‍यावें घेणारानें   डोळ्या अवलोकन साहे, जिवा तसें मन आहे   तों   दुबळयाला द्यावें किती, फाटक्याला शिवावें किती?   द्यावें तर उधळ्या, न द्यावें तर कृपण   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP